A A A A A

Chakruok 1:1-31
1. Kar chakruok Nyasaye nochweyo polo gi piny.
2. Koro piny ne onge kido kendo ne onge gimoro amora e iye. Mudho mandiwa noimo ataro mangʼongo kendo Roho mar Nyasaye ne wuotho ewi atarono.
3. Eka Nyasaye nowacho niya, “Ler mondo obedie,” mi ler nobetie.
4. Nyasaye noneno ni ler ber, kendo ne opogo ler kuom mudho.
5. Nyasaye noluongo ler ni “odiechiengʼ” kendo mudho noluongo ni “otieno.” Piny noyuso, kendo noru ma en chiengʼ mokwongo.
6. Eka Nyasaye nowacho niya, “Gima pogo pi mondo obedie mondo opog pi gi pige.”
7. Omiyo Nyasaye noketo gima pogo pi mamalo gi pi ma piny. Kendo nobedo kamano.
8. Nyasaye noluongo gima nopogo pigno ni “polo.” Piny noyuso kendo noru, ma en chiengʼ mar ariyo.
9. Kendo Nyasaye nowacho niya, “Pi manie bwo polo mondo ochokre kaachiel, kendo lowo motwo obedie.” Kendo notimore kamano.
10. Nyasaye nochako lowo ni “piny” kendo pige mane ochokore nochako ni “nembe.” Kendo Nyasaye noneno ni mano ber.
11. Eka Nyasaye nowacho niya, “Buya nyaka nyag e piny, kothe manyago cham kod yiende manyago olembe man-gi kuthe eigi kaka kitgi obet kendo nobedo kamano.
12. Buya nonyak e piny: Cham nonywolo kothegi kaka kitgi nobet kendo yiende nonywolo olembe man-gi kodhi kaka kitgi nobet. Kendo Nyasaye noneno ni mano ber.
13. Piny noyuso kendo noru, ma en chiengʼ mar adek.”
14. Bangʼe Nyasaye nowacho niya, “Ler mondo obedie e kor polo mondo opog odiechiengʼ gi otieno, kendo gibed kaka ranyisi mag lokruok ndalo kod odiechienge, kod higni,
15. kendo ginibedi ler mae kor polo mondo gi chiw ler e piny.” Kendo nobedo kamano.
16. Nyasaye noloso gik moko ariyo madongo makelo ler; ler maduongʼ ne rito odiechiengʼ, to ler matin ne rito otieno. Sulwe bende noloso.
17. Nyasaye noketogi e kor polo mondo gi chiw ler e piny,
18. mondo girit odiechiengʼ gotieno, kendo gipog ler koa kuom mudho. Nyasaye noneno ni mano ber.
19. Piny noyuso kendo noru, ma en chiengʼ mar angʼwen.
20. Kendo Nyasaye nowacho niya, “Pi mondo opongʼ gi gik mangima, kendo winy mondo ofu ewi piny e kor polo.”
21. Kamano Nyasaye nochweyo gik madongo mag nam kod gik mangima duto kod gik malak mag pi, kaka kitgi obet kod winy duto man-gi bwombegi kaka kitgi obet. Nyasaye noneno ni mano ber.
22. Nyasaye nogwedhogi kendo owacho niya, “Nywolreuru kendo umedru kuom kwan kendo upongʼ pi mag nembe kendo winy bende omedre e piny.”
23. Kendo piny noyuso, kendo noru, ma en chiengʼ mar abich.
24. Kendo Nyasaye nowacho niya, “Piny mondo onywol gik mangima kaka kitgi obet: Jamni, kod gik moko duto mamol e lowo, kod le mag bungu, mana kaka kit moro ka moro obet.” Kendo nobet kamano.
25. Nyasaye noloso le mag bungu kaka kitgi obet; jamni kaka kitgi obet kendo gi gik mamol e lowo kaka kitgi obet. Nyasaye noneno ni mano ber.
26. Eka Nyasaye nowacho niya, “We wachwe dhano e kido machal kodwa kendo gibed gi teko ewi rech mae nam kendo gi winy mae kor polo, ewi jamni, ewi piny duto kendo ewi chwech duto mawuotho ewi lowo.”
27. Kuom mano Nyasaye nochweyo dhano e kite owuon, e kit Nyasaye nochweye; nochweyogi dichwo gi dhako.
28. Nyasaye nogwedhogi mi owachonegi niya, “Nywolreuru kendo kwanu omedre; pongʼuru piny kendo urite. Beduru gi teko ewi rech ma e nam kod winy mae kor polo kendo ewi gik mangima duto mawuotho ewi lowo.”
29. Eka Nyasaye nowacho niya, “Amiyou kothe duto manyago cham e wangʼ piny duto kod yiende duto man kod olemo gi kodhi eigi. Ginibed magu kuom chiemo.
30. To ne le duto mag piny kod winy duto mafuyo e kor polo kod gik moko duto mawuotho e piny, gimoro amora mangima; amiyo lum duto mondo obed chiembgi.” Kendo nobedo kamano.
31. Nyasaye nongʼiyo gik moko duto mane osechweyo kendo noneno ni gibeyo ahinya. Piny noyuso kendo noru, ma en chiengʼ mar auchiel.

