A A A A A

1 Ruodhi 5:1-18
1. Kane Hiram ruodh Turo owinjo ni Solomon osewir mondo obed ruoth kar Daudi wuon-gi, nooro joote ire nikech nosebedo ka en osiepe kod Daudi.
2. Solomon nooro wachne Hiram kowacho niya,
3. “Ingʼeyo ni nikech lwenje duto mane Daudi wuora kedogo koni gi koni mane miyo ok onyal gero hekalu moluongo Nying Jehova Nyasaye ma Nyasache nyaka chop Jehova Nyasaye ket wasike duto e bwo tiende.
4. To koro Jehova Nyasaye Nyasacha osemiya yweyo kuom pinje duto molwora bende onge Jawasigu kata masira moro amora.
5. Omiyo achano gero hekalu ni Nying Jehova Nyasaye ma Nyasacha kaka Jehova Nyasaye nochiko Daudi wuonwa kowacho ni, ‘Wuodi ma anaketi e kom loch kari biro gero hekalu ni Nyinga.’
6. “Kuom mano gol chik mondo ongʼadna Sida mag Lebanon. Jotichna biro tiyo kaachiel gi jotichni, bende abiro chulo jogi chudo moro amora miketo. Ingʼeyo ni waonge gi ngʼat ma olony e goyo yien piny kaka jo-Sidon.”
7. Kane Hiram owinjo ote Solomon ne omor ahinya mine owacho niya, “Pak obed ni Jehova Nyasaye kawuono nikech osemiyo Daudi wuowi mariek mondo olochi kuom oganda maduongʼni.”
8. Omiyo Hiram nodwoko Solomon kawacho niya, “Aseyudo wach mane iorona kendo abiro timo duto midwaro kuom chiwo yiend Sida gi bao.
9. Joga biro ywayogi kagologi Lebanon nyaka e nam, kendo abiro kwangʼogi gi yie e nam nyaka kama iniwachi. Kanyo abiro pogogi kendo inyalo kawogi. To nyaka itim dwarona ka ichiwo chiemo moromo jooda ma joka ruoth duto.”
10. Mano e kaka Hiram nochiwo ni Solomon gi yien duto mag Sida gi bao mane odwaro,
11. kendo Solomon nochiwo ni Hiram gunde alufu mia achiel gi piero ariyo gabich mag ngano mondo obed chiemb joode kod mo madirom lita mia angʼwen gi piero aboro. Solomon nomedo dhi nyime katimo maa ne Hiram higa ka higa.
12. Jehova Nyasaye nomiyo Solomon rieko mana kaka nosesingorene. Ne nitie winjruok mar kwe e kind Hiram kod Solomon kendo gin ji ariyogo negitimo singruok e kindgi.
13. Ruoth Solomon nondiko jotich lwedo mar achuna e piny Israel duto maromo joma chwo alufu piero adek (30,000).
14. Noorogi mondo gi dhi Lebanon dwe ka dwe ka gitiyo e migawo mar ji alufu apar (10,000) e dwe, omiyo negitieko dwe achiel Lebanon to dweche ariyo gitieko dala. Adoniram ema ne otelo e tich lwedo matek mar achunano.
15. Solomon ne nigi jotingʼo alufu piero abiriyo (70,000) kod jopa kidi ewi got ji alufu piero aboro (80,000),
16. kaachiel gi nyipeche alufu adek gi mia adek (3,300) mane ochungʼ ne tich.
17. Kane ruoth oketonegi chik negimuko kite madongo ma nengogi tek mag mise mag kite mopa mag hekalu.
18. Kamano jogedo molony mag Solomon gi Hiram kod jo-Gibal nongʼado yien kendo oloso bepe kod kite mag gero hekalu.

