A A A A A
Bible in one year
November 15

Ezekiel 21:1-32
1. Wach Jehova Nyasaye nobirona kama:
2. “Wuod dhano, chom wangʼi kuom Jerusalem kendo iyal wach kikwedo kama ler mar lemo. Kor wach kuom piny Israel,
3. kendo iwachne ni ma e gima Jehova Nyasaye wacho: ‘Adagi. Abiro wuodho ligangla oko e olalo mare mi aneg joma kare gi joma timbegi richo, ka agologi kuomi.
4. Nikech abiro nego joma kare kod joma timbegi richo, ligangla biro wuodhore e olalo mare mitiek ngʼato angʼata, chakre yo milambo nyaka yo nyandwat.
5. Eka ji duto nongʼe ni an Jehova Nyasaye ema asewuodho liganglana kagolo e olalo mare. Ok nodogi e olalone kendo.’
6. “Emomiyo chur, in wuod dhano! Chur e nyimgi gi chuny motur kod kuyo malit.
7. Kendo ka gipenji ni, ‘Angʼo momiyo ichur?’ To iniwachnegi ni, ‘Nikech wach moro mabiro timore. Bende nyisgi ni e kindeno kihondko nomakgi kendo bedegi nowengni, mi chir ma gin-go nolal nono kendo chongegi notetni.’ Kindeno osechopo kendo gigo biro timore ma ok orem, an Jehova Nyasaye Manyalo Gik Moko Duto ema owacho.”
8. Wach Jehova Nyasaye nochako obirona kama:
9. “Wuod dhano, kor wach kinyiso ji ni Jehova Nyasaye wacho kama: “ ‘Ligangla, yaye ligangla mopiagi mabith kendo oywe maler,
10. opiage mondo oneki kendo oyweye mondo omil ka polo! “ ‘Bende dwamor adier kuom ludh loch mar Juda wuoda? Nikech mano to kede akeda ma ligangla ohewo.
11. “ ‘Omiyo ligangla ema koro iyweyo mondo ochak tich, ipiage kendo iyweye mondo okete e lwet janek.
12. Wuod dhano, go nduru kendo dengi, nikech liganglano ochomo joga; ochomo yawuot ruodhi mag Israel duto. Osedirgi e dho ligangla kaachiel gi joga. Emomiyo go nduru kindego nikech wachno!
13. “ ‘Adier tem biro ma ok olew, kendo ludh loch mar Juda ok bi siko. Ere gima odongʼ maditim ni joma ochayo ligangla, Jehova Nyasaye Manyalo Gik Moko Duto osewacho.’
14. “Kuom mano, wuod dhano, kor wach kendo ipam lweti kanyakla. We ligangla mondo oneg ji nyadiriyo kata nyadidek. En ligangla mar nek, adier en ligangla mar nek maduongʼ, moluorogi.
15. Aseketo ligangla mar nek e dhorangeyeni duto, mondo omi chunygi onyosre kendo ji mangʼeny notho. Abwogo dalagi gi ligangla mamil ka polo, kendo moikore mondo oneki.
16. Yaye in ligangla mabith neg ji koni gi koni, kendo ineg ji kamoro amora michomo.
17. An bende abiro pamo lweta, kendo mirimba mager biro rumo. An Jehova Nyasaye ema asewacho kamano.”
18. Wach Jehova Nyasaye nobirona kama:
19. “Wuod dhano, ket ranyisi mar ligangla kar yore ariyo ma ruodh Babulon biro luwo gi jolwenje, ranyisigo nyaka chakre e piny Babulon. Ket ranyisi moro e akerkeke yorego ma siemo dala maduongʼ.
20. Ket ranyisi kama yo pogorego mondo onyis yo madonjo Raba mar jo-Amon, to machielo madonjo Juda kendo moro madonjo Jerusalem mochiel motegno.
21. Nimar ruodh Babulon biro chungʼ e akerkeke mar yo, kama yore ariyogo oriworego mondo ogo gagi kama: Obiro goyo ombulu gi ligangla kendo obiro penjo nyisechege molamo wach, bende obiro rango chuny chiayo motimgo misango mondo ongʼe yo monego oluw.
