A A A A A

Chakruok 19:1-38
1. Malaika ariyogo nochopo Sodom kar angʼich welo kendo Lut noyudo obet e dhoranga dalano. Kane onenogi, noa malo mondo mi opodho auma e nyimgi.
2. Nowachonegi niya, “Jodongo, yieru uraw e od jatichu mondo ulwok tiendeu kendo unindi eka kiny unyalo dhi gokinyi.” To negiwacho niya, “Ooyo, wabiro nindo mana e laru kae.”
3. To Lut nonano ni nyaka ginind e ode. Eka ne olosonegi chiemo, kendo notedonigi makati ma ok oketie thowi mi gichiemo.
4. Kane pok gidhi e nindo, chwo madongo kod matindo moa kuonde duto mag dala maduongʼ mar Sodom, nobiro molworo odno.
5. Negiluongo Lut ka gipenje niya, “Ere chwo mane obiro iri ka gotieno? Golnwagi oko kae wadwa terore kodgi.”
6. Kuom mano, Lut noloro dhoot mowuok odhi irgi,
7. kendo nowachonegi niya, “Ooyo jowadwa, kik utim tim makweroni!
8. Koro neuru, an kod nyiri ariyo mapok ongʼeyo chwo; weuru agolnugi oko mondo utim kodgi kaka uhero; to kik utim marach ni jogi, nimar gin wenda.”
9. Negidwoke niya, “Wuogi e nyimwa, in nibiro ka kaka jadak kendo koro idwaro ketori kaka jangʼad bura!” Wabiro timoni marach moloyogi, omiyo ne gidhiro Lut giteko mondo gi muk dhoot.
10. To jogo mane ni e otgo noywayo Lut mi odwoko e ot kendo giloro dhoot.
11. Eka negimiyo jomanenie dhoot oko-go obedo muofni, jomatindo gi jomadongo, mane ok ginyal yudo dhoot.
12. Ji ariyogo nowacho ni Lut niya, “Bende in gi ngʼato moro kae kaka chwo nyigi, yawuoti kata nyigi, kata ngʼat moro amora e dala maduongʼni ma watni? Golgi oko kae,
13. nikech wadhi ketho dalani. Ywak ma iywak nego dalani osebedo malich e nyim Jehova Nyasaye, omiyo oseorowa mondo wakethe.”
14. Kuom mano Lut nodhi mowuoyo gi chwo nyige mane osetimo winjruok mar kend gi nyige. Nowachonegi niya, “Timuru piyo piyo mondo uwuog oko e dalani, nikech Jehova Nyasaye oseikore mar ketho dala maduongʼni!” To chwo nyige ne paro ni otugo.
15. Kane ochopo kogwen, malaika nojiwo Lut, kawacho niya, “Tim piyo kaw chiegi gi nyigi ariyo man kae, nono to ubiro rumo ka dala maduongʼni iketho.”
16. Kane pod gidigni, malaika ariyogo nomako lwete gi lwet chiege kod lwet nyige ariyo ma gigologi oko mar dala maduongʼni, nikech Jehova Nyasaye nokechogi.
17. Piyo piyo nono kane gisegologi oko, achiel kuom malaikago nowacho niya, “Ring utony ne ngimau! Kik ungʼi chien, kendo kik uchung kamoro amora e pap; tonyuru udhi e gode nono, to ubiro lal!”
18. To Lut nowachonegi niya, “Ooyo, Ruodha, asayou!
19. Jatichu oseyudo kech e wangʼu, kendo usenyisa ngʼwono maduongʼ kuom reso ngimana. To kata kamano ok anyal ringo nyaka e gode; nono to chandruogni ojuka mi anyalo atho.
20. Ne, nitie dala moro matin machiegni manyalo ringo mondo atonyie. En mana dalano omiyo yienwauru mondo omi wachop kuno kendo wares ngimawa.”
21. Nowachone niya, “Mano ber, kwayonino bende abiro rwako; kendo ok naketh dala miwachono.
22. Kuom mano ring idhi kuno piyo, nikech ok anyal timo gimoro nyaka ichop kuno.” (Mano ema omiyo noluong dalano ni Zoar.)
23. Lut nochopo Zoar gokinyi kar onyango.
24. Eka Jehova Nyasaye noolo kite maliel makakni koa e polo mowangʼo Sodom gi Gomora.
25. Kamano noketho mier madongogo gi pawno duto, kaachiel gi ji duto manodak e miergo kod gik moko duto manyak e lowo.
26. To chi Lut nolokore mongʼiyo chien, kendo nolokore siro mar chumbi.
27. Kinyne gokinyi, Ibrahim nomondo kama ne ochungʼie nyim Jehova Nyasaye.
28. Nongʼiyo mwalo yo Sodom gi Gomora, kod pewege duto kendo noneno iro maduongʼ koa e pinyno, mana ka iro mar mach maduongʼ.
29. Kuom mano ka Nyasaye noketho mier mag pap, noparo Ibrahim kendo nogolo Lut oko mar masirano mane oketho mier mane odakie.
30. Lut kod nyige ariyo nowuok Zoar kendo negidhi gidak e gode nikech noluor dak Zoar. En kod nyige ariyo negidak e rogo.
31. Chiengʼ moro achiel nyar Lut maduongʼ nowacho ne nyamin matin niya, “Wuonwa koro oseti, kendo onge ngʼama nyalo kendowa kaka chik mar piny duto dwaro.
32. We wami wuonwa kongʼo omadhi kendo ka osemer, to wariwre kode kendo wanywol nyithindo mondo kik ogandawa lal.”
33. Gotienono negimiyo wuon-gi kongʼo mi omer, kendo nyare maduongʼ nodonjo moriwore kode. Lut nomer mane ok ongʼeyo seche mano ochako kata tieko riwore gi nyare.
34. Kinyne nyako maduongʼ ne owacho ne nyako matin niya, “Otieno mokadho ne ariwora gi wuonwa. Omiyo we wamiye kongʼo kendo kawuono mi omer mondo idhi iriwri kode kendo wanywol nyithindo mondo kik ogandawa lal.”
35. Kuom mano negimiyo wuon-gi kongʼo momer gotieno kendo nyako matin nodonjo ma oriwore kode. Kendo ne ok ongʼeyo seche mane nyare matin-no ochako kata otieko riwore kode.
36. Kuom mano nyi Lut ariyogo nomako ich kod wuon-gi.
37. Nyako maduongʼ nonywolo wuowi, kendo nochake ni Moab, en e kwar jo-Moab ma kawuono.
38. Nyako matin bende nonywolo wuowi kendo nochake ni Ben-Ami; en e kwar jo-Amon.

