A A A A A

Wuok 11:1-10
1. Noyudo ka Jehova Nyasaye osewacho ne Musa niya, “Pod abiro kelo masira achiel kuom Farao gi jo-Misri. Bangʼ masirano, obiro weyou mondo uwuog kae udhi, to ka otimo kamano, to obiro mana riembou chutho.
2. Nyis oganda ni chwo kaachiel gi mon mondo omi jobathgi gik molos gi fedha kod dhahabu.”
3. (Jehova Nyasaye nomiyo jo-Misri otimo ngʼwono ne jo-Israel, kendo Musa owuon nomi luor gi jodong Farao e piny Misri kaachiel gi jo-Misri.)
4. Omiyo Musa nowacho niya, “Ma e gima Jehova Nyasaye wacho: ‘Kochopo dier otieno tir, to abiro dhi e piny Misri.
5. Nyithindo duto makayo ma yawuowi mag Misri biro tho, kochakore gi wuod Farao makayo mobet e kom duongʼ nyaka wuod nyako ma jatich makayo ma jarego, kaachiel gi nyithind jamni mokwong nywol.
6. Ywak nobedie piny Misri duto, ma en ywak moloyo moro amora mosebedo kata mabiro bedo.
7. To jo-Israel nobed gi kwe ma kata mana guok ok nogwe dhano kata chiayo.’ Bangʼ mano eka unungʼe ni Jehova Nyasaye keto pogruok e kind Misri gi Israel.
8. Jodong-gi duto biro biro ira ka gikulorena kendo kagiwacho ni, ‘Dhiyo, in kaachiel gi jogo maluwi!’ Bangʼ mano to anadhi.” Eka Musa nowuok e nyim Farao ka en gi mirima.
9. Jehova Nyasaye nosewacho ni Musa niya, “Farao biro tamore winji mondo honnina omedre piny e Misri.”
10. Musa gi Harun notimo honnigi duto e nyim Farao, to Jehova Nyasaye noketo chunye omedo bedo matek mine ok onyal weyo jo-Israel dhi koa e pinye.

Wuok 12:1-51
1. Jehova Nyasaye nowacho ne Musa gi Harun ka gin Misri niya,
2. “Dweni ema biro bedonu dwe mokwongo, ma en dwe mokwongo mar hiku.
3. Nyis oganda duto mar Israel ni odiechiengʼ mar apar mar dweni, ngʼato ka ngʼato nyaka gol achiel kuom nyirombe ne joode, nyarombo achiel ne ot ka ot.
4. To ka nitie joot matin ma nyarombo achiel ohingo, to nyaka giriwre e nyarombo achiel gi joot machiegni kodgi, bangʼ ka gisekawo kwan joma ni kanyo. Nyaka ongʼe kar nyirombe madwarore kaluwore gi gima ngʼato ka ngʼato biro chamo.
5. Chiayo ma uyiero nyaka bed madichwo ma ja-higa achiel maonge songa kendo unyalo yierogi kuom rombe kata diek.
6. Neni urito chiayogo nyaka odiechiengʼ mar apar gangʼwen mar dwe, eka oganda jo-Israel duto noyangʼ-gi ka chiengʼ wuok.
7. Eka bangʼe to gikaw remo moko kendo giwirgo sirni mag dhoudi kod wi dhoudi.
8. E otieno nogo nyaka gicham ringʼo mobul kaachiel gi alode makech kod makati ma ok oketie thowi.
9. Kik ucham ringʼo manumu kata motedi gi kado to nyaka ubul lemb chiayogo; wich, tielo kaachiel gi jamb-ich.
10. Kik uwe lemo moro dongʼ ma ok uchamo nyaka okinyi; to kapo nono moro odongʼ to nyaka wangʼe e mach chuth.
11. Ma e kaka onego uchame: Ka utweyo okanda enungou, ka urwako wuoche e tiendu kendo umako luth e lwetu; nyaka une ni uchame piyo nikech en sawo mar Pasaka mar Jehova Nyasaye.
12. “E otienono abiro wuotho e piny Misri duto kendo naneg nyathi ka nyathi madichwo makayo mar dhano kod chiayo, bende nakum nyiseche duto mag jo-Misri, an Jehova Nyasaye ema awacho kamano.
