A A A A A

1 Weche mag Ndalo 13:1-14
1. Daudi noporo wach kod jotende, jotend lweny alufe kod jotend lweny miche.
2. Bangʼe nowachone riwruok duto mar jo-Israel niya, “Ka wachni bernu kendo ka en dwaro mar Jehova Nyasaye ma Nyasachwa, to waor wach ne jowetewa mamoko kamoro amora ma gintiere e kuonde mag Israel kaachiel gi jodolo gi jo-Lawi man kodgi e miechgi to gi lege mag kwath mondo gibi irwa.
3. Eka mondo waom Sandug Muma mar Nyasachwa ma wakel ka nikech ne ok wamanye e kinde loch Saulo.”
4. Chokruokni duto noyie mondo otim mano nikech mano nonenore makare ni ji duto.
5. Daudi nochoko jo-Israel duto chakre Aora Shihor man Misri nyaka Lebo Hamath mondo giom Sandug Muma mar Nyasaye Kiriath Jearim.
6. Daudi kod jo-Israel duto mane ni kode nodhi Baala e piny Juda, ma bende iluongo ni Kiriath Jearim mondo giom Sandug Muma mar Jehova Nyasaye, mobet e kind kerubi, en sanduku mar muma miluongo gi nyinge.
7. Negigolo Sandug Muma mar Nyasaye e od Abinadab ka otingʼe e gari manyien, to Uza gi Ahio ema ne chiko garino.
8. Daudi kod jo-Israel duto ne miel gi tekregi duto e nyim Nyasaye ka gimor gi-ilo ka giwer gi thumbe gi nyatiti gi orutu gi oyieke gi kayamba kod turumbete.
9. To kane gichopo ei kar dino mar Kidon, Uza norieyo bade mondo osir Sandug Muma mane dhi podho nikech rwedhi mane ywayo gari notangni.
10. To Jehova Nyasaye nokecho gi Uza kendo ne ochwade nikech nomako Sandug Muma omiyo notho e nyim Nyasaye.
11. Daudi nokecho nikech mirima mager mar Jehova Nyasaye nomwomore kuom Uza, omiyo nochak kanyo ni Perez Uza, nying ma pod iluongogo kanyo nyaka chil kawuono.
12. Luoro nomako Daudi chiengʼno nikech Jehova Nyasaye mopenjo niya, “Ere kaka dakel Sandug Muma mar Jehova Nyasaye ka?”
13. Omiyo ne ok okawo Sandug Muma mar Nyasaye mondo odhigo e Dala Maduongʼ mar Daudi, to nobaro otere e od Obed-Edom ja-Giti.
14. Sandug Muma mar Nyasaye nosiko kuno gi jood Obed-Edom e ode kuom dweche adek kendo Jehova Nyasaye nogwedho gimoro amora e ode mane en-go.

1 Weche mag Ndalo 14:1-17
1. Koro Hiram ruodh Turo nooro joote ir Daudi ka gitingʼo sirni mag yiend sida, kaachiel gi jogedo mag kite kod jopa bao mondo gigerne dala ruoth.
2. Kendo Daudi nongʼeyo ni Jehova Nyasaye osegure kaka ruodh Israel kendo ni osetingʼ pinyruodhe malo nikech joge Israel.
3. Daudi nomedo kendo mon mamoko Jerusalem kendo nonywolo yawuowi gi nyiri mangʼeny.
4. Magi e nying nyithindo mane onywolo ka en Jerusalem: Shamua, Shobab, Nathan, Solomon,
5. Ibhar, Elishua, Elpelet,
6. Noga, Nefeg, Jafia,
7. Elishama, Beliada kod Elifelet.
8. Kane jo-Filistia owinjo ni Daudi osewir bedo ruodh jo-Israel, negiwuok kar rombgi mondo gidware, to ka Daudi nowinjo wachno omiyo nowuok mondo orom kodgi.
9. Koro jo-Filistia nosebiro ma gimonjo holo mar Refaim,
10. omiyo Daudi nopenjo Nyasaye niya, “Bende anyalo dhi mondo amonj jo-Filistia? Bende iniketgi e lweta?” Jehova Nyasaye nodwoke niya, “Dhiyo, nikech abiro chiwogi e lweti.”
11. Omiyo Daudi gi joge nodhi nyaka Baal Perazim kendo noloyogi kanyo. Eka nowacho niya, “Mana kaka pi muomo, e kaka Jehova Nyasaye osemwomore ni wasika gi lweta.” Mano emomiyo kanyo nochak ni Baal Perazim.
12. Jo-Filistia noweyo nyisechegi kanyo kendo Daudi nochiwo chik mondo wangʼ-gi gi mach.
13. Jo-Filistia nochako omonjo joma odak e holo kanyo,
14. omiyo Daudi nopenjo Nyasaye kendo, to Nyasaye nodwoke niya, “Kik ichomgi tir, to lwor gi yo ka ngʼegi kendo imonjgi kama omanyore gi omburi.
15. Kiwinjo ka wi omburi yiengni, iwuog mapiyo idhi e lweny nikech mano biro nyiso ni Nyasaye osetelo e nyimi mondo otiek jolweny mag jo-Filistia.”
16. Omiyo Daudi notimo kaka Nyasaye nochike kendo neginego jolweny mag jo-Filistia kochakore Gibeon nyaka Gezer.
17. Humb Daudi nolandore e piny duto kendo Jehova Nyasaye nomiyo ogendini duto oluore.

