A A A A A

Chakruok 29:1-35
1. Eka Jakobo nodhi nyime gi wuoth kendo nochopo e piny ogendini man yo wuok chiengʼ.
2. Nopo koneno soko ei pap kod kweth adek mag rombe konindo machiegni kanyo nikech kwethgo ne modho e sokono. To kidi mane nitie e dho sokono ne duongʼ.
3. Jokwath nengʼielo kidi kane jamni osechokore kanyo mondo gimodhi. Bangʼ ka jamni duto osemodho, to ne gingʼielo kidino mondo odog oum dho soko.
4. Jakobo nopenjo jokwath niya, “Owetena ua kanye?” Negidwoke niya, “Waa Haran.”
5. Nowachonegi niya, “Bende ungʼeyo Laban nyakwar Nahor?” Negidwoke niya, “Ee, wangʼeye.”
6. Eka Jakobo nopenjogi niya, “Ongima?” Negidwoke niya, “Ee, ongima, kendo mabiro gi rombe cha en Rael ma nyare.”
7. Nowachonegi niya, “Neuru, piny pod chon, sa michokoe jamni podi. Weuru rombe omodhi bangʼe uduokgi e lek.”
8. Negidwoke niya, “Ok wanyal timo kamano kapok jokwath duto ochokore ma wangʼielo kidi manie dho soko oko mondo jamni omodhi.”
9. Kane pod oyudo owuoyo kodgi, Rael nochopo gi romb wuon-gi nikech en ema nokwayogi.
10. Kane Jakobo oneno Rael, nyar Laban ner mare kod romb Laban, nodhi mongʼielo kidi oko e dho soko kendo omiyo romb ner mare omodho.
11. Eka Jakobo nonyodho Rael kendo noywak gi dwol maduongʼ.
12. Noyudo osenyiso Rael ni en wat wuon Rael kendo ni en wuod Rebeka. Kuom mano Rael nodhi monyiso wuon mare.
13. To kane Laban owinjo wach mar Jakobo, wuod nyamin noringo mondo odhi oromne. Nokwake kendo omose gimor mi orwake dalane kendo Jakobo nonyise gik moko duto.
14. Eka Laban nowachone niya, “In ringra awuon kendo remba.” Kane Jakobo ne osedak kod Laban kuom dwe achiel,
15. Laban nowachone niya, “Mana nikech in watna, bende en gima ber tiyona maonge chudo? Nyisa gima dachul.”
16. To Laban ne nigi nyiri ariyo: nyako maduongʼ ne nyinge Lea kendo nyako matin ne nyinge Rael.
17. Lea ne nigi wangʼ ma ok nenre maber, to Rael ne nigi chia kendo jaber.
18. Jakobo nohero Rael, kendo nowacho ni Laban niya, “Abiro tiyoni kuom higni abiriyo kuom Rael nyari matin.”
19. Laban nowacho niya, “Ber mondo amiyi godo moloyo chiwe ni jomoko. Koro dag mana koda ka.”
20. Omiyo Jakobo notiyone Laban higni abiriyo mondo oyud Rael, to hignigo nonenorene mana ka ndalo matin nikech hera manoherogo Rael.
21. Eka Jakobo nowacho ne Laban, “Asetieko ndalo mane iketona, omiyo koro miya nyari mondo obed chiega.”
22. Kuom mano Laban noloso nyasi kendo nogwelo ji duto mae pinyno.
23. To kane ochopo odhiambo, Laban nokawo nyare ma Lea mi omiyo Jakobo mondo obed chiege.
24. Kendo Laban nochiwo Zilpa jatichne ma nyako ne nyare, Lea, mondo obed jatichne.
25. Kane piny oru, Jakobo nofwenyo mana ni en Lea! Omiyo nopenjo Laban niya, “Angʼo momiyo isetimona kama? Donge natiyoni mondo imiya Rael? To angʼo momiyo isewuonda?”
26. Laban nodwoke niya, “Ok en timwa mondo nyako matin okuong odhi tedo ne nyako maduongʼ.
27. Rit nyaka watiek juma achiel mar nyasi mar nyakoni; eka abiro miyi Rael kiyie tiyona kuom higni abiriyo mamoko.”
28. Kendo Jakobo notimo kamano. Notieko jumb kend mar Lea. Eka Laban nomiye Rael nyare mondo obed chiege.
29. Laban nochiwo Bilha jatichne ma nyako ne Rael nyare kaka jatichne.
30. Jakobo nobedoe achiel gi Rael bende kendo nohero Rael moloyo Lea. Kendo notiyone Laban higni abiriyo moko kendo.
31. Kane Jehova Nyasaye oneno ni Lea ne ok oher, ne oyawo iye to Rael noketo obedo migumba.
32. Lea nomako ich kendo nonywolo wuowi. Nowacho niya, “Jehova Nyasaye oseneno chandruokna, kendo koro chwora biro hera.” Omiyo nochake ni Reuben.