22. Otingʼo asere mondik ni Jerusalem e lwete ma korachwich, mondo omi ongʼe ni odhi Jerusalem, kogiyo sigich lweny kendo oloso lodi mitwomogo dhorangeye, bende ogingo pidhe mag lowo kendo okunyo buche milworogo ohinga.
23. Obiro nenore kaka chich mar miriambo ni joma oseloso kode winjruok, to obiro paronigi kethogi mi okawgi kaka wasumbini.
24. “Kuom mano, ma e gima Jehova Nyasaye Manyalo Gik Moko Duto wacho kama: ‘Nikech usemiyo richou onenore kuom kethou mutimo, kendo ka unyiso richou oyanga kuom gik mutimo; omiyo koro ibiro teru e twech kaka wasumbini.
25. “ ‘Yaye ruodh jo-Israel ma timbene mono kendo richo, in bende ndaloni osechopo ma ibiro kumie mogik.
26. Ma e gima Jehova Nyasaye Manyalo Gik Moko Duto wacho: Lony kilemba mitweyo e wiye kendo igol osimbo mar loch. Nikech gik moko ok bi bedo kaka ne gin chon: Joma ni piny ibiro tingʼ malo, to joma idewo wangʼ-gi ibiro dwok piny.
27. Yaye gunda, yaye gunda, abiro miyo obed gunda adier! Ok nolose kendo nyaka chop ngʼat ma wuon-go hie nobi, kendo en ema anamiyego.’
28. “To in wuod dhano, kor wach kendo ni, ‘Ma e gima Jehova Nyasaye Manyalo Gik Moko Duto wacho kuom jo-Amon gi ayenjegi: “ ‘Ligangla, yaye ligangla, osewuodhi oko, opiage kendo oyweye maler komil ka polo mondo oneki!
29. Kata obedo ni osene fweny mag miriambo kuomi kendo osego gagi mag miriambo kuomi, to ibiro yieyogi e ngʼut, joma timbegi richo mibiro negi, joma odiechieng-gi ochopo kendo e kinde ma onego kumgie osechopo.
30. “ ‘Dwok ligangla e olalone. Kama ne onywolie, e lop kwereni, ema abiro ngʼadonie bura.
31. Abiro olo mirimba mager kuomi kendo abiro olo mirimba maliel ka mach kuomi; bende abiro e lwet jo-mahundu, ma gin joma olony e ketho gik moko.
32. Ubiro doko mafuta mimokogo mach rembu biro chwer e pinyu, ok nochak oparu kendo; nimar an Jehova Nyasaye ema asewacho kamano!’ ”

Ezekiel 22:1-31
1. Wach Jehova Nyasaye nobirona kama:
2. “Wuod dhano, donge dingʼadni Jerusalem bura? Donge dingʼadni dala maduongʼ michwere remoni bura? Ka inyalo timo kamano to chome tir gi timbene mamono duto
3. kendo iwachne ni: ‘Ma e gima Jehova Nyasaye Manyalo Gik Moko Duto wacho: Yaye dala maduongʼ makelo ni en owuon chandruok kuom chwero remo e dier joge, kendo dwanyore owuon kuom loso nyiseche manono,
4. isedoko jaketho nikech remo misechwero, kendo isedoko mogak nikech nyiseche miseloso. Isemiyo ndaloni odoko machwok, kendo giko mar ndalo midakgo e piny osechopo. Kuom mano, abiro miyo idoko gima ogendini mamoko jaro kendo abiro miyo pinje duto nyieri.
5. Joma odak machiegni kod joma odak mabor kodi biro jari, yaye in dala maduongʼ ma humbe rach, kendo mopongʼ gi koko.
6. “ ‘Neye kaka jotend Israel modak e dieru konyore gi tekogi mar chwero remo.
7. Isejwangʼo wuone gi mine marach; ithiro jopinje mamoko modak e dieru; nyithind kiye gi mon ma chwogi otho bende isando.
8. Isechayo giga maler moket tenge ne tichna kendo isedwanyo Sabato maga.
9. Idak gi acheje moikore ne chwero remo, kaachiel gi joma chiemo ewi gode mitime lisweche, kod joma timo timbe ma ok owinjore.
10. Idak gi joma terore gi mond wuonegi; kendo joma riwore gi mon mantiere e kindegi mag neno malo kendo mogak.
11. Nitie chwo modak kodi matimo tim mamono ka giterore gi monde ji, nyaka mond yawuotgi kendo gi nyiminegi hie, ma nyathi wuon mare.
