A A A A A

Wuok 3:1-22
1. Chiengʼ moro Musa ne kwayo jamb Jethro jaduongʼne ma Jadolo mar jo-Midian, mi nongʼado thim gi jamni nyaka Horeb got mar Nyasaye.
2. Malaika mar Jehova Nyasaye nofwenyorene kanyo e ligek mach maliel e dier bungu. Musa noneno ni kata obedo ni mach nomako bunguno, bunguno to ne ok wangʼ.
3. Kuom mano Musa noparo e chunye owuon niya, “Abiro sudo machiegni mondo ane hono maduongʼni. Angʼo momiyo bunguni ok wangʼ kata obedo ni mach lielie.”
4. Kane Jehova Nyasaye oneno kosudo machiegni mondo one ane, Nyasaye noluonge gi e dier bungu niya, “Musa! Musa!” Eka Musa nodwoke niya, “An ka.”
5. Nyasaye nowachone niya, “Kik imed sudo machiegni, to lony wuoche e tiendi, nikech kama ichungoeni en Kama Ler.”
6. Bangʼe Jehova Nyasaye nowachone niya, “An e Nyasach kwereni, Nyasach Ibrahim gi Nyasach Isaka kendo Nyasach Jakobo.” Kane Musa owinjo wachno to nopando wangʼe, nikech noluoro rango wangʼ Nyasaye.
7. Eka Jehova Nyasaye nowacho niya, “Chutho aseneno thagruok mar joga e piny Misri. Asewinjo ywakgi nikech joma chunogi e tich mar wasumbini kendo angʼeyo thagruokgi.
8. Omiyo aselor mondo aresgi e lwet jo-Misri kendo agolgi e pinyno mondo akelgi e piny maber kendo malach, ma en piny mopongʼ gi chak kod mor kich. En piny jo-Kanaan gi jo-Hiti gi jo-Amor gi jo-Perizi gi jo-Hivi kod jo-Jebus.
9. Koro ywak jo-Israel osechopona, kendo aseneno kaka jo-Misri sandogi.
10. Koro dhiyo. Aori ir Farao mondo igol joga ma jo-Israel e piny Misri.”
11. To Musa nodwoko Nyasaye niya, “An to an ngʼa, ma dadhi ir Farao kendo golo jo-Israel e piny Misri?”
12. Nyasaye nodwoke niya, “Abiro bedo kodi. Ranyisi ma ibiro neno ni An ema aori ema: Ka isegolo ogandani e piny Misri, to ubiro lamo Nyasaye ewi godni.”
13. Musa nodwoko Nyasaye niya, “Ka dipo ni adhi ir jo-Israel mi awachonegi ni, ‘Nyasach kwereu oseora iru,’ mi gipenja ni, ‘Nyinge en ngʼa?’ Koro to ananyisgi nangʼo?”
14. Nyasaye nowacho ne Musa niya, “AN MANTIE. Ma e gima onego iwach ni jo-Israel, ‘AN MANTIE oseora iru.’ ”
15. Nyasaye nowacho ne Musa kendo niya, “Nyis jo-Israel kama, ‘Jehova Nyasaye ma Nyasach kwereu, kendo ma Nyasach Ibrahim gi Nyasach Isaka kendo Nyasach Jakobo; oseora iru.’ “Ma e nyinga manyaka chiengʼ, ma en nying manyaka parago, kuom tiengʼ ka tiengʼ.
16. “Dhiyo, ichok jodong jo-Israel mondo iwachnegi kama. ‘Jehova Nyasaye, ma Nyasach kwereu; ma en Nyasach Ibrahim gi Isaka kod Jakobo; nofwenyorena mi owachona kama: Aserangou mi aseneno gino mosetimnu e piny Misri.
17. Kuom mano asesingora ni nyaka agolu e thagruok e piny Misri mi akelu e piny jo-Kanaan gi jo-Hiti gi jo-Amor gi jo-Perizi gi jo-Hivi kod jo-Jebus, ma en piny mopongʼ gi chak kod mor kich.’
