A A A A A
Bible in one year
April 14

Joshua 17:1-18
1. Ma e pok mar dhood Manase, kaka wuod Josef makayo, tiende ni, mar Makir, wuod Manase makayo. Makir ne kwar jo-Gilead, ma norwako Gilead gi Bashan nikech jo-Makir ne gin jolweny mongʼere.
2. Omiyo pokni nowene joka Manase mane odongʼ, kaka, anywola mar Abiezer, Helek Asriel, Shekem, Hefer, kod Shemida. Magi e nyikwa Manase ma wuod Josef mamoko machwo kaluwore gi anywolagi.
3. Zelofehad ma wuod Hefer, ma wuod Gilead, ma wuod Makir, ma wuod Manase, ne onge yawuowi makmana nyiri kende, ma nying-gi ne gin: Mala, Nowa, Hogla, Milka gi Tirza.
4. Negidhi ir Eliazar jadolo kod Joshua wuod Nun, to gi jotelo mi giwachonegi niya, “Jehova Nyasaye nochiko Musa mondo opognwa girkeni e dier owetewa.” Omiyo Joshua nomiyogi girkeni kaachiel gi owete wuonegi, kaluwore gi chik Jehova Nyasaye.
5. Pok mar Manase ne en lope apar kapok okwan piny Gilead kod piny Bashan mantiere yo wuok chiengʼ mar aora Jordan,
6. nikech nyi dhood Manase noyudo girkeni e kind owetegi. Piny jo-Gilead nobedo mar nyikwa Manase mamoko.
7. Piny Manase nochakore Asher nyaka Mikmethath mantiere yo wuok chiengʼ mar Shekem. Tongʼno nochakore yo milambo mokawo nyaka joma odak En Tapua.
8. Manase nokawo piny Tapua, to Tapua owuon, mane nitiere e tongʼ Manase, nobedo mar jo-Efraim.
9. Eka tongʼno nodhi nyime yo milambo mochopo nyaka Kana Ravin. Ne nitiere mier matindo ma mek Efraim mane nitiere e dier mier matindo mag Manase, makmana tongʼ Manase ne nitiere yo nyandwat mar holo matut madiny kendo mogik e nam.
10. Yo milambo ne en piny Efraim, to yo nyandwat ne en mar Manase. Piny Manase nochopo e nam kendo mokiewo gi Asher yo nyandwat, to Isakar yo wuok chiengʼ.
11. E Isakar kod Asher, Manase ne nitie bende kod Beth Shan, Ibleam kod jo-Dor, Endor, Tanak kod Megido, kaachiel gi jogo mane odak machiegni kodgi, ngʼat mar adek e kwan-no ne en Nafoth.
12. Kata kamano, jo-Manase ne ok nyal kawo e mier matindogi, nikech jo-Kanaan noramo ni nyaka gidag kanyo.
13. Omiyo ka jo-Israel nodoko maroteke, negiketo jo-Kanaan obedo wasumbinigi mane ok giriembogi kata matin.
14. Joka Josef nowachone Joshua niya, “Ere gima omiyo isepogonwa kendo miyowa mana kamoro achiel kaka girkeni? Wasenyaa kendo Jehova Nyasaye osegwedhowa mogundho.”
15. Joshua nodwokogi niya, “To ka usenyaa ahinya kamano kendo piny gode mag Efraim koro tinnu, kare koro dhiuru e bungu manie piny jo-Perizi kod jo-Refai mondo ubet kanyo obed maru.”
16. Joka Josef to nodwoko niya, “Piny godeno ok oromowa, kendo jo-Kanaan duto modak e pawno nigi geche mag lweny ma tiendgi otimo nyinyo, kendo mago modak Beth Shan gi mier molwore kaachiel gi holo mar Jezreel bende nigi gechego.”
17. To Joshua nowachone od Josef, ma gin Efraim kod Manase niya, “Usenyaa kendo un joma nigi teko. Ok unubed gi pok achiel kende,
18. to nyaka piny moyugno manie got bende. Beteuru nyaka kuma unyalo, to obiro bedo maru; kata obedo ni jo-Kanaan nigi geche nyinyo kendo gi tegno, pod unyalo riembogi.”

