A A A A A

Ayub 17:1-16
1. Chunya onyosore, ndalona ongʼad machiek, kendo thona ema chiegni koda.
2. Jogo ma nyiera olwora koni gi koni; kendo asiko mana kaneno gero ma gin-go koda.
3. “Yaye Nyasaye, nyisa gima idwaro. En ngʼa machielo mabiro rita?
4. Isedino pachgi mondo kik gifweny adiera; omiyo ok ibi yie mondo gibed joloch.
5. Ka ngʼato ondhogo osiepne mondo oyud mwandu to gima otimono nyaka dongʼ ewi nyithinde.
6. “Nyasaye osemiyo abedo ngʼama ji duto goyo ngero kendo ma ka ji oneno to ngʼudho kuome olawo.
7. Wengena koro ok nen maber nikech kuyo ma an-go; denda duto olokore choke lilo.
8. Joma paro ni gin joma kare kibaji omako; kendo joma paro ni ler wacho ni ok angʼeyo Nyasaye.
9. Kata kamano, joma kare nosik koluwo yoregi makare, kendo joma yoregi oriere nomed bedo motegno.
10. “Un duto weyauru kendo dhiuru mabor nikech ok aneno ngʼama riek kuomu-ka.
11. Ndalona osekadho, chenrona duto osekethore, kaachiel gi gik moko duto ma chunya gombo.
12. Jogi loko otieno mi bed odiechiengʼ; ka piny otimo mudho to giwacho ni, ‘Ler ni machiegni.’
13. Ka dipo ni dala ma ageno dhiye en mana liel kende, kata kapo ni apedho kitandana e mudho,
14. ka dipo ni awacho ne kethruok ni, ‘In e wuonwa,’ kendo aluongo kudni ni, ‘minwa,’ kata ni, ‘nyamera,’
15. to koro geno mara ni kune? En ngʼa manyalo neno geno moro amora ma an-go?
16. Bende dodhi piny nyaka e dhorangeye mag tho? Koso bende dwalor kode nyaka ei lowo?”

Ayub 18:1-21
1. Eka Bildad ja-Shua nodwoko niya:
2. “Ibiro weyo weche miwachogi karangʼo? Bed ngʼama odimbore eka wawuo.
3. Angʼo momiyo ikawowa ka dhok kendo wachalo joma ofuwo e nyimi?
4. Mirima ma in-gono biro hinyi mana in iwuon, iparo ni piny biro rumo nikech in? Koso nyaka gol lwendni kuonde magintie?
5. “Tach joma timbegi richo osenegi; kendo mae oseweyo liel.
6. Ler manie hembe oselokore mudho; kendo taya manie bathe osetho.
7. Chon nowuotho motegno, to tinde oywayo wuoth, riekone owuon ema omiyo opodho.
8. Tiendene osetere ei gogo kendo koro orundore e iye.
9. Obadho osemako ombongʼne; kendo oride matek ma ok onyal bwodho.
10. Ochike gi otegu mopandi ei lowo kendo oket ne obadho e yo moluwo.
11. Masiche onure koni gi koni kendo okete ka gi ka.
12. Midhiero oikore mar chame kendo chandruok okichore mar muonye sa ma opodho.
13. Tuo marach omako dende duto, kendo miyo bedene kod tiendene kethore.
14. Oseywae oko mogole e hembe kama ne odakie gi kwe, motere nyaka e nyim ruodh chandruok.
15. Gimoro amora mane entierego koro onge e hembe; nikech mach mager osewangʼo kar dakne.
16. Jarichono chalo gi yath ma tiendene otwo ei lowo, kendo bedene oner.
17. Humbe rumo e piny; kendo onge ngʼama nochak opare.
18. Oriembe ogole e ler mi otere e mudho, kendo humbe orumo e piny.
19. Oonge gi nyithinde kata nyikwaye e dier ogandane, kata ngʼama nodongʼ kama yande odakie.
20. Ka joma nodak yo podho chiengʼ nowinjo gima notimoreno luoro nomakogi, to joma odak yo wuok chiengʼ, kihondko nogoyo.
21. Chutho mago e gik matimore ne joma timbegi richo mokia Nyasaye.”

