A A A A A

Chakruok 13:1-18
1. Omiyo Abram nowuok Misri gi chiege kod Lut kod gik moko duto mane en-go kochomo Negev.
2. Abram koro nosebedo ja-mwandu ahinya mar jamni gi fedha kod dhahabu.
3. Nodhi nyime kod wuoth koa Negev kobuoro e yo nyaka nochopo Bethel, kumane okwongo geroe hembe e kind Bethel kod Ai,
4. kendo kama nokwongo geroe kendo mar misango. Kanyo Abram nolamoe Jehova Nyasaye.
5. To Lut ma bende ne wuotho kod Abram neni kod jamni matindo mathoth, gi kweth mag dhok kod hembe.
6. Kuonde mag kwath ne tin mane ok nyal romogi ka gidak kanyakla, nimar mwandu mane gin-go nomedore mane ok ginyal dak kaachiel.
7. Kendo dhawo nowuok e kind jakwadh Abram kod jokwadh Lut. E kindeno jo-Kanaan kod jo-Perizi ne pod odak e pinyno.
8. Omiyo Abram nowacho ne Lut niya, “Kik dhawo bed e kindwa kata e kind jokwadhi kod jokwadha nikech wan wede.
9. Donge piny duto ni e lweti? Ber wapogre, kidhi koracham to adhi korachwich; to kidhi korachwich to adhi koracham.”
10. Lut notingʼo wangʼe moneno paw Jordan duto ka nitie gi pi maber mana ka puoth Jehova Nyasaye, machalo gi piny Misri kochiko Zoar. (Mano notimore kane pok Jehova Nyasaye oketho Sodom kod Gomora.)
11. Omiyo Lut noyiero pewe duto mag Jordan kendo nowuok kochomo yo wuok chiengʼ. Mano e kaka ji ariyogi nopogore.
12. Abram nodak e piny Kanaan, to Lut nodak e kind mier madongo manie paw Jordan kendo nogero hembene machiegni gi Sodom.
13. Koro jo-Sodom ne gin joma okethore kendo matimo richo mag wangʼ teko e nyim Jehova Nyasaye.
14. Jehova Nyasaye nowacho ne Abram kane Lut osepogore kode niya, “Tingʼ wangʼi gi kuma in tiere kendo ingʼi yo nyandwat gi yo milambo, yo wuok chiengʼ kod yo podho chiengʼ.
15. Piny duto ma inenono abiro miyi gi nyikwayi nyaka chiengʼ.
16. Anami nyikwayi bed mangʼeny mana ka buru mae lowo; ma ka ngʼato nyalo kwano buru, to nyikwayi bende inyalo kwan.
17. Aa malo kendo iwuothi e tungʼ piny koni gi koni, nikech amiyigo.”
18. Omiyo Abram nopudho hembene mi odhi odak but yiende madongo mag Mamre ei Hebron, kamane ogeroe kendo mar misango ne Jehova Nyasaye.

Chakruok 14:1-24
1. E kindeno Amrafel ruodh Shinar, Ariok ruodh Elasar, Kedorlaomer ruodh Elam kod Tidal ruodh Goyim
2. nodhi kedo gi Bera ruodh Sodom, Birsha ruodh Gomora, Shinab ruodh Adma, Shemeber ruodh Zeboim kod ruodh Bela (ma tiende ni Zoar).
3. Ruodhi abichgi duto noriwo jolwenjgi ne kedo e Holo mar Sidim (miluongo ni Nam chumbi).
4. Kuom higni apar gariyo negisebedo e bwo loch Kedorlaomer, to e higa mar apar gadek ne gingʼanyo.
5. E higa mar apar gangʼwen, Kedorlaomer kod ruodhi mane oriwore kode nodhi omonjo kendo oloyo jo-Refai man Ashteroth Karnaim, jo-Zuzim e Ham gi jo-Emi man Shave Kiriathaim,
6. kendo jo-Hori manie gode mag Seir, mane ochwe nyaka El-Paran machiegni gi piny motimo ongoro.
7. Eka negidwogo chien kendo gidhi nyaka En Mishpat (ma tiende ni Kadesh), kendo negikawo piny jo-Amalek duto gi piny jo-Amor manodak Hazazon Tamar.
8. Eka ruodh Sodom, ruodh Gomora, ruodh Adma, ruodh Zeboim kod ruodh Bela (ma tiende ni Zoar) nowuok kendo oikore kedo moriedo jolwenjgi e Holo mar Sidim,
9. mondo oked gi Kedorlaomer ruodh Elam, Tidal ruodh Goyim, Amrafel ruodh Shinar kod Ariok ruodh Elasar mi ruodhi angʼwen-go nokedo gi ruodhi abich.
10. Holo mar Sidim nopongʼ gi buche mag chwodho, kendo kane ruodhi mag Sodom kod Gomora ringo, moko nopodho e buchego to moko noringo otony e gode.
11. Ruodhi angʼwen-go noyako gik moko duto mag Sodom kod Gomora kod chiembgi duto mi gidhi.
12. Bende negikawo Lut, wuod owadgi Abram kod mwandune duto nikech noyudo odak Sodom.
13. Ngʼat achiel mane oyudo otony nobiro kendo onyiso Abram ja-Hibrania wachni. E ndalogo Abram nodak e tiend yiende madongo mag Mamre ja-Amor mane omin Eshkol kod Aner, osiepe Abram.
14. Kane Abram owinjo ni watne oseter e twech, noluongo jotichge machwo motiegore mia adek gapar gaboro kendo olawogi nyaka Dan.
15. Gotieno Abram nopogo jotichnego e migepe mondo omonj ruodhigo kendo negiriembogi mi gilawogi nyaka Hoba, ma yo nyandwat mar Damaski.
16. Abram nodhi moomo gik moko duto mane joka odhigo kendo noreso Lut wuod owadgi kod mwandune duto kaachiel gi mon kod ji mamoko.
17. Bangʼ ka Abram noduogo koseloyo Kedorlaomer kod ruodhi mane oriwore kode, ruodh Sodom nobiro mondo orom kode ei Holo mar Shave (ma tiende ni Holo mar Ruoth).
18. Eka Melkizedek ruodh Salem nokelo makati gi divai. Ne en jadolo mar Nyasaye Man Malo Moloyo,
19. kendo nogwedho Abram kowacho niya, “Nyasaye Man Malo Moloyo, Jachwech polo kod piny ogwedhi, in Abram.
20. Kendo ogwedh Nying Nyasaye Man Malo Moloyo mane oketo wasiki e lweti.” Eka Abram nomiye achiel kuom apar mar gik moko duto.
21. Ruodh Sodom nowacho ne Abram niya, “Miya ji to idongʼ gi gik moko duto.”
22. To Abram nowacho ne ruodh Sodom, “Asetingʼo lweta ne Jehova Nyasaye, ma en Nyasaye Man Malo Moloyo, Jachwech polo gi piny kendo asekwongʼora
23. ni ok nakaw giri moro, kata mana tol kata pat kira, mondo kik chiengʼ moro iwachi ni, ‘An ema ne amiyo Abram obedo jamoko.’
24. Ok abi kawo gimoro to mana ma joga osechamo kod pok ma joga kaka Aner, Eshkol kod Mamre onego oyudi. Onego giyud pokgi.”

