A A A A A

2 Samuel 15:1-37
1. Bangʼ kinde moko, Abisalom nongʼiewo gari gi farese kendo ne en gi ji piero abich mane ringo e nyime.
2. Ne ochiewo gokinyi kendo nochungʼ e bath yo mochiko dhoranga dala maduongʼ. E kinde duto mane ngʼato angʼata obiro man-gi wach modwaro mondo ruoth ongʼadnee rieko, Abisalom ne luonge kapenje niya, “Ia e dala mane?” To nodwoke niya, “Jatichni oa e achiel kuom dhout Israel.”
3. Eka Abisalom ne odwoke niya, “Aneno ni wecheni beyo kendo gin adier; to makmana ni onge ngʼat ma ruoth oseketo mondo owinjne weche makamagi.”
4. Kendo Abisalom nomedo wacho niya, “Ka dine yiera mondo abed jangʼad bura e piny, to ngʼato angʼata man-gi ywak kata wach moro, nyalo biro ira kendo anyalo neno ni ongʼadne bura mowinjore.”
5. Bende e kinde ma ngʼato angʼata nobiro ire mondo okulre e nyime, Abisalom ne mako lwet ngʼatno kendo nyodhe.
6. Abisalom notimo kama ni jo-Israel duto mane biro ir ruoth mondo ongʼadnigi bura, kendo noywayogo chuny jo-Israel.
7. Bangʼ ka higni angʼwen noserumo, Abisalom nowachone ruoth niya, “Yiena mondo adhi Hebron kendo achop singruok moro mane atimo gi Jehova Nyasaye.
8. Kane jatichni odak Geshur e piny Aram, ne asingora kama: ‘Ka Jehova Nyasaye noduoga Jerusalem, to anadhi alam Jehova Nyasaye Hebron.’ ”
9. Ruoth nowachone niya, “Dhi gi kwe.” Omiyo nodhi Hebron.
10. Eka Abisalom nooro joote lingʼ-lingʼ e dhout Israel duto kowacho niya, “E sa moro amora ma unuwinj ka turumbete oywak, to wachuru ni, ‘Ruodh Hebron, en Abisalom.’ ”
11. Ji mia ariyo moa Jerusalem nobiro kod Abisalom. Ne oluong-gi kaka welo mi gidhi gichuny maler ka ok gingʼeyo gimoro amora madhi nyime.
12. Kane Abisalom timo misengini, nooro joote mondo oom Ahithofel ma ja-Gilon, jangʼad rieko ni Daudi mondo obi koa Gilo, ma dalagi. Omiyo tim mar ngʼanyo nomedo bedo gi teko, kendo ji mane luwo bangʼ Abisalom nosiko ka medore.
13. Jaote nobiro mowachone Daudi niya, “Chuny jo-Israel nigi Abisalom.”
14. Eka Daudi nowachone jodonge duto mane ni kode Jerusalem niya, “Biuru! Nyaka to waring waa ka, ka ok kamano onge ngʼato kuomwa mabiro tony e lwet Abisalom. Nyaka wawuog mapiyo, nono to enobi mapiyo mojukwa mi otiekwa kendo oneg ji e dala maduongʼ gi ligangla.”
15. Jodong ruoth nodwoke niya, “Jotiji to oikore mar timo gimoro amora ma ruodhwa ma en ruoth oyiero.”
16. Ruoth nowuok kaachiel gi joode duto makmana monde mamoko apar ema ne oweyo karito dala ruoth.
17. Omiyo ruoth nowuok kaachiel gi ji duto kaluwo bangʼe, negidhi ma gichungʼ matin kamoro mochwalore.
18. Joge duto nowuotho mokadho ka gin kaachiel gi jo-Kereth duto kod jo-Peleth; to gi jo-Giti duto mia auchiel mane obiro kode koa Gath bende ne wuotho e nyim ruoth.
19. Ruoth nowachone Itai ja-Giti niya, “Angʼo momiyo idhi kodwa? Dogi mondo ibed gi Ruoth Abisalom. In ngʼama wendo, moringo koa e pinygi.
20. Yande eka ibiro ka. To koro tinendeni ere kaka diwuoth kodwa kamoro amora, to an akia kuma adhiye? Dogi mondo ikaw jothuru idhigo. Mad ngʼwono gi adieri bed kodi.”
21. To Itai nodwoko ruoth niya, “Akwongʼora gi nying Jehova Nyasaye mangima kendo akwongʼora ni ruodha ma en ruoth ni kamoro amora ma ruodha ma en ruoth nobedie, bed ni en kar ngima kata kar tho, to kanyo bende ema jatichni nobedie.”
