A A A A A
Bible in one year
April 11

Joshua 11:1-23
1. Kane Jabin ruodh Hazor owinjo ma, nooro wach ne Jobab ma ruodh Madon, kod ruodhi mag Shimron gi Akshaf,
2. kod ruodhi mae piny gode ma yo nyandwat e Araba ma milambo mar Kinereth, e tiend gode ma yo podho chiengʼ kod e Nafoth Dor mantiere yo podho chiengʼ.
3. Nooro wach bende ni jo-Kanaan man yo wuok chiengʼ kod podho chiengʼ, kaachiel gi jo-Amor, jo-Hiti, jo-Perizi, kod jo-Jebus mantiere e piny gode; kendo ni jo-Hivi modak e tiend got Hermon e gwenge mag Mizpa.
4. Ne giwuok gi jolweny mangʼeny ka kuoyo manie dho nam ka gin-gi farese kod geche lweny mangʼeny.
5. Ruodhigi duto noriwo tekogi mi gichokore kanyakla e Sokni mag Merom, mondo giked gi jo-Israel.
6. Jehova Nyasaye nowachone Joshua niya, “Kik uluorgi, nikech kiny sa machalo kama abiro chiwogi duto ne jo-Israel mi gineg-gi. Nyaka ungʼad odond tiend faresegi kendo uwangʼ gechegi.”
7. Omiyo Joshua gi jolwenje duto nobiro momonjogi apoya e Sokni mag Merom mi gikedo kodgi,
8. kendo Jehova Nyasaye nochiwogi e lwet jo-Israel. Negiloyogi mi gilawogi nyaka dala maduongʼ mar Sidon, nyaka Misrefoth Maim kendo nyaka Holo mar Mizpa ma yo wuok chiengʼ, maonge joma notony.
9. Joshua notimonigi kaka Jehova Nyasaye nosechiko. Nongʼado odond tiend farese kendo nowangʼo gechegi.
10. E sechego Joshua noduogo mi okawo Hazor kendo onego ruodhe kod ligangla. Hazor ema ne jatend pinjegi duto.
11. Ji duto mane ni e dala maduongʼno noneg gi ligangla. Negitiekogi pep maonge gima yweyo mane odongʼ, Hazor bende ne giwangʼo.
12. Joshua nokawo mier madongo gi ruodhigi mi ginegogi gi ligangla. Notiekogi pep, mana kaka Musa jatich Jehova Nyasaye nosechiko.
13. Kata kamano, jo-Israel ne ok owangʼo dala maduongʼ moro amora moger e gode mag-gi matindo makmana Hazor ma Joshua nowangʼo.
14. Jo-Israel noyako gik moko duto kod kweth jamni mag mier madongogi, kendo neginego ji duto maonge ngʼama notony kata achiel.
15. Kaka Jehova Nyasaye nochiwo chik ni jatichne Musa, omiyo Musa bende nochiwo chik ne Joshua, mi Joshua notimo mano. Onge gima noweyo ma ok otimo kuom gigo duto mane Jehova Nyasaye ochiko Musa.
16. Omiyo Joshua nokawo pinyni duto; kaka, piny manie got, piny Negev duto, gwenge duto mag Goshen, tiend gode ma yo podho chiengʼ, Araba kod gode duto mag Israel kaachiel gi pewe mag
17. Got Halak, machakore yo Seir, nyaka Baal Gad manie Holo mar Lebanon manie Got Hermon. Nomako ruodhigi duto mi onegogi.
18. Joshua nokedo gi ruodhigi duto kuom ndalo mangʼeny.
19. Onge dala maduongʼ moro amora mane otimo winjruok gi jo-Israel makmana jo-Hivi modak Gibeon. Joma odongʼ duto negikedogo.
20. Jehova Nyasaye owuon ema ne omiyo chunygi obedo matek mondo gitug lweny gi jo-Israel kendo mondo jo-Israel otiekgi chuth maonge ngʼwono mana kaka Jehova Nyasaye nosechiko Musa.
21. E ndalono mane Joshua odhi kendo otieko jo-Anak moa e piny gode, ema bende notieke joma odak, Hebron, Debir kod Anab, mago moa e pinje gode mag Juda, to gi moa e pinje gode mag Israel. Joshua notiekogi duto kod miechgi.
22. Onge jo-Anak mane odongʼ e piny jo-Israel; makmana joma nodongʼ Gaza, Gath kod Ashdod.
23. Omiyo Joshua nokawo pinyno duto mana kaka Jehova Nyasaye nosechiko Musa, mi nochiwe kaka girkeni ni jo-Israel kaluwore gi migepe mag dhoutegi. Bangʼe pinyni nobedo gi kwe.

