A A A A A

2 Weche mag Ndalo 3:1-17
1. Bangʼe Solomon nochako gero hekalu mar Jehova Nyasaye Jerusalem e got Moria kama Jehova Nyasaye nofwenyore ne Daudi wuon mare. Ne en e kar dino cham mar Arauna ja-Jebus kama Daudi nochiwo.
2. Nochako gedo odiechiengʼ mar ariyo e dwe mar ariyo e higa mar angʼwen mar lochne.
3. Mise mar gero hekalu mar Jehova Nyasaye mane Solomon oketo ne en kama: borne ne romo fut piero aboro gaboro gi nus, lachne ne romo fut piero ariyo gochiko gi nus kaluwore gi rapim machon.
4. Bor mar agola mane ni e nyim hekalu ne romo fut piero ariyo gochiko gi nus maromre gi lach mar hekalu kendo borne modhi malo ne romo fut piero ariyo gochiko gi nus. Nobawo iye gi dhahabu maler.
5. Nochwado i hekalu kod yiend saipras kendo ne omuone kod dhahabu maler moketogi gi othidhe kod thiwni.
6. Nolicho hekalu gi kite ma nengogi tek, kendo notiyo kod dhahabu mogol Parvaim.
7. Nobawo hekalu gi dhahabu koda ka sirni, gi Sirni mag dhoudi gi yiend tado, kor udi gi dhoudi, kendo nogoro malaika mar kerubi e kor udi.
8. Ne ogero Kama Ler Moloyo kendo borne ne romo gi lach hekalu, borne gi lachne ne en fut piero ariyo gochiko gi nus. Ne omuono iye gi dhahabu maler ma pekne romo kilo alufu piero ariyo.
9. Pek dhahabu mar musmal mane otiyogo ne romo nus kilo. Nobawo udi mamalo bende gi dhahabu.
10. E Kama Ler Moloyo nopayo kerubi ariyo kendo obawogi kod dhahabu.
11. Bor mar bwomb kerubi ne en mita ochiko. Bwomb kerubi achiel ne romo fut aboro kendo nomulo kor hekalu to eka bwombe machielo ma borne bende ne fut aboro nomulo bwomb kerubi machielo.
12. Machalre bende, bwomb kerubi achiel machielo borne ne romo fut aboro kendo nomulo bath hekalu komachielo, to bwombe machielo ma bende borne ne romo fut aboro nomulo bwomb kerubi mokwongo.
13. Bwomb kerubigo noyarore maromo fut piero ariyo gochiko gi nus. Kerubigo nochungʼ ka ngʼiyo dir ot maduongʼ.
14. Noloso pasia mar nanga marambulu, gi maralik, gi makwar kod law mayom motwangʼe kido mar kerubi.
15. E nyim hekalu noloso sirni ariyo ma borgi ne romo fut piero abich gariyo gi nus koriw kendo noum wi moro ka moro gi gima borne romo fut aboro.
16. Noloso thiwni kendo oketogi ewi sirnigo. Bende noloso gik mongʼinore ongʼinore mia achiel mag mula kendo nolierogi e thiwnigo.
17. Nochungo sirnigo e nyim hekalu koketo achiel yo milambo to machielo yo nyandwat. Mane oketo yo milambo noluongo ni Jakin to manoketo nyandwat noluongo ni Boaz.

