A A A A A

2 Samuel 5:1-25
1. Dhout Israel duto nobiro Hebron ir Daudi ma giwacho niya, “Wan ringreni kendo wan remo achiel.
2. E ndalo mokadho, kane pod Saulo ruodhwa in ema ne itelo ni jo-Israel e lwenjegi. Kendo Jehova Nyasaye nowachoni niya, ‘In ema nibed jakwadh joga Israel, kendo inibed jatendgi.’ ”
3. Kane jodong Israel duto osebiro Hebron ir Ruoth Daudi notimo kodgi winjruok e nyim Jehova Nyasaye, kendo ne giwiro Daudi mondo obed ruodh Israel.
4. Daudi ne ja-higni piero adek kane obedo ruoth, kendo nobedo e loch kuom higni piero angʼwen.
5. Ne en e loch kuom higni abiriyo gi dweche auchiel ka en ruodh Juda kodak Hebron kendo ne en ruodh Israel gi Juda kodak Jerusalem kuom higni piero adek gadek.
6. Ruoth gi joge nodhi Jerusalem momonjo jo-Jebus mane odak kanyo. Jo-Jebus nowacho ni Daudi niya, “Ok inidonj ka; kata mana muofuni gi rangʼonde notami donjo.” Negiparo niya, “Daudi ok nyal donjo kanyo.”
7. To kata kamano Daudi noloyogi mokawo ohinga mar Sayun, ma en Dala Maduongʼ mar Daudi.
8. Chiengʼno Daudi nowacho niya, “Ngʼato angʼata madwaro loyo jo-Jebus nyaka kadh e otuchi ma pi kadhogo eka dochop kuom rangʼonde gi muofni, ma gin jowasik Daudi.” Mano ema omiyo nowach ni muofni gi rongʼonde ok nodonj e dala ruoth.
9. Eka Daudi nodak e dala mochiel gi ohinga moluonge ni Dala Maduongʼ mar Daudi. Nogere kolwore gi ohinga motegno gi yo ka iye.
10. Kendo nomedo bedo gi teko ahinya, nikech Jehova Nyasaye Maratego ne ni kode.
11. Koro Hiram ruodh Turo nooro joote ir Daudi ka gitingʼo sirni mag yiend sida gi jopa bao kod jogedo mag kite, kendo negigero dala ruoth ni Daudi.
12. Kendo Daudi nongʼeyo ni Jehova Nyasaye osegure kaka ruodh Israel kendo osetingʼo pinyruodhe malo mana nikech joge Israel.
13. Bangʼ kane osedar Hebron, Daudi nokendo monde kaachiel kod mon mamoko Jerusalem kendo nonywolone yawuowi gi nyiri mangʼeny.
14. Magi e nying nyithindo mane onywolo ka en Jerusalem: Shamua, Shobab, Nathan, Solomon,
15. Ibhar, Elishua, Nefeg, Jafia,
16. Elishama, Eliada kod Elifelet.
17. Kane jo-Filistia owinjo ni Daudi osewir bedo ruodh jo-Israel, negiwuok kar rombgi, mondo gidware, to Daudi nowinjo wachno omiyo nowuok modhi kama ochiel motegno.
18. Koro jo-Filistia nosebiro ma gimonjo holo mar Refaim;
19. omiyo Daudi nopenjo Jehova Nyasaye niya, “bende anyalo dhi mondo amonj jo-Filistia? Bende iniketgi e lweta?” Jehova Nyasaye nodwoke niya, “Dhiyo, nikech abiro chiwo jo-Filistia e lweti.”
20. Omiyo Daudi nodhi Baal Perazim kendo noloyogi kanyo. Nowacho niya, “Kaka pi muomo, e kaka Jehova Nyasaye osemwomore ni wasika e nyima.” Mano emomiyo kanyo nochak ni Baal-Perizim.
21. Jo-Filistia noweyo nyisechegi kanyo kendo Daudi gi joge notingʼo gi modhigo.
22. Jo-Filistia nochako oyworo ni lweny e holo mar Refaim;
23. omiyo Daudi nopenjo Jehova Nyasaye wach kendo Jehova Nyasaye nodwoke niya, “Kik ichomgi tir lwor gi yo ka ngʼegi kendo imonjgi kama omanyore gi omburi.
24. Kiwinjo ka wi omburi yiengni, iwuog mapiyo nikech mano biro nyiso ni Jehova Nyasaye osetelo e nyimi mondo otiek jolweny mag jo-Filistia.”
25. Omiyo Daudi notimo kaka Jehova Nyasaye nochike, mi nonego jo-Filistia kochakore Gibeon nyaka Gezer.