12. Idak gi joma oyie kawo asoya mondo gichwer remo; umayo ji kendo ukawo ohala malangʼ kuom gik muholo ji; kendo kuom wuochu mokalo tongʼ, uwuondo joweteu kumayogi marach. Kendo wiu osewil koda, an Jehova Nyasaye Manyalo Gik Moko Duto ema asewacho kamano.
13. “ ‘Asingora adier ni abiro rieyo bada mi akumu kuom ohala museyudo e yo ma ok kare, kendo kuom remo musechwero e dieru.
14. Bende chir ma un-go sani biro siko, kata bedeu bende biro siko kotegno, chiengʼ ma anabi mondo akumu? An Jehova Nyasaye ema asewacho kendo abiro timo kamano.
15. Abiro keyou e dier ogendini mi ateru e pinje mopogore opogore; bende abiro neno ni gak mugakgo orumo.
16. Ka osejaru e dier ogendini, eka unungʼe ni An e Jehova Nyasaye.’ ”
17. Eka wach Jehova Nyasaye nobirona kama:
18. “Wuod dhano, dhood Israel osedoko chuoth fedha e nyima; giduto gin kaka gik maonge tich modongʼ bangʼ lenyo mula, kata nyinyo, kata fedha, kata chuma, kata kendo miwangʼoe gigo. Giduto gin mana chwodho mag fedha.
19. Kuom mano, ma e gima Jehova Nyasaye Manyalo Gik Moko Duto wacho: ‘Nikech un duto usedoko chuoth fedha, abiro chokou kaachiel nyaka Jerusalem.
20. Mana kaka ji choko fedha, mula, chuma kod nyinyo mopogore opogore e karaya mondo olenygi gi mach mager e kendo, e kaka abiro chokou ka iya owangʼ kendo ka an gi mirima mager mi aketu ei dala maduongʼ kendo atieku kanyo.
21. Abiro chokou kendo abiro riembou gi mirimba mager, mi unuleny nono ka un e iye.
22. Kaka ilenyo fedha e kendo, e kaka un bende nolenyu kuom mach, kendo unungʼe ni an Jehova Nyasaye ema aseolo mirimba mager kuomu.’ ”
23. Wach Jehova Nyasaye nobirona kama:
24. “Wuod dhano, wach ni piny ni, ‘In piny mapok oneno koth kata nyidho gi wangʼe e kinde mane akelo mirimba.’
25. Nitiere kit winjruok marach e kind jotelo manie pinyno machalo mana gi sibuor maruto to kidho le momako; ginego ji, gimayo ji mwandugi gi gig-gi mabeyo kendo gimiyo mon mangʼeny doko mon ma chwogi otho.
26. Jonabi mage ketho chikena kendo dwanyo giga maler; ok gine pogruok manie kind gik maler gi gik mamoko; gipuonjo ni onge pogruok manie kind gik ma ok ler gi gik maler; kendo gidino wengegi ni rito Sabato maga, momiyo koro nyinga ok mi duongʼ e diergi.
27. Jotelo mag pinyno chalo ondiegi makidho le ma gimako; gichwero remo kendo ginego ji mondo owenigi thuolo mar yudo ohala e yor mecho.
28. Jonabi mage to umo timbegi gi fweny mag miriambo kod gagi mag wuond. Giwacho ni, ‘Ma e gima Jehova Nyasaye Manyalo Gik Moko Duto wacho,’ ka Jehova Nyasaye to pok owuoyo.
29. Jopiny mecho e yor wuond kendo mayo ji githuon; githiro joma odhier gi joma ochando kendo gisando jodak, ka gituonogi adiera margi.
30. “Ne amanyo ngʼato moro e diergi mane nyalo gero ohinga kendo mane nyalo chungʼ e nyima kaka ogayi mochungʼne piny, mondo kik akethe, to ne ok ayudo ngʼato.
31. Omiyo koro abiro olo mirimba kuomgi kendo abiro tiekogi gi mirimba mager, ka aketo e wigi giwegi gik moko duto maricho gisetimo, Jehova Nyasaye Manyalo Gik Moko Duto ema owacho.”

