A A A A A

Wuok 1:1-22
1. Magi e nying jo-Israel mane odhi e piny Misri gi Jakobo, moro ka moro gi joode:
2. Reuben, Simeon, Lawi, kod Juda;
3. Isakar, Zebulun kod Benjamin;
4. Dan kod Naftali; Gad kod Asher.
5. Joka Jakobo duto noromo ji piero abiriyo, nikech Josef to noyudo osechopo e piny Misri.
6. Koro Josef gi owetene duto kod tiengʼno duto notho,
7. to jo-Israel nonyaa kendo gimedore ahinya mi gimedo bedo oganda mathoth moloyo mane gipongʼo pinyno duto.
8. Bangʼe ruoth manyien mane ok ongʼeyo wach Josef nobedo e loch e piny Misri.
9. Nonyiso joge niya, “Neuru, jo-Israel osenyaa moloyowa.
10. Watangʼuru, nono to gibiro medore ahinya kendo bedo maratego, ma ka lweny owuok ginyalo dok ne wasikwa mondo giked kodwa, mi giring gia e pinywa.”
11. Kuom mano, jo-Misri noketo nyipeche mondo ochun jo-Israel gi tich matek, kendo negigero Pithom gi Rameses kaka miech keno mag ruoth Farao.
12. To kaka ne imedo sandgi, e kaka negimedo nyaa kendo gimedore; omiyo jo-Misri nomedo luoro jo-Israel,
13. kuom mano jo-Misri nobembo jo-Israel gi tich mapek mar wasumbini.
14. Negimiyo ngimagi odoko matek gi tije achuna mag nyono lowo mar matafare; e tijegi duto jo-Misri noketogi gi tich mapek mar wasumbini.
15. Bangʼe ruodh jo-Misri nogolo chik mondo mond jo-Hibrania ma jocholo miluongo ni Shifra kod Pua niya,
16. “Ka ucholo mond jo-Hibrania mi uneno ka onywolo nyathi ma wuowi, to negeuru, to ka en nyathi ma nyako, to kik unege.”
17. To kata kamano, jochologo noluoro Nyasaye kendo ne ok gitimo gima ruodh jo-Misri nonyisogi mondo gitim, mine ok ginego nyithindo ma yawuowi.
18. Ruodh jo-Misri noluongo jochologo mi openjogi niya, “En angʼo momiyo utimo kama? Angʼo momiyo ok uneg nyithindo ma yawuowi?”
19. Jochologo nodwoko Farao niya, “Mond jo-Hibrania ok chal gi mond jo-Misri, gin giteko kendo ginywol kapok jocholo ochopo irgi.”
20. Kuom mano Nyasaye nogwedho jochologo, kendo jo-Israel nomedo nyaa mi odoko oganda maduongʼ.
21. Nikech jochologo noluoro Nyasaye, Nyasaye nogwedhogi gi nyithindo.
22. Bangʼe Farao nogolo chik ne joge kowacho niya, “Nyathi ma wuowi moro amora monywol nyaka udir e aora Nael, to nyithindo ma nyiri to uwe odongi.”