Zaburi 4:4-8
4. Ka iu owangʼ to kik utim richo; seche ma uyweyo mos e kitandau, to nonuru chunyu ka ulingʼ mos, keturu chunyu mos ka unindo e kitandau. Sela
5. Chiwuru misengini mowinjore kendo genuru kuom Jehova Nyasaye.
6. Ji mangʼeny penjo niya, “En ngʼa manyalo timonwa gimoro maber?” Mad ler moa e lela wangʼi rieny kuomwa, yaye Jehova Nyasaye.
7. Isepongʼo chunya gi mor maduongʼ moloyo mor ma gin-go e kinde ma gin-gi cham kod divai mangʼeny.
8. Abiro riera piny mi anind gi kwe, nikech in kendi, yaye Jehova Nyasaye, in ema imiyo adak gi kwe.

Ngeche 2:1-5
1. Wuoda, ka iyie rwako wechena kendo kano chikena e chunyi;
2. ka ichiko iti ni weche mag rieko kendo kiketo chunyi mondo iwinj tiend weche,
3. to ka imanyo ngʼeyo malingʼ-lingʼ, kendo ikwayo ngʼeyo tiend wach,
4. to ka idware ka fedha kendo imanye ka mwandu mopandi,
5. eka iniwinj malongʼo tiend luoro Jehova Nyasaye, kendo iniyud rieko mar ngʼeyo Nyasaye.

Mathayo 6:1-18
1. “Beduru motangʼ mondo kik utim timbeu makare e nyim ji, mondo eka gineu. Kutimo kamano to ok ubi yudo pok moa kuom Wuonu manie polo.
2. “Kuom mano kuchiwo kony ne joma ochando to kik uland gima utimo gi turumbete, kaka joma wuondore timo ei sinagoke kendo e yore manie kind mier, mondo ji omigi luor. Awachonu adier ni giseyudo pokgi duto.
3. To kichiwo kony ne joma ochando to kik iyie lweti ma koracham ongʼe gima lweti ma korachwich timo,
4. mondo chiwo mari obed malingʼ-lingʼ. Eka Wuonu maneno gima ochiw lingʼ-lingʼ nomiyi pokni.
5. “Bende ka ulamo, to kik uchal gi joma wuondore, nimar gihero lamo ka gichungʼ ei sinagoke, kendo e akek yore mondo ji onegi. Awachonu adier ni giseyudo pokgi duto.
6. To kilamo to donji e odi maiye, ilor dhoot eka ilam Wuonu ma ok ne. Eka Wuonu maneno gima otim lingʼ-lingʼ nomiyi pokni.
7. To kulamo to kik usik kunuoyo weche kayiem kaka jopiny, nimar giparo ni ibiro winjgi nikech wechegi mathoth.
8. Kik uchal kodgi, nikech Wuonu ongʼeyo gik muchando kata kapok ukwaye.
9. “Koro kama e kaka onego ulam: “ ‘Wuonwa manie polo, nyingi mondo omi duongʼ,
10. Pinyruoth mari obi, dwaroni mondo otimre e piny kaka timore e polo.
11. Miwa kawuono chiembwa mapile pile.
12. Wenwa richowa, kaka wan bende waweyone joma timonwa marach.
13. Bende kik iwe wadonj e tem, to reswa e lwet ngʼat marach.’
14. Nimar ka uweyo ne ji ka gikethonu, eka Wuonu manie polo biro weyonu.
15. To ka ok uwe ni ji richogi to wuonu manie polo ok bi weyonu richou.
16. “Ka utweyo chiemo to kik unen malich kaka joma wuondore timo, nimar gimieno wengegi mondo ginyis ni gitweyo chiemo. Awachonu adier ni giseyudo pokgi duto.
17. To in, kitweyo chiemo to ol mo e wiyi kendo luok wangʼi,
18. mondo kik obed gima ongʼere ne ji ni itweyo chiemo, to Wuonu ma ok ne kende ema ongʼe. Eka Wuonu maneno gima otim lingʼ-lingʼ nomiyi pokni.