A A A A A

Chakruok 7:1-24
1. Eka Jehova Nyasaye nowacho ne Nowa niya, “Donj ei yie, in kaachiel gi joodi, nikech aseyudo ni in ngʼat makare e kind ogandani.
2. Kaw kit le duto maler michamo machwo abiriyo kod mamon abiriyo kod kit le duto mochido ma ok cham machwo ariyo kod mamon ariyo,
3. kendo gi kit winy duto machwo abiriyo kod mamon abiriyo mondo okan kitgi e piny ngima.
4. Bangʼ ndalo abiriyo koa sani abiro kelo koth e piny kuom ndalo piero angʼwen odiechiengʼ gi otieno, kendo abiro tieko gik moko duto mangima mane achweyo.”
5. Kendo Nowa notimo duto ma Jehova Nyasaye nochike.
6. Nowa ne ja-higni mia auchiel kane pi opongʼo piny.
7. Kendo Nowa gi yawuote gi chiege kod mond yawuote nodonjo ei yie mondo otony ne pi mar ataro.
8. Le ka le madichwo kod madhako maler kod mochido, michamo kod ma ok cham, kaachiel gi winy kod gik mamol ariyo ariyo,
9. nobiro ir Nowa kendo nodonjo kodgi ei yie mana kaka Nyasaye nochike.
10. Kendo bangʼ ndalo abiriyo pi mar ataro nobiro e piny.
11. Tarik apar gabiriyo mar dwe mar ariyo noyudo ka Nowa ja-higni mia auchiel kendo sokni duto manie nam mangʼongo manie bwo piny nomuoch kendo dirisni mag polo noyawore.
12. Kendo koth nochwe e piny ndalo piero angʼwen odiechiengʼ gotieno.
13. Odiechiengʼno Nowa gi yawuote, Shem, Ham, kod Jafeth, kaachiel gi chiege kod mond yawuote adek, nodonjo e yie.
14. Negidonjo gi le duto mag buya kaka kitgi obet, jamni duto kaka kitgi obet, gik mangima duto mamol e lowo kaka kitgi obet, kod kit winy duto kaka kitgi obet, gimoro amora man-gi bwombene.
15. Gik moko duto mangima ariyo ariyo nobiro ir Nowa kendo negidonjo ei yie.
16. Gik moko duto mangima machwo kod mamon nodonjo ei yie mana kaka Nyasaye nochiko Nowa. Eka Jehova Nyasaye noloronegi ei yie.
17. Kuom ndalo piero angʼwen pi nomedo pongʼo piny kendo kaka pi ne medore, motingʼo yie kalewore ewi pi.
18. Pi nogingore kendo omedore ahinya e piny kendo yie ne lewore ewi pi.
19. Pi nomedo gingore ahinya e piny, kendo gode maboyo duto man e bwo polo noimore.
20. Pi noimo gode kendo omedo gingore moloyo fut piero ariyo
21. Gik moko duto mangima mane ni e piny kaka winy, jamni, le mag bungu, gik mamol duto e piny kod ji duto notho.
22. Gimoro amora mangima mane odak e lowo motwo kendo mayweyo gi ume notho.
23. Gik moko duto mangima mane ni e piny notho duto; dhano, jamni gi le, gik moko duto mamol e lowo kod winy mafuyo e kor polo notiek e piny. Nowa kende ema nodongʼ kod joma ne ni kode e yie.
24. Pi nopongʼo piny kuom ndalo mia achiel kod piero abich.