Wuok 2:1-25
1. Ja-Lawi moro nokendo nyar ja-dhoodgi,
2. mi nomako ich monywolo nyathi ma wuowi. Ka noneno ni en nyathi ma jaber, nopande kuom dweche adek.
3. To ka koro ne ok onyal medo pande, nokawo osera mochwe gi togo momuono gi lowo kod odok. Bangʼe noketo nyathino ei oserano kendo noketo oserano ei odundu e tiend aora Nael.
4. Nyamin nyathino nochungʼ gichien mondo one ane gima biro timore ni nyathino.
5. Eka nyar Farao nodhi e aora Nael mondo olwokre, ka jotichne to ne wuotho e geng aora. Nyar Farao noneno oserano ka ni e kind odundu, mine ooro jatichne ma nyako mondo ogeme.
6. Ne oele mi oyudo nyathi. Nyathino ne ywak, kendo nokeche mowacho niya, “Ma en achiel kuom nyithind jo-Hibrania.”
7. Eka nyamin nyathino nopenjo nyar Farao niya, “Bende anyalo dhi mondo aluongni achiel kuom mond jo-Hibrania mondo opirni nyathini.”
8. Nyar farao nodwoke niya, “Ee, dhiyo.” Kuom mano nyakono nodhi mokelo mana min nyathino.
9. Nyar Farao nowachone niya, “Kaw nyathini mondo ipidhna bangʼe abiro chuli.” Omiyo dhakono nokawo nyathino kendo norite.
10. Ka nyathino nosedongo mobedo maduongʼ nokawe motere ne nyar Farao kendo nyathino nodoko wuod nyar Farao. Nochake ni Musa kowacho niya, “Ne agole e pi.”
11. Kane Musa osedoko ngʼat maduongʼ, chiengʼ moro nodhi ir owetene ma jo-Israel kendo noneno kaka negitiyo tich matek. Noneno achiel kuom jo-Hibrania wetene, ka igoyo kod ja-Misri.
12. Nogoyo machiemo koni gi koni, kendo kane ok oneno ngʼato, nonego ja-Misrino mi oike ei kuoyo.
13. Kinyne nodok mi oneno jo-Hibrania ariyo ka dhawo. Nopenjo ngʼat ma nokwinyo nyawadgino niya, “Marangʼo igoyo ja-Hibrania wadu?”
14. Ngʼatno nodwoke niya, “En ngʼa ma oketi ruoth kendo jangʼadnwa bura? Iparo mar nega kaka nyoro inego ja-Misri cha?” Ka Musa nowinjo kamano, kibaji nogoye mobedo maluor koparo niya, “Gima nyoro atimo nyaka bed ni osengʼere.”
15. Kane Farao owinjo wachno notemo mondo oneg Musa, kata kamano Musa noringo modhi odak e piny Midian, mi obet e bath soko moro.
16. Jadolo moro mar jo-Midian ne nigi nyiri abiriyo, negibiro tuomo pi ka giolo e karaya mondo jamb wuon-gi omodhi.
17. Jokwath moko nobiro mondo oriembgi, to Musa noa malo moresogi kendo nomiyo jambgi pi omodho.
18. Bangʼe kane nyirigo odok ir Reuel wuon-gi, nopenjogi niya, “Angʼo momiyo udwogo chon kawuono?”
19. Negidwoke niya, “Ja-Misri moro noresowa e lwet jokwath, mi otuomonwa pi kendo omiyo jamni pi omodho.”
20. Reuel nopenjo nyige niya, “En kanye? Marangʼo uweye? Luongeuru mondo oyud gimoro ocham.”
21. Musa noyie mondo odag gi ngʼatno, mi Reuel nomiye nyare miluongo ni Zipora mondo obed chiege.
22. Zipora nonywolo wuowi mi Musa nochako nyinge ni Gershom, kowacho niya, “Asedoko jadak e piny ma ok marwa.”
23. E kinde mane Musa pod odak Midian, Farao ruodh Misri notho. Jo-Israel ne ngʼur ahinya kuom tichgi mar wasumbini mi giywak malit, kendo ywakgi mondo oresgi e tich mar bedo misumba nochopo ir Nyasaye.
24. Nyasaye nowinjo ngʼurgi mi oparo singruokne gi Ibrahim gi Isaka kod Jakobo.
25. Kuom mano Nyasaye noneno kaka jo-Israel thagore mi wachno ne odonjo e chunye.

Zaburi 15:1-5
1. Zaburi Mar Daudi. Jehova Nyasaye, en ngʼa manyalo siko kari maler milamie? En ngʼa manyalo dak e godi maler?
2. En ngʼat ma wuodhe obidhore kendo matimo gima kare, ngʼat mawacho adiera gi e chunye
3. kendo maonge gi miriambo e dhoge, kendo ma ok tim ne wadgi gimoro amora marach kendo ok dir weche makwodo wi dhano wadgi,
4. Ngʼat machayo ngʼama timbene richo mokalo tongʼ, to miyo joma oluoro Jehova Nyasaye duongʼ, Ngʼat marito singruok motimo kata bed ni timo kamano hinye,
5. Ngʼat ma holo ji pesane ma ok odwaro ni odwokne gi gimoro e wiye kendo ma ok yie kaw asoya kuom joma onge ketho. Ngʼat matimo gik makamagi gimoro amora ok nyal yiengo.

Ngeche 4:25-27
25. Rang mana nyimi tir, ka ichomo wangʼi moriere tir e nyimi.
26. Rie yore tir monego iluw kendo luw mana yore motegno.
27. Kik ibar kidhiyo korachwich kata koracham; rit tiendi mondo kik idonji e richo.