22. Daudi nowachone Itai niya, “Wuoth wadhi.” Omiyo Itai ja-Giti nowuotho gi joge duto gi joutegi mane ni kode.
23. Ji duto mane ni kama gikadhoe noywak matek ka jogo duto kadho. Ruoth bende ne ongʼado Holo mar Kidron kendo ji duto nowuotho kochomo yo thim.
24. Zadok bende ne ni kanyo to gi jo-Lawi duto mane ni kode notingʼo Sandug Muma mar singruok mar Nyasaye. Negiketo Sandug Muma mar singruok mar Nyasaye piny, eka Abiathar nochiwo misengini nyaka ji duto notieko wuok e dala maduongʼ.
25. Eka ruoth nowachone Zadok niya, “Dwok Sandug Muma mar Nyasaye e dala maduongʼ. Ka Jehova Nyasaye okecha, to enoduoga ka kendo enomi ane Sandug Muma kod kar dak Nyasaye kendo.
26. To kowacho ni, ‘Ok amor kodi,’ to aikora; we mondo otim gima oneno ni berne.”
27. Ruoth nomedo wacho ni Zadok jadolo niya, “Donge in janen? Dogi dala gi kwe, gi wuodi ma Ahimaz gi Jonathan wuod Abiathar. In kod Abiathar kawuru yawuotu ariyo udhigo.
28. Abiro rito kama iyoroe aora e thim nyaka ayud wach moa iri kinyisago gima dhi nyime.
29. Omiyo Zadok gi Abiathar nodwoko Sandug Muma mar Nyasaye Jerusalem ma gibet kanyo.”
30. To Daudi nomedo wuotho ka twenyo got mar Zeituni kowuotho gi tiende nono, koumo wiye kendo oywak. Ji duto mane ni kode bende noumo wigi, to gin bende ne giywak ka gitwenyo got.
31. Nonwangʼo ka Daudi osenyisi niya, “Ahithofel en achiel kuom jo-andhoga mane oriwore gi Abisalom.” Omiyo Daudi nolemo niya, “Yaye Jehova Nyasaye, lok ngʼado rieko mar Ahithofel obed fuwo.”
32. Kane Daudi ochopo ewi got kuma ji ne lamoe Nyasaye chon, Hushai ja-Arki ne ni kanyo mondo orom kode, lawe ne oyiech kendo buru ne ni e wiye.
33. Daudi nowachone niya, “Kidhi koda to idhi bedona tingʼ mapek.
34. To kidok e dala maduongʼ miwachone Abisalom ni, ‘Abiro bedo jatiji, yaye ruoth; nikech ne an jatij wuonu ndalo mokadho, to sani koro abiro bedo jatiji,’ to kitimo ma to inyalo konya ketho ngʼado rieko mar Ahithofel.
35. Donge jodolo ma gin Zadok gi Abiathar jodhi bedo kodi kuno? Wachnegi gimoro amora miwinjo e dala ruoth.
36. Yawuotgi ariyo ma gin Ahimaz wuod Zadok gi Jonathan wuod Abiathar bende ni kanyo kodgi. Orgi ira gi gimoro amora miwinjo.”
37. Omiyo osiep Daudi ma Hushai nochopo Jerusalem e sa mane Abisalom donjoe e dala maduongʼ.

2 Samuel 16:1-23
1. Kane Daudi osewuotho matin koa ewi got, noyudo Ziba jarit mwandu mag Mefibosheth, karite mondo oromne. Ne osembo punde bwora motingʼo makati mia ariyo, gi olemb mzabibu mongʼin mag makati mia achiel gi olemb ngʼowu mongʼin bende mia achiel kod divai mool e dende.
2. Ruoth nopenjo Ziba niya, “Angʼo momiyo ikelo gigi?” Ziba nodwoke niya, “Pundegi gin ma jood ruoth nyalo idho, makati gi olembe to gin mar jogi mondo ocham, divai to en mar duogo chuny joma ool e thim mondo omadhi.”
3. Eka ruoth nopenje niya, “To ere nyakwar ruodhi?” Ziba nowachone niya, “Odongʼ Jerusalem, nikech oparo ni, ‘Kawuononi jo-Israel dhi dwokona loch kwara.’ ”
4. Eka ruoth nowachone Ziba niya, “Gik moko duto ma mag Mefibosheth koro gin magi.” Ziba nowachone niya, “Erokamano. Mad ayud ngʼwono e wangʼ ruodha ma en ruoth.”
