A A A A A

Ayub 27:1-23
1. Ayub nochako wuoyo kendo mowacho niya,
2. “Akwongʼora gi nying Jehova Nyasaye Maratego mosetamore ngʼadona bura makare, kendo mosemiyo chunya obedo malit,
3. bende asingora ni kapod angima kendo kapod Nyasaye omiya muya ma ayweyo,
4. to dhoga ok nowach gimoro marach, kendo lewa ok nowach miriambo.
5. Ok abi yie ngangʼ ni un kare; ok anasiki mana ka awacho ni aonge ketho nyaka atho.
6. Abiro siko mana ka awacho ni an kare ndalona duto; kendo pacha ler e wachni e ndalo duto.
7. “Mad wasika duto mapiem koda, yud kum mana ka joricho!
8. Koso geno mane ma ngʼama ok ongʼeyo Nyasaye dibedgo ka ongʼad ndalone, kendo ka Nyasaye okawo ngimane?
9. Bende Nyasaye chiko ite ne ywakne ka masira obirone?
10. Bende onyalo bedo gi mor kuom Jehova Nyasaye Maratego? Bende doywagne Nyasaye seche duto?
11. “Abiro puonji kaka teko Nyasaye chalo; ok abi pandoni yore mag Jehova Nyasaye Maratego.
12. Un duto ngʼato ka ngʼato useneno ma gi wangʼu koro weche manonogi to uwacho nangʼo?
13. “Chandruok ma Nyasaye ochano ne ngʼama timo timbe mahundu, kendo girkeni mar ngʼama timo timbe marichogo yudo koa kuom Jehova Nyasaye Maratego ema:
14. Kata ne bed ni nyithinde ngʼeny manade, to ligangla ema ochomogi; kendo nyithinde ok noyud chiemo moromogi nyaka chiengʼ.
15. Tuo noneg joma otony e lweny, kendo mon ma chwogi otho ma giweyo ok noywag-gi.
16. Kata jaricho chok fedha mangʼeny manade, kod lewni bende mangʼeny,
17. to gik mochokogo joma kare ema biro rwako, kendo joma onge ketho nopogre mwanduge mag fedha.
18. Ot mogero yomyom ka mbuyi mar otiengʼ, kata ka abila ma jarito ogero.
19. Onindo ka en gi mwandu, to ochiewo gi lwete nono; ka wangʼe yawore nii to mwandune duto oserumo.
20. Masiche nomakgi ka ohula motuch apoya; kendo yamb otieno nokegi mabor.
21. Yamb ugwe tingʼe midhi kode, mi olal nono; oywere mi ogole kare.
22. Enogo kuomgi koko matek ma ok oweyonigi thuolo, kolawogi matek gi tekone maduongʼ.
23. Yamo nokudh kuomgi ka giringo kendo tekone malich nomi kihondko makgi.”

Ayub 28:1-28
1. “Nitie kama ikunyoe fedha kod kama ilenyoe dhahabu.
2. Chuma ikunyo koa e lowo, kendo mula ilenyo kigolo kuom kite.
3. Ji kunyo kite ma nengogi tek kuonde matut mogik kendo motimo mudho, omenyo nyaka ei buche maboyo miwuoro, nyaka kuonde molil ti, mondo onwangʼie kite mabeyo.
4. Opowo kor gode modhi mabor gi kuonde ma ji odakie, mochop nyaka kuonde ma ji ok wuothie; ka giliero e tonde marundore koni gi koni.
5. Lowo e kama chiemo wuokie, to pinyne ibaroe lwendni gi mach.
6. Lwendinigo ema kite ma nengogi tek miluongo ni Safir wuokie kendo buru ema otingʼo dhahabu.
7. Kuom winy machamo ringʼo, onge moro amora mongʼeyo yore manie buchego, kendo onge achuth mosenene gi wangʼe.
8. Ondiegi mager pok nowuotho kuondego, kendo kata sibuor pok oruto kuno.
9. Ji baro lwanda matek ka chuma kendo thulo gode oko gie tiendegi.
10. Otucho kor lwanda; mi wengene ne mwandu duto manie kor gode.
11. Omanyo kuonde ma aore ochakoree, mi okel gik mopandi e lela.
12. “To rieko to diyud kanye? Koso ere kuma ngʼeyo wuokie?
13. Dhano mangima ok ongʼeyo kaka iyude; kendo ok oyudre e piny joma ngima.
14. Kut wacho ni, ‘Oonge e iya;’ to nam wacho ni, ‘Oonge koda ka.’
15. Ok nyal ngʼiewe gi dhahabu maler mogik kendo nengone ok nyal pim gi fedha.
16. Ok nyal ngʼiewe gi dhahabu mokuny Ofir, kata gi kite ma nengogi tek kaka Oniks kata Safir.
17. Dhahabu kata kite mamil ma nengogi tek ok nyal pimego bende ok nyal pime gi gima olos gi dhahabu.
18. Kit nam ma nengone tek kod kit ombo marieny ok di wuo kuomgi nikech nengo rieko oyombo nengo kit rubi maratiglo.
19. Kata mana kit topaz mokuny Kush ok nyal pim kode; ok nyal ngʼiewe gi dhahabu malerie mogik.
20. “To rieko to diyud kanye? Koso ere kuma ngʼeyo wuokie?
21. Opondo ne wenge gik mangima duto, kendo opande koda kane winy mafuyo e kor polo.
22. Kethruok gi tho jowacho ni, ‘Humbe kende ema osechopo e itwa!’
23. Nyasaye ema ongʼeyo yo miyudego kendo en kende ema ongʼeyo kama odakie,
24. nikech wengene okwako tungʼ piny gi tungʼ piny kendo oneno gimoro amora manie bwo polo.
25. Kane oguro teko mar yamo kendo opimo giko nembe,
26. kane ogolo chik ne koth kendo ogoro yor mil polo,
27. e kinde mane onenoe rieko mi opimo berne kaka chalo mi onwangʼo.
28. Kendo nowachone dhano ni, ‘Luoro Ruoth Nyasaye kelo rieko, kendo ka idwaro bedo gi ngʼeyo to nyaka iwe richo!’ ”