Chakruok 8:1-22
1. To Nyasaye noparo Nowa gi le mag bungu kod jamni mane ni kode ei yie, kendo notugo yamo mokudho e piny mi pi nochako dwono.
2. Koro sokni manie bwo lowo kod dirise mag ataro moa e polo nolor, kendo koth moa e polo nochok.
3. Pi noduono e piny mos mos. Bangʼ ndalo mia achiel gi piero abich pi noduono,
4. kendo odiechiengʼ mar apar gabiriyo mar dwe mar abiriyo yie nobiro mochungʼ ewi gode mag Ararat.
5. Pi nomedo dwono nyaka dwe mar apar, to chiengʼ mokwongo mar dwe mar aparno wi gode nochako neno.
6. Bangʼ ndalo piero angʼwen Nowa noyawo dirisa mane oloso ei yie,
7. kendo nooro agak kendo nosiko kohuyo koni gi koni nyaka pi notwo e piny.
8. Eka nooro akuru mondo ofweny ka pi osedok chien e piny.
9. To akuru ne ok nyal yudo kama opiyoe nikech pi ne pod okwako piny duto; omiyo noduogo ir Nowa ei yie. Nowa notero lwete oko kendo ogame mine odwoge ire ei yie.
10. Norito bangʼ ndalo abiriyo moko kendo nooro akuru koa ei yie.
11. Kane akuru odwogo ire godhiambo, notingʼo it yiend zeituni mangʼich mopon e dhoge. Mano nomiyo Nowa ongʼeyo ni koro pi oseduono e piny.
12. Norito ndalo abiriyo moko kendo nochako ooro akuruno, to ne ok odwogo ire kendo.
13. Chiengʼ mokwongo mar dwe mokwongo ka Nowa ne ja-higni mia auchiel gachiel, pi noduono e piny. Eka Nowa noelo wi yie kendo noneno ni piny osetwo.
14. Kane ochopo tarik piero ariyo gabiriyo ema ne piny otuoe.
15. Eka Nyasaye nowacho ne Nowa niya,
16. “Wuog oko ei yie, in kaachiel gi chiegi, kod yawuoti kod mond yawuoti.
17. Gol oko kit gik mangima duto man kodi kaka winy, le kod gik moko duto mamol e lowo mondo ginywolre e piny kendo ginyaa kendo kwan-gi omedre e piny.”
18. Omiyo Nowa nowuok oko, kaachiel gi yawuote kod chiege kod mond yawuote.
19. Le duto kod gik moko duto mamol e lowo kod winy duto; gimoro amora mawuotho e piny, nowuok ei yie moro ka moro kaka kitgi obet.
20. Eka Nowa nogero kendo mar misango ne Jehova Nyasaye kendo nokawo le maler kod winy maler moko michamo, motimogo misango miwangʼo pep ewi kendono.
21. Jehova Nyasaye nowinjo suya madungʼ tik mangʼwe ngʼar kendo nowacho e chunye niya, “Ok anachak akwongʼ piny kendo nikech dhano, kata obedo ni paro ma aye chunye opongʼ gi richo nyaka aa e tin-ne. Bende ok anachak atiek gik mangima kendo kaka asetimoni.
22. “Chwoyo gi keyo, ngʼich kod liet, oro kod chwiri, odiechiengʼ kod otieno ok nobed maonge nyaka giko piny.”

Zaburi 3:1-4
1. Zaburi mar Daudi, kane oringo oa ir wuode Abisalom. Yaye Jehova Nyasaye, mano kaka wasika thoth! Mano kaka joma lawa ngʼeny!
2. Ji mangʼeny wuoyo kuoma, kagiwacho ni, “Nyasaye ok bi rese.” Sela
3. To In e okumbana mogengʼa, yaye Jehova Nyasaye; In ema imiyo alocho, kendo isetingʼo wiya malo.
4. Aywak matek ka alemo ni Jehova Nyasaye, kendo odwoka gie gode maler. Sela

Ngeche 1:20-22
20. Rieko goyo koko matek e yore mag dala, ogoyo koko bende e kuonde chokruok;
21. oywak kogoyo koko e akerkeke mag yore motimo koko, owuoyo e dhorangeye mag mier madongo kopenjo niya,
22. “Nyaka karangʼo ma un joma ngʼeyogi tin nusik kuhero yoreu mag ngʼeyo matin?” Nyaka karangʼo ma jojaro pod nosik kamor, e jaro kendo joma ofuwo nosiki kochayo puonj?

