A A A A A
Bible in one year
October 5

Isaya 61:1-11
1. Roho mar Jehova Nyasaye Manyalo Gik Moko Duto ni kuoma, nikech Jehova Nyasaye osewira, mondo aland wach maber ne joma odhier. Oseora mondo akwe chuny jok modakie lit, kendo mondo aland ne joma otwe ni gin thuolo, bende mondo ahul ne joma otwe modakie mudho ni koro osegonygi.
2. Bende oseora mondo aland ni ma e higa mar ngʼwono mar Jehova Nyasaye, kendo chiengʼ ma Nyasachwa biro chuloe kuor, kohoyo ji duto manie kuyo,
3. abiro konyo jogo man-gi lit Sayun, kendo gik mabiro miyogi e magi: ketonegi maua mabeyo kar buru magi bukorego, kendo mor kar lit ma gin-go, kendo chiwo lewni mag pak kar chuny mool. Enoluong-gi ni yiend ober mag tim makare, mopidh gi Jehova Nyasaye, konyiso godo duongʼne.
4. Ginichak giger kuonde machon mane omukore, ka gidwoko kare kuonde mane okethore, kendo ginichak giger mier madongo mane okethore mosebedo kojwangʼ e tiengʼ ka tiengʼ.
5. Jodak nobed jokwadh jambu, jopinje mamoko nopurnu puotheu mag cham, kod mago mag mzabibu.
6. Kendo noluongu ni jodolo mag Jehova Nyasaye, kendo noluongu ni jotich Nyasachwa. Unucham mwandu mag pinje kendo unungʼaru gi sunga kuom mwandugigo.
7. Kar yudo wichkuot to joga noyud pok nyadiriyo, kendo kar yudo achaya to ginibed mamor gi pokgi; kuom mano giniyud pok nyadiriyo e pinygi, kendo mor mochwere nobed margi.
8. “Nimar an Jehova Nyasaye ahero adiera, amon gi mecho kod timbe mamono. Kuom adiera mara abiro miyogi pok kendo anatim kodgi singruok mosiko.
9. Nyikwagi nongʼere e kind ogendini kendo nyithindgi nomi luor e kind ji. Ji duto monenogi nongʼe ni gin oganda ma Jehova Nyasaye ogwedho.”
10. An-gi mor maduongʼ e nying Jehova Nyasaye; chunya opongʼ gi ilo kuom Nyasacha. Nimar oserwaka gi lep warruok, kendo oboya gi law mar tim makare, mana kaka wuon kisera boyo wiye ka jadolo, kendo ka miaha morwakore gi thiwni mabeyo.
11. Mana kaka lowo miyo cham twi, kendo kaka cham mae puodho thiewo, e kaka Jehova Nyasaye Manyalo Gik Moko Duto nomi tim makare kod pak thiew e dier ogendini duto.

Isaya 62:1-12
1. Nikech Sayun ok analingʼ, bende nikech Jerusalem ok anasik kalingʼ, nyaka timne makare rieny ka yawruok mar piny, kendo warruokne obed marieny ka mach makakni.
2. Ogendini none timni makare, kendo ruodhi duto none duongʼ mari; bangʼe noluongi gi nying manyien, ma Jehova Nyasaye biro chaki.
3. Inibed kondo maber e lwet Jehova Nyasaye bende inibed osimb loch e lwet Nyasachi.
4. Ok ginichak giluongi ni Kama Ojwangʼ kata chako pinyi ni kama Odongʼ Gunda. To noluongi ni Hefziba kendo pinyi noluongi ni Beula; nimar Jehova Nyasaye nobed kodi gi mor kendo pinyi nochal gi dhako mokendi.
5. Kaka wuowi kendo nyako e kaka yawuoti nokendi; to bende kaka ngʼama okendo mor gi chiege, e kaka Nyasachi nobed mamor kodi.
6. Yaye Jerusalem, aseoro jorit e ohinga mari ok ginilingʼ odiechiengʼ gotieno. Un muluongo nying Jehova Nyasaye kik unyosru,
7. kendo kik umiye yweyo nyaka chop olos Jerusalem mi omi obed dala marahuma mipako e piny ngima.
8. Jehova Nyasaye osesingore gi lwete ma korachwich kendo gi bade maratego ni, “Ok nachak ayie wasiku kaw chambu micham, jopinje mamoko bende ok nochak omadh divai manyien, ma usetiyone matek;
9. to jogo mano kagi ema nochamgi, ka gipako Jehova Nyasaye, bende jogo ma choko olemb mzabibu ema nomadhgi e laru mar kara maler mar lemo.”
10. Kaluru, kaluru dhorangach! Losuru yo ne joga. Buguru, buguru yore! Goluru kite. Tingʼuru bandera malo mondo pinje one.
11. Jehova Nyasaye oselando wachne e tung pinje duto niya: “Wachne nyar Sayun ni, ‘Ne, Jaresni biro! Ne, michne ni e lwete kendo jogo mosegonyo wuotho kode.’ ”
12. Enoluong-gi ni Oganda Maler, ma Jehova Nyasaye Osewalo; kendo noluongi ni Dala Midwaro Gwedho ma en Dala Maduongʼ Ma Ok Nochak Ojwangʼ.