Joshua 12:1-24
1. Magi e ruodhi mag pinje mane jo-Israel oloyo kendo mane gikawo gwengegi ma yo wuok chiengʼ mar aora Jordan, kochakore e holo mar Arnon nyaka e Got Hermon, moriwo nyaka yo wuok chiengʼ mar Araba.
2. Negiloyo Sihon ma ruodh jo-Amor manodak Heshbon. Pinye nochakore Aroer man but holo mar Arnon koluwo holono nyaka e Aora Jabok, manie tongʼ mar jo-Amon. Ma noriwo nyaka nus mar Gilead.
3. Bende norito yo wuok chiengʼ mar Araba kochakore e Nam mar Kinereth nyaka e Nam mar Araba (tiende ni, Nam Chumbi), to nyaka Beth Jeshimoth, bangʼe nyaka yo milambo e tiend gode mag Pisga.
4. Kendo gwenge mag Og ruodh Bashan, achiel kuom mago mogik mag jo-Refai, ma lochne ne nitie Ashtaroth kod Edrei.
5. Norito Got Hermon, Saleka, Bashan duto, nyaka e tongʼ mar jo-Geshur gi Maaka, kendo gi nus mar Gilead nyaka e tongʼ-gi gi Sihon, ruodh Heshbon.
6. Musa, jatich Jehova Nyasaye kod jo-Israel noloyogi kendo Musa ma jatich Jehova Nyasaye nochiwo pinygino ne jo-Reuben, jo-Gad gi nus mar dhood Manase mondo obed kaka girkeni mag-gi.
7. Magi e ruodhi mag pinyno mane Joshua kod jo-Israel oloyo yo podho chiengʼ mar aora Jordan, kochakore Baal Gad mantie e Holo mar Lebanon nyaka Got Halak mochakore yo Seir. Pinjegi duto Joshua nochiwo kaka girkeni ni dhout Israel kaluwore gi dhoutgi kaka opog-gi mondo obed mag-gi.
8. Ne en piny gode, gi pinje mantiere e tiend gode ma yo podho chiengʼ, Araba, pewe manie tiend gode, gi thim kod Negev. Kuondego ema ne jo-Hiti, jo-Amor, jo-Kanaan, jo-Perizi, jo-Hivi kod jo-Jebus odakie. Ruodhigo ne gin:
9. Ruodh Jeriko, ngʼato achiel, Ruodh Ai (machiegni gi Bethel), ngʼato achiel,
10. Ruodh Jerusalem, ngʼato achiel, Ruodh Hebron, ngʼato achiel,
11. Ruodh Jarmuth, ngʼato achiel, Ruodh Lakish, ngʼato achiel,
12. Ruodh Eglon, ngʼato achiel, Ruodh Gezer, ngʼato achiel,
13. Ruodh Debir, ngʼato achiel, Ruodh Geder, ngʼato achiel,
14. Ruodh Horma, ngʼato achiel, Ruodh Arad, ngʼato achiel,
15. Ruodh Libna, ngʼato achiel, Ruodh Adulam, ngʼato achiel
16. Ruodh Makeda, ngʼato achiel, Ruodh Bethel, ngʼato achiel,
17. Ruodh Tapua, ngʼato achiel, Ruodh Hefer, ngʼato achiel,
18. Ruodh Afek, ngʼato achiel, Ruodh Lasharon, ngʼato achiel,
19. Ruodh Madon, ngʼato achiel, Ruodh Hazor, ngʼato achiel,
20. Ruodh Shimron Meron, ngʼato achiel, Ruodh Akshaf, ngʼato achiel,
21. Ruodh Tanak, ngʼato achiel, Ruodh Megido, ngʼato achiel,
22. Ruodh Kedesh, ngʼato achiel, Ruodh Jokneam man Karmel, ngʼato achiel,
23. Ruodh Dor (man Nafoth Dor), ngʼato achiel, Ruodh Goyim man Gilgal, ngʼato achiel,
24. kod Ruodh Tirza, ngʼato achiel. Ruodhi duto mane onegi ne oromo piero adek gachiel.

