A A A A A

Chakruok 45:1-28
1. Josef ne ok nyal gengʼo mirima mane en-go e nyim joma ne tiyone. Kendo noywak matek niya, “Goluru ngʼato angʼata oko e nyima!” Kuom mano ne onge ngʼato angʼata mane nigi Josef kane ohulore ne owetene.
2. Kendo noywak matek ma jo-Misri nowinje, kendo jood Farao bende nowinjo wachno.
3. Josef nowacho ne owetene niya, “An Josef! Bende wuora pod ngima?” To owetene ne ok nyal dwoke, nikech luoro nomakogi ahinya e nyim Josef.
4. Eka Josef nowacho ne owetene niya, “Biuru machiegni buta.” Kane gisetimo kamano, nowachonegi niya, “An owadu Josef mane uuso e piny Misri!
5. To koro, kik chunyu chandre kendo kik ucharu nine uusa ka nikech Nyasaye noora motelonu mondo ares ngimau.”
6. Kuom higni ariyo kech osebedo e piny, kendo kuom higni abich mabiro pur kata keyo ok nobedie.
7. Nyasaye noora motelonu mondo arit kothu modongʼ e piny kendo mondo ores ngimau gi resruok maduongʼ.
8. “Kuom mano, ok un ema ne uora ka to Nyasaye ema ne oora. En ema noketo abedo wuon Farao, ruoth mar ode duto kendo jatelo mar jo-Misri duto.
9. Koro returu piyo udog ir wuora kendo uwachne ni, ‘Ma e gima Josef wuodi owacho: Nyasaye oseketa ruoth mar piny Misri duto. Bi ira; kendo kik ideki.
10. Ibiro dak e piny Goshen kendo machiegni koda; ma en in gi nyithindi, nyikwayi, jambi, dhogi kod gik moko duto ma in-go.
11. Abiro pidhi kanyo, nikech pod nitiere higni abich mag kech mabiro. To ka ok kamano, in kod joodi duto kod giwu duto ubiro chanduru.’
12. “Unyalo neno un uwegi, kaachiel gi Benjamin owadwa bende, ni adier an Josef ema awuoyo kodu.
13. Nyisuru wuora luor ma omiya e piny Misri duto kod gik moko duto ma useneno. Kendo keluru wuora kae piyo.”
14. Eka Josef nokwako owadgi Benjamin, kendo noywak kendo Benjamin bende nokwake kaywak.
15. Kendo nonyodho owetene duto kendo noywak kokwakogi. Bangʼe owetene nowuoyo kode.
16. Kane wach ochopo e kar dak ruoth Farao ni owete Josef osebiro, Farao kaachiel gi jotije nomor.
17. Farao nowacho ne Josef niya, “Nyis oweteni, oyie misikegi kuom pundegi mondo gidog Kanaan,
18. eka gidhi gikel wuonu kod joode duto mondo gidwog ira. Abiro miyogi kama ber moloyo e piny Misri kendo ginicham gik machiek e lopni.”
19. Bende asemiyi chik mondo inyisgi niya, “Kawuru geche miywayo gi punde e piny Misri mondo udhi uomgo nyithindeu gi mondeu kod wuonu kendo ubi kodgi ka.
20. Kik uparru kuom gik maun-go e pinyu, nikech gik mabeyo mag Misri duto nobed mau.”
21. Omiyo yawuot Israel notimo kamano. Josef nomiyogi geche miywayo gi punde, mana kaka Farao nowachone kendo en bende nomiyogi gik mane ginyalo konyore godo e yo.
22. Nomiyo moro ka moro kuomgi law manyien to Benjamin nomiyo fedha mapekgi oromo kilo mia adek kod lewni mopogore opogore abich.
23. Kendo magi e gik mane ooro ni wuon-gi: punde apar motingʼo gik mabeyo mag Misri kod punde apar mamon motingʼo cham kod makati kod chiemo mane onyalo konyorego e wuoth ka obiro Misri.
24. Eka Josef nokowo owetene modhi, kendo kane koro giwuok gidhi nowachonegi niya, “Kik udhaw kendu e wangʼ yo!”
25. Kuom mano negiwuok Misri kendo gibiro Kanaan ir Jakobo wuon-gi.
26. Neginyiso Jakobo niya, “Josef pod ngima kendo koro en e ruodh Misri duto.” Jakobo ne dhoge omoko, mi ok noyie gi wachgino.
27. To kane giwachone gik moko duto mane Josef osewachonegi kendo kane oneno geche mane Josef oseoro mondo odhi otere ire, chuny Jakobo wuon-gi noduogo.
28. Kendo Israel nowacho niya, “Ayie ni Josef wuoda pod ngima. Abiro dhi mondo anene kapok atho.”

