A A A A A
Bible in one year
October 3

Isaya 57:1-21
1. Joma kare tho, to onge ngʼama wachno chando e chunye, joma ogeno kuom Nyasaye bende tho, to onge ngʼama dewo kendo joma kare igolo mondo kik richo yudgi.
2. Joma timbegi ni kare yudo kwe; kendo giyudo yweyo ka ginindo e liel.
3. “To un, biuru un yawuot jojuogi, ma koth terruok kod chode!
4. En ngʼa ma ujaro? En ngʼa mutingʼorene malo kendo kumilone leu? Donge un koth jonjore ma jo-miriambo?
5. Uoworu gi gombo manono ka un e tiend yiend ober kod yiende mamoko motimo otiep; kendo kanyo ema uwangʼoe nyithindu ka misengini e holni kendo e kuonde rogo.
6. Kar dak mar nyisecheni ni e kind hoho motimo lwendni mapoth, kuno ema ogandau nitie. Ee, kuondego ema usechiwoe misengini miolo piny, kod misengini mag cham. Kaluwore gi gigi duto, bende anyalo weyonu?
7. Iseloso kitanda mari kama otingʼore gi malo; kanyo ema isechiwoe misenginigi.
8. E tok dhoutu kod ewi sirni mag dhoutu useketoe kido mar nyisecheu manono. Adier useweya mabor muchalo nyiri molonyore duk kendo unindo e kitanda malach ma useloso; usetimo winjruok gi joma uhero kitendinigi kendo ne uneno dugegi.
9. Ne uterone ruoth Molek mo zeituni kod modhi moko mangʼwe ngʼar. Ne uoro jombetre mau e piny mabor; to gikone ne utundo mana e tho owuon!
10. Kata nobedo ni timbegi mamono duto nooli kamano; to ne ok inyal wacho ni, ‘Gionge tich.’ Nibedo gi teko kendo omiyo chunyi ne ok onyosore.
11. “En ngʼatno ma chunyu ogeno ahinya kendo uluoro, momiyo usebedona jo-miriambo, kendo ok usepara kata mana paro wechena e chunyu? Koso en nikech uneno ni aselingʼ ahinya, momiyo ok useluora?
12. Abiro nyiso ayanga timbeu makare kod tijeu, kendo ok ginikelnu konyruok.
13. We ane nyisecheni manonogo okonyi sa ma inie chandruok! Yamo mafuto biro yweyogi oko duto, kata mana muya matin nono nokudhgi matergi mabor. To ngʼama oloka kar pondone nokaw piny, mi goda maler nobed mwandune.”
14. Kendo enowach niya: “Buguru yo, bugeuru kendo ulose maber! Goluru gik madichwany joga e yo.”
15. Nimar ma e gima Jal Man Malo Moloyo ma en Jal modak nyaka chiengʼ, ma nyinge ler wacho, “Adak kama ler man malo, kaachiel gi ngʼat mofwenyo richone kendo man-gi chuny mobolore, mondo aduog chuny ngʼat moboloreno kendo ajiw chuny ngʼat mofwenyo richone.
16. Ok anabed ka adhawo ndalo duto, kata bedo gi ich wangʼ kinde duto, nimar katimo kamano, to chuny dhano biro nyosore e nyima, ma en muya mane aketo kuom dhano.
17. Ne akecho gi timbene mamono ma ok rum, ne amiye kum, kendo apandone wangʼa ka an-gi mirima, to kata kamano nomedo mana dhiyo nyime gi timbene mamonogo.
18. Aseneno yorene to kata kamano abiro change; abiro nyise yo kendo aho chunye;
19. ka achiwo wende pak e dho jo-Israel man-gi kuyo. Kwe, kwe, ne jogo man machiegni kod man maboyo. Kendo abiro changogi,” Jehova Nyasaye owacho.
20. To joricho chalo gi nam moduwore, ma ok nyal bedo gi kwe, ma apaka mage gingore kendo kelo chwodho.
21. Nyasacha wacho niya, “Onge kwe ne joricho.”