Joshua 18:1-28
1. Kanyakla duto mag jo-Israel nochokore Shilo ma giguro Hemb Romo kanyo. Pinyno nobedo e bwo lochgi,
2. makmana ne pod nitiere dhout Israel abiriyo mane pod ok oyudo girkeni margi.
3. Omiyo Joshua nowachone jo-Israel niya, “Ubiro rito nyaka karangʼo kapok uchako kawo mwandu mar piny mane Jehova Nyasaye, ma Nyasach wuoneu, asemiyou?
4. Yieruru ji adek koa e dhoot ka dhoot. Abiro oorogi mondo gidhi ginon pinyno kendo gindik malongʼo kuom pinyno, kaluwore gi pok mar ngʼato ka ngʼato. Bangʼe, to gidwog ira.
5. Nyaka upog pinyni e migepe abiriyo. Jo-Juda nyaka dongʼ kargi man yo milambo kendo joka Josef bende odongʼ kargi man yo nyandwat.
6. Bangʼ ka usendiko malongʼo kuom migepe abiriyo mar pinyno, to ukelnagiuru kae kendo abiro pogonugi gi ombulu e nyim Jehova Nyasaye ma Nyasachwa.
7. Kata kamano, jo-Lawi to ok noyud pok e dieru, nikech tichgi mar dolo ne Jehova Nyasaye e girkeni margi. To Gad, Reuben kod nus mar dhood Manase, to oseyudo girkeni margi e bath aora Jordan ma yo wuok chiengʼ nikech Musa jatich Jehova Nyasaye nosemiyogi.”
8. E kinde mane jogi owuok mondo gidhi ginon piny, Joshua nomiyogi chik niya, “Dhiuru kendo utim nonro malongʼo mar pinyni kendo undik gik moko duto muyudo e iye. Bangʼe dwoguru ira kendo abiro miyou pok maru Shilo e nyim Jehova Nyasaye.”
9. Omiyo jogo nowuok modhi koluwo dier piny tir. Negindiko gigo duto mane giyudo e pinyno e kitabu, e dala ka dala, e migepe abiriyo kendo mi gidwogo ir Joshua e kambi man Shilo.
10. Bangʼe Joshua nomiyogo pok margi Shilo e nyim Jehova Nyasaye, kendo gikanyono nopogo jo-Israel pinyno kaluwore gi dhoutgi.
11. Pok mar joka Benjamin, notimne anywola ka anywola. Kuonde mane opognigo ne ni e kind Juda gi Josef.
12. Tongʼ-gi ma yo nyandwat nochakore e aora Jordan, kochomo pewe man yo nyandwat mar Jeriko, mi oluwo piny godego kochomo yo podho chiengʼ nyaka ochomo e thim mar Beth Aven.
13. Koa kanyo nongʼado kodhi yo milambo mar pewe mag Luz (tiende ni, Bethel), modhi nyaka Ataroth Adar mantiere yo milambo mar Beth Horon Mamwalo.
14. Koa e got momanyore gi Beth Horon mantiere yo milambo, tongʼno nogomo kochomo yo podho chiengʼ mar godno, mogik Kiriath Baal (tiende ni, Kiriath Jearim), ma en dala jo-Juda. Mano e tongʼ-gi ma yo podho chiengʼ.
15. Tongʼ ma yo milambo nochakore oko mar Kiriath Jearim mantiere yo podho chiengʼ, kendo tongʼno nochopo nyaka thidhna mar pi Neftoa.
16. Tongʼno nodhi nyaka e tiend got momanyore gi Holo mar Ben Hinom, kod yo nyandwat mar Holo mar Refaim. Nodhi nyime nyaka e Holo mar Hinom koluwo yo milambo mar pewe mar dala maduongʼ mar jo-Jebus kendo mochopo En Rogel.
17. Bangʼe nogomo kochiko yo nyandwat, modhi nyaka En Shemesh, kendo nyaka Geliloth, momanyore gi Adumim, kendo oridore kadhi piny nyaka Kit Bohan ma wuod Reuben.
