A A A A A
Bible in one year
December 27

Zekaria 4:1-13
1. Malaika mane osebedo kawuoyo koda nochiewa, mana kaka ichiewo ngʼato ma nindo.
2. Ne openja niya, “Ineno angʼo?” To ne adwoke niya, “Aneno rachung taya molos gi dhahabu lilo, koket bakul e wiye malo mogik, kod teyni abiriyo maliel, to teynigo nigi kuonde abiriyo mirwakoe kitambi.
3. Bende nitie yiend Zeituni ariyo e bathe, achiel e bath bakul korachwich to machielo e bathe koracham.”
4. Napenjo malaika mane loso kodano niya, “Magi gin angʼo, ruodha?”
5. Nodwoka niya, “Ikia gigi adier?” Nadwoke niya, “Ooyo ruodha, akiagi.”
6. Omiyo nowachona niya, “Ma e gima Jehova Nyasaye wacho ne Zerubabel: ‘Ok timre kuom nyalo kata kuom teko, to mana kuom Roho mara,’ Jehova Nyasaye Maratego owacho.
7. “Yaye, in got maduongʼ, in to in angʼo? Ibiro pieyi piny michal gi pap e nyim Zerubabel. Bangʼe obiro keto kido mogik mar gedo ka ji kok gimor ni, ‘Nyasaye mondo ogwedh odni! Nyasaye mondo ogwedh odni!’ ”
8. Wach Jehova Nyasaye nobirona kendo kawacho niya,
9. “Lwet Zerubabel oseketo mise mar hekaluni kendo lwetene ema biro tieke. Eka iningʼe ni Jehova Nyasaye Maratego ema oseora iri.
10. “Ngʼa madihedhre chayo odiechieng chako gik matindo? Ji nobed mamor ka gineno tond pimo ot e lwet Zerubabel. “Teyni abiriyogi ochungʼ kar wenge Jehova Nyasaye marango piny koni gi koni.”
11. Eka napenjo malaika niya, “Yiende zeituni ariyo mantie bath rachung taya korachwich gi koracham, to gin angʼo?”
12. Ne achako apenje niya, “Bede ariyo mag yadh zeituni manie bath hotogoro ariyo mag dhahabu ma olo mor dhahabu oko-gi, gin angʼo?”
13. Nodwoka niya, “Ikia gigi adier?” Nawachone niya, “Ooyo ruodha, akiagi.”

Zekaria 5:1-11
1. Ne atingʼo wangʼa kendo, mi napo ka aneno kalatas mafuyo e kor yamo!
2. Nopenja niya, “En angʼo mineno?” Ne adwoke niya, “Kalatas mafuyo e kor yamo, ma borne oromo fut piero ochiko gaboro, to lachne fut piero angʼwen gochiko.”
3. Eka nowachona niya, “Ma e kwongʼ madhi e piny duto; nikech mana kaka owacho e bathe konchiel, jokwoge duto ibiro negi kendo kaluwore gi gima owacho e bathe komachielo, joma kwongʼore gi miriambo, bende ibiro negi.
4. Jehova Nyasaye Maratego wacho ni, ‘Abiro ore mondo odonji e od jakuo kendo e od ngʼat makwongʼore gi miriambo gi nyinga. Kwongʼno nosik e udigo matiekgi nyaka kite mogerego duto.’ ”
5. Eka malaika mane loso koda nosudo machiegni mowachona niya, “Tingʼ wangʼi malo mondo ine gima bironi, ni en angʼo?”
6. Napenjo niya, “En angʼo?” To nodwoka niya, “En atonga mar pimo mopongʼ gi richo mag ji e piny ngima.”
7. Apoya nono raumne mapek mar chuma noel kendo ne aneno dhako moro kobet piny ei atongano!
8. Malaika nowacho niya, “Ma en richo.” Omiyo nodhiro dhakono kodwoko ei atonga mi noumo dho atongano gi raum mapekno.
9. Eka natingʼo wangʼa, mi napo kaneno mon ariyo ka huyo e kor yamo. Ne gin gi bwombe ariyo machalo gi mag nyamnaha, kendo negikawo atonga mi gidhigo e kor polo malo.
10. Napenjo malaika mane loso koda niya, “Gitero atongano kanye?”
11. Nodwoka niya, “Gitere e piny Babulon mondo gigerne ot kuno. Ka odno oseikore, to noket atongano kare moselosne kanyo.”

