A A A A A

Chakruok 5:1-32
1. Ma e chenro mar tienge nyikwa Adam. Ka Nyasaye nochweyo dhano, nochweye e kite owuon.
2. Nochweyogi dichwo gi dhako kendo ogwedhogi kendo kane ochwegi, nochakogi ni “dhano.”
3. Ka Adam nosedak kuom higni mia achiel gi piero adek, nonywolo wuowi machal kode, kendo nochake ni Seth.
4. Bangʼ kosenywolo Seth, Adam nodak higni mia aboro kendo nonywolo yawuowi kod nyiri mamoko.
5. Adam notho ka en ja-higni mia ochiko gi piero adek.
6. Ka Seth ne ja-higni mia achiel gabich, nonywolo Enosh.
7. Bangʼ kane osenywolo Enosh, Seth nodak kuom higni mia aboro gabiriyo kendo nonywolo yawuowi kod nyiri mamoko.
8. Seth notho ka en ja-higni mia ochiko gi apar gariyo.
9. Enosh nonywolo Kenan kane en ja-higni piero ochiko.
10. Bangʼ Kenan, Enosh nodak higni mia aboro kod apar gabich kendo nonywolo yawuowi kod nyiri mamoko.
11. Enosh notho ka en ja-higni mia ochiko gabich.
12. Ka Kenan ne ja-higni piero abiriyo nonywolo Mahalalel.
13. Kendo bangʼ ka Kenan noseyuolo Mahalalel nodak higni mia aboro kod piero angʼwen kendo nonywolo yawuowi kod nyiri mamoko.
14. Kenan notho ka en ja-higni mia ochiko gapar.
15. Ka Mahalalel ne ja-higni piero auchiel gabich, nonywolo Jared.
16. Kendo bangʼ kane osenywolo Jared, Mahalalel nodak higni mia aboro gi piero adek kendo nonywolo yawuowi kod nyiri mamoko.
17. Mahalalel notho kane en ja-higni mia aboro gi piero ochiko gabich.
18. Ka Jared ne ja-higni mia achiel gi piero auchiel gariyo, nonywolo Enok.
19. Kendo bangʼ nywolo Enok, Jared nodak higni mia aboro kendo nonywolo yawuowi kod nyiri mamoko.
20. Jared notho kane en ja-higni mia ochiko gi piero auchiel gariyo.
21. Ka Enok ne ja-higni piero auchiel gabich, nonywolo Methusela.
22. Kendo bangʼ nywolo Methusela, Enok nowuotho gi Nyasaye kuom higni mia adek kendo nonywolo yawuowi kod nyiri mamoko.
23. Enok nodak kuom higni mia adek gi piero auchiel gabich.
24. Enok nowuotho gi Nyasaye; bangʼe nobedo maonge, nikech Nyasaye nokawe.
25. Ka Methusela ne ja-higni mia achiel gi piero aboro gabiriyo, nonywolo Lamek.
26. Kendo bangʼ kane osenywolo Lamek, Methusela nodak higni mia abiriyo gi piero aboro gariyo kendo nonywolo yawuowi kod nyiri mamoko.
27. Methusela nodak kuom higni mia ochiko gi piero auchiel gochiko kendo bangʼe notho.
28. Ka Lamek ne ja-higni mia achiel gi piero aboro gariyo, nonywolo wuowi moro.
29. Nochake ni Nowa mi owacho niya, “Wuowini biro hoyowa kuom tich kendo kuom tich malit mar lwetwa mobet nikech lowo ma Jehova Nyasaye osekwongʼo.”
30. Bangʼ kane osenywol Nowa, Lamek nodak higni mia abich gi piero ochiko gi abich kendo nonywolo yawuowi kod nyiri moko.
31. Lamek notho kane ja-higni mia abiriyo gi piero abiriyo gabiriyo.
32. Ka Nowa ne ja-higni mia abich nonywolo Shem, Ham kod Jafeth.