18. “Jodong jo-Israel biro winjo gima iwacho. Bangʼ mano in kaachiel gi jodongo unudhi ir ruodh Misri mi uwachne kama: ‘Jehova Nyasaye, ma Nyasach jo-Hibrania oseromo kodwa. Omiyo yie iwe wadhi e thim kama kawo wuodh ndalo adek mondo wachiwne Jehova Nyasaye ma Nyasachwa misengini.’
19. To angʼeyo ni ruodh Misri ok noyienu mondo udhi makmana kochune gi bat maratego.
20. Kuom mano, abiro rieyo bada mi agoo jo-Misri gi kit masiche duto ma anakel e diergi. Bangʼ mano, to enoyienu mondo udhi.
21. “Bende anami jo-Misri bed gi ngʼwono kuom jogi, mondo ka uwuok to ok unua gi lwetu nono.
22. Dhako ka dhako nyaka kwa jabathe kod joma odakgo e ode mondo omiye gik molos gi fedha gi dhahabu kod lewni, ma unuket kuom yawuotu gi nyiu. Kuom mano unuyak gige jo-Misri.”

Wuok 4:1-31
1. Musa nodwoko niya, “To kapo ni ok giyie kata winjo wachna mi giwacho ni, ‘Jehova Nyasaye ne ok ofwenyoreni’?”
2. Eka Jehova Nyasaye nopenje niya, “Mano en angʼo mantie e lwetino?” Musa nodwoko niya, “En luth.”
3. Jehova Nyasaye nowachone niya “Bole piny kanyo.” Musa nobole piny e lowo kendo nolokore thuol mi Musa noringe.
4. Bangʼe Jehova Nyasaye nowachone niya, “Rie badi mondo imake gi yo ka iwe.” Kuom Mano Musa norieyo bade kendo nomake gi yo ka iwe mi nochako olokore luth e lwete.
5. Jehova Nyasaye nowachone niya, “Ma en kamano mondo mi giyie ni Jehova Nyasaye ma Nyasach kweregi; Nyasach Ibrahim gi Isaka kod Jakobo osefwenyoreni.”
6. Eka Jehova Nyasaye nowachone niya, “So lweti ei lawi.” Kuom mano, Musa nosoyo lwete ei lawe kendo kane ogole oko, to lwete nolokore dhoho, marachar ka pe.
7. Bangʼe nonyise niya, “Koro dwok lweti ei law.” Kuom mano, Musa nodwoko lwete ei law, kendo kane ogole, lwete nochango modoko machal gi dende duto.
8. Eka Jehova Nyasaye nowacho niya, “Kapo ni ok giyie gi wachni kata kuom ranyisi mokwongo, to ginyalo yie mar ariyo.
9. To kapo ni ok giyie gi ranyisi ariyogo kata winjo wachni, to kaw pi mar aora Nael, kendo iole e lowo motwo. Pi migolo e aorano biro lokore remo e lowo motwo.”
10. Musa nodwoko Jehova Nyasaye niya, “Yaye Ruoth Nyasaye, ok asebedo ngʼat ma wuoyo kalewe yot chakre chon kata e sa misebedo ka iwuoyo kod misumbani. Lewa pek kendo aywayo wach.”
11. Eka Jehova Nyasaye nowachone niya, “En ngʼa manochweyo dho dhano? En ngʼa mamiyo odoko momo kata ite odino? Koso en ngʼa mamiyo oneno kata obedo muofu? Donge en an Jehova Nyasaye?
12. Omiyo koro dhiyo, abiro konyi e wuoyo bende abiro puonji gima onego iwachi.”
13. To Musa nodwoke niya, “Yaye Ruoth Nyasaye, ka iyie to or ngʼat machielo.”
14. Eka Jehova Nyasaye ne mirima omako gi Musa mowachone niya, “Donge owadu Harun ma ja-Lawi nitie? Angʼeyo ni onyalo wuoyo maber. Osechako wuoth obiro romoni bende chunye biro bedo mamor ka oneni.