Isaya 58:1-14
1. “Gouru koko matek, kendo kik udog chien. Tingʼuru dwondi malo mana ka turumbete. Nyisuru joga malongʼo ngʼanyo margi kendo richo mar od joka Jakobo nyisgiuru.
2. Nimar pile ka pile gidwara, ginenore joma nigi chuny mar ngʼeyo yorena, mana ka gima gin oganda matimo gima kare, kendo mapok oweyo chike Nyasachgi. Gikwaya ngʼado bura makare, kendo ginenore joma dwaro ni Nyasaye osud machiegni kodgi.
3. Giwacho niya, ‘Angʼo momiyo wasebedo ka waweyo chiemo to ok ine? Bende angʼo momiyo wasebedo ka wahore malich to ok ikwan ma ka gimoro?’ “To kata kamano e kindeu mar tweyo chiemo, utimo mana kaka udwaro, kendo ukonyoru gi jotichu e yo marach.
4. Tweyo chiemo maru rumo mana gi dhawo kod chuny malit, bende miyo ugoru e kindu uwegi. Ok unyal tweyo chiemo kaka utimo e ndalogi kuparo ni lemou nowinj e polo malo.
5. Bende ma e kit tweyo chiemo ma aseyiero, ma ngʼato hore mana odiechiengʼ achiel kende? Koso en mana ka ngʼama okuyo kokulo wiye ka odundu mayamo yuko kata ngʼama onindo e pien gugru kotimo buru? Bende mano e gima uluongo ni tweyo chiemo ma en odiechiengʼ mowal ne Jehova Nyasaye.
6. “Donge ma e kit tweyo chiemo ma aseyiero: ni ugony tonde mag timbe maricho gi mag jok, mondo uwe joma otwe obed thuolo kendo utur jok duto?
7. Donge en ni mondo upog chiembu ne joma kech kayo kendo urwak joma odhier maonge kuonde dak, bende ni mondo umi joma wuotho duk lewni, kendo kik upand wangʼu ne wedeu?
8. Kutimo mago eka ler ma un-go nonen ka ler mar okinyi kendo chang maru nobi mapiyo; bende timu makare notel nyimu kendo teko gi duongʼ mar Jehova Nyasaye nodongʼnu chien.
9. Omiyo iniluong Jehova Nyasaye kendo nodwoki; iniywagne mondo okonyi kendo nokoni ni: Eri antie. “Ka uweyo sando ji kendo uweyo achaya kod weche mag oyiem,
10. kendo ka utuonoru mondo ukony joma kech kayo mi uchopo dwaro mar joma isando. Eka ler maru norieny e mudho kendo otieno maru nochal mana ka dier odiechiengʼ tir.
11. Jehova Nyasaye notelnu ndalo duto, obiro chopo dwarou e piny motwo, kendo motimo ongoro mi enomi dendu bed mojingʼ. Unuchal mana ka puodho mayudo pi maber, kendo ka soko ma pige ok rum.
12. Jou ema nochak oger kuondeu mane omukore, kendo gini gedi ewi mise machon mane oketi, mi noluongi ni Jager Ohinga mane Omukore kendo ni Jalos Yore Matindo mane ji odakie.
13. “Ka ok uketho odiechiengʼ mar Sabato, kendo utimo dwarou e odiechienga maler, ka uwacho ni Sabato en chiengʼ mor, kendo mowal ni Jehova Nyasaye kumiye luor, ma ok utimo gik ma un ema udwaro, kendo ka uweyo wecheu manono,
14. eka unubed moil kuom Jehova Nyasaye, mi oteru ewi piny kama otingʼore, bende nomiu chiemo kar mwandu mane osingore ne Jakobo kwaru.” Jehova Nyasaye ema owacho.

Zaburi 114:1-8
1. Kane jo-Israel owuok Misri, ee, kane joka Jakobo owuok e kind joma wacho dhok mopogore,
2. Juda nodoko kama ler mar lemo mar Nyasaye, kendo Israel nobedo mwandune owuon.
3. Nam nonenogi mi oa gi ngʼwech, kendo Jordan ne odar oweyonigi piny,
4. gode nolengʼore ka imbe, to thuche to nochikore ka nyirombe.
5. Angʼo momiyo ne ia gi ngʼwech, yaye nam? Yaye Jordan, ne idar iweyonegi piny nangʼo?
6. To un gode to ne ulengʼoru ka imbe nangʼo? Koso thuche to nochikore ka nyirombe nikech angʼo?
7. Yaye piny, yiengni ka Ruoth Nyasaye ni machiegni kodi, yiengni e nyim Nyasach Jakobo,
8. Nyasaye mane omiyo lwanda olokore pi mogudore, kendo mane omiyo lwanda matek olokore sokni mag pi.

Ngeche 26:22-22
22. Weche mag kuoth chalo gi chiemo mamit; gidhiyo e chuny dhano ma iye.

Efeso 5:1-16
1. Kaka un nyithind Nyasaye mohero, temuru mondo ubed machal kode,
2. kendo udag e ngima mar hera kaka Kristo ne oherowa mi ochiworenwa kaka chiwo kendo misango madungʼ tik mangʼwe ngʼar mamit ni Nyasaye.
3. To e dieru kik winjre ni nitie terruok kata kit dwanyruok moro amora, kata wuoro, nikech gik ma kamago ok owinjore jomaler moluwo Nyasaye otim.
4. Bende, tim moro amora makwodo wich, kata wach mochido, kata angera mag oyuma ok owinjore kodu, makmana dwoko ne Nyasaye erokamano.
5. Ngʼeuru malongʼo ni onge ngʼat ma terore, kata ma timbene richo, kata ma jawuoro, to ngʼat matimo gigi lamo nyiseche manono, omiyo ok noyud gweth mar pinyruoth Kristo gi Nyasaye.
6. Kik uyie ngʼato wuondu gi weche manono, nikech gik ma kamago ema miyo Nyasaye olo mirimbe kuom joma ok winj wachne.
7. Omiyo kik ubed e kanyakla gi joma kamago.
8. Nikech chon ne un jo-mudho, to sani koro un joler kuom Ruoth. Daguru kaka nyithind ler
9. (nikech gima olemo mar ler nyago otingʼo gik mabeyo duto, gi gik makare kod gik ma adier),
10. kendo mondo ungʼe gima miyo Ruoth mor.
11. Kwedreuru chuth gi timbe mag mudho maonge ohala kendo hulgiuru e lela.
12. En wichkuot kata mana owacho gik ma joma richo timo lingʼ-lingʼ.
13. To ka gik moko duto ohul e lela to gi yangore maler nikech ler ema miyo ineno gik moko duto.
14. Mano emomiyo iwacho ni: “Chiew in ngʼama nindo, chier ia kuom joma otho, to Kristo norieny kuomi.”
15. Beduru motangʼ ahinya kaka udak, kik udag ka joma ofuwo, to daguru ka joma riek,
16. kutiyo gi thuolo muyudo e yo maber, nikech ndalogi richo.