33. Nochako omako ich, monywolo wuowi moro. Nowacho niya, “Jehova Nyasaye osemiya wuowi machielo nimar nowinjo ka chwora ok ohera.” Omiyo nochake ni Simeon.
34. Nochako omako ich, kendo ochako onywolo wuowi. Nowacho niya, “Koro chwora biro padore kuoma nikech asenywolone yawuowi adek.” Omiyo nochake ni Lawi.
35. Nochako omako ich, kendo kane ochako onywolo wuowi nowacho niya, “Koro abiro pako Jehova Nyasaye.” Omiyo nochake ni Juda. Bangʼ mano noweyo nywolo nyithindo.

Chakruok 30:1-43
1. Kane Rael oneno nine ok nywolne Jakobo nyithindo, nyiego nomake gi nyamin mare. Kuom mano nowacho ne Jakobo niya, “Miya nyithindo, nono to abiro tho!”
2. Jakobo nokecho gi Rael kendo nowachone niya, “Iparo ni an e Nyasaye mosetami nywolo nyithindo?”
3. Eka Rael nowacho ne Jakobo niya, “Eri amiyi Bilha ma jatichna ma nyako. Kawe ibed kode e achiel mondo mi onywolna nyithindo mondo omi kokadho kuome an bende abed gi joga.”
4. Omiyo nomiye Bilha jatichne obedo chiege. Jakobo nobedo kode achiel,
5. mi Bilha nomako ich kendo nonywolone Jakobo wuowi.
6. Eka Rael nowacho niya, “Nyasaye osengʼadona bura; osewinjo kwayona mi omiya nyathi ma wuowi.” Omiyo nochake ni Dan.
7. Bilha ma jatich Rael nochako omako ich kendo nonywolo ne Jakobo wuowi mar ariyo.
8. Eka Rael nowacho niya, “Asebedo gi chandruok maduongʼ gi nyamera, kendo koro aseloyo.” Omiyo nochako nyathini ni Naftali.
9. Kane Lea ofwenyo ni ok onyal nywolo nyithindo kendo nokawo Zilpa jatichne ma nyako, nomiye Jakobo mondo okawe kaka chiege.
10. Zilpa ma jatich Lea nonywolo ne Jakobo wuowi.
11. Eka Lea nowacho niya, “An jahawi.” Omiyo nochako nyathino ni Gad.
12. Zilpa jatich Lea nonywolo ne Jakobo wuowi mar ariyo.
13. Eka Lea nowacho niya, “Amor manade! Mon biro luonga ni jahawi.” Omiyo nochake ni Asher.
14. E ndalo kayo ngano, Reuben nodhi e puothe kendo noyudo olembe mag mandrake, mi nokelo ne Lea min mare. Rael nowacho ne Lea niya, “Kiyie to miya olemb mandrake ma wuodi Reuben okelonino.”
15. To nowachone niya, “Iparo ni kawo chwora en gima tin koso? Kendo pod idwaroe mandrake mag wuoda bende?” Rael nodwoke niya, “Mano ber, to kimiya mandrake mar wuodi to Jakobo wangʼ nonindo e odi kawuono otieno.”
16. Kane Jakobo odwogo koa e puodho godhiambono, Lea nodhi moromone. Lea nowachone niya, “Nyaka ibed koda e achiel kawuono, nikech asechulo nengo mar nindoni e oda gi mandrake mar wuoda.” Kuom mano Jakobo nobedoe achiel gi Lea otienono.
17. Nyasaye nowinjo Lea kendo Lea nomako ich mi onywolone Jakobo wuowi mar abich.
18. Eka Lea nowacho niya, “Nyasaye osemiya pokna nikech nachiwo jatichna ma nyako ne chwora, omiyo nochake ni Isakar. ”
19. Lea nochako omako ich kendo nonywolone Jakobo wuowi mar auchiel.
20. Eka Lea nowacho niya, “Nyasaye osedhiala gi mich ma nyangafu. Koro chwora biro gena nikech asenywolone yawuowi auchiel.” Omiyo nachake ni Zebulun.