Zaburi 126:1-6
1. Wer ma ji wero kadhi e hekalu. Kane Jehova Nyasaye odwogo joma otwe Sayun, to ne ochalonwa mana lek.
2. Ne wathungʼ gi nyiero kendo dhowa nopongʼ gi wende mor. Eka nowachore e dier ogendini niya, “Jehova Nyasaye osetimonegi gik madongo.”
3. Adier, Jehova Nyasaye osetimonwa gik madongo, omiyo wamor mokalo.
4. Duognwa gigewa, yaye Jehova Nyasaye, mondo wachal gi aore man Negev.
5. Joma komo kodhi kaywak biro keyo ka wero wende mor.
6. Ngʼat madhi oko kaywak, kotingʼo kodhi mikomo, biro duogo ka wero wende mor, kotingʼo cham mosechiek.

Ngeche 28:23-23
23. Ngʼatno makwero ngʼato gikone obiro yudo pwoch mangʼeny moloyo ngʼatno man-gi lep mawuondo.

Hibrania 10:19-39
19. Kuom mano owetena, nikech koro wan gi chir mar donjo e Kama Ler Moloyo kuom remb Yesu,
20. noyawonwa yo manyien kendo mangima kuom ringre owuon mondo wakadh pasia.
21. Ka koro wan gi jadolo maduongʼ morito od Nyasaye kamano,
22. to wasuduru but Nyasaye gi chuny mar adier, kendo ka wan gi yie ma ok wariwo gi kiawa, bende ka chunywa manyisowa ni wan joketho opwodhi kendo ka ringrewa olwoki gi pi maliw.
23. Wamakuru motegno geno ma wan-go ma ok wamindni, nikech Nyasaye mosemiyowa singruok en ja-adier.
24. Ngʼato ka ngʼato mondo opar kaka dojiw nyawadgi omed bedo gihera kod timbe mabeyo.
25. Kik wawe mak wachokore kaachiel, kaka jomoko oseweyo timo, to wajiwreuru ngʼato gi ngʼato, kendo umed timo kamano to moloyo ka uneno ka Chiengʼ Ruoth medo sudo machiegni.
26. Ka wasiko watimo atima richo mana mar oyiem bangʼ ngʼeyo adiera, to onge misango moro ma pod odongʼ,
27. gima odongʼ en mana kibaji, kwangʼeyo ni wachomo kum gi mirima mar mach, mabiro tieko joma kedo gi Nyasaye chuth.
28. Ngʼato angʼata ma otamore rito chik Musa ne inego ma ok okechi e nyim joneno ariyo kata adek.
29. Koro iparo ni ngʼat monyono Wuod Nyasaye piny gi tiende, makawo remo mar singruok mane opwodhego ka gima nono, kendo ma yanyo Roho mar ngʼwono, to biro yudo kum malich machal nade?
30. Nikech wangʼeyo Jal manowacho niya, “An awuon ema anachul kuor. Adier abiro chulo kuor maonge kiawa,” kendo niya, “Ruoth biro yalo joge.”
31. En gima lich miwuoro ka ngʼato olwar e lwet Nyasaye mangima!
32. Parieuru ndalo mokwongo mane uyudo ler mar Nyasaye. E kindeno nunyono piny motegno kukedo matek e dier sand mathoth.
33. Seche moko ne iyanyou kendo isandou e lela e dier ji, to seche moko nuchungʼ kaachiel kod joma ne itimonegi kamano.
34. Chunyu ne sandore kaachiel gi joma otwe nikech Kristo, kendo numor kimayou giu githuon nikech nungʼeyo ni un uwegi un gi mwandu mabeyo moloyo kendo mosiko.
35. Kuom mano, kik koro uyie chir mane un-go lalnu, nikech obiro kelonu pok maduongʼ.
36. Dwarore ni umed timo kinda kuom timo dwaro Nyasaye, eka unwangʼ gik mosesingore ni nomiu.
37. Nikech “odongʼ mana kinde matin kende, eka Jal monego bi, nobi, kendo ok nodeki.”
38. Kendo “ngʼata makare nobed mangima kuom yie. Bende ok amor, gi ngʼat ma yiene dok chien.”
39. To wan ok wan jogo madok chien kendo lal, to wan jogo moyie kendo ma ireso.