Zekaria 6:1-15
1. Natingʼo wangʼa kendo, mi napo kaneno geche angʼwen mag lweny kabiro kowuok e kind gode ariyo ma gin gode mag mula!
2. Gari mokwongo ne nigi farese masilwende, to mar ariyo ne nigi marotenge;
3. mar adek ne nigi marochere, to mar angʼwen ne nigi marangʼeye, kendo giduto ne gin gi teko mathoth.
4. Napenjo malaika mane loso koda niya, “Magi gin angʼo, ruodha?”
5. Eka malaika nodwoka niya, “Magi gin chunje angʼwen mag polo machungʼ e nyim Ruoth Nyasaye mar piny ngima kendo oseorogi mondo gidhi gitine.
6. Gari man-gi farese marotenge dhiyo kochomo yo nyandwat, gari man-gi farese marochere dhi kochomo yo podho chiengʼ, to gari man-gi farese marongʼeye dhi kochomo yo milambo.”
7. Kane farese marotekego ne owuok, negidwaro mar dhi e tunge piny koni gi koni. Ne owachonegi niya, “Dhiuru uwuothi e piny koni gi koni!” Omiyo ne giwuok mi gidhi e piny koni gi koni.
8. Eka noluonga kowachona niya, “Mago madhiyo nyandwatgo osemiyo chunya olendo gi piny ma yo nyandwatno.”
9. Wach Jehova Nyasaye nochako obirona kendo, kawachona niya,
10. “Kaw fedha gi dhahabu kuom Heldai, Tobija kod Jedaya, ma gin joma osechopo koa e twech Babulon. Dhiyo odiechiengʼ ma gidonjoeno, e od Josia wuod Zefania.
11. Kaw fedha gi dhahabu ilosgo osimbo mondo isidh ewi Joshua wuod Jehozadak, jadolo maduongʼ.
12. Nyise ni Jehova Nyasaye Maratego wacho kama: ‘Ma e ngʼat ma nyinge iluongo ni Bad Yath, kendo obiro dongo maber kama entie mi oger hekalu mar Jehova Nyasaye.
13. En ema obiro gero hekalu mar Jehova Nyasaye kolocho e kom duongʼ mare. Enobed jadolo e kom duongʼne, kendo ginibed gi winjruok e kindgi ji ariyogo.’
14. Osimbo ibiro mi Heldai, Tobija, Jedaya kod Hen wuod Zefania kaka gir rapar ei hekalu mar Jehova Nyasaye.
15. Kendo joma ni mabor nobi mi gedi e hekalu mar Jehova Nyasaye, kendo iningʼe ni Jehova Nyasaye Maratego ema oseora iri. To mano notimre mana ka uyie winjo wach Jehova Nyasaye ma Nyasachi.”

Zaburi 148:1-6
1. Pakuru Jehova Nyasaye! Pakuru Jehova Nyasaye gie polo, ee, pakeuru gi malo kuma bor.
2. Pakeuru, un malaikane duto, pakeuru, un jopolo duto.
3. Wangʼ chiengʼ gi dwe bende opake, kaachiel gi sulwe duto marieny.
4. Un polo man malo mogik, pakeuru, kaachiel gi un, pige manie bwo polo.
5. Onego gipak nying Jehova Nyasaye kargi duto nimar nogolo chik mine gibetie.
6. Ne ogurogi kuondegi nyaka chiengʼ kendo nyaka chiengʼ kaluwore gi chikne mochwere.