2 Weche mag Ndalo 4:1-22
1. Noloso kendo mar misango mar mula ma borne gi lachne romo fut piero ariyo gochiko gi nus, to borne modhi malo romo fut apar gabich.
2. Eka noloso Nam mar mula moleny, molworore kaka karaya ma lachne romo fut apar gabich, to tutne romo fut aboro. Alworane duto ne romo fut piero angʼwen gangʼwen.
3. E bwo dhoge, nolwore gi kido apar mokedi mag rwedhi maromo fut achiel gi nus. Rwedhigo nolos koriedo e laini ariyo ka gimakore gi Namno.
4. Karaya mar Namno norenji e ngʼe rwedhi apar gariyo, ka adek ngʼiyo yo nyandwat, to adek ngʼiyo yo podho chiengʼ, to adek ngʼiyo yo milambo, bende adek ngʼiyo yo wuok chiengʼ. Karaya mar Namno noyiere kuomgi kendo tiendegi machien nochomo ka iye.
5. Lachne ne romo bat achiel morie, to dhoge ne chalo gi dho kikombe mana ka ondanyo mathiewo. To notingʼo pi manyalo romo lita alufu piero auchiel gauchiel.
6. Bangʼe noloso kareche apar mag luoko kendo noketo abich yo milambo to abich yo nyandwat. Karechego ema ne ilwokoe gik mane itiyogo kuom misengini miwangʼo pep to Karaya Maduongʼ to ne jodolo lwokoree.
7. Ne oloso gig teche mag dhahabu kaluwore gi kaka nochike kuom losogi kendo noketogi e hekalu ka abich oket yo milambo, to abich yo nyandwat.
8. Noloso mesni apar moketogi e hekalu, ka abich oket yo milambo to abich yo nyandwat. Bende noloso tewni mia achiel mag dhahabu mikirogo.
9. Noloso laru mar jodolo kod laru maduongʼ gi dhout laru kendo nobawo dhoudigo gi mula.
10. Ne oketo Karaya Maduongʼ e bathe ma yo milambo momanyo kind yo wuok chiengʼ kod milambo.
11. Bende noloso agulni gi opewni kod tewni mag kiro remo. Kamano Huram notieko tich duto mane otimo ne Ruoth Solomon e hekalu mar Nyasaye. Ne gin:
12. Sirni ariyo, agulni ariyo machalo tawo moketi ewi sirni; thiwni ariyo mane okedgo gik machalo tawo moketi ewi sirni;
13. gik mongʼinore mia angʼwen mag thiwni ariyo moluwore (laini ariyo mag thiwni oketi e laini ariyo mag gik mongʼinore mane okedgo gik machalo agulni molos kaka tawo ewi sirni);
14. bende noloso rachungi gi karechegi;
15. Karaya mar Nam gi rwedhi apar gariyo manie e bwoye;
16. agulni gi opewni kod ojiko mar uma michwoyogo ringʼo to gi gik mamoko matiyo kodgi. Huram-Abi noloso ne Ruoth Solomon gik moko duto mag hekalu mar Jehova Nyasaye gi mula mopwodhi.
17. Ruoth nomiyo giwangʼo lowo mane gisechweyo e paw Jordan man e kind Sukoth gi Zarethan.
18. Gigi duto mane Solomon oloso duto ne ngʼeny omiyo kata pek mula mane olosgo gigo ne ok nyal ngʼere.
19. Kendo Solomon noloso gik moko duto mane nitie e hekalu mar Nyasaye kaka: kendo mar misango mar dhahabu, mesni mag makati miketo e Nyim Nyasaye pile,
20. rachungi teyni molos gi dhahabu maler kaachiel gi techegi monego liel e nyim kama ler mar lemo kaka nondiki;
21. kod maupe mag dhahabu gi teyni kod ramekni (ne gin dhahabu duto);
22. kod gima ingʼadogo otambi mar teyni molos gi dhahabu maler, gi tewni mag kiro remo, gi dise gi tawo mar ubani kod dhout hekalu mar dhahabu: dhoudi mar ot maiye gi Kama Ler Moloyo kaachiel gi dhoudi mag dier ot maduongʼ.

Zaburi 79:5-10
5. Nyaka karangʼo, yaye Jehova Nyasaye? Ibiro kecho nyaka chiengʼ koso? Nyaka karangʼo ma nyiego mari biro lielie ka mach?
6. Ol mirimbi kuom pinjeruodhi, adier ol mirimbi kuom ogendini ma ok luong nyingi;
7. nimar gisengamo Jakobo mi giketho gwengʼe.
8. Kik ikwanwa kaka joketho, nikech richo mag wuonewa; mad kechni bi romnwa piyo, nimar osedwokwa piny marach.
9. Konywa, yaye Nyasaye ma Jawarwa, nikech duongʼ mar nyingi; reswa kendo wenwa richowa, mondo nyingi oyud duongʼ.
10. Angʼo momiyo ogendini onego owach ni, “Nyasachgino to ni kanye?” Mi ogendini ongʼe, ka waneno gi wangʼwa, ni ichulo kuor nikech remb jogi mosechwer.

Ngeche 20:10-12
10. Rapim ma ok nikare gi pimo ma ok kare, Jehova Nyasaye mon kodgi duto.
11. Kata mana nyathi ingʼeyo gi timbene, omiyo ingʼeyo ka kite obidhore kata ni kare.
12. It mawinjo gi wangʼ maneno, Jehova Nyasaye ema osechweyo gik moko ariyogo.