Zaburi 78:1-11
1. Maskil mar Asaf. Chiknauru itu, yaye un joga, winjuru weche mawuok e dhoga.
2. Abiro yawo dhoga mondo awuo gi ngeche, ee, abiro hulo gik mopondo ma wuoyo kuom gik mane otimore chon gi lala.
3. Gik ma wasewinjo kendo ma wangʼeyo, mane wuonewa onyisowa.
4. Ok wabi pandogi ne nyithindgi; to wabiro hulogi ne tiengʼ mabiro timbe mipako mag Jehova Nyasaye, gi tekone kod gik miwuoro mosetimo.
5. Ne ogolo chike ne joka Jakobo kendo noguro chik e piny Israel, chike mane omiyo kwerewa mondo opuonj nyithindgi,
6. mondo tiengʼ mabiro ongʼegi, koda ka nyithindo mapok onywol, kendo gin bende ginyis nyithindgi.
7. Eka mondo mi giket genogi kuom Nyasaye kendo kik wigi wil gi gik mosetimo, to mondo girit chikene.
8. Ne ok ginyal chalo gi kweregi; mane tiengʼ ma tokgi tek kendo ma jongʼanyo, ma chunjegi ne ok ochiwore ne Nyasaye kendo ne ok luwe gi adiera.
9. Kata ka jo-Efraim nomanore gi gige lweny, to negiringo lweny.
10. Ne ok girito singruok mar Nyasaye kendo ne gidagi dak ka giluwo chik Nyasaye.
11. Wigi nowil gi gik mane osetimo, ranyisi mane osenyisogi.

Ngeche 19:20-21
20. Chik iti ka ingʼadoni rieko kendo rwak puonj, to giko ni inibed mariek.
21. Dhano nigi chenro mangʼeny e chunye, to dwaro mar Jehova Nyasaye ema timore.

Tich Joote 7:22-43
22. Musa ne oyudo puonjruok e kit rieko duto mag jo-Misri, kendo ne en ratego e kit wuoyone kod timbene.
23. “Kane Musa koro ja-higni piero angʼwen, noparo e chunye mondo odhi olim owetene ma jo-Israel.
24. Noneno ka ja-Misri moro goyo ja-Israel wadgi, omiyo ne odhi okonye mi nogoyo ja-Misrino monego.
25. Musa ne oparo ni owetene ma jo-Israel ne nyalo neno ni Nyasaye ema notiyo kode mondo ogolgi e twech, to ne ok gineno kamano.
26. Kinyne Musa noyudo jo-Israel ariyo ka dhawo. Notemo thegogi kowachonegi ni, ‘Joka ma, un owete; angʼo momiyo udwaro hinyoru kayiem?’
27. “To ngʼat mane sando nyawadgino nodhiro Musa gichien kowachone ni, ‘En ngʼa ma oketi ruoth kendo jangʼadnwa bura?
28. Iparo mar nega kaka nyoro inego ja-Misri cha?’
29. Kane Musa owinjo wachno, noringo odhi Midian, kama nodakie kaka japiny moro mi onywolo yawuowi ariyo.
30. “Bangʼ higni piero angʼwen, malaika nofwenyore ni Musa ei ligek mach maliel e bungu manie thim but Got Sinai.
31. Kane Musa oneno mach malielno, nodoko maluor. Kane osudo machiegni mondo onene maber, nowinjo dwond Ruoth Nyasaye kawacho niya,
32. ‘An e Nyasach kwereni; ma Nyasach Ibrahim gi Isaka kod Jakobo.’ Omiyo Musa notetni ka luoro omake, kendo ne ok ohedhore ngʼiyo bunguno kendo.
33. “Eka Ruoth Nyasaye nowachone niya, ‘Lony wuoche e tiendi, nikech kama ichungoeni en Kama Ler!
34. Aseneno gi wangʼa kaka joga chandore malit e piny Misri. Asewinjo kaka gichur omiyo asebiro mondo agonygi gibed thuolo; koro bi mondo aori idogi Misri!’
35. “Ma e Musa mane oyudo gisekwedo kagiwacho ni, ‘En ngʼa ma oketi ruoth kendo jangʼadnwa bura?’ Nyasaye owuon mane ofwenyorene e kit malaika mane oneno e bungu noore mondo obed jatendgi kendo jaresgi.
36. Ne otelonegi kogologi Misri, kendo notimo honni madongo gi ranyisi e piny Misri, e Nam Makwar, kendo timo honni mamoko bende e thim kuom higni piero angʼwen.
37. “Ma e Musa mane onyiso jo-Israel ni, ‘Nyasaye noyiernu janabi machal koda kowuok e dier ogandau.’
38. En owuon ne en kodgi e chokruok mane ni e thim, kaachiel gi kwerewa kod malaika mane owuoyo kode e Got Sinai; kendo ne omiye weche mangima makoro wawinjogi.
39. “To kwerewa notamore winjo wachne. Kar timo mano, to ne gikwede kendo chunygi nogombo dok Misri.
40. Neginyiso Harun ni, ‘Losnwa nyiseche moko mondo otelnwa, nikech wakia gima osetimo Musa mane ogolowa Misri!’
41. E kindeno ema ne gilosoe kido milamo machalo gi nyaroya. Negitimone misango, mi gilosone sawo ka gimiyo gima lwetgi ema ne oloso duongʼ!
42. To Nyasaye nogolo pache kuomgi moweyogi mondo gilam chwech mag polo kaka nyisechegi, mana kaka ondiki e kitap jonabi niya, “ ‘Yaye jo-Israel, bende ne ukelona misengini kata chiwo moro amora kuom higni piero angʼwen mane un e thim?
43. Ne utingʼo malo hemb Molek kod sulwe mar nyasachu ma Refan ma gin, nyiseche manono mane uloso mondo ulam. Omiyo abiro darou mi ateru e piny twech mabor mayombo Babulon.’