A A A A A

1 Weche mag Ndalo 21:1-30
1. Satan ne dwaro hinyo jo-Israel omiyo nosundo Daudi mondo okwan jo-Israel.
2. Daudi nowachone Joab kaachiel gi jotend jolweny niya, “Dhiuru kendo ukwan jo-Israel kochakore Bersheba nyaka chop Dan, bangʼe to inyisa kar rombgi mondo mi angʼe ni gin ji adi.”
3. To Joab nodwoke niya, “Mad Jehova Nyasaye med jolweny madirom nyadi mia achiel. Ruodha kendo jatenda, to donge gin duto gin jo-ruoth? To en angʼo momiyo ruoth ma en ruodha didwar timo richo machal kama ni Israel?”
4. Kata kamano ruoth notamo Joab omiyo Joab nowuok modhi e piny jo-Israel duto, bangʼe noduogo Jerusalem.
5. Joab nokelo ne Daudi kar kwan jolweny kama: Kuom jo-Israel ne nitie ji tara achiel gi alufu mia achiel mane nyalo tingʼo ligangla koriwore gi jo-Juda alufu mia angʼwen gi piero abiriyo.
6. To Joab ne ok okwano jo-Lawi kod jo-Benjamin nikech nosin gi chik ruoth.
7. Chikni ne rach ahinya e nyim wangʼ Nyasaye omiyo nokumo jo-Israel.
8. Eka Daudi nowacho ni Nyasaye niya, “Asetimo richo maduongʼ kuom gima asetimoni. To koro akwayi mondo igol richoni kuom jatichni. Asetimo gima ofuwo ahinya.”
9. Jehova Nyasaye nowacho ne Gad ma jokor wach mar Daudi niya,
10. “Dhiyo iwach ni Daudi ni, ‘Ma e gima Jehova Nyasaye wacho: Aketo weche adek e nyimi. Yier achiel kuomgi monego atimni.’ ”
11. Omiyo Gad nodhi ir Daudi mowachone niya, “Ma e gima Jehova Nyasaye owacho: ‘Kaw achiel kuomgi:
12. higni adek mag kech, dweche adek ma wasiku biro lawoue gi ligangla ka negou kata ndalo adek mar ligangla mar Jehova Nyasaye (ma en ndalo mag dera marach e piny), ka malaika Jehova Nyasaye neko kamoro amora e piny Israel.’ Koro par ane mondo imiya dwoko matero ni ngʼama ne oora.”
13. Daudi nodwoko Gad niya, “An-gi chuny lit ahinya. Ber mondo alwar e lwet Jehova Nyasaye nikech ngʼwonone duongʼ, to kik iweya mondo alwar e lwet ji.”
14. Omiyo Jehova Nyasaye nokelo masira kuom jo-Israel kendo nonego jo-Israel alufu piero abiriyo.
15. Kendo Nyasaye nooro malaika mondo oketh Jerusalem. To kane malaikano timo kamano Jehova Nyasaye noneno mano mi okuyo nikech tim malichno mi nonyiso malaika mane nego ji niya, “Oromo! Koro dwok lweti.” Malaika mar Jehova Nyasaye noyudo ochungʼ e kar dino cham mar Arauna ja-Jebus.
16. Daudi nongʼiyo malo ma oneno malaika mar Jehova Nyasaye kochungo e kind polo gi piny ka otingʼo ligangla mager e lwete mane orieyo kuom Jerusalem. Bangʼe Daudi gi jodongo nopodho piny auma ka girwakore gi pien gugru.
17. Daudi nowacho ni Jehova Nyasaye niya, “Donge an ema nagolo chik mondo okwan joma nyalo dhi e lweny? An ma an jakwath ema asetimo richo kendo aseketho. Magi to gin mana rombe, angʼo magiseketho? Yaye Jehova Nyasaye ma Nyasacha, akwayi ni an ema ikuma kaachiel gi joga to kik iwe masira odongʼ kuom jogi.”