5. Ka ruoth Daudi nochimo Bahurim, ngʼat moro moa e dhoodgi Saulo nobiro koa kuno. Nyinge ne Shimei wuod Gera, nowuok kowacho weche mag kwongʼ.
6. Nobayo Daudi gi jodong ruoth gi kite, kata obedo ni jolweny gi thuondi ne ogengʼo bath Daudi korachwich gi koracham.
7. Shimei nokwongʼe kawacho niya, “Wuog idhi, wuog idhi in ngʼat mosechwero remo, kendo mofuwoni.
8. Jehova Nyasaye osechuli kuom remo duto mane ichwero e dhood Saulo, ma isetiyo kar lochne. Jehova Nyasaye osemiyo wuodi Abisalom pinyruoth. Osetieki nikech in dhano mohero chwero remo.”
9. Eka Abishai wuod Zeruya nowachone ruoth niya, “Guok mothoni to kwongʼo ruodha nangʼo? We adhi angʼad ngʼute oko.”
10. To ruoth nodwoke niya, “Angʼo machandou koda un yawuot Zeruya? Ka okwongʼa nikech Jehova Nyasaye nowachone ni, ‘Kwongʼ Daudi,’ to en ngʼa madipenj ni, ‘Angʼo momiyo itimo kama?’ ”
11. Daudi nowachone Abishai gi jodonge duto niya, “Ka wuoda, manywolo ema dwaro tieko ngimana, to kare ja-Benjamin-ni ditimna marach maromo nade! Wereuru kode odhi nyime gi kwongʼ nimar Jehova Nyasaye osenyise mondo otim kamano.
12. Dipo ka Jehova Nyasaye oneno midhiero ma an-go motimona ngʼwono kar kwongʼ mayudo kawuononi.”
13. Omiyo Daudi gi joge nomedo wuotho kadhi nyime ka giluwo yo, ka Shimei bende ne wuotho e dir got mochimore kode ka odhi nyime gi kwongʼe to obaye gi kite kokiro gik mochido kuome.
14. Ruoth gi ji duto mane ni kode nochopo kama negidhiyoe ka giol. Kendo noyweyo kanyo.
15. To gi e kindeno, Abisalom gi jo-Israel nobiro Jerusalem to Ahithofel ne ni kode.
16. Eka Hushai ja-Arki, mosiep Daudi nodhi ir Abisalom mowachone niya, “Ruoth mondo odag amingʼa! Ruoth mondo odag amingʼa!”
17. Abisalom nopenjo Hushai niya, “Ma e kaka inyiso hera ne osiepni? Marangʼo ne ok idhi gosiepni?”
18. Hushai nowachone Abisalom niya, “Ooyo to mana ngʼat moyier gi Jehova Nyasaye, moyier gi jogi to gi jo-Israel duto mano e ngʼat mabiro bedo jakore mi asik kode.
19. To moloyo kanyo, kare onego atine ngʼa? Donge onego atine wuode? Mana kaka natiyo ni wuonu, e kaka in bende abiro tiyoni.”
20. Abisalom nowachone Ahithofel niya, “Ngʼadnwae rieko. En angʼo monego watim?”
21. Ahithofel nodwoke niya, “Terri gi monde wuonu mamoko mane oweyo karito dala ruoth. Eka jo-Israel nowinj kaka isebedo mangʼwe e um wuonu, kendo ji duto man kodi nobed gi teko.”
22. Omiyo negiguro hema ne Abisalom ewi ot malo kendo noterore gi monde wuon-gi mamoko mana ka jo-Israel duto neno.
23. E ndalono rieko mane Ahithofel ngʼado nechalo mana ka ngʼat mopenjo Nyasaye wach. Mano e kaka Daudi gi Abisalom ne okawo rieko ma Ahithofel ne chiwo.

Zaburi 66:8-15
8. Pakuru Nyasachwa, yaye ogendini, neuru ni pak mipakego ji duto owinjo;
9. oserito ngimawa kendo osegengʼo tiendewa ni kik kier.