2 Samuel 6:1-23
1. Daudi ne ochako okelo jo-Israel kamoro achiel, chwo moyier, maromo alufu piero adek.
2. En kod joge duto ne nodhi Baala e piny Juda mondo giom Sandug Muma mar Nyasaye kuno, miluongo gi nying Jehova Nyasaye Maratego, mobet e kind kerubi manie Sandug Muma.
3. Negiketo Sandug Muma mar Nyasaye e gari manyien mine gigole e od Abinadab, mane ni ewi got. Uza gi Ahio, ma gin yawuot Abinadab, ema ne chiko gari manyien
4. mane otingʼo Sandug Muma mar Nyasaye, kendo Ahio ne wuotho e nyime.
5. Daudi kod dhood Israel duto ne miel gi tekregi duto e nyim Jehova Nyasaye ka giwer gi thumbe gi nyatiti gi orutu gi oyieke gi kayamba gi nyiduonge.
6. Kane gichopo kar dino mar Nakon, Uza notero lwete mosiro Sandug Muma mar Nyasaye nimar rwedhi nochwanyore.
7. To mirimb Jehova Nyasaye ne ger gi Uza nikech tim mane otimo ma ok ber omiyo Nyasaye nogoye motho but Sandug Muma mar Nyasaye.
8. Daudi nokecho nikech mirima mager mar Jehova Nyasaye nomwomore kuom Uza, omiyo nochak kanyo ni Perez Uza, nying ma pod iluongogo kanyo nyaka chil kawuono.
9. Luoro nomako Daudi chiengʼno nikech Jehova Nyasaye, mopenjo niya, “Ere kaka Sandug Muma mar Jehova Nyasaye dikel ira?”
10. Ne ok oyie mondo okaw Sandug Muma mar Jehova Nyasaye odhigo e Dala Maduongʼ mar Daudi. Kar timo mano to nobaro motere e od Obed-Edom ja-Giti.
11. Sandug Muma mar Jehova Nyasaye ne owe e od Obed-Edom ja-Giti kuom dweche adek, kendo Jehova Nyasaye nogwedhe gi ode duto.
12. Eka nowacho ni Ruoth Daudi niya, “Jehova Nyasaye osegwedho od Obed-Edom gi gige duto nikech Sandug Muma mar Nyasaye.” Omiyo Daudi nolor mwalo kodhi e od Obed-Edom mondo oom Sandug Muma mar Nyasaye, mine okele e Dala Maduongʼ mar Daudi gi mor.
13. Kane joma otingʼo Sandug Muma mar Jehova Nyasaye ogoyo ondamo auchiel, notimo misango gi rwath gi nyaroya machwe.
14. Daudi, korwako law mayom mar dolo miluongo ni efod, nomiel aduwa e nyim Jehova Nyasaye gi tekre duto,
15. e kinde ma en kaachiel gi dhood Israel duto, nokelo Sandug Muma mar Jehova Nyasaye gi mahu ka igoyo tungʼ.
16. E kinde mane Sandug Muma mar Jehova Nyasaye donjo e Dala Maduongʼ mar Daudi, Mikal nyar Saulo nongʼicho gie dirisa. Kendo kane oneno Ruoth Daudi kachikore kendo miel aduwa e nyim Jehova Nyasaye, nochaye gi chunye.
17. Negikelo Sandug Muma mar Jehova Nyasaye mi gikete kare ei hema mane Daudi osegurone, kendo Daudi notimo misango miwangʼo pep gi misengini mag lalruok michiwo e nyim Jehova Nyasaye.
18. Bangʼ kane osetieko timo misango miwangʼo pep gi misengini mag lalruok, nogwedho ji e nying Jehova Nyasaye Maratego.
19. Eka nomiyo oganda Israel duto chwo gi mon, ngʼato ka ngʼato, makati gi olembe mongʼin. Kendo ji duto nodok miechgi.
20. Kane Daudi odok dala mondo ogwedh joode, Mikal nyar Saulo nowuok mondo oromne mowachone niya, “Mano kaka ruodh Israel nomiyore duongʼ kawuono koelore duk e nyim wasumbini ma nyiri mag jotije mana kaka dhano adhana nyalo timo!”
21. Daudi nowacho ni Mikal niya, “Ne atime e nyim Jehova Nyasaye, mane oyiera kar yiero wuonu kata ngʼato moa e dhoode kane oketa mondo atel ni oganda Jehova Nyasaye ma en Israel, abiro tugo kamiel e nyim Jehova Nyasaye.
22. Abiro medo bedo mofuwo maloyo mae, bende abiro medo dwokora matin e wangʼa awuon. To wasumbini ma nyiri miwachogi, to biro miya duongʼ.”
23. Kendo Mikal nyar Saulo ne ok onywolo nyithindo nyaka notho.

