A A A A A
Bible in one year
December 18

Jona 1:1-17
1. Wach Jehova Nyasaye ne obiro ne Jona wuod Amitai kama:
2. “Wuogi idhiyo e dala maduongʼ mar Nineve, mondo iyalne kisieme nikech timbene mamono osechopo e nyima.”
3. To Jona noringo oa e nyim Jehova Nyasaye kochomo Tarshish. Ne olor modhi Jopa, kumane oyudoe yie mane dhi e dho wadhno. Bangʼ chulo nengo wuoth noidho mokwangʼ kodhiyo Tarshish mondo oring oa e nyim Jehova Nyasaye.
4. Eka Jehova Nyasaye nooro yamo maduongʼ e nam, kendo ahiti mager notugore ma yie koro ne dwaro barore.
5. Jokwangʼ duto ne luoro omako mi ngʼato ka ngʼato kuomgi ne oywak ne nyasache owuon. Ne gidiro mwandu duto mane gin-go e nam mondo yie odongʼ mayot. To ne oyudo Jona oselor e ot ma piny mar yie, kuma ne oriere mi nindo okwanye mogoye ngoga.
6. Jatend yie nolor piny ire mowachone niya, “Mara angʼo in to inindo? Aa malo mondo iywagne nyasachi! Dipo ka oparowa, mondo kik watho.”
7. Eka jokwangʼ duto nowuoyo e kindgi giwegi niya, “Bi wagouru ombulu mondo wangʼe ngʼama okelo masirani.” Negigoyo ombulu, mi ombulu nolwar kuom Jona.
8. Omiyo negipenje niya, “Wachnwa ane ni en angʼo mokelonwa chandruokgi duto? En tich mane mitiyo? In japiny mane? To iwuok e oganda mane?”
9. To nodwokogi niya, “An ja-Hibrania kendo alamo Jehova Nyasaye, ma Nyasach polo, mane ochweyo nam kod piny.”
10. Wachno nobwogogi mine gipenjo niya, “En angʼo misetimo?” (To negingʼeyo ni oringo oa e nyim Jehova Nyasaye nikech ne oyudo osenyisogi kamano).
11. To nam ne medo mana gingore, omiyo negipenje niya, “Watimni angʼo mondo nam okwenwa?”
12. Nodwokogi niya, “Kawauru ubola e nam, eka obiro kwe. Angʼeyo ni kethona emomiyo ahiti maduongʼni osebiro kuomu.”
13. Kar timo kamano, jogo ne otemo kar nyalogi mondo gikwangʼ gidogi e dho wath. To ne ok ginyal, nimar nam nomedo gingore marach moloyo kaka ne en mokwongo.
14. Eka ne giywakne Jehova Nyasaye niya, “Yaye Jehova Nyasaye, kiyie to kik iwewa watho kuom kawo ngima ngʼatni. Kik ikwanwa kaka joketho kuom nego ngʼama onge ketho, nimar in, yaye Jehova Nyasaye, isetimo dwaroni.”
15. Eka negikawo Jona mi gibolo e nam, kendo apaka mar nam mane ger nokwe.
16. Wachni nomiyo jogo oluoro Jehova Nyasaye ahinya, mine gichiwo misango ne Jehova Nyasaye kendo ne gisingorene.
17. To Jehova Nyasaye nokelo rech marangʼongo mondo omwony Jona, kendo Jona nenie ei rechno kuom ndalo adek odiechiengʼ gotieno.

Jona 2:1-10
1. Kane Jona ne ni ei rech, nolamo Jehova Nyasaye.
2. Nowacho niya, “Ei masichena naluongo Jehova Nyasaye kendo nodwoka. Ei bur matut ne aywak mondo ikonya mane iwinjo ywakna.
3. Niluta kuma tut mar nam, nyaka kama tutne ogikie piny, mi ataro noketa diere; kendo apaka kod ahiti madongo duto nokadho kuoma.
4. Ne awacho ni, ‘Oseriemba e wangʼi; to kata kamano, pod abiro siko ka angʼiyo hekalu mari maler.’
5. Pi mane olwora nobwoga kendo kude mag nam bende noima kendo buya mag nam nogajore e wiya.
6. Nalutora nyaka e tiend gode mag nam kendo piny nouma chuth nyaka chiengʼ. To nigola oko kangima e bur matut, yaye Jehova Nyasaye, ma Nyasacha.
7. “Ka chunya ne dwaro aa ne apari Jehova Nyasaye, kendo lemona nochopo nyaka e hekalu mari maler.
8. “Joma otwere kalamo nyiseche manono, jwangʼo ngʼwono mado bedo margi.
9. An to napaki kod wend goyo erokamano mi natimni misango. Gima asesingora nachop kare nikech warruok wuok kuom Jehova Nyasaye.”
10. Kendo Jehova Nyasaye nowuoyo gi rech mi rechno nongʼogo Jona oko e dho wath kama otwo.