Chakruok 6:1-22
1. Kane dhano ochako medore e piny, kendo onywolonegi nyiri,
2. yawuot Nyasaye noneno ni nyi dhano beyo kendo negikendo moro amora mane chunygi ogombo.
3. Eka Jehova Nyasaye nowacho niya, “Mucha machiwo ngima ok nodag kuom dhano nyaka chiengʼ, nikech en ringruok matow, ndalone nobed higni mia achiel gi piero ariyo.”
4. Jo-Nefilim ma gin joma robede miwuoro ne nitie e piny e ndalogo kendo kod ndalo maluwe, e kindeno ma yawuot Nyasaye kod nyi dhano nonywomore monywolo nyithindo. Nyithindogo ne thuondi kendo joma ne nigi huma e ndalogo.
5. Jehova Nyasaye noneno kaka richo dhano ogundho e piny kendo kaka paro duto mag chunye ne mana timo richo seche duto.
6. Jehova Nyasaye chunye nodoko malit kuom keto dhano e piny kendo chunye nopongʼ gi lit.
7. Kuom mano Jehova Nyasaye nowacho niya, “Abiro nego dhano duto masechweyo e wangʼ piny kaachiel gi le kod gik mamol duto kod winy mafuyo e kor polo nimar dine ber ka dine ok achweyogi.”
8. To Nowa noyudo ngʼwono e wangʼ Jehova Nyasaye.
9. Ma e nonro mar Nowa. Nowa ne ngʼama kare, kendo malongʼo e kind oganda mane nitie kendo nowuotho gi Nyasaye.
10. Nowa ne nigi yawuowi adek: Shem, Ham kod Jafeth.
11. Koro piny nokethore e nyim Nyasaye kendo opongʼ gi timbe mahundu.
12. Nyasaye noneno kaka piny nosekethore, nikech ji duto mae piny nodak e richo.
13. Kuom mano, Nyasaye nowacho ne Nowa niya, “Abiro tieko dhano duto nikech piny opongʼ gi timbe maricho nikech gin. Adier abiro tiekogi kaachiel gi piny.
14. Omiyo los yie gi yien motegno, pog iye mondo owuog udi matindo kendo muone gi duogo, iye gi oko.
15. Ma e kaka ibiro gere: Borne en fut mia angʼwen gi piero abich, lachne en fut piero abiriyo gabich kendo tutne fut piero angʼwen gabich.
16. Ketne tado kiweyo thuolo mar fut achiel gi nus e kind tado kod kore. Ketne dhoot kendo ipog iye gorofa adek.
17. Abiro kelo pi mar nam e piny mondo oketh gik mangima modak e bwo polo, gimoro amora man kod muya mar ngima e iye. Gimoro amora mae piny biro tho.
18. To abiro timo singruokna kodi, kendo ibiro donjo e yie, in kaachiel gi yawuoti kod chiegi, kod mond yawuoti.
19. Ibiro kawo gik mangima duto, machwo kod mamon mondo gidonji kodi ei yie kendo iritgi gibed mangima.
20. Kuom kido duto mag winy, gi mag le, kod mag gik mamol e lowo ariyo ariyo nodonj kodi ei yie mondo ores ngimagi.
21. Kaw kit chiemo duto monego cham kendo ikan-gi kaka chiembi kod mag-gi.”
22. Nowa notimo gik moko duto mana kaka Nyasaye nochike.

Zaburi 2:7-12
7. Abiro hulo chenro mag Jehova Nyasaye ma ok lokre: Nowachona niya, “In wuoda; kawuono asedoko wuonu.
8. Omiyo kwaya gima idwaro mondo aket ogendini duto obed girkeni mari, mondo piny ngima obed mwanduni.
9. Initelnigi kod ludhi mar nyinyo; kendo initogi matindo tindo ka agulu.”
10. Kuom mano, un ruodhi, beduru mariek; tangʼuru un joloch mag piny.
11. Tiuru ne Jehova Nyasaye gi luoro kendo moruru e nyime gi luoro.
12. Bolreuru e nyim Wuowi, nono to dipo kokecho kodu mi dongʼad ndalou, motieku, nimar iye nyalo wangʼ kodu kadiemo wangʼ. Ji duto mogeno kuome gin joma ogwedhi.