Chakruok 20:1-18
1. Ibrahim nowuotho moa kanyo modhi e gwenge mag Negev kendo odak e kind Kadesh kod Shur. Nodak Gerar kuom kinde matin,
2. kendo kanyo ema Ibrahim nowachonegi niya, “Sara en nyaminwa.” Eka Abimelek ruodh Gerar nooro joote moomone Sara kendo nokawe kaka chiege.
3. To Nyasaye nofwenyore ne Abimelek e lek gotieno kendo owachone niya, “Dine ber ka itho nikech dhako ma ikawono; en chi ngʼato.”
4. To ne oyudo Abimelek pok oriwore kode. Eka nowacho niya, “Jehova Nyasaye bende dineg joma onge ketho?
5. Donge ne onyisa ni ma nyaminwa; kendo donge Sara ema nowachona ni ma owadwa? Asetimo ma giparo malongʼo kod lwedo maler.”
6. Eka Nyasaye nowachone e lek niya, “Ee angʼeyo ni nitimo ma kod paro malongʼo omiyo aseriti mondo kik iketh e nyima. Mano ema nomiyo ok ayieni mondo iriwri kode.
7. Koro dwokne Ibrahim chiege, nimar en janabi, kendo obiro lamoni mi ok initho. To ka ok idwoke, to bed gadiera ni in gi jogi duto ubiro tho.”
8. Kinyne gokinyi mangʼich Abimelek noluongo jotichne duto kendo kane onyisogi gik moko duto mane osetimore, negibedo maluor ahinya.
9. Eka Abimelek noluongo Ibrahim ire mi openje niya, “Angʼo ma isetimonwani? Ere gima rach ma asetimoni ma omiyo isekelo richo maduongʼni kuoma kod pinyruodha? Isetimona gik moko ma ok onego tim ne ngʼato.”
10. Kendo Abimelek nopenjo Ibrahim niya, “En angʼo miparo momiyo itimo gini?”
11. Ibrahim nodwoke niya, “Ne awacho e chunya ni, ‘Adier luor mar Nyasaye onge ka, kendo gibiro nega nikech chiega.’
12. To bende, kuom adier en nyaminwa, ma nyar wuora, to minewa ema opogore; kendo ne akende obedo chiega.
13. Kendo kane Nyasaye ochika mondo awuog e od wuora mondo awuoth e pinje mamoko, nawachone Sara ni, ‘Mae kaka inyalo nyisa ni ihera: Kamoro amora ma wadhiye wach niya, “An owadu.” ’ ”
14. Eka Abimelek nokelo rombe gi dhok kod wasumbini mamon kod machwo kendo nomiyogi Ibrahim kendo Abimelek nodwokone Ibrahim Sara chiege.
15. Kendo Abimelek nowacho niya, “Pinya duto ni e lweti; dag kamoro amora ma ihero.”
16. Nonyiso Sara bende niya, “Asemiyo owadu shekel mar fedha maromo alufu achiel mondo obed ranyisi ne jou duto ni ionge gi ketho; nikech ok isetimo gimoro amora marach.”
17. Eka Ibrahim nolamo Nyasaye, kendo Nyasaye nochango Abimelek, chiege kod jotichne ma nyiri mondo omi ginywol nyithindo kendo,
18. nimar noyudo ka Jehova Nyasaye osedino ii mon man e od Abimelek nikech Sara chi Ibrahim.