Zaburi 95:1-5
1. Biuru wawer gimor ne Jehova Nyasaye; wagouru koko matek ne lwanda mar warruokwa.
2. Wabiuru e nyime gi erokamano kendo wami nyinge duongʼ ka wawer kendo wakok gi mor.
3. Nimar Jehova Nyasaye e Nyasaye maduongʼ, en e Ruoth maduongʼ moloyo nyiseche duto.
4. Otingʼo kuonde matut duto mag piny e lwete, kendo wi gode ma roboche bende mage.
5. Nam mare, nimar en ema nolose, kendo lwetene ema noloso lowo motwo.

Ngeche 23:1-3
1. Ka ibedo mondo ichiem gi ruoth, non maber gima ni e nyimi,
2. ka in jawuoro to dimbri nono to onyalo keto pala e dwondi.
3. Kik igomb chiembe mamit, nimar chiemono en mar wuondruok.

Rumi 12:1-21
1. Emomiyo, jowetena, ajiwou kuom ngʼwono mar Nyasaye, mondo uchiw ringreu kaka misango mangima maler kendo ma Nyasaye morgo, nikech mano e yor lemo makare.
2. Kik koro ulu kit ngima pinyni, to lokreuru ka parou doko manyien pile, eka unubed gi nyalo mar pimo kendo ngʼeyo dwach Nyasaye, ma en dwache maber, mowinjore kendo malongʼo chuth.
3. Nimar kuom ngʼwono mosemiya, awacho ni ngʼato ka ngʼato kuomu ni: Kik ipar ni iduongʼ moloyo kaka ichal to ket pachi kare eka ingʼad buchi kaluwore gi kar rom yie ma Nyasaye osepogoni.
4. Nikech mana kaka ngʼato ka ngʼato kuomwa nigi ringruok achiel man-gi fuonde mangʼeny, to kendo fuondegi duto ok tim tich machalre,
5. e kaka ei Kristo, waloso ringruok achiel, kata obedo ni wangʼeny, kendo ngʼato ka ngʼato kuomwa ni e achiel gi jowetene mamoko duto.
6. Wan gi mich mopogore opogore kaluwore gi ngʼwono momiwa. Ka mich ngʼato en koro wach, to mondo oti kode kaluwore gi yie mare.
7. Ka en tiyo ni ji, to mondo oti, ka en puonj, to mondo opuonji.
8. Ka en jiwo ji, to mondo ojiw ji; ka en chiwo ne joma ochando, to mondo ochiw gi ngʼwono; ka en telo, to mondo orit ji gi kinda; ka en kecho ji, to mondo otime komor.
9. Hera nyaka bed mar adier. Beduru mosin gi timbe maricho; padreuru kuom gik mabeyo.
10. Genreuru ngʼato gi ngʼato gihera mar owete. Ngʼato ka ngʼato mondo odhial nyawadgi moloyo kaka odhialore owuon.
11. Kik chunyu nyosre, to meduru bedo motegno, kutiyo ni Ruoth.
12. Beduru mamor kuom geno, kutimo sinani e sand muyudo, kendo ulamo ma ok uywe.
13. Poguru giu gi jo-Nyasaye mochando. Beduru joma ohero rwako welo.
14. Gwedhuru joma sandou; gwedhgiuru agwedha, kik ukwongʼ-gi.
15. Moruru gi joma mor, kendo ywaguru gi joma ywak.
16. Daguru gi winjruok e kindu. Kik usungru, to beduru gi chuny mohero riwore gi joma ni e ngima mapiny. Kik ngʼato wuondre ni oriek moloyo ji mamoko.
17. Kik uchul ngʼato angʼata rach kar rach. Neuru ni utimo gima ji duto oyiego ni ber.
18. Ka nyalore, to temuru mondo udag gi kwe gi ji duto.
19. Kik uchul kuoro, osiepena, to weuru thuolo ne mirimb Ruoth Nyasaye, nimar ondiki niya, “An ema nachul kuor; abiro chulo,” Jehova Nyasaye owacho.
20. To bende Muma wacho niya, “Ka jasiki odenyo, to miye chiemo; ka riyo oloye, to miye gimoro omodhi, ka itimo kamano, ibiro choko chuk mach maliel e wiye.”
21. Kik uyie richo lou, to louru richo gi tim maber.