A A A A A

Ayub 11:1-20
1. Eka Zofar ja-Namath nodwoko ni,
2. “Weche miwacho mathothgi bende nyalo kadho nono mak odwoki adier? Bende inyalo kwani kaka ngʼama kare adier, ngʼat ma wuoyo mangʼenyni?
3. Wechegi manonogo bende nyalo hoyo ji malingʼ? Iparo ni onge ngʼama nyalo kweri kijaro ji kamano?
4. Ere gima omiyo iwachone Nyasaye ni, ‘An giyie makare kendo aler e nyimi?’
5. To mano kaka daher mondo Nyasaye odwoki kuom wachno,
6. mondo omi onyisi yore mopondo mag rieko, nimar rieko madier nigi rachne gi berne. To ngʼe ni Nyasaye wiye osewil kata mana gi richogi moko.
7. “Bende inyalo ngʼeyo weche mopondo mag Nyasaye? Bende in gi teko mar ngʼeyo kuma duongʼ mar Jehova Nyasaye Maratego ogikie?
8. Giboyo moyombo polo, koro in to ditimie angʼo? Gitut moloyo bur liel; koro in to ditimie angʼo?
9. Bor margi oyombo bor mar piny kendo lach margi oloyo lach mar nam.
10. “Ka onyalo biro sani mi otweyi e od twech kendo ochok bura mayali, en ngʼa ma disire?
11. Adier, oneno joma wuondore; kendo koneno richo, to donge ondiko piny?
12. Ka nyathi punda inyalo nywol ka muol, to kara ngʼama ofuwo bende nyalo bedo mariek.
13. “Kata kamano ka ichiworine kendo imiye chunyi,
14. bende ka iweyo timo richo kendo ingʼado ni richo moro amora ok bed e dalani,
15. eka inyalo bedo thuolo kionge gi wichkuot kendo ibiro chungʼ motegno ka ionge luoro.
16. Adier wiyi nowil gi chandruokni, Mana ka koth mochwe ochok ma wich osewilgo.
17. Ngimani nobed maler moloyo ler mar odiechiengʼ, kendo mudho nochalni gi ler mokinyi.
18. Inidag gi kwe maonge luoro, nikech geno ma in-go, kendo Nyasaye noriti mamiyi yweyo.
19. Ininind kionge gi luoro, kendo ji mangʼeny nomany konyruok kuomi.
20. To wenge joma timbegi richo biro jony kendo yore mag tony biro lalnegi; to geno margi biro lal nono.”

Ayub 12:1-25
1. Eka Ayub nodwoko kama:
2. “Ayie ni un joma lich kendo angʼeyo ni ka utho to rieko bende nyalo tho kodu!
3. Kata kamano an bende an gi paro machal gi ma un-go; kik upar ni afuwo. Uparo ni en ngʼa ma ok ongʼeyo weche ma uwachogi?
4. “Asedoko gima inyiero e dier osiepena, kata obedo ni an ngʼama kare kendo maonge ketho; to chon an ema ne Nyasaye winjo ywakna kendo dwoka!
5. Kuom mano, joma onge gi thagruok chayo joma thagore, kendo podho mar joma thagore ok lichnigi.
6. Hembe mag jomecho onge ngʼama monjo, kendo joma jaro Nyasaye winjo maber, mana ka joma otingʼo nyasachgi e lwetgi.
7. “To penj kata mana le kendo gibiro puonji, kata winy manie kor polo, to gibiro nyisi;
8. kata wuo gi piny, to obiro puonji, kata inyalo yiene rech manie i nam mondo gipuonji.
9. Mane kuom gigi duto mokia ni lwet Jehova Nyasaye ema osetimo ma?
10. Ngima gimoro amora mochwe ni e lwete kaachiel gi much dhano duto.
11. Donge it ema pimo kit weche mana kaka lep bende pimo mit chiemo?
12. Rieko donge yudore e dier joma osedak amingʼa? Koso dak amingʼa donge kelo winjo tiend weche maber?
13. “Nyasaye e wuon rieko gi teko; ngʼado rieko gi winjo tiend weche gin mage.
14. Gima omuko mogoyo piny ok nyal ger kendo; kendo ngʼat motweyo ok nyal gony.
15. Ka omako pige to oro mako piny; to koweyogi thuolo to giketho piny.
16. En e wuon teko gi loch; joma iwuondo gi joma wuondo ji gin mage kargi duto.
17. Omiyo jongʼad rieko bedo gi wichkuot kendo omiyo jongʼad bura doko joma ofuwo.
18. Ogolo oko osimbo ma ruodhi orwako kendo otweyo pien gugru e nungogi.
19. Omiyo jodolo bedo gi wichkuot kendo omiyo joma keregi osengirore podho.
20. Omiyo jongʼad rieko mogen dhogi lingʼ thi kendo ogolo kuom jodongo rieko mar ngʼeyo tiend weche mopondo.
21. Ochayo ruodhi kendo omayo roteke gigegi mag lweny.
22. Ofwenyo gik matut mopondo ei mudho kendo okelo ler kuonde motimo mudho.
23. Omiyo ogendini bedo gi teko, to bangʼe oloyogi mi otiekgi.
24. Omiyo jotend piny bedo mofuwo; bangʼe to gibayo abaya ma girweny nono.
25. Gidangʼni ei mudho maonge ler; kendo omiyo gikwangʼ ka joma omer.”