18. Bangʼe malaika mar Jehova Nyasaye nochiko Gad mondo onyis Daudi odhi malo kar dino cham ma Arauna ja-Jebus mondo oger kendo mar misango ni Jehova Nyasaye.
19. Omiyo Daudi nodhi malo kaluwore gi wach mane Gad osewachone kuom nying Jehova Nyasaye.
20. Kane Arauna dino ngano, notingʼo wangʼe ma oneno malaika, yawuote mane ni kode nopondo.
21. Bangʼe Daudi nodhi ire, kane Arauna ogoyo wangʼe monene, nowuok kar dino mokulore auma nyaka e lowo e nyim Daudi.
22. Daudi nonyise niya, “Yie imiya laru mar dino cham mondo angʼiew mondo agerie kendo mar misango ni Jehova Nyasaye eka tho manego ji orum. Yie iusnago e kar romb nengone duto.”
23. Arauna nowacho ne Daudi niya, “Kawe! Mad ruodha ma jatenda okawe kendo otim kode gima chunye dwaro. Ne, anamiyi rwedhi mondo ichiw kaka misango miwangʼo pep, kod gige dino kaka yien kaachiel gi ngano kaka cham michiwo; abiro chiwogi duto.”
24. To Ruoth Daudi nodwoko Arauna niya, “Ooyo, nyaka achuli nengone duto mowinjore kode.” Ok anayie ngangʼ kawo ne Jehova Nyasaye giri nono kata timo misango miwangʼo pep ma ok achuloe gimoro.
25. Omiyo Daudi nochulo Arauna pesa mag dhahabu ma dirom kilo abiriyo mane nengo kar dinono.
26. Daudi nogero kendo mar misango ni Jehova Nyasaye kanyo kendo nochiwo misango miwangʼo pep kod chiwo mar lalruok. Noluongo Jehova Nyasaye, kendo Jehova Nyasaye nodwoke gi mach moa e polo kalwar e kendo mar misango miwangʼo pep.
27. Eka Jehova Nyasaye nowuoyo gi malaika mine odwoko liganglane e olalo mare.
28. E sechego Daudi notimo misengini kanyo kane oneno ni Jehova Nyasaye osedwoke e laru mar dino mar Arauna ja-Jebus.
29. Hekalu mar Jehova Nyasaye mane Musa oloso e thim, kaachiel gi kendo mar misango miwangʼo pep e kindego ne pod nitiere e kar lemo man Gibeon.
30. Kata kamano, Daudi ne ok nyal dhiyo bute mondo openj Nyasaye nikech ne oluoro ligangla mar malaika mar Jehova Nyasaye.

1 Weche mag Ndalo 22:1-19
1. Bangʼe Daudi nowacho niya, “Ma e kama od Jehova Nyasaye ma Nyasaye nobedie, kendo kae ema jo-Israel nogerie kendo mar misango miwangʼo pep.”
2. Omiyo Daudi nogolo chik mondo ochok jodak duto manie piny jo-Israel kendo koa kuomgi noyiero jangʼad kite mondo opa kite migerogo od Nyasaye.
3. Noiko nyinyo modhuro mondo olosgo musmande migedogo kendo mirwakogo dhoudi mag rangeye gi mula mathoth mokadho apima.
4. Bende noiko yiend sida madongo ma ok kwan nikech jo-Sidon gi jo-Turo nokelone Daudi yiende mangʼeny mag sida.
5. Daudi nowacho niya, “Wuoda Solomon pod rawera mayot kendo en gi ngʼeyo matin, to ot monego ogerne Jehova Nyasaye nyaka bed miwuoro kendo ma humbe gi berne onego onere e piny mangima. Omiyo nyaka aikne gige gedo.” Kuom mano, Daudi noiko gik moko mangʼeny kapok otho.