Jona 3:1-10
1. Eka wach Jehova Nyasaye ne obiro ni Jona mar ariyo kama:
2. “Dhiyo e dala maduongʼ mar Nineve, kendo iwachne jo-dalano weche mane anyisi.”
3. Jona notimo kaka Jehova Nyasaye nowacho modhiyo Nineve. To Nineve ne en dala maduongʼ kendo mogen ma limbene ne dwaro wuoth ndalo adek eka itiek iye duto.
4. Chiengʼ mokwongo kane Jona osedonjo e dier dalano, nogoyo milome kowacho niya, “Odongʼ ndalo piero angʼwen kende to itieko Nineve duto.”
5. Jo-Nineve, nolokore moyie kuom Nyasaye kendo negingʼado wach mondo ji duto otwe chiemo, kochakore jomadongo e diergi nyaka jomatindo duto, ka girwako pien gugru.
6. Kane wach ochopo ne ruodh Nineve, ne oa malo e kom duongʼ mare molonyo lepe mag loch mi norwako pien gugru nobet piny e buru.
7. Eka ruoth gi jodonge nogolo chik e Nineve kawacho niya: “Kik dhano kata chiayo kata dhok bil gimoro, bende kik yienegi gichiem kata modho.
8. To we dhano kod le oumre gi pien gugru, ngʼato ka ngʼato oluong Nyasaye piyo piyo, to kendo giwe timbegi maricho ma achach.
9. To en ngʼa mongʼeyo? Dipo ka mirimb Nyasaye odok chien, mi owe ich wangʼ kendo ongʼwon-nwa mi ok otiekowa.”
10. Kane Nyasaye oneno gik mane gitimo ka giweyo timbegi maricho, nokechogi mi koro ne ok okelonigi masiche duto mane osewacho ni obiro kelo nigi.

Jona 4:1-11
1. To Jona nokecho ahinya makoro ne oonge gi mor e chunye.
2. Nolamo Jehova Nyasaye kowacho niya, “Yaye Jehova Nyasaye, donge ma e gima ne awacho kane pod an thurwa, ma bende ema nomiyo aringo piyo kachomo Tarshish, ne angʼeyo ni in Nyasaye ma jangʼwono kendo ma jakech, ihori mos kendo herani ogundho, Nyasaye maweyo kelo kum.
3. Omiyo koro sani, yaye Jehova Nyasaye, kaw ngimana oa e piny nikech ber katho moloyo dongʼ kangima.”
4. To Jehova Nyasaye nodwoko niya, “Bende in gi ratiro mondo iyi owangʼ?”
5. Jona nowuok modhi obedo piny yor wuok chiengʼ mar dala maduongʼno, mi nogero kiru kanyo nobetie tipone koyweyo kendo korito neno gima dhi timore ne dalano.
6. To Jehova Nyasaye nomiyo otanglo otwi modongo kendo oumo Jona mondo okel tipo ne wiye, ma dimi obed gi kwe, mi Jona nopongʼ gi mor kuom otanglono.
7. To kane ochopo kogwen kinyne, Nyasaye ne omiyo kudni ochwoyo otanglono, mi notwo.
8. Kane chiengʼ owuok gokinyi, Nyasaye nokelo yamo maliet moa yo wuok chiengʼ, mi chiengʼ ochamo wi Jona, kendo chiengʼno nomiyo dende onyosore. Kuom mano, nogombo mondo otho, kowacho niya, “Dine obedo maber katho moloyo bedo mangima.”
9. To Nyasaye nowachone Jona niya, “Bende in gi ratiro mar kecho nikech otanglo?” To nodwoko niya, “Ee, ber ka akecho, kendo iya owangʼ ahinya, monego atho.”
10. To Jehova Nyasaye nowacho niya, “Isebedo kigeno kuom otangloni, mane ok irito kata ne ok imiyo dongo, ne owuok mi odongo otieno achiel, kendo otho otieno machielo.
11. To an donge dakech Nineve dala maduongʼ man kod ji alufu mia achiel kod piero ariyo ma ok nyal pogo lwetgi ma korachwich gi ma koracham kaachiel kod jambgi mangʼeny?”