Tich Joote 12:1-25
1. E kindeno ruoth Herode nomako jo-Kristo moko, kendo nochano mar negogi.
2. Ne ogolo chik mi oneg Jakobo owad gi Johana gi ligangla.
3. Kane oneno ka timneno nomoro jo-Yahudi, nodhi nyime momako Petro bende. Mano notimore e ndalo Sap Makati ma ok oketie Thowi.
4. Kane osemake, nokete e od twech, kendo noketo migepe angʼwen mag askeche, ma moro ka moro otingʼo jorit angʼwen, mondo orite. Herode ne chano mondo ogole oko bangʼ Pasaka mondo oyale e nyim oganda.
5. Kuom mano, Petro nokan e od twech, to kanisa to ne lamone Nyasaye ahinya.
6. Otieno motelone chiengʼ mane Herode chano goloe Petro oko mondo oyale, negikete onindo e kind askeche ariyo, ka otweye gi nyoroche ariyo, kendo ka askeche mamoko bende rite kochungʼ e dhood twech.
7. Apoya nono malaika mar Ruoth nofwenyore, mi ler norieny ei od twech. Noyuko Petro mochiewe kowacho niya, “Aa malo piyo.” Gikanyono nyoroche mane otwego Petro nolwar piny.
8. Malaika nomedo wachone niya, “Rwak lepi gi wuocheni.” Petro notimo kamano. Malaika nochako okone niya, “Koro rwak kodi mondo iluwa!”
9. Petro noluwo bangʼe kowuok e od twech, to kata kamano pache ne pok odwogo mondo ofwenyne ni gima malaika ne timono en adier, to noparo mana ni oleko.
10. Ne gikalo jorit mokwongo, gi mar ariyo mi gichopo e ranga chuma mane iwuokgo e od twech kidonjo e dala maduongʼ. Rangano noyawrenigi kende mine gikadho. Kane gisewuotho mabor mochwalore gi od twech, to nopo ka malaika oseweye.
11. Bangʼe pach Petro noduogo mi owacho niya, “Koro angʼeyo maonge kiawa ni Ruoth nooro malaikane mi oresa e twech Herode, kendo osemiyo atony e gimoro amora marach ma jo-Yahudi ne chano timona.”
12. Kane osengʼeyo gima notimorene, nodhi nyaka od Maria min Johana, ma niluongo bende ni Mariko, kendo kanyo ji nochokore mangʼeny ka gilamo Nyasaye.
13. Kane Petro oduongʼo dhoot ma oko, to nyako moro ma jatich miluongo ni Roda nobiro mondo oyawne.
14. To ka nochamo dwond Petro, nodoko mamor ahinya mi noringo odok ei ot kapok oyawone. Nonyiso jogo mane ni e ot kopongʼ gimor niya, “Petro ni e dhoot!”
15. To jogo nokwere kawacho niya, “Wiyi rach!” Ka nyakono nomedo ramo ni Petro ne ni e dhoot adier, negiwachone niya, “Mano nyaka bedi mana malaikane!”
16. To Petro nomedo dwongʼo dhoot, kendo kane giyawo dhoot mi ginene, to dhogi nomoko.
17. Petro notingʼo lwete malo mondo gilingʼ, eka nonyisogi yo mane Ruoth ogolego e od twech. Nowachonegi niya, “Nyisuru Jakobo gi jowete mamoko gima nosetimore.” Bangʼe noa kanyo modhi kamachielo.
18. Kinyne gokinyi kihondko maduongʼ nomako jolweny mane oket mondo orite e od twech. Negipenjore niya, “Angʼo ma dibed nosetimore ni Petro?”
19. Herode nogolo chik mondo omany Petro, to ne ok ginyal yude. Kuom mano, nonono jorit od twech mondo ginyise kuma Petro odhiye, eka nogolo chik mondo oneg joritogi. Kindeno Herode nodar Judea modhi odak Kaisaria kuom ndalo manok.
20. Noyudo en-gi mirima kod jo-Turo gi jo-Sidon. Kuom mano jo-Turo kod jo-Sidon ne joriwore mi giloso thuolo mar romo gi Herode. Ne gitudore gi Blasto, mane en jatich ruoth mogeno, eka negiyudo yo mar loso kwe gi ruoth, nikech chiembgi ne wuok e piny Herode.
21. Odiechiengʼ mane onego giromieno, Herode ne orwako lepe mag ruoth mi obet e kome mar loch mi ochako wuoyo gi ji.
22. To jogo nogoyo koko kawacho niya, “Mano dwond Nyasaye, ok en dwond dhano!”
23. Gikanyono malaika mar Ruoth nogoyo Herode piny, nikech ne ok omiyo Nyasaye duongʼ kendo kute nochamo ringre, mi otho.
24. Wach Nyasaye nomedo dhi nyime kendo nomedo landore.
25. Kane Barnaba gi Saulo nosetieko tijgi, negidwogo ka gia Jerusalem ka gin gi Johana ma bende iluongo ni Mariko.