13. Remono nobed kido mar ranyisi makende manyiso kuma udakie kendo ka aneno remogo to anakadhu. Masiche ma agoyogo piny Misri ok nomaku.
14. “Ma en odiechiengʼ manyaka upar ne tiengeu duto mabiro kendo nyaka urite ka sawo mochwere ni Jehova Nyasaye.
15. Kuom ndalo abiriyo nyaka ucham makati ma ok oketie thowi. Odiechiengʼ mokwongo nyaka ugol oko thowi ma ukano e ute, nikech ngʼato angʼata ma ochamo gimoro amora ma oted gi thowi chakre chiengʼ mokwongo nyaka chiengʼ mar abiriyo to nongʼad kare oko kuom oganda jo-Israel.
16. Chiengʼ mokwongo kod chiengʼ mar abiriyo nyaka ubed gi chokruok mowal. Kik utim tich moro amora kuom odiechiengego makmana loso chiemo ma ji duto chamo; mano kende e gima unyalo timo.
17. “Nyaka utim Sawo mar makati ma ok oketie thowi, nikech chiengʼno ema ne agoloue piny Misri. Timuru nyasini odiechiengni kaka sawo mochwere ne tiengeu duto mabiro.
18. Chakre odhiambo mar tarik apar gangʼwen nyaka odhiambo mar tarik piero ariyo gachiel mar dwe mokwongo nyaka ucham makati ma ok oketie thowi.
19. Kuom ndalo abiriyo thowi moro amora kik yud e uteu, kendo ngʼato angʼata mochamo gimoro amora moketie thowi nyaka ngʼad kare oko kuom oganda jo-Israel, bed ni en japiny moro kata ja-Israel.
20. Kik ucham gima olos gi thowi. Kamoro amora mudakie nyaka une ni uchamo makati ma ok oketie thowi.”
21. Eka Musa noluongo jodong Israel duto mowachonegi niya, “Dhiuru mondo ngʼato ka ngʼato oyier nyarombo kata nyadiel ne joode kendo uyangʼ-gi ka utimogo Pasaka.
22. Eka ukaw oboke mag raywechi ulute remo mar chiayono manie karaya kendo ukir moko ewi sirni mag dhoudi, to moko ukir e sirni mag dhoutu koni gi koni. Kik ngʼato angʼata kuomu wuog oko mar dhoot nyaka okinyi.
23. Ka Jehova Nyasaye biro wuotho e piny Misri duto mondo oneg jo-Misri, to obiro neno remo ewi reru kod e bath dhoutu kendo nokal dhoudigo, ok noyie ne janek mondo odonj e uteu mondo onegu.
24. “Rituru wechegi kaka chike mochwere nyaka ne tienge mabiro.
25. Ka udonjo e piny ma Jehova Nyasaye biro miyou kaka ne osingorenu, to neuru ni utimo nyasi mar sawoni.
26. Kendo ka nyithindu nopenju gima tiend sawoni en,
27. to nyisgiuru ni, ‘En misango mar Pasaka mitimo ni Jehova Nyasaye, nikech nokadho ut jo-Israel e piny Misri konego jo-Misri to oweyo miechwa.’ ” Eka ji nopodho auma molamo Jehova Nyasaye.
28. Jo-Israel notimo mana kaka Jehova Nyasaye nochiko Musa kod Harun.
29. E dier otieno tir Jehova Nyasaye nonego nyithindo ma yawuowi makayo duto mag jo-Misri, kochakore gi kach ruoth Farao mane ni e kom duongʼ nyaka kach joma ni e od twech, kaachiel gi nyithindo makayo duto mag jamni.
30. Farao kaachiel gi jodonge kod jo-Misri duto nochiewo e dier otieno kendo ne nitie ywak maduongʼ e piny Misri, nikech ne onge ot moro amora e piny Misri mane ngʼato ok othoe.
31. E otienono Farao ne oluongo Musa kod Harun mowachonegi niya, “Wuoguru gi jo-Israel piyo mondo uwe joga mondo udhi ulam Jehova Nyasaye ma Nyasachu kaka usekwayo.
32. Kawuru jambu kod kweth mag dhou mondo udhigo kaka usewacho kendo an bende lemnauru mondo ayud gweth.”
33. Jo-Misri nokwayo jo-Israel mondo owuog owe pinygi piyo kagiwacho niya, “Ka ok uwuok to waduto wabiro tho!”
34. Kuom mano jo-Israel nokawo mogo modwal mapok oketie thowi kendo negitingʼogi e gokgi e sufuriache ka giboyogi gi sukni.