6. Bangʼe noluongo wuode Solomon mochike ni mondo oger ot ne Jehova Nyasaye, ma Nyasach Israel.
7. Daudi nowachone Solomon niya, “Wuoda naparo e chunya mondo ager ot miluongo gi Nying Jehova Nyasaye, ma Nyasacha.
8. To wach Jehova Nyasaye nobirona kawacho ni, ‘Isechwero remo mangʼeny kendo isekedo lwenje mangʼeny. Ok iniger ot maluongo Nyinga nikech isechwero remo mangʼeny e nyima.
9. To ininywol wuowi manobed ngʼat mohero kwe maonge tungni, kendo anami obed gi kwe kuom jowasike molwore. Enochake ni Solomon, mi anakelni jo-Israel kwe e ndalo lochne.
10. En ema noger ot miluongo gi Nyinga. Enobed wuoda, to anabed wuon mare kendo anagur loch mar pinyruodhe mar Israel nyaka chiengʼ.’
11. “Koro wuoda, Jehova Nyasaye obed kodi, kendo mad ogwedhi mondo mi iger od Jehova Nyasaye, ma Nyasachi kaka nosewacho ni initim.
12. Mad Jehova Nyasaye omiyi rieko kod ngʼeyo e kinde moketi mondo irit jo-Israel kendo mondo mi irit chik Jehova Nyasaye, ma Nyasachi.
13. Bangʼe inine ber kimako chike kod buche ma Jehova Nyasaye nomiyo Musa ne jo-Israel. Bed motegno kendo gichir, kik iluor kata kik chunyi bed gi nyosruok.
14. “Aseneno lit malich mondo aikne od Jehova Nyasaye dhahabu ma pekne romo tan alufu adek mia abiriyo gi piero abich kaachiel gi fedha ma pekne romo tan alufu piero adek gabiriyo gi mia abich kaachiel gi mula kod nyinyo ma pekgi okadho apima kod yiende gi kite. In bende inyalo medo moko.
15. In gi jotich mangʼeny kaka jopa kite, jogedo gi jopa bao kaachiel gi ji molony e tije mopogore opogore,
16. mag dhahabu, kod fedha, mula kod nyinyo kaachiel gi jopecho mokadho akwana. Koro chak tich, mad Jehova Nyasaye obed kodi.”
17. Bangʼe Daudi nochiko jotend Israel duto mondo okony wuode Solomon.
18. Nowachonegi niya, “To donge Jehova Nyasaye ma Nyasachu ni kodu? To donge osemiyou kwe e alworau duto? Nimar osechiwo joma odak e pinyni e lweta ma pinyni koro nitie e bwo loch Jehova Nyasaye kaachiel gi joge.
19. Omiyo koro keturu chunyu gi ngimau kuom dwaro Jehova Nyasaye ma Nyasachu. Koro chakuru gero kama ler mar lemo mar Jehova Nyasaye mondo omi ukel Sandug Muma mar Singruok mar Jehova Nyasaye kod gigo mopwodhi mag Nyasaye ei hekalu mibiro gero ne Nying Jehova Nyasaye.”

Zaburi 78:34-39
34. E kinde moro amora mane Nyasaye okumogie, to ne gimanye mine gilokore ka gidware gi siso.
35. Negiparo ni Nyasaye ema ne en lwanda margi, kendo ni Nyasaye Man Malo Moloyo ema ne en Jawargi.
36. To kata kamano ne gichare achara gi dhogi, ka giwuonde gi lewgi.
37. Nimar chunygi ne ok omoko kuome, kendo ne ok gilu singruokne kuom adier.
38. To en, kaka en ngʼama kecho ji, noweyonegi kethogi, kendo ne ok otiekogi. Kinde ka kinde nogengʼo mirimbe kendo ne ok otoyo mirimbe duto kuomgi.