21. Bangʼ kinde moko nonywolo nyako kendo nochake ni Dina.
22. Eka Nyasaye noparo Rael, mi odwoko kwayone kendo ogwedhe gi nyathi.
23. Rael nomako ich kendo nonywolo wuowi kendo nowacho niya, “Nyasaye osegolona wichkuot.”
24. Nochako wuodeno ni Josef kendo owacho niya, “Mad Jehova Nyasaye meda wuowi machielo.”
25. Bangʼ ka Rael nosenywolo Josef, Jakobo nowacho ne Laban, “We adhi mondo adogi thurwa.
26. Miya monda kod nyithinda ma asebedo ka atiyonigo kendo weya adhi. Ingʼeyo tichna ma asetiyonigo.”
27. To Laban nowachone niya, “Kapo ni ayudo ngʼwono e wangʼi to yie imed dak koda ka. Asefwenyo ma lingʼ-lingʼ ni Jehova Nyasaye osegwedha nikech in.”
28. Laban nomedo wachone niya, “Nyisa pok monego amiyi kendo abiro chuligi.”
29. Jakobo nowachone niya, “Ingʼeyo kaka asetiyoni kendo kaka aserito jambi.
30. Jamni matin mane in-go kapok abiro osemedore ahinya, kendo Jehova Nyasaye osegwedhi e gik moko duto ma asetimo. To koro anatine oda awuon karangʼo?”
31. Laban nopenje, “Angʼo ma damiyi.” Jakobo nodwoke niya, “Kik imiya gimoro amora. To ka ihero to timna gimoro achiel, abiro dhi nyime gi kwayo kendo rito jambi.
32. Kawuono abiro wuotho ei jambi duto kendo abiro walo diek gi rombe ma kitgi rabok kod mago ma angʼech gi mago maratengʼ. Magi ema nobed chudo maga.
33. Timna makare nobed janeno e ndalo mabiro kendo, e sa asaya ma ibiro rango pok ma isechula. Diel moro amora ma ok angʼech kata dibo kata nyarombo ma ok ratengʼ manoyud e kindgi nokwan ka gima okwal.”
34. Laban nodwoke niya, “Ayie, obed kaka iwachono.”
35. Odiechiengʼno Laban nowalo nywogi duto ma kitgi rabok kod mago ma angʼech, gi diek mamon (ma dikiyo) kod nyirombe marotenge mine oketogi e lwet yawuote mondo oritgi.
36. Eka Laban noketo thuolo e kinde gi Jakobo madirom wuodh ndalo adek Jakobo to ne odongʼ kakwayo romb Laban mane odongʼ.
37. Kata kamano, Jakobo nokawo kete moko mag omburi, gi oyungu kod yiende makorgi poth mi nopoko kuonde moko e korgi mondo igi marachar onen.
38. Eka noketo ketego ei karaya kama ne jamnigo modhoe, mondo omi ka jamnigo modho to gineno ketego ei pi. E kindego ema thuondi ne luwogie,
39. e nyim ketego. Kendo neginywolo nyithindo ma kitgi rabok kod mago ma angʼech gi mago maratengʼ.
40. Jakobo nopogo imbe mi oweyo mana mago ma kitgi rabok kod mago ma angʼech gi mago maratengʼ mondo oluw romb Laban. Mano e yo mane omedogo kwan jambe owuon bende ne ok oriwogi gi mek Laban.
41. Sa asaya mane iluwo chiayo madhako, Jakobo ne keto ketego ei karaya mane gimodhoe mondo omi imbe oluwgi kanyo mi gimak ich,
42. to jamni mayom yom ne ok oket ochungʼ e nyim ketego. Omiyo jamni mayom yom ne gin mag Laban to mago motegno ne gin mag Jakobo.
43. Ma nomiyo mwandu Jakobo omedore piyo ahinya kendo nobedogi kweth mag jamni mangʼeny gi jotich mamon, machwo, kod ngamia gi punde.

Zaburi 8:1-5
1. Kuom Jatend Wer. Kaluwore Gi Gitith. Zaburi Mar Daudi. Yaye Jehova Nyasaye, ma Ruodhwa, mano kaka nyingi nigi duongʼ e piny duto! Iseketo duongʼni maler milamo, moyombo polo.