Chakruok 2:1-25
1. Kuom mano chwech polo gi piny norumo gi gik mane ni eigi duto ka moro ka moro oket kare.
2. E odiechiengʼ mar abiriyo Nyasaye nosetieko tichne mane osebedo ka otimo; omiyo odiechiengʼ mar abiriyo noyweyo kuom tijene duto.
3. Kendo Nyasaye nogwedho odiechiengʼ mar abiriyo mi owale obedo maler, nimar odiechiengno ema noyweyoe bangʼ tieko duto.
4. Ma e nonro mar polo kod piny kane ochwegi. Kane Jehova Nyasaye ochweyo piny kod polo;
5. ne onge buya mane osetwi e piny kendo ne onge yien mane osedongo nikech Jehova Nyasaye ne pok ooro koth e piny kendo ne onge dhano mawuotho ewi lowo,
6. kata kamano achiya mar pi ne wuok koa ei lowo kendo ne omiyo piny duto obedo mangʼich.
7. Eka Jehova Nyasaye nochweyo dhano gi lowo kendo nokudho muya mar ngima ei ume, mi dhano nobedo mangima.
8. Eka Jehova Nyasaye noloso puodho ma yo wuok chiengʼ mar Eden, kendo noketoe dhano mane osechweyo.
9. Eka Jehova Nyasaye noketo kit yien duto mondo onyagi ewi lowo, ne gin yiende malombo wangʼ kendo mag chiemo. E dier puodho ne nitie yath machiwo ngima kendo yath mamiyo ngʼato ngʼeyo ber gi rach.
10. Aora mamiyo puodho bedo mangʼich ne mol koa Eden; kendo koa kanyo to aorano ne pogore nyadingʼwen.
11. Bath aorano mokwongo iluongo ni Pishon; en omol koluwo piny Havila duto kama ne nitiere gi dhahabu mangʼeny.
12. (Dhahabu mar pinyno ber; duogo manyilni maber kod kite mabeyo miluongo ni oniks bende yudoree.)
13. Bath aorano mar ariyo iluongo ni Gihon; en omol koluwo piny Kush duto.
14. Bath aorano mar adek iluongo ni Tigris; en omol koluwo yo wuok chiengʼ mar Ashur. To bath aorano mar angʼwen iluongo ni Yufrate.
15. Eka Jehova Nyasaye nokawo Adam kendo nokete e puoth Eden mondo olose kendo orite.
16. Kendo Jehova Nyasaye nomiyo Adam chik niya, “In thuolo mar chamo olemb yien moro amora e puodho;
17. to kik icham olemb yath mamiyo ngʼato ngʼeyo ber gi rach, nimar chiengʼ ma inichame to initho.”
18. Jehova Nyasaye nowacho niya, “Ok ber mondo Adam obed kende, abiro losone jakony mowinjore kode.”
19. Kuom mano, Jehova Nyasaye nokawo lowo ma ochweyogo le mae thim kod winy duto mafuyo e kor polo. Eka nokelogi ne Adam mondo ochakgi nying kendo nying mane Adam omiyo gik mangimago ema nobedo nying-gi.
20. Omiyo Adam nochako jamni duto nying, gi winy manie kor polo kod le duto manie thim. Kata kamano Adam ne onge gi jakony mowinjore kode.
21. Kuom mano Jehova Nyasaye nomiyo nindo matut otero Adam; kendo kane onindo, nogolo achiel kuom ngʼedene mi nodino kanyo gi ringʼo.
22. Eka Jehova Nyasaye noloso dhako koa kuom ngʼet mane ogolo kuom Adam kendo nokele ni Adam.
23. Adam nowacho niya, “Ma koro en chogo mar choka kendo ringʼo mar ringra; ibiro luonge ni ‘dhako,’ nikech nogole koa kuom dichwo.”
24. Kuom mano, dichwo nowe wuon kod min kendo nopadre gi chiege; mi gidok ringruok achiel.
25. Adam kod chiege ne niduge, to ne gionge wichkuot.

Zaburi 1:1-6
1. Nyasaye gwedho ngʼat ma ok lu pach joma richo, kata luwo yor joricho kata bedo e kom jojaro.
2. To chik Jehova Nyasaye ema more, kendo osiko oparo kuom chikene odiechiengʼ gotieno.
3. Ochalo gi yien mopidhi e bath aora, manyago olembe e kinde molemo chieke, kendo ma bedene ok ner. Gimoro amora motimo dhi maber.
4. Joma timbegi richo to ok chal kamano kata matin! Gin gichalo gi mihudhi, ma yamo tero.
5. Kuom mano joma timbegi richo ok nolo bura, adier, joricho ok nobedi e kanyakla mar joma kare,
6. nikech Jehova Nyasaye rango yor joma kare, to yor joma richo to biro kethore.