Chakruok 46:1-34
1. Kuom mano Israel nowuok kod gige duto, kendo kane ochopo Bersheba, notimo misango ne Nyasach Isaka wuon-gi.
2. Kendo Nyasaye nowuoyogi Israel e fweny gotieno kendo owachone niya, “Jakobo! Jakobo!” Nodwoke niya, “Antie.”
3. Nyasaye nowachone niya, “An Nyasaye ma Nyasach wuonu. Kik iluor dhi Misri, nikech anami ibedi oganda maduongʼ kuno.
4. Abiro dhi kodi Misri kendo nachak aduogi ka adier kendo Josef ema noyuo wangʼi sa thoni.”
5. Eka Jakobo nowuok Bersheba, kendo yawuot Israel noketo wuon-gi kod nyithindgi, kod mondgi e geche mane Farao oseorone.
6. Negikawo jambgi kod mwandugi mane giseyudo e piny Kanaan, kendo Jakobo kod nyikwaye duto nodhi Misri.
7. Nodhi Misri gi yawuote gi nyige kod nyikwaye ma yawuowi kod ma nyiri.
8. Magi e nying yawuot Israel (ma tiende ni Jakobo kod nyikwaye) mane odhi Misri. Reuben ema ne wuod Jakobo makayo.
9. Yawuot Reuben ne gin: Hanok, Palu, Hezron kod Karmi.
10. Yawuot Simeon ne gin: Jemuel, Jamin, Ohad, Jakin, Zohar kod Shaul mane wuod nyar Kanaan.
11. Yawuot Lawi ne gin: Gershon, Kohath kod Merari.
12. Yawuot Juda ne gin: Er, Onan, Shela, Perez kod Zera (to Er kod Onan ne otho e piny Kanaan). Yawuot Perez ne gin: Hezron kod Hamul.
13. Yawuot Isakar ne gin: Tola, Pua, Jashub kod Shimron.
14. Yawuot Zebulun ne gin: Sered, Elon kod Jalel.
15. Magi e yawuowi mane Lea onywolo ne Jakobo e piny mar Padan Aram, ka ok okwan Dina nyare. Yawuote kod nyige duto ne piero adek gadek.
16. Yawuot Gad ne gin: Zefon, Hagi, Shuni, Ezbon, Eri, Arodi kod Areli.
17. Yawuot Asher ne gin: Imna, Ishva, Ishvi kod Beria. Nyamin-gi ne en Sera. Yawuot Beria ne gin: Heber kod Malkiel.
18. Magi e nyithindo mane Zilpa, jatich mane Laban omiyo nyare Lea onywolo ne Jakobo. Giduto ne gin nyithindo apar gauchiel.
19. Yawuot Rael chi Jakobo ne gin: Josef kod Benjamin.
20. Asenath nyar Potifera, jadolo mar On nonywolone Josef Manase kod Efraim e piny Misri.
21. Yawuot Benjamin ne gin: Bela, Beker, Ashbel, Gera, Naaman, Ehi, Rosh, Mupim, Hupim kod Ard.
22. Magi e yawuowi mane Rael onywolone Jakobo. Giduto ne gin ji apar gangʼwen.
23. Wuod Dan ne en Hushim.
24. Yawuot Naftali ne gin: Jaziel, Guni, Jezer kod Shilem.
25. Magi e yawuowi mane Bilha, jatich mane Laban omiyo Rael nyare onywolone Jakobo. Giduto ne gin ji abiriyo.
26. Ji duto mane odhi gi Jakobo Misri, tiende ni nyithinde hie ka ok okwan mond yawuote ji piero auchiel gi auchiel.
27. Joka Jakobo duto mane odhi Misri ne gin ji piero abiriyo koriwore gi yawuowi ariyo mane Josef onywolo Misri.
28. Omiyo Jakobo nooro Juda mondo odhi ir Josef mondo obi oromnegi ka gidhi Goshen. Kane gichopo e gwengʼ mar Goshen,
29. Josef noiko gache kendo oikore mar dhi Goshen mondo odhi oromne wuon-gi Israel. Kane Josef ochopo ire, nokwako wuon-gi kendo oywak kuom kinde malach.
30. Israel nowacho ne Josef niya, “Koro kata ka atho, to onge wach, nikech aseneno an awuon ni kara pod ingima.”
31. Eka Josef nowacho ne owetene kod jood wuon mare duto niya, “Abiro dhi mondo awuo gi Farao kendo abiro wachone ni, ‘Owetena kod jood wuora duto mane odak e piny Kanaan osebiro ira.
32. Jogi gin jokwath; gikwayo jamni, kendo gisebiro kod kwethgi kod dhogi kod gigegi duto.’
33. Ka Farao oluongou kendo openjou ni, ‘Utiyo angʼo?’
34. to nyaka uwachne ni, ‘Jotichgi osebedo jokwath chakre tindowa, mana kaka kwerewa notimo.’ Eka ibiro yienu mondo udag e gwengʼ Goshen, nikech jo-Misri ok ohero jokwath.”