2. Ne isechano mondo nyithindo kod nyithindo mayom omiyi pak, nikech wasiki, mondo jawasigu kod jachul kuor olingʼ kawuoro timni.
3. Kaparo polo mari ma gin tich lweti, kaparo dwe gi sulwe miseketo kargi,
4. to dhano adhana to en angʼo momiyo ipare, wuod dhano to en angʼo momiyo iketo pachi kuome?
5. Ne ichweye mapiny ne malaike kendo isesidhone osimbo mar duongʼ kod luor.

Ngeche 3:13-18
13. En jahawi ngʼatno moyudo rieko, ngʼatno man-gi winjo,
14. nimar en gohala moloyo fedha kendo okelo gik mabeyo moloyo dhahabu.
15. Ober moloyo kite ma nengogi tek; onge gimoro amora migombo ma dipim kode.
16. Ngima kuom ndalo mangʼeny ni e lwete korachwich; to e lwete koracham nitiere mwandu kod duongʼ.
17. Yorene gin yore mag mor kendo yorene duto gin mag kwe.
18. En yadh ngima ne jogo morwake; jogo mopadore kuome biro yudo gweth.

Mathayo 10:21-42
21. “Ngʼato nondhogi gi owadgi mondo onegi, kendo wuoro nondhog nyathine; nyithindo nongʼany ne jonywolgi kendo nomi neg-gi.
22. Ji duto nochau nikech an, to ngʼat ma ochungʼ motegno nyaka giko ema noresi.
23. Ka isandou kamoro, to daruru kanyo udhi kamachielo. Awachonu adier ni ok unutiek dhi e mier duto mag Israel kapok Wuod Dhano obiro.
24. “Japuonjre ok duongʼ moloyo japuonjne, kata jatich bende ok duongʼ moloyo ngʼama ruodhe motiyone.
25. Ber mondo japuonjre obed machal gi japuonjne, kendo ka jatich obedo machal gi ruodhe. Ka oseluong jatend ot ni Belzebub, koro jokanyo mag ode to ibiro luong kamano marom nade!
26. “Omiyo kik uluorgi. Onge gimoro mopandi ma ok nofweny, kata malingʼ-lingʼ ma ok nongʼere.
27. Gima anyisou kama opondo, wuouru kuome e ler; kendo gima akuodhonu e tie itu, huluru matek ewi udi.
28. Kik uluor jogo manego ringruok to ok nyal nego chuny. To ngʼama onego uluor en Jal manyalo tieko chuny kaachiel gi ringruok e gehena.
29. Oyundi ariyo donge ingʼiewo otonglo achiel? To kata kamano kata achiel kuomgi ok nyal lwar piny e lowo ka ok Wuonu ema oyie.
30. Bende, kata mana yie wiu duto osekwan mongʼe kar rombgi.
31. Omiyo kik uluor, nikech uloyo oyundi nyadi mangʼeny.
32. “Ngʼato angʼata mohulo ni ongʼeya e nyim ji, an bende abiro hulo ni angʼeye e nyim Wuora manie polo.
33. To ngʼato angʼata mokweda e nyim ji an bende nakwede e nyim Wuora manie polo.
34. “Kik upar ni asebiro mondo akel kwe e piny. Ne ok abiro mondo akel kwe, to nabiro mondo akel ligangla.
35. Nikech asebiro mondo aketh kind “ ‘ngʼato gi wuon mare, nyako gi min mare, chi wuowi gi dagi,
36. wasik ngʼato nobed joode owuon.’
37. “Ngʼato angʼata mohero wuon-gi kata min-gi moloya ok owinjore koda. Kamano bende, ngʼato angʼata mohero wuode kata nyare moloya ok owinjore koda;
38. kendo ngʼato angʼata ma ok kaw msalape mondo oluwa ok owinjore koda.
39. Ngʼatno momako ngimane matek, ngimane biro lalne; to ngʼatno mowito ngimane, nikech an, biro yude.
40. “Ngʼat morwakou orwaka, kendo ngʼama orwaka, orwako jal ma noora.
41. Ngʼato angʼata morwako janabi, nikech en janabi, noyud pok ma janabi yudo, kendo ngʼato angʼata morwako ngʼama kare, nikech en ngʼama kare, noyud pok ma ngʼama kare yudo.
42. Bende ka ngʼato angʼata omiyo achiel kuom jomatindogi kata mana pi mangʼich gi kikombe, nikech en japuonjrena, to awachonu adier ni pokne ok nobaye ngangʼ.”