Zaburi 6:1-5
1. Kuom jatend wer. Miwero gi gig wer man-gi tondegi. Kaluwore gi sheminith. Zaburi Mar Daudi. Kik ikwera, yaye Jehova Nyasaye, ka iyi owangʼ kata kum kik ikuma ka mirima omaki.
2. Kecha, yaye Jehova Nyasaye, nikech aol; changa, yaye Jehova Nyasaye, nikech chokena rama malit.
3. Chunya winjo malit. Nyaka karangʼo, yaye Jehova Nyasaye, nyaka karangʼo?
4. Lokri, yaye Jehova Nyasaye, mondo iresa; resa nikech herani ma ok rum.
5. Onge ngʼama nyalo pari ka osetho. En ngʼa madi paki gi ei liel?

Ngeche 3:1-4
1. Wuoda, kik wiyi wil kod puonjna to ket chikena osik e chunyi,
2. nimar gibiro miyo ngimani dhi maber midag higni mangʼeny kendo ibed gi kwe kod mwandu.
3. Kik iwe hera kod adiera weyi; twegi e ngʼuti, kendo ndikgi e chunyi maiye.
4. Eka iniyud ngʼwono kod nying maber e nyim Nyasaye kod dhano.

Mathayo 8:1-17
1. Kane olor piny koa e bath got malo, oganda maduongʼ ne luwo bangʼe.
2. Ngʼat moro man-gi dhoho nobiro mogoyo chonge piny e nyim Yesu, kendo nowachone niya, “Ruoth, kiyie to inyalo pwodha.”
3. Yesu norieyo bade momulo ngʼatno. Nowachone niya, “Ayie, pwodhri!” Gikanyono nochango kuom dhohone.
4. Eka Yesu nowachone niya, “Ne ni ok inyiso ngʼato wachni. To dhiyo mondo inyisri ne jadolo, kendo ichiw mich ma Musa nochiko, mondo obed ranyisi ne gin.”
5. Kane Yesu osedonjo ei Kapernaum, ja-Kenturo moro nobiro ire, kakwaye kony.
6. Nowacho niya, “Ruoth, jatichna aweyo koriere piny dala, ka ok onyal chuth, kendo kowinjo marach moloyo.”
7. Yesu nowachone niya, “Abiro dhi mi achange.”
8. Ja-Kenturo nodwoko kawacho niya, “Ruoth, ok awinjora ibi idonji ei oda. To wach mana wach kende, to jatichna biro chango.
9. Nimar an bende an ngʼama ni e bwo loch kod jolweny manie bwoya. Ka awacho ne moro ni, ‘Dhiyo,’ to odhi; kendo ka awacho ne machielo ni, ‘Bi,’ to obiro. Bende, ka anyiso misumbana ni, ‘Tim ma,’ to otimo kamano.”
10. Kane Yesu owinjo wach ngʼatno, nohum nono kendo nowachone joma ne luwo bangʼe niya, “Awachonu adier ni pok ayudo kata ngʼat achiel e piny Israel ma nigi yie maduongʼ machal kama.
11. Awachonu ni ji mangʼeny biro biro koa yo wuok chiengʼ gi yo podho chiengʼ kendo ginikaw keregi kaachiel gi Ibrahim, Isaka gi Jakobo e nyasi mar chiemo manobed e pinyruodh polo.
12. To jokanyo mag pinyruoth to nodir oko e mudho mandiwa, kama ji nobed gi ywagruok malich ka gimwodo lekegi.”
13. Eka Yesu nowachone ja-Kenturo niya, “Dhiyo! Biro timoreni mana kaka iseyie ni notimreno.” Kendo jatichne nochango e sa nogono.
14. Kane Yesu obiro e od Petro, noneno min chi Petro ka onindo e kitanda, ka en-gi midhusi.
15. Nomulo lwete mi midhusi noweye, kendo noa malo mochako miyogi chiemo.
16. Ka nochopo odhiambo, nokelne ji mathoth mane nigi jochiende, kendo noriembo jochiendego oko gi wach, bende nochango ji duto mane tuo.
17. Mano notimore mondo ochop gima nowachi gi dho Janabi Isaya niya, “Nokawo nyawo marwa kendo notingʼo tuochewa.”