39. Noparo kaka ne gin mana dhano adhana machalo yamo makalo kendo ok chak duogi.

Ngeche 20:1-2
1. Divai en jajaro to kongʼo en koko; ngʼat motelne kodgi onge rieko.
2. Mirimb ruoth chalo gi ruto mar sibuor; ngʼat momiyo obedo gi gero lalo ngimane.

Tich Joote 9:1-21
1. Kindeno Saulo ne pod siemo jopuonjre mag Ruoth, kochano mar negogi. Nodhi ir jadolo maduongʼ
2. mokwaye barupe mane nyalo miye teko mar donjo e sinagoke man Damaski, mondo ka oyudo joma luwo Yor Kristo, bed ni gin chwo kata mon, to omakgi otergi Jerusalem kaka joma otwe.
3. Kane oyudo owuotho ka ochiegni chopo Damaski, nopo ka ler moa e polo omenye molwore.
4. Nogore piny, mi owinjo dwol moro kawachone niya, “Saulo, Saulo, isanda nangʼo?”
5. Saulo nopenjo niya, “In ngʼa, Ruoth?” Nodwoke niya, “An Yesu ma isando.
6. Koro aa malo idhi Damaski kendo ibiro nyisi gima nyaka itim.”
7. Jogo mane ni e wuoth gi Saulo nochungʼ kanyo ka dhogi omoko; nikech ne giwinjo dwol to ok gine ngʼato.
8. Saulo nochungʼ oa malo, to kane oyawo wengene, to ne ok onyal neno gimoro. Omiyo negimako bade kagitaye gitere Damaski.
9. Nobedo muofu kuom ndalo adek, kendo ne ok ochiemo kata madho gimoro.
10. Damaski kanyo ne nitie japuonjre moro miluongo ni Anania. Ruoth nowuoyo kode e fweny, kaluonge niya, “Anania!” Nodwoko niya, “Antie, Ruoth.”
11. Ruoth nowachone niya, “Wuogi idhi e od Judas, mantiere kama iluongo ni Yo Moriere Tir, mondo ipenjgi ngʼat moro ma ja-Tarso, miluongo ni Saulo nimar olemo kuno.
12. Noneno ngʼat moro miluongo ni Anania e fweny ka obiro kendo noyieyo lwete kuome mondo ochak onen.”
13. To Anania nodwoko niya, “Ruoth, asewinjo weche mangʼeny kuom ngʼatno, gi timbene maricho mosebedo kotimo ni jogi maler modak Jerusalem.
14. Kendo Damaski bende osebire ka jodolo madongo omiye teko mar mako ji duto maluongo nyingi.”
15. To Ruoth nowachone Anania niya, “Dhiyo! Ngʼatni en gir tichna ma aseyiero mondo oter nyinga e dier joma ok jo-Yahudi ma ok jo-Yahudi kaachiel gi ruodhigi; kendo e dier jo-Israel.
16. Abiro nyise masiche duto monego one nikech nyinga.”
17. Eka Anania nodhi e odno modonjo nyaka e iye. Noyieyo lwete kuom Saulo kowachone niya, “Owadwa Saulo, Ruoth, ma en Yesu manyocha ofwenyoreni ka in e yo ibiro ka, oseora iri mondo ichak inen kendo mondo ipongʼ gi Roho Maler.”
18. Gikanyono gima chalo gi ololo nolwar oa e wenge Saulo mi koro nonyalo neno. Noa malo mi nobatise,
19. kendo kane osechiemo matin, to tekone noduogo. Saulo nodak gi jopuonjre Damaski kuom ndalo mogwarore,
20. kendo bangʼ mano nochako yalo Injili e sinagoke, kowacho ni Yesu en Wuod Nyasaye.
21. Ji duto mane owinje nowuoro ka gipenjore niya, “Donge ma e ngʼat mane sando joma ne luongo Nying Yesu Jerusalem? Donge osebiro ka mana mondo okawgi kaka joma otwe mondo otergi ni Jodolo madongo?”