Mathayo 17:1-27
1. Bangʼ ndalo auchiel, Yesu nokawo Petro gi Jakobo, kod Johana owadgi Jakobo mi notelonegi ma gidhi ewi got malo kar kendgi.
2. Kane gin kuno kite nolokore ka gineno. Lela wangʼe norieny ka chiengʼ, kendo lepe nolokore rachar marieny ka ler.
3. Apoya nono Musa gi Elija nothinyore e nyimgi kanyo kendo ne giwuoyo gi Yesu.
4. Petro nowachone Yesu niya, “Ruoth, bedowa kae en gima ber. Ka iyiena to abiro gero kiru adek kae; achiel mari, achiel mar Musa to machielo mar Elija.”
5. Kane pod owuoyo, boche polo nobiro apoya moumogi, kendo dwol moro noa e boche polo kawacho niya, “Ma en Wuoda mahero kendo en ema chunya mor kode, winjeuru!”
6. Kane jopuonjre owinjo wachno, luoro nomakogi mi gipodho piny ka gikulo wiyegi piny.
7. Yesu nobiro irgi momulogi, kowacho niya, “Auru malo, kendo weuru bedo maluor.”
8. Kane gitingʼo wengegi, ne ok gineno ngʼato makmana Yesu kende.
9. Kane oyudo gilor gia ewi got, Yesu nowuoyo negi kowacho niya, “Kik uwach ne ngʼato angʼata gima useneno, nyaka chop kinde ma Wuod Dhano nochier koa kuom joma otho.”
10. Jopuonjre nopenje niya, “Kare angʼo momiyo jopuonj chik wacho ni Elija nyaka bi mokwongo?”
11. Yesu nodwokogi niya, “Kuom adiera, Elija nyaka bi mondo oket gik moko duto kare.
12. To awachonu ni Elija koro osebiro, to kata kamano ne ok giyange, kendo gisetimone gimoro amora mane gihero. Wuod Dhano bende ibiro sandi e lwetgi e yo machalre.”
13. Eka jopuonjre noyango ni nowuoyo kodgi kuom Johana ja-Batiso.
14. Kane gidwogo ir oganda, ngʼat moro nobiro ir Yesu mogoyo chonge piny e nyime.
15. Nowachone niya, “Ruoth, yie ikech wuoda, nikech en-gi tuo mar ndulme kendo osandore malit. Kinde duto opodho piny e mach kata e pi.
16. Ne akele ne jopuonjreni mondo gichange, to ne otamogi.”
17. Yesu nodwokogi kawacho niya, “Yaye tiengʼ maonge gi yie kendo mokethoreni, anabed kodu nyaka karangʼo? Abiro chandora kodu nyaka karangʼo? Kel ane wuowino ka.”
18. Yesu nochiko jachiendno, mi nowuok oa kuom wuowino, kendo nochango kochakore sano.
19. Eka jopuonjre nobiro ir Yesu lingʼ-lingʼ mi openje niya, “Angʼo momiyo wan ne ok wanyal golo jachiendno?”
20. Nodwoko kowacho niya, “Nikech un gi yie matin nono. Awachonu adier ni ka un gi yie matin marom gi koth karadali to unyalo wacho ne godni ni, ‘Wuogi ia ka idhi kacha,’ kendo dowuogi modhi. Onge gima nyalo tamou. [
21. To jachien ma kama ok nyal riembi ka ok ngʼato olamo matek kendo otweyo chiemo.]”
22. Kane gichokore kaachiel Galili, nowachonegi niya, “Wuod Dhano ibiro ndhogi mi keti e lwet ji.
23. Gibiro nege, to chiengʼ mar adek ibiro chiere mobed mangima kendo.” Kendo jopuonjre nokuyo ahinya.
24. Bangʼ ka Yesu gi jopuonjrene nochopo Kapernaum, jochok osuru mar dirachma ariyo ariyo nobiro ir Petro mopenjo niya, “Donge Japuonju chulo osuch hekalu?”
25. Nodwoke niya, “Ee, ochulo.” Ka Petro nochopo e ot, Yesu ema nokwongo wuoyo kode kapenje niya, “Iparo nade kuom wachni, Simon? Ruodhi mag piny choko osuru mopogore opogore kuom nyithindgi koso kuom jomoko?”
26. Petro nodwoko niya, “Kuom jomoko.” Yesu nowachone niya, “Ka kamano to kare nyithindo ni thuolo.
27. To mondo kik wachwanygi, dhi e nam mondo ichik olopi; kaw rech mimako mokwongo; yaw dhoge, kendo ibiro yudo pesa moromo shekel achiel. Kawe imiye jogo kaka osucha kod mari.”