15. Ibiro wuoyo kode mi iket weche e dhoge; abiro konyou un ji ariyo mondo uwuo bende abiro puonjou gima onego utim.
16. Obiro wuoyo gi ji kari kendo obiro bedo kaka dhogi bende ibiro bedone kaka Nyasaye.
17. To kaw ludhni e lweti nimar ibiro timo kode honni gi ranyisi.”
18. Eka Musa nodok ir Jethro jaduongʼne mowachone niya “Yie iweya adog Misri ir joga mondo ane kapo ni nitie moro kuomgi ma pod ngima.” Jethro nodwoke niya, “Dhiyo kendo ibed gi gweth.”
19. Noyudo Jehova Nyasaye osewuoyo gi Musa e piny Midian kowachone niya, “Dog Misri, nikech jogo duto mane dwaro negi osetho.”
20. Omiyo Musa nokawo chiege kod yawuote, mi oketogi e punda kendo nochako wuoth mar dok Misri. Bende nokawo ludh Nyasaye e lwete.
21. Jehova Nyasaye nowacho ne Musa niya, “Ka idok Misri nyaka ine ni itimo e nyim Farao honni duto ma asemiyi teko mondo itim. Makmana abiro miyo chuny Farao doko matek ma ok onyal weyo jo-Israel mondo oa.
22. Eka iniwach ni Farao kama, ‘Ma e gima Jehova Nyasaye wacho: Israel e wuoda makayo,
23. kendo ne anyisi niya, “Yie iwe wuoda odhi, mondo olama.” To nikech nidagi weye mondo odhi; koro abiro nego wuodi makayo.’ ”
24. E kinde mane Musa obuoro kamoro e kor yo, Jehova Nyasaye noromo kode kendo nochiegni nege.
25. To Zipora nokawo pala modingli mi ongʼadogo pien mantie e dho duongʼ wuode kendo nokawo pien-no momulogo tiend Musa. Nowacho niya, “Adier ibedona wuon kisera mar remo.”
26. Eka Jehova Nyasaye noweye. (E kindeno ema Zipora nowachoe niya, “Wuon kisera mar remo,” ma tiende ni tero nyangu.)
27. Jehova Nyasaye nowacho ni Harun niya, “Dhiyo e thim mondo irom gi Musa.” Omiyo nodhi moromo gi Musa e got mar Nyasaye kendo nonyodhe.
28. Eka Musa nonyiso Harun weche duto mane Jehova Nyasaye oore mondo owachi, kendo nonyise honni duto mane Jehova Nyasaye oore mondo otim.
29. Eka Musa gi Harun nochoko jodong jo-Israel duto kanyakla,
30. kendo Harun nonyisogi gik moko duto mane Jehova Nyasaye onyiso Musa. Bende notimo honni duto e nyim ji,
31. kendo ne giyie. Kendo kane giwinjo ni Jehova Nyasaye oseneno chandruokgi kendo ni odwaro resogi, negikulore mi gilame.

Zaburi 16:1-6
1. Miktam mar Daudi. Rita maber, yaye Nyasaye nikech in e kar pondona.
2. Ne awacho ne Jehova Nyasaye niya, “In e Ruodha; onge gima ber machielo ma an-go makmana in.”
3. To jomaler manie piny, to gin kaka joma nigi duongʼ ma ahero gi chunya duto.
4. Joma lawo nyiseche mamoko kuyo margi biro medore. Misengini magi mag remo ok abi olo oko kendo kata nying-gi ok abi hulo gi dhoga.
5. Jehova Nyasaye, isemiya pok makora kod okombena; iserita maber gi giga duto.
6. Kiepena duto ochopo kuonde mabeyo; adier, girkeni maga duto moro wangʼ adier.

Ngeche 5:1-6
1. Wuoda, chik iti malongʼo ne riekona, mondo iwinj maber puonj mago mopondo,
2. eka isik kingʼeyo pogo tiend weche kendo dhogi norit rieko.