1 Ruodhi 6:1-38
1. E higa mar mia angʼwen gi piero aboro bangʼ ka jo-Israel osewuok Misri, e higa mar angʼwen mar loch Solomon kuom Israel e dwe mar Ziv, dwe mar ariyo nochako gero hekalu mar Jehova Nyasaye.
2. Hekalu mane ruoth Solomon ogero ni Jehova Nyasaye borne noromo fut piero aboro gochiko kendo lachne ne romo fut piero adek to borne madhi malo ne romo fut piero angʼwen gangʼwen.
3. Bor mar agola mane nitie e nyim hekalu noywayo lach hekalu, moromo fut piero adek kendo notingʼore malo maromo fut apar gabich.
4. Noloso ni hekaluno dirise mogaji modiyore matindo.
5. Bende nogero udi moko momakore gi kor kama ler mar lemo gi oko. Udigo nolworo kama ler mar lemo.
6. Dier ot mapiny lachne ne en fut apar, dier ot madiere ne en fut aboro, to dier ot mar adek lachne ne en fut apar. Kendo ne giweyo thuolo e kind kor ot ma oko mondo kik yien moriw pow kor ot.
7. Noger hekalu gi kite mopa mana kuma okuny but kendo kata ywak nyundo kata mar le kata mar gir tich moro amora ne ok owinji e kar gedo mar hekalu.
8. Dhoot midonjogo e ot mapiny ne nitie yo milambo mar hekalu to raidhi nochopo e ot madiere nyaka gorofa mar adek.
9. Omiyo nogero hekalu motieko koume gi yiende kod bepe Sida.
10. Kendo nogero udi molworo hekalu duto. Bor moro ka moro ne nyalo romo fut aboro bende ne gichomore gi hekalu gi bepe mag yiend sida.
11. Wach Jehova Nyasaye nobiro ne Solomon kowacho niya,
12. “Kaluwore gi hekaluni migero, kiluwo puonjna kendo itimo weche mamiyi kendo kirito chikena, to abiro chopo singo mane amiyo Daudi wuonu.
13. Kendo abiro dak e kind jo-Israel bende ok anajwangʼ joga Israel.”
14. Omiyo Solomon nogero hekalu motieke.
15. Nochwado kor ot yo ka iye gi bepe sida chakre tiend ot nyaka yiend tado, bende noloso dier ot gi yiend bap Saipras.
16. Nongʼado iye gi bap sida ka bor mopog gigo romo fut piero adek kochomo yo ka tok hekalu chakre tiend ot nyaka wi tado mondo olos kama ler mar lemo maiye miluongo ni Kama Ler Moloyo.
17. Ot maduongʼ mane nitie e nyim ot matin-no ne romo fut piero abich gochiko e borne.
18. Ei hekaluno noketie bap sida mopa ka budho kod thiepene. Gik moko duto nolos gi yiend sida ma kata mana kidi ne ok nyal ne.
19. Noloso kama ler mar lemo ei hekalu mondo oketie Sandug Muma mar singruok mar Jehova Nyasaye.
20. Bor mar kama ler mar lemo ne romo fut piero adek to lachne ne romo fut piero adek kendo borne madhi malo ne romo fut piero adek. Ne obawo ot maiye gi dhahabu lilo, bende noloso kendo mar misango gi bap sida.
21. Solomon nobawo ii hekalu gi dhahabu lilo kendo nomedo thiwni mag dhahabu e nyim kama ler mar lemo.
22. Kamano nobawo yo ka ii ot duto gi dhahabu, bende nobawo kendo mar misango mar kama ler mar lemo gi dhahabu.
23. Ei kama ler mar lemo noloso malaika mar kerubi ariyo gi bap Zeituni ka moro ka moro borne madhi malo romo fut apar gabich.
24. Bwomb kerubi achiel mokwongo ne romo fut aboro kendo bwombe machielo ne romo fut aboro kamano bende bwombene duto ne romo fut apar gauchiel.
25. Kerubi mar ariyo bende bwombene ne romo fut apar gauchiel, nimar kerubi ariyogi ne chalre e romgi kendo losogi.
26. Bor kerubi ka kerubi madhi malo ne romo fut apar gauchiel.
27. Noketo kerubigo ei ot matin mar hekalu maiye ka bwombegi oyarore. Bwomb kerubi achiel nomulo kor ot konchiel, ka bwombe machielo nemulo kor ot komachielo, kendo bwombegi nemulore e chuny ot.
28. Nobawo kerubigo gi dhahabu.
29. E kor ot molworo hekalu, e udi ma iye gi udi ma oko, nopayoe kido mar kerubi, gi mag yiend othidhe kod thiepe maupe.
30. Bende nobawo dier udi maiye gi ma oko gi dhahabu.
31. To dhoot midonjogo ei kama ler mar lemo noloso gi yiend zeituni ma lachne dirom fut auchiel.
32. E dhoudi ariyogo mag yiend zeituni nopayoe kerubi, gi yiend othidhe kod thiepe maupe, kendo nobawo kerubi kod yiend othidhego gi dhahabu moleny.
33. Kamano bende noloso thike angʼwen mag yiend zeituni molosogo dhoot mar ot maduongʼ.
34. Bende noloso dhoudi ariyo gi yiend saipras kamoro ka moro nigi pata ariyo.
35. Nopayo kerubi gi yiend othith kod maupe moyarore kuomgi mobawogi gi dhahabu mothedhi maromre duto.
36. Kendo nogero laru maiye gi kite mopa molwore nyadidek kaachiel gi laini achiel mar bap yiend sida.
37. Mise mar hekalu mar Jehova Nyasaye noketi e higa mar angʼwen e dwe mar Zif.
38. E higa mar apar gachiel e dwe mar Bul, dwe mar aboro hekalu notieki chutho kaka nochan ni onego gere. Notieko higni abiriyo kigere.