35. Jo-Israel notimo kaka Musa ne ochikogi kendo ne gikwayo jo-Misri lewni kod gik molos gi fedha kod dhahabu.
36. Jehova Nyasaye nomiyo jo-Misri otimo ngʼwono ne jo-Israel kendo ne gimiyogi gimoro amora mane gikwayogi; kamano e kaka jo-Israel noyako gige jo-Misri.
37. Jo-Israel nowuok Rameses kochomo Sukoth; ne gin ji madirom alufu mia auchiel ka ok okwan mon kod nyithindo.
38. Oganda mamoko mathoth bende nodhi kodgi kaachiel gi kweth mangʼeny mag chiayo ma gin jamni kod kweth mangʼeny mag dhok.
39. Ne gitedo makati ma ok oketie thowi gi mogo modwal mane giago e piny Misri. Ne ok oketie thowi nikech ne oriembgi gia e piny Misri apoya kendo ne ok giyudo thuolo kata mar tedo chiemo mane ginyalo chamo e kor yo.
40. Jo-Israel nodak e piny Misri kuom higni mia angʼwen gi piero adek.
41. Chiengʼ mane higni mia angʼwen gi piero adekgo orumo ema ne oganda Jehova Nyasaye duto owuokie piny Misri.
42. Ne en otieno mane Jehova Nyasaye oritogie mondo ogolgie piny Misri. Otieno onogono en otieno moket mondo jo-Israel duto obed kaparo Jehova Nyasaye nyaka ne tienge mabiro.
43. Jehova Nyasaye nowacho ne Musa gi Harun niya, “Magi e chike monego urit ka utimo Pasaka. “Jopinje mamoko kik chame.
44. Misumba moro amora mungʼiewo nyalo chame to mana bangʼ kusetere nyangu,
45. to wendo moro mobuoro iru kata jatichu ok onego chame.
46. “Ring chiayo mar misango nyaka cham mana e ot achiel, kik lemo kata achiel gol oko mar odno kendo kik utur choke moro amora.
47. Oganda duto mar jo-Israel nyaka tim sawoni.
48. “Koponi nitie japiny moro modak e dieru modwaro timo ne Jehova Nyasaye Pasaka, to en kaachiel gi joge machwo nyaka tergi nyangu, eka onyalo riwore kodu e timo sawoni bangʼe nokwane kaka achiel kuom jo-Israel. Onge ngʼato angʼata madichwo ma ok oter nyangu ma oyiene chamo sawo mar Pasakani.
49. Chikni oket ne jo-Israel duto gi jopinje mamoko duto machalre.”
50. Jo-Israel duto notimo gik moko duto mane Jehova Nyasaye ochiko Musa gi Harun,
51. mi chiengʼno ema Jehova Nyasaye nogolo jo-Israel e piny Misri kochan-gi e dhoutgi.

Zaburi 18:1-12
1. Kuom jatend wer. Zaburi mar Daudi jatich Jehova Nyasaye. Nowerone Jehova Nyasaye weche mag wendni kinde mane Jehova Nyasaye orese e lwet wasike duto kendo e lwet Saulo. Nowacho niya: Aheri, yaye Jehova Nyasaye, in e tekra.
2. Jehova Nyasaye en lwandana, en kar pondo mara kendo en jawarna; Nyasacha en lwandana ma apondo kuome. En okumbana, en tungʼ mar warruokna, kendo en ohingana.
3. Aluongo Jehova Nyasaye, en mowinjore gi pak, kendo oresa e lwet wasika.
4. Tonde mag tho ne orida matek; kendo ohula mangʼongo mar tho nouma.
5. Tonde mag liel ne orida kendo odhoga matek; obadho mag tho ne ochoma tir.
6. E chandruok ne aluongo Jehova Nyasaye; ne aywak ne Nyasaye mondo okonya. Ne owinjo dwonda gie hekalu mare; ywakna nochopo e nyime, modonjo e ite.
7. Piny notetni kendo oyiengni; kendo mise mag gode notetni; ne gikirni nikech ne okecho.
8. Iro nodum koa e otuchi mag ume; mach mangʼangʼni nodhuolore kawuok e dhoge, kendo makaa maliel mager nobebni kawuok kuome.