Ngeche 1:1-7
1. Ngeche mag Solomon wuod Daudi, ruodh Israel:
2. mamiyo iyudo rieko kod ritruok makare, kendo winjo tiend weche matut;
3. kendo miyo idak e ngima moritore kendo mobidhore kitimo gima adiera kendo gima kare kendo mowinjore,
4. gimiyo joma ngʼeyogi tin bedo mariek, kendo gimiyo jomatindo ngʼeyo tiend weche kendo pogo tiend wach.
5. Mad jomariek chik itgi mondo owinji kendo gimedgi e puonjruokgi, to jogo mongʼeyo pogo tiend wach mad oyud gino ma chikogi,
6. mondo gingʼe ngeche, sigendini, kod weche ma tiendgi tek mag jorieko.
7. Luoro Jehova Nyasaye e chakruok mar ngʼeyo to joma ofuwo chayo rieko gi ritruok makare.

Mathayo 1:1-25
1. Ma e kaka anywola mar Yesu Kristo ma wuod Daudi kendo wuod Ibrahim chalo:
2. Ibrahim ne en wuon Isaka, Isaka ne en wuon Jakobo, to Jakobo ne en wuon Juda gi owetene.
3. Juda ne en wuon Perez gi Zera, ma min-gi ne en Tamar, Perez ne en wuon Hezron, Hezron ne en wuon Ram,
4. to Ram ne en wuon Aminadab. Aminadab ne en wuon Nashon, Nashon ne en wuon Salmon,
5. Salmon ne en wuon Boaz, ma min-gi ne en Rahab. Boaz ne en wuon Obed ma min-gi ne en Ruth, Obed ne en wuon Jesse,
6. to Jesse ne en wuon Ruoth Daudi. Daudi ne en wuon Solomon, ma min-gi, kane pok Daudi okawe, ne en chi Uria,
7. Solomon ne en wuon Rehoboam, Rehoboam ne en wuon Abija, to Abija ne en wuon Asa.
8. Asa ne en wuon Jehoshafat, Jehoshafat ne en wuon Jehoram, Jehoram ne en wuon Uzia,
9. to Uzia ne en wuon Jotham, Jotham ne en wuon Ahaz, Ahaz ne en wuon Hezekia,
10. to Hezekia ne en wuon Manase. Manase ne en wuon Amon, Amon ne en wuon Josia,
11. kendo Josia ne en wuon Jekonia gi owetene, e kinde mag twech e piny Babulon.
12. Bangʼ twech e Babulon: Jekonia ne en wuon Shealtiel, Shealtiel ne en wuon Zerubabel,
13. Zerubabel ne en wuon Abihud, to Abihud ne en wuon Eliakim. Eliakim ne en wuon Azor,
14. Azor ne en wuon Zadok, Zadok ne en wuon Akim, to Akim ne en wuon Eliud.
15. Eliud ne en wuon Eleazar, Eleazar ne en wuon Mathan, Mathan ne en wuon Jakobo,
16. to Jakobo ne en wuon Josef mane chwor Maria mane onywolo Yesu, miluongo ni Kristo.
17. Kamano tienge duto mane nitie chakre Ibrahim nyaka Daudi ne gin apar gangʼwen; to chakre Daudi nyaka ndalo twech e Babulon ne tienge apar gangʼwen kendo chakre ndalo twech nyaka kinde mag Kristo bende ne tienge apar gangʼwen.
18. Kama e kaka nywol mar Yesu Kristo notimore: Noyudo min mare ma Maria osesingi ne Josef mondo okende, to kane pok gibedo kaachiel, noyude ka en gi ich kuom Roho Maler.
19. Nikech Josef chwore ne en ngʼat makare, kendo ne ok odwar ni okuod wiye e nyim ji, omiyo nochano e pache mar weye ma lingʼ-lingʼ.
20. To bangʼ paro mar timo kamano, Malaika mar Ruoth nofwenyorene e lek mowachone niya, “Josef wuod Daudi, kik iluor dhi gi Maria dala kaka chiegi, nikech gima otingʼo e iye owuok kuom Roho Maler.
21. Obiro nywolo wuowi, kendo nyaka imiye nying ni Yesu, nikech obiro waro joge kogolo e richo.”
22. Magi duto notimore mondo ochop gima ne Ruoth owacho gi dho janabi niya,
23. “Nyako ngili biro mako ich minywol wuowi, mi nigiluonge ni Imanuel” (tiende ni, “Nyasaye ni kodwa”).
24. Kane Josef ochiewo gokinyi, notimo gima malaika mar Ruoth nochike mondo otim, kendo nokawo Maria odhigo dala mobedo chiege.
25. To ne ok oriwore kode nyaka bangʼ kane osenywolo nyathi ma wuowi kendo nomiye nying ni Yesu.