10. Yaye Nyasaye ne itemowa ni in iwuon; ne ipwodhowa ka fedha.
11. Ne iterowa e od twech kendo ne iketo lodi mapek e dier ngʼewa.
12. Ne imiyo ji onyono wiyewa; kendo ne wakalo mach gi pi, kata kamano ne ikelowa nyaka kama omew.
13. Abiro biro e hekalu mari gi misango miwangʼo pep kendo abiro chopo kwongʼruok masetimo kodi.
14. Kwongʼruok mane asingoni e chunya kendo awacho gi dhoga kane an e thagruok.
15. Abiro timoni misango gi jamni machwe kendo abiro miyi chiwo mar imbe; bende abiro chiwoni rwedhi gi diek. Sela

Ngeche 16:27-30
27. Ngʼat marach chano timo timbe maricho, to wechene chalo mach mager.
28. Ngʼat ma timbene richo kelo mana miero, to jakwoth pogo osiepe moherore.
29. Ngʼat ma ja-mahundu wuondo jabute mi otere e yorno ma ok ber.
30. Tangʼ gi ngʼat ma buonjo kodi nikech onyalo bet ni ochano timoni marach, ngʼatno maluwo dhoge ochomo timbe maricho.

Johana 7:1-27
1. Bangʼ mano Yesu nodhi koni gi koni e piny Galili, kotemo bedo mabor gi Judea nikech jo-Yahudi ne rite kuno mondo ginege.
2. To ka Sap jo-Yahudi mar Kiche ne chiegni chopo,
3. owete Yesu nowachone niya, “Wuog ka idhi Judea mondo jopuonjreni one honni mitimo.
4. Ka ngʼato dwaro mondo obed rahuma to ok otim gik moko lingʼ-lingʼ. Omiyo kaka isebedo ka itimo honnigi, koro nyenyri ane e lela mondo piny oneni.”
5. Negiwachone kamano nikech kata gin giwegi ne ok giyie kuome.
6. Kuom mano, Yesu nowachonegi niya, “An sechega pok ochopo, un to unyalo timo gigeu sa moro amora.
7. Piny ok nyal chayou, to an to piny ochaya nikech ahulo ni gik motimo richo.
8. Un dhiuru adhiya e sawo. An pod ok adhi e sawono mondi nikech sa mowinjore adhi kuno pok ochopo.”
9. Bangʼ wacho kamano nodongʼ Galili.
10. Kata kamano bangʼ ka owetene nosewuok odhi e sawo, en bende nodhi, to nodhi lingʼ-lingʼ ka ji ok ongʼeyo ni odhi.
11. Jo-Yahudi ne manye e sawono ka gipenjo niya, “Ere ngʼatno?”
12. Ji mathoth mane ni e sawono ne wuoyo kuom Yesu. Jomoko nowacho niya, “En ngʼat maber.” To jomoko kuomgi to nowacho niya, “Ooyo, owuondo ji.”
13. To onge ngʼama ne nyalo hedhore wuoyo kuome e lela nikech negiluoro jo-Yahudi.
14. Kane ji pod ni e Sawo, Yesu nodonjo nyaka e laru mar hekalu mochako puonjo ji.
15. Jo-Yahudi nowuoro ka gipenjo niya, “Rieko machalo kama ngʼatni oyudo kanye to ok osomo?”
16. Yesu nodwokogi niya, “Gik ma apuonjo ok gin maga awuon, to gin mag Jal mane oora.
17. Ka ngʼato oyiero mar timo dwach Nyasaye, to obiro ngʼeyo ka bende puonjna oa kuom Nyasaye adier, kata ka awacho mana wechena awuon.
18. Ngʼat ma wuoyo kuome owuon timo kamano mondo oyud duongʼ en owuon, to ngʼat matiyo mondo Nyasaye mane oore ema oyud duongʼ, en ja-adiera, kendo onge miriambo moro amora kuome.
19. Musa donge nomiyou chik? Kata kamano, onge kata achiel kuomu ma orito chik. Ka en kamano, to angʼo momiyo udwaro nega?”
20. Ogandano nodwoko niya, “Jachien ni kodi! En ngʼa madwaro negi?”
21. Yesu nowachonegi niya, “Hono achiel kende ema ne atimo mi ubwok uduto.
22. Nikech Musa nomiyou chik mar mondo oteru nyangu (to chutho Musa ok ema nomiyou chikni, to noa kuom kwereu), omiyo utero ji nyangu nyaka chiengʼ Sabato.
23. To ka inyalo ter nyathi nyangu chiengʼ Sabato, mondo kik uketh Chik Musa, anto iu wangʼ koda nangʼo ka achango ringre dhano duto chiengʼ Sabato?
24. Weuru ngʼado bura kuom gik muneno gioko, to ngʼaduru bura makare.”
25. Gikanyono jo-Jerusalem moko nochako penjo niya, “Donge ma e ngʼat mane gidwaro nego cha?
26. To neuru koro opuonjo e lela, to onge ngʼama wachone gimoro. Koso dibed ni jodongwa oseyie ni en Kristo?
27. Wangʼeyo kuma ngʼatni oaye nikech Kristo to kobiro, to onge ngʼama nongʼe kuma oaye.”