Zaburi 144:1-8
1. Mar Daudi. Pak obed ni Jehova Nyasaye ma en Lwandana, pakeuru en motego lwetena ne lweny, kendo en momiyo lith lwetena bedo mongʼith e kedo.
2. En Nyasacha ma jahera kendo en ohingana, bende en kar pondona kendo en jakonyna. En okumbana ma agengʼorago, kendo en ema oloyona joma ni e bwoya.
3. Dhano to en angʼo, yaye Jehova Nyasaye, momiyo iketo chunyi kuome, koso wuod dhano to en angʼo, momiyo isiko ipare?
4. Dhano chalo gi muya nono kendo ndalone chalo gi tipo makadho piyo.
5. Wuogi e polo, yaye Jehova Nyasaye, wuogi mondo ilor piny; lor piny imul gode, mondo gidhuol iro.
6. Or mil polo, mondo ike wasigu; dir aserni magi, mondo itiekgi.
7. Rie lweti koa e polo nyaka piny, mondo ikonya, kendo igola, e pige ma tekregi ngʼeny, kendo e lwet jopinje mamoko,
8. ma dhogi opongʼ gi miriambo kendo ma lwetgi ma korachwich opongʼ gi wuondruok.

Ngeche 30:6-9
6. Kik imed gimoro e wachne, to nono obiro kwedi mi onyis ni in ja-miriambo.
7. “Gik moko ariyo makwayi; yaye Jehova Nyasaye; kik itama biro buti kapok atho.
8. Mi wuond gi miriambo obed mabor koda; kik imiya chan kata mwandu, to miya mana chiemba mapile.
9. Nimar, ka ok kamano, to anyalo bedo gi mwandu mangʼeny mi akwedi ka awacho ni, ‘Jehova Nyasaye to en ngʼa?’ Kata anyalo bedo jachan mi akwel, mi ami nying Nyasacha wichkuot.

Fweny 8:1-13
1. Kane oketho kido mar abiriyo, polo nolingʼ thi kuom kinde ma dirom nus sa.
2. Eka naneno malaike abiriyo mochungo e nyim Nyasaye, kendo nomigi turumbete abiriyo.
3. Malaika moro machielo nobiro mochungo but kendo mar misango, kotingʼo tap ubani mar dhahabu. Nomiye ubani mangʼeny, kaluwore gi lemo mar jomaler duto, mondo ochiw ewi kendo mar misango molos gi dhahabu manie nyim kom duongʼ.
4. Iro mar ubani motingʼo lamo mag jomaler nodum kadhi malo e nyim Nyasaye koa e lwet malaika.
5. Bangʼe malaika nokawo tap ubani, mi opongʼo gi mach moa e kendo mar misango, eka nobole e piny. Bangʼ mano polo nomil malich kariadore matek ka mor, kendo piny noyiengni.
6. Eka malaike abiriyo mane nigi turumbete abiriyogo ne oikore goyogi.
7. Malaika mokwongo nogoyo turumbetene, to pe gi mach mokikore gi remo ema ne owuok, kendo nopuk e piny. To bath piny moromo achiel kuom adek nowangʼ, kendo achiel kuom adek mar yien bende maromo kamano nowangʼ gi lum mangʼich duto nowangʼ.
8. Malaika mar ariyo nogoyo turumbetene, mi gima chalo gi got maduongʼ, maliel gi mach, nowiti e nam. To bath nam moromo achiel kuom adek nolokore remo,
9. momiyo achiel kuom adek mar gik mangima manie nam notho, kendo achiel kuom adek mar yiedhi manie nam nokethi.
10. Eka malaika mar adek nogoyo turumbetene mi sulwe maduongʼ maliel ka toch nolwar oa e polo, nolwar kuom achiel mar adek mag aore, kendo kuom sokni duto.
11. Nying sulweno en, “Gima Kech,” kamano bende achiel kuom adek mar pi nolokore makech, kendo pige makechgo nomiyo ji mangʼeny otho.
12. Kendo malaika mar angʼwen nogoyo turumbetene, mi achiel kuom adek mar chiengʼ gi achiel kuom adek mar dwe, kod mar sulwe, notimo mudho, to achiel kuom adek mar odiechiengʼ gi otieno bende notimo mudho.
13. Bangʼe nangʼicho mi awinjo ongo mafuyo e kor polo kaywak matek niya, “Lit! Lit! Lit ni joma odak e piny, nikech turumbete modongʼ ma malaike adek biro goyo!”