Ngeche 30:24-28
24. “Gik moko angʼwen matindo ni e piny, to kata kamano giriek moloyo.
25. Biye gin chwech ma tekregi tin, to kata kamano gikano chiembgi e ndalo oro;
26. aidha bende gin le man-gi teko matin, to giloso gondgi e kind kite,
27. kata bonyo onge ruodhgi, to ka giringo gidhiyo nyime kaachiel ka gichanore ka ogend lweny.
28. Kamano olele bende inyalo mako gi lwedo, to iyude kodak e ute ruoth.

Fweny 17:1-18
1. Eka achiel kuom malaike abiriyo mane nigi tewni abiriyo nobiro ira, mowachona niya; “Bi mondo anyisi kum mar jachode maduongʼ mobet ewi pige mangʼeny.
2. En ema ruodhi mag piny noterore kode, kendo ji duto modak e piny bende osemadho divai mar terruokne mi omer.”
3. Bangʼe Roho noyudha kendo malaika nokawa motera e thim. Mana gikanyono naneno dhako moro koidho ondiek malich makwar, ma dende duto nochadhore gi nyinge mag ayany, kendo ne en gi wiye abiriyo kod tunge apar.
4. Dhakono norwakore gi lewni maralik gi makwar, kendo nolichore gi dhahabu kod kite mabeyo ma nengogi tek gi lulu. To notingʼo kikombe mar dhahabu e lwete, mopongʼ gi gik makwero kod timbe mochido mag terruokne.
5. Kendo nying mane ondik e lela wangʼe ne en gima iwuoro: Babulon maduongʼ Min jochode duto kendo min gik makwero mag piny.
6. Bende ne aneno dhakono komer gi remb jomaler mag Nyasaye, remb jogo mane ohulo ni Yesu e Ruoth. Kane anene ne awuoro ahinya.
7. Eka malaika cha nopenja niya, “Angʼo miwuoro kamano? Abiro nyisi tiend wach mopondo mar dhakono kod mar ondiek malich moidho gi wiye abiriyo kod tunge apar.
8. Ondiek malich mane inenono, yande nitie, to tinde oonge kendo obiro wuok oa e bur matut maonge gikone ka odhiyo e kar kethruokne. Ji duto modak e piny, ma nyingegi ok ondiki e kitap ngima nyaka aa chakruok mar piny nowuor ka gineno ondiek malichno, nikech yande entie to tinde oonge, to nochak oduogi kendo.
9. “Ngʼeyo tiend wachni dwaro paro matut man-gi rieko. Wiye abiriyogo gin gode abiriyo ma dhakono obetie.
10. To bende gin ruodhi abiriyo. Ma abich kuomgi osepodho, to achiel pod nitie, to machielo pod ok obiro; to ka obiro to nobedi kuom thuolo matin.
11. Ondiek malichno ma yande nitie, to tinde onge, en ruoth mar aboro. Bende en achiel kuom ruodhi abiriyogo, kendo odhiyo e kar kethruokne.
12. “Tunge apargo mane ineno, gin ruodhi apar mapok oyudo pinyruoth to ibiro miyogi teko mar locho kuom sa achiel kende, kaka ruodhi kaachiel gi ondiek malichno.
13. Gin duto gin gi paro achiel kendo ginichiw tekogi kod lochgi ni ondiek malichno.
14. Giniked gi Nyarombo, to Nyarombo nologi nikech en e Jaloch mar joloch, kendo Ruoth mar ruodhi, to jogo mane obed kode, gin joge moluongi, joma oyier gi jogo maluwe gadiera.”
15. Eka malaikano nowachona niya, “Pigego mane ineno ma dhako ma jachode obedoe, gin ji gi ogendini mangʼeny kod dhout pinje gi joma wacho dhok mopogore opogore.
16. To ondiek malichno gi tunge apargo mane ineno biro bedo mager kod dhakono ma jachode. Ginihinye kagitieke kendo weye duk; ginicham ringre, kendo giniwangʼe duto gi mach.
17. Nimar Nyasaye oseketo e chunygi mondo gitim gima odwaro ka gimiyo ondiek lochgi mondo olochi, nyaka wach Nyasaye chopi.
18. Dhakono mane ineno en e dala maduongʼ man-gi loch kuom ruodhi mag piny.”