Zaburi 94:1-11
1. Yaye Jehova Nyasaye en Nyasaye ma jachul kuor, yaye Nyasaye ma jachul kuor, nyis lerni.
2. Aa malo, yaye Jangʼad bura mar piny; chul josunga gima owinjore kodgi.
3. Yaye Jehova Nyasaye, nyaka karangʼo ma joma timbegi richo, nyaka karangʼo ma joma timbegi richo biro goyo siboi?
4. Gidiro weche mag wich teko; joma timbegi richo duto opongʼ gi sunga.
5. Gikidho jogi, yaye Jehova Nyasaye; gidiyo girkeni mari.
6. Ginego dhako ma chwore otho gi jadak; gideyo ngʼama onge gi wuon.
7. Giwacho niya, “Jehova Nyasaye ok ne; Nyasach Jakobo ok dew gik ma watimo.”
8. To winjuru, un joma omingʼ e dier ji; un joma ofuwogi, ubiro bedo mariek karangʼo?
9. Donge ngʼama nochomo it winjo wach? Donge ngʼat manoloso wangʼ neno?
10. Donge ngʼat marieyo ogendini kumo ji? Bende ngʼat mapuonjo dhano dibed maonge rieko?
11. Jehova Nyasaye ongʼeyo pach dhano; ongʼeyo ni gionge tich.

Ngeche 22:24-25
24. Kik imak osiep gi ngʼat ma iye wangʼ piyo; kik iriwri bende gi ngʼatno makecho piyo,
25. dipo nono ka ipuonjori yorene, ma iwuon idonj e obadho.

Rumi 10:1-21
1. Jowetena, gima chunya dwaro kendo alamoe Nyasaye ne jo-Israel, en ni mondo giyud warruok.
2. Nimar anyalo timo nendgi ni giramo mar tiyo ni Nyasaye, to kata kamano gionge gi ngʼeyo.
3. Nikech ne gikia ngima makare ma aa kuom Nyasaye, gisetemo keto margi giwegi, ka gidagi rwako yor Nyasaye moketogo ji kare.
4. Kristo e giko mar Chik kendo en ema okelo ngima makare ni ji duto moyie.
5. Musa lero kuom ngima makare maa kuom Chik kama: “Ngʼat moluwo chikegi nobed mangima kuomgi.”
6. To ngima makare maa kuom yie to wacho niya, “Kik iwach e chunyi ni, ‘Ere ngʼama didhinwa e polo malo?’ ” (tiende ni, mondo olor Kristo piny),
7. “kata ni, ‘En ngʼa mabiro lor ei bur?’ ” (tiende ni, mondo ogol Kristo oa kuom joma otho).
8. To owacho nangʼo? “Wach ni machiegni kodu, en mana e dhou kendo e chunyu,” mano e wach yie mwalando.
9. Ka ihulo gi dhogi ni “Yesu en Ruoth,” kendo iyie ei chunyi ni Nyasaye nochiere oa kuom joma otho, to iniyud warruok.
10. Nimar chunyi ema iyiego mi keti kare kendo dhogi ema ihulogo mi iyud warruok.
11. Mana kaka Muma wacho niya, “Ngʼato angʼata moyie kuome ok none wichkuot.”
12. Nimar onge pogruok e kind jo-Yahudi gi joma ok jo-Yahudi; Ruoth Yesu en Ruoth machalre ni ji duto, kendo en gi mwandu mogundho mopogo ni ji duto maluongo nyinge,
13. nimar, “Ngʼato ka ngʼato maluongo nying Jehova Nyasaye noresi.”
14. To ere kaka digiluong ngʼat mapok giyie kuome? Koso digiyie nadi kuom Ngʼat mapok giwinjo kuome? To giniwinj kuome nadi kaonge ngʼama oyalonigi?
15. To ere kaka digiyal wach kuome ka ok oorgi? Mana kaka ondiki niya, “Mano kaka en gima ber neno tiend joote makelo wach maber!”
16. To jo-Israel duto ok oserwako Injilini. Nimar Isaya nowacho niya, “Ruoth, en ngʼa moseyie wach mwalando?”
17. Kuom mano, yie aa kuom wach miwinjo, kendo wach miwinjono en wach Kristo.
18. To apenjo kama: Donge gisewinjo wach? Chutho, gisewinjo, nikech, “Dwondgi osedhi kuonde duto e piny, wechegi osechopo nyaka e tunge piny.”
19. Kendo apenjo kama: Bende debed ni Israel ne ok owinjo tiend wach? Mokwongo, Musa wacho niya, “Anami nyiego maku gi joma ok owinjore kwan ka oganda; anami mirima maku gi oganda maonge winjo.”
20. Isaya to wuoyo gi chir niya, “Ne oyuda gi joma ne ok omanya. Ne afwenyora ne joma ne ok openja.”
21. To kuom Israel to owacho niya, “Odiechiengʼ duto aserieyo bedena ne oganda ma ok winj wach kendo ma wigi tek.”