18. Nodhi nyime nyaka yo nyandwat mar pewe mag Beth Araba mochopo nyaka Araba.
19. Eka nodhi kendo yo nyandwat mar pewe mag Beth Hogla mi owuok koa yo nyandwat mar dho Nam Chumbi, kama aora Jordan ochakore godo mantiere yo milambo. Mano e tongʼ-gi ma yo milambo.
20. Aora Jordan ne en tongʼ mantiere yo wuok chiengʼ. Ma e kaka nopog ni anywola mar Benjamin pinygi.
21. Mier madongo mane dhood Benjamin nitierego kaluwore gi anywolagi e magi: Jeriko, Beth Hogla, Emek Keziz,
22. Beth Araba, Zemaraim, Bethel,
23. Avim, Para, Ofra,
24. Kefa Amoni, Ofni kod Geba. Giduto ne gin mier kod gwenge apar gariyo.
25. Mier mamoko ne gin: Gibeon, Rama, Beeroth,
26. Mizpa, Kefira, Moza,
27. Rekem, Irpil, Tarala,
28. Zela, Haelef, jo-Jebus (tiende ni, Jerusalem), Gibea kod Kiriath. Giduto ne gin mier kod gwenge maromo apar gangʼwen. Magi e mier mane opog ni dhood Benjamin.

Zaburi 45:6-17
6. Lochni nosik nyaka chiengʼ, yaye Nyasaye; kendo tim makare ema nobed kaka ludh loch e pinyruodhi.
7. Ihero tim makare to imon gi timbe maricho; emomiyo Nyasaye, ma Nyasachi, osetingʼi malo moyombo jowadu nikech osewiri gi mo mamiyi mor.
8. Lepi maboyo duto dungʼ tik mane-mane gi poda kod kasia; moa e ute ruodhi molichi gi lak liech. Wende mindito gi gig wer miyi mor.
9. Nyi ruodhi ni e kanyakla mag mondi moluor; mikach ruoth ni e bathi korachwich korwakore gi dhahabu mogol Ofir.
10. Winji nyara, bed mos, kendo chik iti: Gol pachi kuom jou kaachiel gi jood wuonu monywoli.
11. Berni otoyo ruoth; miye duongʼ, nikech en ruodhi.
12. Nyar Turo biro biro gi mich, joma nigi mwandu biro dwaro kony kuomi.
13. Duongʼ olworo ruoth madhako koni gi koni e kar dakne; law abola mare oton-oton gi dhahabu.
14. Omake itere ne ruoth gi law mochwe gi usi; nyiri masilili man kode luwo bangʼe kendo ikelonegi.
15. Irwakogi e ot gi ilo kod mor maduongʼ; gidonjo e dala ruoth.
16. Yawuoti biro kawo kar wuonegi; ibiro ketogi ruodhi e piny duto koni gi koni.
17. Abiro miyo ji pari e tienge duto nyaka chiengʼ; kuom mano ogendini biro paki mochwere manyaka chiengʼ.

Ngeche 14:6-6
6. Ngʼat ma jasunga nyalo dwaro rieko to ok oyud gimoro, ngʼeyo tiend wach to biro mayot ne ngʼat ma ongʼeyo pogo tiend weche.

Luka 12:1-31
1. E kindeno, kane oganda mar ji mangʼeny maromo alufe ne osechokore, makoro ginyonore giwegi, Yesu nochako wuoyo mokwongo, ni jopuonjrene kowacho niya, “Beduru motangʼ ne thowi mar jo-Farisai, ma en wuondruok.
2. Onge gimoro mopandi ma ok nofweny, kata malingʼ-lingʼ ma ok nongʼere.
3. Gima usewacho e mudho biro winjore e odiechiengʼ e lela, kendo gima usekwodho e itu ei ot maiye nolandi ewi tat ot.
4. “Awachonu osiepena, kik uluor jogo manego ringruok to bangʼe onge gima ginyalo medo timo.