3. Nimar dho jachode wacho weche mamit ka mor kich, kendo wuoyone yom maloyo moo;
4. to gikone okech ka kedhno kendo obith ka ligangla ma dhoge ariyo.
5. Tiendene ochomo kar tho, to ondamo mage ochiko bur tir.
6. Ok opar ngangʼ yor ngima; yorene ogondore, to ok ongʼeyo kamano.

Mathayo 18:1-20
1. E kindeno jopuonjre nobiro ir Yesu mopenje niya, “En ngʼa maduongʼ moloyo e pinyruodh polo?”
2. To noluongo nyathi moro matin mi okete ochungʼ e diergi.
3. Eka nowacho niya, “Awachonu adier ni ka ok ulokoru ma uchalo gi nyithindo matindo, to ok ubi donjo e pinyruodh polo ngangʼ.
4. Emomiyo ngʼato angʼata mobolore kaka nyathini e ngʼat maduongʼ moloyo e pinyruodh polo.
5. Kendo ngʼato angʼata morwako nyathi machal kama e nyinga to an ema orwaka.
6. “To ka ngʼato omiyo achiel kuom jomatindo moyie kuomagi odonjo e richo to dibed maber ka otwene pongʼ marangʼongo e ngʼute bangʼe onyumego e chuny nam.
7. “Piny none malit nikech gik mamiyo ji donjo e richo! Ochuno ni gik makamagi nyaka bedie, to okwongʼ ngʼatno makelo gigo!
8. Ka lweti kata tiendi miyo idonjo e richo to ngʼade oko kendo iwite mabor. Ber moloyo kidonjo e ngima ka ionge lweti kata kingʼol moloyo bedo gi lwetegi ariyo kata tiendeni ariyo to owiti e mach manyaka chiengʼ.
9. Kamano bende ka wangʼi miyo itimo richo to lodhe oko kendo iwite mabor. Ber moloyo kidonjo e ngima gi wangʼ achiel kar bedo gi wenge ariyo to owiti e mach mar Gehena.
10. “Neuru ni ok uchayo achiel kuom jomatindogi. Nimar anyisou ni malaikegi manie polo osiko ka ngʼiyo wangʼ Wuora manie polo. [
11. Nikech Wuod Dhano osebiro mondo owar joma olal.]
12. “Uparo nade? Ka ngʼato nigi rombe mia achiel, to achiel kuomgi olal, donge ngʼatno diwe piero ochiko gochikogo mi odhi omany achiel molalno?
13. To awachonu adier ni ka oyude to obedo mamor kuom rombo achielno, moloyo kuom piero ochiko gochiko mane ok olal.
14. Machalre gi mano, wuonu manie polo ok dwar ni kata achiel kuom jomatindogi olal.
15. “Ka owadu ochwanyi to dhi kendo inyise kethone, mana e kindu kode ji ariyo. Ka ochikoni ite mowinjo to mano iseloso kindi gi owaduno.
16. To ka otamore winji to kaw ngʼato achiel kata ji ariyo idhi iwuogo kode, mondo, wach moro mantie e kind ji nyaka ngʼere malongʼo ka nitiere joneno ariyo kata adek.
17. Kodagi winjogi, to nyis kanisa wachno; to kodagi winjo nyaka kanisa, to kawe kaka dikaw ngʼat ma japiny kata jasol osuru.
18. “Awachonu adier ni gimoro amora mutweyo e piny-ka notwe e polo bende, kendo gimoro amora mugonyo e piny-ka nogony e polo bende.
19. “Awachonu bende ni ka ji ariyo kuomu e piny-ka owinjore kuom gimoro amora mukwayo to Wuora manie polo notimnugo.
20. Nimar kama ji ariyo kata adek ochokoree e nyinga to an kodgi kanyo.”