Zaburi 97:1-6
1. Jehova Nyasaye e Ruoth, omiyo piny mondo obed mamor; dho nembe man mabor mondo obed moil.
2. Boche polo gi mudho mandiwa oume; tim makare gi adiera e mise mar lochne.
3. Mach liel e nyime kendo wangʼo wasike e alworane duto.
4. Mil polo mare menyo piny; piny neno kendo yiengni.
5. Gode leny nono ka odok e nyim Jehova Nyasaye, gileny nono e nyim Ruoth piny duto.
6. Polo hulo timne makare, kendo ji duto neno duongʼne.

Ngeche 23:13-14
13. Kik itamri kumo nyathi; nimar chwat ok nyal nege.
14. Kikumo nyathi kod kede to obiro reso chunye aa e tho.

Rumi 16:1-27
1. Apwoyonu nyaminwa Fibi, ma en jatich e kanisa man Kenkrea.
2. Akwayou mondo urwake kuom Ruoth, kaka onego tim ni jomaler, kendo mondo umiye gimoro amora ma dodwar kuomu, nimar osebedo kokonyo ji mangʼeny, nyaka an bende.
3. Mosnauru Priskila gi Akula, ma jotich koda kaachiel e Kristo Yesu.
4. Negiketo ngimagi e chandruok nikech an. Ok an kenda, to kanise duto mag joma ok jo-Yahudi, bende pako timgino.
5. Kanisa machokore e odgi bende mosnauru. Mosnauru Epaineto, osiepna mageno, ma en ema nokwongo bedo ja-Kristo e piny Asia.
6. Mosnauru Maria, mosebedo katiyonwa matek ahinya e dieru.
7. Androniko kod Junias, ma wedena, kendo mane ni koda e od twech, bende mosnauru. Ji ariyogi gin joma oluor e kind Joote, kendo ne gikwongona yie kuom Kristo.
8. Mosnauru Ampliato ma jaherana kuom Ruoth.
9. Urbano, ma en jatich Kristo wadwa, kod Stakus ma osiepna mageno bende mosnauru.
10. Mosnauru Apele, ngʼat mosetem moyud ni ja-Kristo mar adier. Jood Aristobulo bende mosnauru.
11. Mosnauru watna ma Herodion. Mosnauru jood Narkiso, mohero Ruoth.
12. Mosnauru Turfena gi Turfosa, ma gin mon matiyo matek ni Ruoth. Mosnauru osiepna Persi ma en dhako mosetiyo matek ni Ruoth.
13. Mosnauru Rufus, ngʼat ma Ruoth oyiero kod min-gi mosebedona kaka minwa an bende.
14. Mosnauru bende Asunkrito, Filgona, Hermes, Patroba, Hermas, kod Jowete duto man kodgi.
15. Mosnauru Filologo gi Julia gi Nerea kod nyamin mare; gi Olumpa kod jomaler duto man kodgi.
16. Mosreuru, uduto ngʼato gi ngʼato, gi yogruok maler. Kanise duto mag Kristo omosou.
17. Owetena, asiemou mondo ungʼi maber joma kelo pogruok, kendo keto chwanyruok e yoreu ma ok oluwore gi puonj museyudo. Wereuru kodgi.
18. Nimar joma kamago ok ti ne Kristo Ruodhwa, to gitiyo mana ne igi giwegi. Giwuoyo gi weche mayom ka giolo ji mondo giwuond chunje joma pachgi thany thany.
19. Ji duto osewinjo kaka uwinjo wach kendo mano omiyo chunya opongʼ gi mor kuomu, to adwaro mondo ubed mariek korka timo gima ber, kendo ubed maonge wach korka timo gima rach.
20. Nyasach kwe biro miyo unyon Satan gi tiendu. Ngʼwono mar Ruodhwa Yesu Kristo obed kodu.
21. Timotheo, mwatiyogo kaachiel okowonu mos; Lukio gi Jason kod Sosipatro ma wedena bende jomosou.
22. An Tertio, ma jandiko mar baruwani, bende amosou kuom Ruoth.
23. Gayo, moserwaka e ode, kaachiel gi kanisa duto, omosou. Erasto, jakeno maduongʼ mar dalani, kod owadwa Kwarto bende ooronu mos. [
24. Mad ngʼwono mar Ruodhwa Yesu Kristo obed kodu un duto. Amin.]
25. Duongʼ obed ni Nyasaye manyalo miyo uchung motegno kaluwore gi Injili mara kod wach ma alando kuom Yesu Kristo kendo kaluwore gi fweny mar gik mosepandi kuom higni mangʼeny mosekalo,
26. to koro oseelgi kendo osemi ji ongʼeyogi kaluwore gi ndiko mag jonabi, mana kaka Nyasaye mochwere nochiko, mondo joma ok jo-Yahudi duto oyie kuome kendo owinje.
27. Duongʼ obed ni Nyasaye kuom Yesu Kristo nyaka chiengʼ nimar en kende ema oriek! Amin.