5. To abiro nyisou jalno monego uluor: Luoruru jalno ma, bangʼ nego ringruok, to en gi teko mar witou e ataro mar mach. Ee, awachonu, luoreuru.
6. Oyundi abich donge ingʼiewo otonglo ariyo kende? To kata kamano kata achiel kuomgi wi Nyasaye ok wilgo.
7. Chutho, kata mana yie wiu duto osekwan mongʼe kar rombgi. Kik uluor, nikech uloyo oyundi nyadi mangʼeny.
8. “Awachonu, ngʼato angʼata mohulo ni ongʼeya e nyim ji, Wuod Dhano biro hulo ni angʼeye e nyim malaike mag Nyasaye.
9. To ngʼato angʼata mokweda e nyim ji en bende nokwede e nyim malaike mag Nyasaye.
10. Kendo ngʼato angʼata mowacho wach moro marach kuom Wuod Dhano nowene, to ngʼato angʼata ma yanyo Roho Maler ok nowene richone.
11. “Kokelu e sinagogi, e nyim jodongo gi jotelo, to kik uparru kaka dudwok weche ma odonjnugo, kata gima duwachi,
12. nikech Roho Maler biro puonjou e sano gima onego uwachi.”
13. Ngʼat moro mane ni ei oganda nowachone niya, “Japuonj nyis owadwa mondo opogna mwanduna.”
14. Yesu nodwoko niya, “Omera en ngʼa moketa jangʼad bura kata jathek e kindu?”
15. Eka nowachonegi niya, “Ritreuru! Beduru motangʼ ne kit wuoro duto; ngima mar dhano ok bedi nikech mwandu mathoth ma en-go.”
16. Kendo nogoyonegi ngero moro ni: “Puoth ngʼat moro ma jamoko nochiek maber.
17. Noparo e chunye ni, ‘Angʼo monego atim? Aonge kama dakanie chamba.’
18. “Eka nowacho ni, ‘Ma e gima abiro timo. Abiro muko dechena kendo gero moko madongo, kendo abiro kano chamba duto gi gigena kanyo.
19. Eka anawach gie chunya niya, “Chunya in-gi gik mangʼeny mabeyo misekano moromi kuom higni mangʼeny. Koro ywe, chiem, methi kendo bed mamor.” ’
20. “To Nyasaye nowachone ni, ‘In ngʼat mofuwoni! Kawuono gotienoni wangʼ nokaw ngimani. En ngʼa mabiro kawo mago miseloso ne in iwuon?’
21. “Mano e kaka nobed gi ngʼato angʼata mokano gik moko ne en owuon to ok omew e yor Nyasaye.”
22. Eka Yesu nowachone jopuonjrene niya, “Emomiyo awachonu ni kik uparru kuom ngimau, kata kuom gik ma ubiro chamo, kata kuom dendu, kata gik ma ubiro rwako.
23. Ngima duongʼ moloyo chiemo, kendo del duongʼ moloyo lewni.
24. Paruruane winy ma ok chwo cham to bende ok gikee, gionge gi kuonde keno kata dere; to Nyasaye pod pidhogi apidha. To un donge uber moloyo winy.
25. En ngʼa kuomu ma parruok moparorego nyalo miyo omed bedo mangima kata mana kuom sa achiel kende?
26. To kaka ok unyal timo mani matin-ni, angʼo momiyo uparoru kuom gik mamoko?
27. “Paruruane kaka ondanyo dongo. Ok ginyagre gi tich kata gi chwecho. To kata kamano awachonu ni kata mana Solomon e rwakruokne malich duto ne ok orwakore ka achiel kuomgi.
28. Ka kamano e kaka Nyasaye rwako lum aluma manie pap, ma kawuono nitie to kiny iwite e mach, to koro un dorwaku, machal nade, yaye un joma yiegi tin-gi?
29. Kendo kik uket chunyu kuom gima dicham kata madi madhi, kik uparru kuom mago.
30. Nimar jopiny ema chandore ka dwaro gigi duto, to bende Wuonu ongʼeyo ni udwaro gigi duto.
31. To dwaruru pinyruoth Nyasaye, eka gigi duto bende nomiu kaachiel gi mago.