Zaburi 44:4-19
4. In e Ruodha kendo Nyasacha, magolo chik mondo Jakobo olochi.
5. Wasiro wasikwa nikech in, waloyo joma kedo kodwa kuom nyingi.
6. Atungʼ mara ok ageno kuome, liganglana bende ok mi alochi;
7. to in ema imiyowa loch ewi wasikwa, imiyo joma kedo kodwa neno wichkuot.
8. Sungawa ni kuom Nyasaye odiechiengʼ duto, kendo wabiro pako nyingi nyaka chiengʼ. Sela
9. To koro isedagiwa kendo isedwokowa piny; tinde ok idhi e kedo gi jolwenjwa.
10. Ne imiyo waringo e nyim wasigu kendo joma kedo kodwa oseyakowa.
11. Ne ijwangʼowa mondo ongamwa ka rombe kendo isekeyowa e dier pinje.
12. Ne iuso jogi nono maonge ohala mane iyudo kuom usogi.
13. Isemiyo wadoko joma iyanyo e dier joma odak butwa, wan joma inyiero kendo ma ocha gi joma olworowa.
14. Isemiyo olokwa ngero e dier ogendini; kendo ogendini kino wigi konenowa.
15. Wichkuot mara osiko neno e wangʼa odiechiengʼ duto, kendo lela wangʼa wichkuot oumo.
16. Seche ma joma ochaya kendo yanya dirona weche, nikech jasigu oramo ni nyaka ochul kuor.
17. Magi duto notimorena, kata obedo ni wiwa ne pok owil kodi, kata riambo ne singruok mari.
18. Chunywa ne pok oa moweyi; kendo tiendewa ne pok okier moweyo yori.
19. To pod ne igoyowa agoya mimiyo ondiegi olawowa; kendo ne iumowa gi mudho mandiwa.

Ngeche 14:1-2
1. Dhako mariek gero ode, to dhako mofuwo muko ode gi lwete owuon.
2. Ngʼat ma wuodhe oriere oluoro Jehova Nyasaye, to ngʼat ma yorene achach ochaye.

Luka 10:25-42
25. Chiengʼ moro achiel, ngʼat moro molony e chik nochungʼ mondo otem Yesu, nopenjo niya, “Japuonj, en angʼo monego atim eka ayud ngima mochwere kaka girkeni mara?”
26. Nodwoko niya, “Angʼo mondiki e chik? Isome nade?”
27. Nomedo dwoke niya, “ ‘Her Jehova Nyasaye ma Nyasachi gi chunyi duto gi paroni duto, gi tekoni duto kendo gi riekoni duto;’ kendo ni, ‘Her wadu kaka iherori iwuon.’ ”
28. Yesu nodwoke niya, “Isedwoko kare, tim kamano, eka inibed mangima.”
29. To kaka nodwaro mondo onenre ngʼat mariek, nomedo penjo Yesu niya, “Nyawadwa to en ngʼa?”
30. Yesu nodwoke niya, “Ngʼat moro ne wuotho koa Jerusalem ka oridore Jeriko, kendo nopo kopodho e lwet jomecho. Ne gilonyo lepe, gigoye, kendo giweye kochiegni tho.
31. To noyudo jadolo moro wuotho koluwo, yorno, to kane oneno ngʼatno, nobaro moluwo bath yo komachielo.
32. Kamano bende, ja-Lawi moro kane ochopo kanyo monene nokadho gi komachielo.
33. To ja-Samaria moro mane dhi wuoth nochopo kama ne ngʼatno nitie, kendo ka nonene, nokeche.
34. Nodhi ire motweyo adhondene kooloe mo kod divai. Eka noketo ngʼatno e ngʼe pundane owuon kendo notere e od bworo kendo norite maber.
35. Kinyne nogolo pesa mamingli mag fedha ariyo nomiyo jarit odno. Nowachone ni, ‘Rite to ka aduogo abiro chuli nengo ma imedo ritego!’
36. “Kuom ji adekgi ere miparo ni ne en wadgi ngʼat mane opodho e lwet jomechogo?”
37. Ngʼat molony gi chik nodwoko niya, “En ngʼat mane okeche.” Eka Yesu nowachone niya, “Dhi kendo itim kamano.”
38. Kane oyudo Yesu gi jopuonjrene ni e yo, nochopo gwengʼ kama dhako miluongo ni Maritha norwake e ode.
39. Ne en gi nyamin mane iluongo ni Maria, mane obet piny, e tiend Ruoth kowinjo gima owacho.
40. To Maritha nodich gi tich mangʼeny mane nyaka tim. Nodhi ire mopenjo niya, “Ruoth, ok idewo ni nyaminwa oweya atiyo mana kenda nyise mondo okonya!”
41. Ruoth nodwoke niya, “Maritha, Maritha, iparori kendo ithagori kuom gik mangʼeny kayiem,
42. to gimoro achiel kende ema dwarore. Maria oseyiero gima ber moloyo kendo ok nomaye ngangʼ.”