Zaburi 115:9-13
9. Yaye dhood jo-Israel, genuru kuom Jehova Nyasaye, En e konyruokgi kendo okumbagi.
10. Yaye dhood joka Harun, genuru kuom Jehova Nyasaye, En e konyruokgi kendo okumbagi.
11. Un joma omiyo Jehova Nyasaye luor, keturu genou kuome, En e konyruokgi kendo okumbagi.
12. Jehova Nyasaye parowa kendo obiro gwedhowa; obiro gwedho dhood Israel, obiro gwedho dhood joka Harun,
13. obiro gwedho joma oluoro Jehova Nyasaye, ji ajia kod joma igeno.

Ngeche 26:24-26
24. Jasigu wuondore koumore kod dhoge, to ei chunye okano miriambo.
25. Kata bed ni wechene lombo chuny, kik iyie kode, nimar gik maricho abiriyo opongʼo chunye.
26. Onyalo wuondore ni oonge wuond, to timbene maricho biro nenore ratiro e nyim oganda.

Efeso 6:1-24
1. Nyithindo, winjuru jonywolu kuom Ruoth nikech timo kamano en gima kare.
2. Chik mokwongo man-gi singruok wacho niya, “Luor wuonu gi minu
3. mondo ngimani odhi maber, kendo udag amingʼa e piny.”
4. Wuone kik umi nyithindu bedo gi mirima; to ritgiuru maber, kurieyogi kendo upuonjogi kuom Ruoth.
5. Wasumbini, winjuru ruodhiu mondikou e piny-ka kumiyogi duongʼ gi luor, kendo kutiyo gi chuny ma thuolo, mana ka gima uwinjo Kristo.
6. Kik uwinjgi mana mondo umor wangʼ-gi seche ma ginenou, to mana ka wasumb Kristo, timuru dwaro Nyasaye koa e chunyu.
7. Tiuru gi chunyu duto, mana ka gima utiyo ni Ruoth, to ok ni dhano,
8. nikech ungʼeyo ni Ruoth biro chulo ngʼato ka ngʼato kuom gimoro amora maber ma ngʼato timo, bed ni en misumba kata ngʼama ni thuolo.
9. Un Ruodhi timneuru wasumbiniu machalre. Kik ubwog-gi, nikech ungʼeyo ni Ruoth motelonegi, kaachiel kodu ni e polo, kendo ok odew wangʼ ngʼato.
10. Mogik, beduru motegno kuom Ruoth, kendo kuom tekone maduongʼ.
11. Manreuru gi gige lweny duto mag Nyasaye, mondo eka uchungʼ motegno kutangʼ ne wuond mar Jachien.
12. Nikech wasigu mwakedogo ok gin dhano, to wakedo gi jotelo, kod ruodhi mag piny motimo mudhoni, kaachiel gi lang chuny maricho modak e kor polo.
13. Omiyo manreuru mogik gi gige lweny mag Nyasaye, mondo ka kinde mag richo ochopo to uyud teko mar chungʼ kar tiendu kendo kusetimo madwarore duto to mondo uchungʼ.
14. Emomiyo nyonuru piny motegno, kutweyo nungou gi kamba mar adiera, kendo kurwako tim makare ka gige lweny mag akor,
15. rwakreuru gi ikruok mar lando Injili makelo kwe kaka wuoche e tiendu.
16. Ewi mago duto tingʼuru yie maru ka okumba mugengʼogo aserni makakni ka mach moa kuom ngʼat marach.
17. Kawuru ogudu motegno mar warruok kod ligangla mar Roho ma en wach Nyasaye.
18. To lamuru kuom Roho kinde duto gi kit lamo duto, kendo ka ukwayo. Ka un gima e paro, to beduru mokichore kusiko ukwayo kinde duto ni jomaler duto.
19. An bende lamnauru mondo sa moro amora ma ayawo dhoga to omiya weche mondo ayal gichir wach mopondo mar Injili,
20. momiyo an jambetre motwe. Lamuru mondo awuo kuome gi chir kaka owinjore atim.
21. Tukiko, ma en owadwa ma wageno kendo matiyo ni Ruoth gi adiera duto biro nyisou weche duto, kaka achal to gi gima atimo.
22. Aore iru mondo onyisu chalwa kendo mondo ojiw chunyu.
23. Mad Nyasaye Wuoro kod Ruodhwa Yesu Kristo omi jowete duto man kuom Kristo kwe, gihera kod yie.
24. Ngʼwono obed kod jogo duto mohero Ruoth Yesu Kristo gihera ma ok rum.