Zaburi 63:1-11
1. Zaburi mar Daudi kane en e thim mar Juda. Yaye Nyasaye, in e Nyasacha, adwari gi tekra duto; chunya riyo oloyo mar neni kendo denda duto dwari, e piny motwo kendo maliet, maonge pi modho.
2. Aseneni ei kari maler kendo asengʼeyo tekoni gi duongʼni.
3. Nikech herani ber moloyo ngima, dhoga biro miyi duongʼ.
4. Abiro paki kapod angima, kendo abiro tingʼo bedena malo e nyingi.
5. Chunya biro romo mana ka ngʼama oromo gi chiemo mabeyo mogik; abiro yawo dwonda ka apaki gi wer.
6. Ka an e kitandana to apari; pacha osiko pari seche duto mag otieno.
7. Nikech in e konyruokna, awer ka an e bwo tipo mar bwombeni.
8. Chunya omoko kuomi; lweti ma korachwich orita.
9. Joma dwaro kawo ngimana ibiro tieki; gibiro dhi piny nyaka ei bur kama tut.
10. Ibiro chiwgi ne ligangla kendo gibiro doko chiemb ondiegi.
11. To ruoth to biro bedo moil kuom Nyasaye; ji duto masingore e nying Nyasaye biro pake, to dho jo-miriambo ibiro um mi lingʼ.

Ngeche 16:16-17
16. To ber maromo nade yudo rieko moloyo dhahabu, yiero ngʼeyo tiend wach moloyo fedha!
17. Yor ngʼat moriere tir kwedore gi richo; ngʼat manono yorene orito ngimane!

Johana 5:1-23
1. Bangʼ kinde moko, Yesu nodhi Jerusalem e Sap jo-Yahudi.
2. E Jerusalem kanyo, but ranga Rombe, miluongo ni Bethesda gi dho jo-Hibrania, ne nitiere yawo moro ma nigi raidhi abich midonjogo.
3. Kanyo ji mathoth man-gi tuoche mopogore opogore kaka muofni, rongʼonde, kod joma nigi athany nohero riyo kanyo [kendo negirito mondo pi otugre.
4. Kinde ka kinde malaika mar Ruoth ne lor mondo otug pi. Ngʼama nokwongo donjo e pigno sa ma otugoreno ne chango kuom kit tuo moro amora mane en-go].
5. To ne nitie ngʼato kanyo mane osebedo gi midekre kuom higni piero adek gaboro.
6. Kane Yesu onene konindo kanyo, kendo kane onyise ni osebedo kochal kamano kuom kinde marabora, nopenje niya, “Bende idwaro ni ochangi?”
7. Ngʼatno nodwoke niya, “Jaduongʼ, aonge gi ngʼama nyalo konya donjo ei yawo sa ma pi otugore. Kinde ka kinde ma atemo ni adonji to ngʼat machielo donjo kuongona.”
8. Yesu nowachone niya, “Aa malo! Kaw pieni mondo iwuothi.”
9. Gikanyono ngʼatno nochango, kendo nokawo piende mowuotho. Ma notimore chiengʼ Sabato,
10. omiyo jo-Yahudi nowachone ngʼama nochangino niya, “Kawuono en chiengʼ Sabato, kendo chik ok oyieni tingʼo pieni.”
11. Nodwokogi niya, “Ngʼat ma nochanga ema nowachona ni, ‘Kaw pieni mondo iwuothi.’ ”
12. Omiyo negipenje niya, “Mano to en ngʼama nade manowachoni ni ikaw pieni kendo iwuothi?”
13. To ngʼat mane ochangino ne ok ongʼeyo nying ngʼat mane ochange, nimar noyudo ka Yesu osedonjo ei oganda mane ni kanyo.
14. Bangʼe Yesu noyude e hekalu mowachone niya, “Winji, koro isedoko mangima. We richo, nono to gimoro marach moloyo biro timoreni.”
15. Ngʼatno noa modhi onyiso jo-Yahudi ni Yesu ema nochange.
16. Kuom mano, nikech Yesu ne chango ji chiengʼ Sabato, jo-Yahudi nosande.
17. To Yesu nowachonegi niya, “Wuora osiko katiyo tichne nyaka kawuono, kendo an bende atiyo mana kamano.”
18. Wachni nomiyo jo-Yahudi oramo ni nyaka ginege, nimar negineno ni ok Sabato kende ema noketho, to bende noluongo Nyasaye ni Wuon-gi, manyiso ni ne oketore ni orom gi Nyasaye.
19. Yesu nodwokogi niya, “Awachonu adier ni, Wuod Dhano ok nyal timo gimoro kende owuon; to onyalo mana timo gima oneno ka Wuoro timo, nikech gimoro amora ma Wuoro timo ema Wuowi bende timo.
20. Nimar Wuoro ohero Wuowi, kendo onyise gik moko duto motimo. Ee, obiro medo nyise nyaka gik madongo moloyo magi mi unuwuor.
21. Mana kaka Wuoro chiero joma otho, kendo miyogi ngima, e kaka Wuowi bende chiwo ngima ne ngʼato angʼata mohero.
22. To bende, Wuoro ok ngʼad bura ne ngʼato, to oseketo teko mar ngʼado bura e lwet Wuowi,
23. mondo ji duto omi Wuowi duongʼ mana kaka gimiyo Wuoro duongʼ. Ngʼat ma ok mi Wuowi duongʼ ok mi Wuoro mane ooro Wuowino duongʼ.