A A A A A

Ayub 26:1-14
1. Eka Ayub nodwoko niya:
2. “Mano kaka usekonyo joma onge teko! Mano kaka usereso joma yomyom!
3. Mano kaka usengʼado rieko ne ngʼama onge gi rieko ka an kama, kendo uyie puonjo ngʼama ofuwo ka an kama!
4. En ngʼa mosemiyou rieko mar wuoyo kamano? Koso en paro mane ma un-go momiyo wechego wuok e dhou?
5. “Piny joma otho tetni, kendo ji duto man kuno luoro malich omako.
6. Piny joma otho ok opondo ne Nyasaye; kendo onge gima nyalo mone nene.
7. Oyaro polo man yo nyandwat mi oumgo kama ninono; kendo oliero piny ewi gima onge.
8. Nyasaye ema pongʼo boche polo kod pi, kendo omono pek mar pigno yiecho bochego.
9. Oumo wangʼ dwe mopor, koyaro bochene mondo ogengʼe.
10. Ogoro giko wi piny ewi pige kaka kiew mar ler gi mudho.
11. Sirni mag polo yiengni kendo kokwerogi to gilingʼ thi.
12. Ne ochoko pige mag nam gi tekre owuon; kendo kuom riekone ne otieko Rahab.
13. Muche ema nomiyo polo olendo; kendo lwete ema ne onegogo thuol mane oyudo ringo tony.
14. To magi gin mana dir tijene ma oko kende; kendo gin mana gik manok kende mikuodho kuome! Koro en ngʼa mongʼeyo gima Nyasaye nyalo timo gi tekone?”

Zaburi 96:11-13
11. Polo mondo obed moil, piny mondo obed mamor; nam mondo owuo kaachiel gi gik moko duto manie iye;
12. pewe mondo okog gi mor, kod gik moko duto manie igi. Eka yiende duto manie bungu nower gi mor;
13. giniwer e nyim Jehova Nyasaye, nimar obiro, adier obiro mondo ongʼad ne piny bura. Obiro ngʼado ne piny bura e yo makare, ee, obiro yalo ji gi adierane.

Ngeche 23:10-12
10. Kik igol kidi mar kiewo machon, kata ima nyithindo maonge wuone puothegi;
11. nimar Jal moritogi en ratego; obiro chwakogi e kindi kodgi.
12. Ket chunyi ne puonj to iti ne weche mag ngʼeyo.

Rumi 15:25-33
25. Sani to pod an e wuodha adhi Jerusalem mondo adhi akony jomaler man kuno.
26. Nimar jo-Makedonia gi jo-Akaya osechiwo kony gimor ne jomaler modhier man Jerusalem.
27. Negimor mar timo ma, to chutho gin jogop jogo. Nimar owinjore mondo joma ok jo-Yahudi, moseyudo konyruok mar chuny mar jo-Yahudi opog negie mwandu mag pinyni.
28. Omiyo ka asechopo wuodhani, kendo ka aseneno ni giyudo olemoni, to abiro dhi Spania, kendo anaraw alimu kakadho.
29. Angʼeyo ni ka abiro iru to anabi katingʼo gweth mogundho mar Kristo.
30. Owetena, ajiwou kuom Ruodhwa Yesu Kristo, kendo kuom hera mar Roho, mondo uriwru koda e nyagruokna, kulamona Nyasaye.
31. Lamnauru mondo Nyasaye oresa e lwet joma odagi yie man Judea, kendo mondo jomaler man Jerusalem orwak tich ma atimo e diergi,
32. mondo ka Nyasaye oyie to abi iru ka amor kendo mondo ka an kodu to uduog chunya, to an bende aduog chunyu.
33. Nyasach kwe mondo obed kodu uduto. Amin!