9. Nobaro polo mobiro e piny; rumbi molil ti nonyono gi tiende.
10. Noidho kerubi eka ofuyo; ne ofuyo matek komoko e bwomb yamo.
11. Noloko mudho kaka raum mare, mudhono nobedo hema molwore, kendo nokawo rumbi mar koth moloko raumne.
12. Boche nowuok e ler marieny mane aa kuome, kaachiel gi pe madongo dongo kod mil polo ma tiarore.

Ngeche 6:1-5
1. Wuoda, ka isechiwo singo ni jabathi, kata ka isingori ni inichul ni ngʼat mikia gope,
2. ka diponi omaki nikech gima ne iwacho, mi idwodori kod weche mane oa e dhogi,
3. to tim kama, wuoda, mondo ibed thuolo, nikech isepodho e lwet jabathi: Dhiyo kendo ibolri e nyime; bangʼe to ikwa jabathino oweyi thuolo!
4. Kik iwe nindo ohingi, kata ayula wangʼ oteri.
5. To resri ibed thuolo, mana kaka mwanda mayombo jadwar, kata kaka winyo matony e obadho mar jamak winy.

Mathayo 20:17-34
17. Kane oyudo Yesu dhi Jerusalem, nokawo jopuonjre apar gariyo otero tenge kendo nowachonegi niya,
18. “Eri wadhi nyaka Jerusalem, kendo Wuod Dhano ibiro ndhogi mi chiw e lwet jodolo madongo gi jopuonj chik. Gibiro ngʼadone buch tho,
19. mi gichiwe ne joma ok jo-Yahudi mondo ojare, ochwade kendo ogure. To chiengʼ mar adek nochier mobed mangima kendo!”
20. Eka min yawuot Zebedi nobiro ir Yesu kaachiel gi yawuote, kendo bangʼ goyo chong-gi piny e nyime, ne gikwaye ni otimnegie ngʼwono.
21. Yesu nopenjogi niya, “En angʼo mudwaro?” Nowachone niya, “Gol chik mondo moro ka moro kuom yawuota ariyogi obi obed kodi e pinyruodhi, moro e badi korachwich to machielo e badi koracham.”
22. To Yesu nowachonegi niya, “Ok ungʼeyo gima ukwayo. Bende unyalo madho kikombe ma adhi madhoni?” Negidwoke niya, “Wanyalo.”
23. Yesu nowachonegi niya, “Kikombena to en adier ni ubiro methoe, to bedo e bada ma korachwich kata ma koracham ok an ema achiw. Kuondego gin mag joma Wuora ochano negi chon.”
24. Ka jopuonjre apar mamoko nowinjo wachno, to ne gisin gi jowete ariyogo.
25. To Yesu noluongogi duto kaachiel mowachonegi niya, “Ungʼeyo ni jotelo mag joma ok jo-Yahudi rito jogegi gi angʼenge, kendo jotendgi madongo tiyogi githuon,
26. un to ok un kamano. Kar timo kamano to ngʼato angʼata madwaro bedo maduongʼ e dieru nyaka bedi jatichu,
27. kendo ngʼato angʼata madwaro bedo ngʼat mokwongo nyaka bed misumbau,
28. mana kaka Wuod Dhano ne ok obiro mondo ji otine, to nobiro mondo otine ji, kendo mondo ochiw ngimane obed gima iwarogo ji mangʼeny.”
29. Kane oyudo Yesu gi jopuonjrene koro wuok Jeriko, oganda maduongʼ noluwe.
30. To muofni ariyo mane oyudo obet e bath yo kane owinjo ni Yesu ne kadho machiegni kanyo, nokok matek niya, “Ruoth, Wuod Daudi, yie ikechwa!”
31. Oganda nokwerogi monyisogi ni gilingʼ, to gin koro eka negimedo kok matek moloyo niya, “Ruoth, Wuod Daudi, yie ikechwa!”
32. Omiyo Yesu nochungʼ kendo noluongogi ire, mopenjogi niya, “Angʼo mudwaro mondo atimnu?”
33. Negidwoke niya, “Ruoth, wadwaro ni wanen.”
34. Yesu nokechogi, mi nomulo wengegi. Gikanyono negichako neno, kendo ne giluwe.