Mathayo 4:1-25
1. Eka Roho Maler notelo ne Yesu nyaka e thim mondo Satan oteme.
2. Bangʼ tweyo chiemo kuom ndalo piero angʼwen odiechiengʼ kod otieno, kech nochako kaye.
3. Jatem nobiro ire kendo nowachone niya, “Ka in Wuod Nyasaye adier to nyis kitegi mondo olokre kuon.”
4. Yesu nodwoke niya, “Ondiki ni, ‘Dhano ok bed mangima nikech chiemo kende, to nikech wach ka wach moa e dho Nyasaye.’ ”
5. Eka Satan notere nyaka dala maduongʼ maler, kendo nomiyo ochungo e osuch hekalu malo mogik.
6. Nowachone niya, “Ka in wuod Nyasaye to chikri piny. Nimar ondiki niya, “ ‘Obiro miyo malaika mage chik nikech in, kendo gibiro tingʼi malo e lwetgi, mondo kik ichwany tiendi e kidi.’ ”
7. Yesu nodwoke niya, “Ondiki bende ni, ‘Kik item Jehova Nyasaye ma Nyasachi.’ ”
8. Eka Satan nokawe, motere nyaka ewi got moro mabor ahinya, kendo nosiemone pinjeruodhi mag piny gi duongʼ mane gin-go.
9. Nowachone niya, “Magi duto abiro miyi ka ikulorina piny kendo ilama.”
10. Yesu nowachone niya, “Aa kuoma, Satan! Nikech ondiki ni, ‘Lam Jehova Nyasaye ma Nyasachi kendo en kende ema itine.’ ”
11. Eka Satan noweye, kendo malaike nobiro motiyone.
12. Ka Yesu nowinjo ni Johana oseter e od twech, nodok Galili.
13. Nowuok Nazareth modhi odak Kapernaum, mane ni e dho nam e gwengʼ mar Zebulun gi Naftali,
14. mondo ochop gima nowachi gi dho janabi Isaya niya,
15. “Piny Zebulun gi piny Naftali, man Yor Nam modak loka aora Jordan, Galili mar joma ok jo-Yahudi,
16. joma odak e mudho oseneno ler maduongʼ; jogo modak e piny ma tipo mar tho oumo, ler oserienynegi.”
17. Chakre kindeno kadhi nyime, Yesu nochako yalo niya, “Weuru richo nikech pinyruodh polo osekayo machiegni.”
18. Kane oyudo Yesu wuotho e dho Nam Galili, noneno owete ariyo, Simon miluongo ni Petro gi owadgi ma Andrea. Noyudo gibolo gokgi e nam, nimar ne gin jolupo.
19. Yesu nowachonegi niya, “Biuru uluwa, mondo kar ywayo rech to aketu ubed joywa ji.”
20. Gisano ne giweyo gogo mag-gi gisano mi giluwe.
21. Kane ochwalore nyime koa kanyo, noneno owete ariyo mamoko, Jakobo wuod Zebedi gi owadgi ma Johana. Ne gin e yie kaachiel gi wuon-gi ma Zebedi, ka giloso gokegi. Yesu noluongogi,
22. kendo gisano ne giweyo yie kod wuon-gi mi giluwe.
23. Yesu nodhi e piny Galili duto, kopuonjo e sinagokegi, koyalo Injili mar pinyruoth kendo kochango kit tuoche gi midekre duto e dier ji.
24. Humbe nolandore e piny Siria duto, kendo ji nokelone joma ne tuo gi kit tuoche mayoreyore gi joma ne nigi rem mapek gi joma ne nigi jochiende gi joma ne chunygi yudhore kod joma ne nigi athany, mi nochangogi.
25. Oganda maduongʼ moa Galili gi gwengʼ mar Dekapoli gi Jerusalem gi Judea kod gwengʼ man loka Jordan ne oluwe.