Zaburi 68:21-27
21. Kuom adier, Nyasaye biro toyo wiye wasike, obiro mayo joma dhi nyime gi timo richo osimbo motimo yier ma girwako.
22. Ruoth wacho niya, “Abiro gologi oko Bashan; abiro gologi oko kama tut mar nam,
23. mondo unyum tiendeu e remb joma kedo kodu, seche ma guogi magu olodho lewgi ka gichamo makorgi.”
24. Wuodhi koro nenore maler, yaye Nyasaye, wuodh Nyasacha ma Ruodha nenore maler kodonjo kare maler.
25. Joma wer gi dhogi otelo eka joma wer ka goyo thumbe luwogi, nyiri magoyo oyieke bende ni kodgi machiegni.
26. Pakuru Nyasaye e dier chokruok maduongʼ; pakuru Jehova Nyasaye e dier chokruok mar jo-Israel.
27. Dhoot matin mar joka Benjamin otelonegi, oganda maduongʼ mar ruodhi moa e dhood Juda bende ni kodgi, eka nitie ruodhi moa e dhout Zebulun gi Naftali.

Ngeche 17:13-15
13. Ka ngʼato chulo rach kar ber, rach ok nowe ode.
14. Chako dhawo chalo gimuko yawo, emomiyo we wach kapok dhawo owuok.
15. Jehova Nyasaye mon-gi ngʼama chwako jaketho kata kumo ngʼat maonge ketho.

Johana 10:24-42
24. Jo-Yahudi nochokore molwore, kendo negiwachone niya, “Pod ibiro weyowa e mudho nyaka karangʼo? Ka in e Kristo to nyiswa maler.”
25. Yesu nodwokogi niya, “Asenyisou, to utamoru yie. Honni ma atimo e nying Wuora bende nyiso gima An,
26. to udagi yie nikech ok un rombena.
27. Rombena winjo dwonda, bende angʼeyogi kendo giluwo bangʼa.
28. Amiyogi ngima mochwere, kendo ok ginilal ngangʼ, bende onge ngʼama nyalo kawogi kagologi e lweta.
29. Wuora mosemiyagi duongʼ moloyo duto, kendo onge ngʼama nyalo kawogi mi golgi e lwet Wuora.
30. An kod Wuora wan achiel.”
31. Kane jo-Yahudi owinjo wachno, negichako gikwanyo kite mondo gichielego,
32. to Yesu nowachonegi niya, “Asenyisou honni madongo mangʼeny moa ka Wuora. Kuom honnigi duto, en mane kuomgi ma udwaro chielane gi kite?”
33. Jo-Yahudi nodwoke niya, “Ok wachieli gi kite nikech honni madongo misetimo, to wachieli gi kite nikech iseyanyo Nyasaye. In mana dhano adhanani, ere kaka inyalo ketori ni in Nyasaye?”
34. Yesu nodwokogi niya, “Donge ondiki e chiku ni, ‘Ne awacho ni un “nyiseche” ’?
35. Kane oluongo joma wach Nyasaye nobironigi ni ‘nyiseche,’ to ongʼere ni Ndiko ok nyal kethi,
36. to koro unyalo wacho angʼo kuom Jal ma Wuoro nowalo kaka Ngʼate owuon mi ooro e piny? Ka kamano, to angʼo momiyo udonjona gi ketho mar yanyo Nyasaye, nikech nende awacho ni, ‘An Wuod Nyasaye’?
37. Ka dipo ni ok atim gik ma Wuora timo, to kik uyie kuoma.
38. To ka atimogi, to yieuru kuom honnigo, kata ka an ok udwar yie kuoma, mondo ungʼe maber ni Wuoro ni e iya kendo an ei Wuoro.”
39. Ne gitemo make kendo, to nopusore e lwetgi.
40. Eka Yesu nongʼado Jordan modok kama Johana ne batisoe ji kinde motelo. Nodak kanyo,
41. kendo ji mangʼeny nobiro ire. Negiwacho niya, “Kata obedo ni Johana ne ok otimo tim hono moro amora, to gik moko duto manowacho kuom ngʼatni ne gin adier.”
42. Kamano, ji mangʼeny noyie kuom Yesu kanyo.