Zaburi 12:1-8
1. Kuom jatend wer. Kaluwore gi sheminith. Zaburi mar Daudi. Kony ji yaye Jehova Nyasaye, nikech joma oluoro Nyasaye koro onge; joma jo-adiera oserumo e dier ji.
2. Ngʼato ka ngʼato riambo ne nyawadgi; dhogi mohero jaro ji wuoyo gi wuond.
3. Mad Jehova Nyasaye ongʼad oko lep duto ma jaro ji kod lep duto masungore;
4. mawacho niya, “Wabiro wuoyo kaka wahero; kendo onge ngʼama biro tamowa. Koso en ngʼa ma ruodhwa manyalo tamowa timo kamano?”
5. “Nikech dich modigo joma ok nyal kod chur ma joma ochando churgo, koro abiro aa malo,” Jehova Nyasaye owacho. “Abiro ritogi e lwet joma sandogi.”
6. Weche Jehova Nyasaye liw, giliw ka fedha moleny e lowo mowangʼ maliet ha, mopwodhi ndalo abiriyo.
7. Yaye Jehova Nyasaye, yie iritwa maber kik gimoro ohinywa kendo reswa e lwet joma kamago nyaka chiengʼ.
8. Joma timbegi richo wuotho koni gi koni kendo gima rach ema ji puoyo.

Ngeche 4:14-17
14. Kik iwuothi e yor joma timbegi mono kata kik iluw yor jomaricho.
15. Bed mabor gi yorno, kik iwuothie, to wichri kendo iluw yori iwuon.
16. Nikech ok ginyal nindo nyaka gitim gima mono; ayula wangʼ bende ok nyal terogi kapok gimiyo ngʼato opodho.
17. Timbe mamono e chiembgi ma gichamo, to timbe ja-mahundu e divai ma gimadho.

Mathayo 15:1-20
1. Eka jo-Farisai gi Jopuonj chik moko nobiro ir Yesu koa Jerusalem mi openje niya,
2. “Angʼo momiyo jopuonjreni ketho chike gi timbe mag jodongo? Ok giluok lwetgi kapok gichiemo!”
3. Yesu nodwokogi niya, “Angʼo momiyo uketho chik Nyasaye nikech wach chikeu gi timbeu?
4. Nimar Nyasaye nowacho ni, ‘Luor wuonu gi minu’ kendo ni, ‘Ngʼato angʼata mokwongʼo wuon kata min nyaka negi.’
5. Un to uwacho ni ka ngʼato owacho ne wuon kata ne min ni, ‘Kony moro amora ma dine uyudo koa kuoma en mich mowal ne Nyasaye,’
6. to ngʼama kamano koro ogony kuom ‘luoro wuon gi min’ gi michneno. Kamano umiyo wach Nyasaye bedo maonge teko nikech wach kitu gi timbeu.
7. Un joma wuondoregi! Isaya ne ni kare kane okoro wach kuomu kama:
8. “ ‘Jogi paka mana gi dhogi kende, to chunygi bor koda.
9. Gilama kayiem nono; to gik ma gipuonjo gin mana chike mag dhano.’ ”
10. Yesu noluongo oganda ire kendo mowachonegi niya, “Chikuru itu mondo uwinj tiend wach.
11. Gima donjo e dho ngʼato ok mi odok mogak, to mana gima wuok koa e dhoge ema miyo odoko mogak.”
12. Eka jopuonjre nobiro ire mopenje niya, “Bende ingʼeyo ni jo-Farisai ne ochwanyore kane giwinjo wachni?”
13. Nodwoko niya, “Yien moro amora ma Wuonwa manie polo ok opidho ibiro pudh oko gi tiendene.
14. Wegiuru aweya; gin jotecho ma muofni. Ongʼere ni ka ngʼama muofu otelo ne muofu wadgi to nyaka gilingʼre ei bugo giduto kargi ji ariyogo.”
15. Petro nowacho niya, “Nyiswae tiend ngerono.”
16. To Yesu nopenjogi niya, “Kare un bende wach pod ok donjnu?
17. Donge ungʼeyo ni gimoro amora madonjo e dhok dhi nyaka e ich bangʼe owuok oko mar del?
18. To gik mawuok e dhok aa e chuny, kendo gin ema gimiyo ngʼato doko ‘mogak.’
19. Nikech chuny ema gik maricho kaka; paro maricho, nek, terruok, chode, kuo, hango wach, gi ketho nying ji wuokie.
20. Magi e gik mamiyo ngʼato bedo ‘mogak.’ To chiemo gi lwedo ma ok olwoki ok mi odok ‘mogak.’ ”