Ngeche 1:10-19
10. Wuoda, ka joricho hoyoi mondo itim marach, kik iyienegi.
11. Kagiwachoni niya, “Bi idhi kodwa; mondo wabuti ni ngʼato wanegi, kendo wamonj kayiem nono joma onge ketho;
12. mondo wamuonygi ngili ka bur liel mana ka joma omwony mangima gi bur;
13. wabiro yudo gik moko duto mabeyo ma nengogi tek, mi wapongʼ utewa gi gik moyaki.
14. In bende riwri kodwa e wachni, kendo wanapog gigo duto mwayako.”
15. Wuoda, kik idhi kodgi ngangʼ kendo kik iwuoth e yoregigo,
16. nikech tiendgi reto piyo piyo mar timo richo kendo gimwomore mondo gichwer remo.
17. Mano kaka en gima nono chiko obadho ka winy duto neno.
18. Jogi ochiko obadho ne gin giwegi, kendo gin ema ginimokie!
19. Mano e giko jogo duto mohero yudo gimoro moyud e yo marach; gino kawo ngima jogo moyude.

Mathayo 3:1-17
1. E ndalogo Johana ja-Batiso nobiro, koyalo e thim mar Judea,
2. kowacho niya, “Weuru richo, nikech pinyruodh polo ni machiegni.”
3. Ma e jalno mane owuo kuome gi dho janabi Isaya niya, “Ngʼat moro kok e thim ni, ‘Losuru yo ne Jehova Nyasaye, losneuru yore moriere tir.’ ”
4. Lep Johana nochwe gi yie ngamia, kendo notweyo kamba mar pien e nungone. Chiembe ne gin bonyo gi mor kich mag bungu.
5. Ji nowuok odhi ire koa Jerusalem gi Judea duto koda ka gwengʼ Jordan duto.
6. Kane gihulo richogi, ne obatisogi e Aora Jordan.
7. To kane oneno jo-Farisai gi jo-Sadukai ka biro kama ne obatisoe ji, nowachonegi niya, “Un koth thuondegi! En ngʼa mane onyisou mondo uring utony ne mirima mager mabiro?
8. Nyaguru olemo manyiso ni uselokoru uweyo richo.
9. Kendo kik upar e kindu uwegi ni, ‘Wan gi Ibrahim kaka wuonwa.’ Awachonu ni kata mana kuom kitegi Nyasaye nyalo loko nyithind Ibrahim.
10. Le oseketi e tiend yiende kendo yien ka yien ma ok nyag olemo mabeyo ibiro tongʼ mi go piny kendo witi e mach.
11. “An abatisou gi pi mondo omi ulokru uwe richou. To ngʼato biro bangʼa ma oloya gi duongʼ, ma kata akande ok awinjora tingʼo. En obiro batisou gi Roho Maler kod mach.
12. Odheru mare mar piedho cham ni e lwete, kendo obiro yweyo maler kare mar dino cham, kochoko ngano mage okano e dero, to mihudhi to owangʼo gi mach ma ok nyal negi.”
13. Eka Yesu nobiro koa e piny Galili nyaka e aora Jordan mondo Johana obatise.
14. To Johana notemo tame, kawacho niya, “Ibiro ira nade to an ema adwaro mondo ibatisa?”
15. Yesu nodwoko niya, “We otimre kamano sani; en gima ber ne an kodi mondo watim ma, eka wachop tim makare duto.” Eka Johana noyie.
16. Kane osebatiso Yesu to nowuok oa ei pi. To gisano polo noyawore kendo noneno Roho mar Nyasaye kalor e kido mar akuru, kendo piyo kuome.
17. To dwol moro moa e polo nowacho niya, “Ma en wuoda, ma ahero, kendo chunya mor kode.”