A A A A A

Hosea 5:1-15
1. “Winjuru ma, un jodolo! Chikuru itu, un jo-Israel! Winjuru, yaye jood ruoth! Kumni obironu: Usebedo obadho e Mizpa, gogo mopedhi ewi Tabor.
2. Joma ongʼanyo ni e tho malich. Abiro kumogi giduto.
3. Angʼeyo gik moko duto kuom Efraim; onge gima opondona kuom jo-Israel. Efraim, un to usedoko kaka ochot; to jo-Israel timo timbe modwanyore.
4. “Timbegi omonogi duogo ir Nyasachgi. Tim marach mar chode ni e chunygi; ok giyie kuom Jehova Nyasaye.
5. Sungruok mar jo-Israel nyiso rachgi; jo-Israel kaachiel gi Efraim podho e richogi; kendo jo-Juda bende podho kodgi.
6. Ka gidhi gi kweth dhogi kaachiel gi chiachgi mondo gitim misengni ni Jehova Nyasaye, to ok giniyude nikech osewuok moa kuomgi.
7. Gisebedo joma ok jo-adiera ni Jehova Nyasaye; ginywolo nyithindo ma kimirwa. Sewni ma gitimo ka dwe owuok biro tiekogi kaachiel gi puothegi.
8. “Gouru turumbete e dala mar Gibea, gouru abu e dala mar Rama. Gouru nduru mar lweny e dala mar Beth Aven; yaye, jo-Benjamin teluru.
9. Efraim biro bet gunda ka chiengʼ makumogie ochopo. Alando gima nyaka timre e kind dhout Israel.
10. Jotend Juda chalo gi joma ochoro kite man e kiewo. Abiro olo mirimba kuomgi mana ka pi oula.
11. Jo-Efraim ibiro toyo ka bura oloyogi, nikech giketo chunygi mar luwo nyiseche manono.
12. Achalo gi oguyo ne jo-Efraim, achalo gima otop ne jo-Juda.
13. “Ka Efraim noneno tuone, kendo Juda oneno adhondene, eka Efraim nodwaro kony kuom Asuria, kendo gikwayo kony ir ruoth maduongʼ. To ok onyal thiedhou, ok onyal thiedho adhondeu.
14. Abiro bedo ka sibuor ni Efraim, kaka sibuor malich ni Juda. Abiro kidhogi matindo tindo bangʼe to abiro weyogi. Anatingʼ-gi matergi mabor, maonge ngʼama nyalo resogi.
15. Bangʼe to anadog kar dakna, nyaka chop kinde maginiyie ni giseketho. Giniduog ira ka gidwara gi chunygi duto nikech thagruok malit magiseyudo.”

Hosea 6:1-11
1. “Biuru mondo wadog ir Jehova Nyasaye. Osekidhowa matindo tindo to obiro changowa; osehinyowa to obiro tweyo adhondewa.
2. Bangʼ ndalo ariyo obiro duogo chunywa to e odiechiengʼ mar adek obiro resowa, mondo omi wadag kode.
3. Waluonguru Jehova Nyasaye; wadhiuru nyime gi luongo nyinge. Mana kaka chiengʼ wuok, e kaka obiro wuok; enobi irwa mana ka kodh chwiri, mana ka koth mabiro bangʼ chwiri mamiyo lowo bedo mangʼich.”
4. “Angʼo madatimni Efraim? Angʼo ma datim kodi, in Juda? Herani chalo gi ongʼwengʼo mar okinyi, kata gi thoo mar okinyi malal nono ka nyango tegno.
5. Emomiyo an kaachiel gi jonabi maga wangʼadou matindo tindo, ne anegou gi weche mawuok e dhoga; buche mane angʼadonu nobiro kuomo mapiyo mana ka mil polo.
6. Nimar adwaro ni ukech joweteu, to ok ni uchiwna misango, kendo ngʼeyo Nyasaye ber moloyo misengini miwangʼo pep.
7. Mana kaka Adam, giseketho singruok mane atimo kodgi, ne ok gibedo jo-adier koda e ndalono.
8. Gilead en dala machwo ma jo-mahundu odakie, en dala mosechwerie remb ji.
9. Jodolo chalo mana gi jomecho ma pondo ne ji e dir yo, ka girito ngʼat makadho mondo gima. Gineko e yo madhi Shekem, gitimo timbe mahundu makwodo wich.
10. Aseneno gima lich e od Israel. Kanyo Efraim osechiwore ne chode kendo Israel osedwanyore.
11. “To un bende jo-Juda kinde ma ingʼadonue bura osechopo. “Abiro gwedho ogandana e kinde manaduogie ka gia e twech,

Zaburi 139:1-6
1. Kuom jatend wer. Zaburi mar Daudi. Yaye Jehova Nyasaye, isenona kendo ingʼeya.
2. Ingʼeya sa ma abet piny nyaka sa ma aa malo; adier, ingʼeyo parona gi kuma bor.
3. Bende ingʼeyo yorega ma aluwo kod kuonde ma ayweyoe; yorena duto oyangoreni maber.
4. Kata kapok wach moro owuok e dhoga to ingʼeye malongʼo, yaye Jehova Nyasaye.
5. Ilwora koni gi koni mi iketa diere; adier, iseuma duto gi lweti.
6. Rieko ma kamano lichna miwuoro, kendo otutna moyombo pacha.

Ngeche 29:19-19
19. Misumba ok nyal kony kirieye mana gi wach kende; kata bed ni owinjo, to ok obi rwako.

1 Johana 5:1-21
1. Ngʼato ka ngʼato moyie ni Yesu e Kristo en nyathi Nyasaye, kendo ngʼama ohero Wuoro ohero nyathine bende.
2. Ma e kaka wangʼeyo ni wahero nyithind Nyasaye: Ka wahero Nyasaye kendo wamako chikene.
3. Hero Nyasaye en luoro chikene, to chikene ok tek rito
4. nikech ngʼat ma Nyasaye onywolo loyo piny. Loch ma waloyogo piny en yie.
5. En ngʼa moloyo piny? Mana ngʼat moyie ni Yesu en Wuod Nyasaye.
6. Yesu Kristo e Jal mane obiro gi pi kod remo. Ne ok obiro gi pi kende, to nobiro gi pi kod remo. Roho Maler wacho ni ma en adieri, nikech Roho en e adiera.
7. Nimar nitie joneno adek, ma gin:
8. Roho gi pi kod remo, kendo jonenogi winjore kuom wachni.
9. Wayie gi nend dhano, to nend Nyasaye ema duongʼ moloyo nikech en neno ma Nyasaye owuon osewacho kuom Wuode.
10. Ngʼat moyie kuom Wuod Nyasaye nigi nenoni e chunye, to ngʼama ok oyie kuome miyo Nyasaye doko ja-miriambo, nikech odagi yie gima Nyasaye osewacho kaka janeno kuom Wuode.
11. To ma e gima Nyasaye osewacho: Nyasaye osemiyowa ngima mochwere kendo ngimano ni kuom wuode.
12. Ngʼat man-gi Wuowi nigi ngima; to ngʼat maonge gi Wuod Nyasaye onge gi ngima.
13. Andikonu wechegi, un joma oyie kuom nying Wuod Nyasaye, mondo ungʼe ni un gi ngima mochwere.
14. Ma e chir ma wan-go ka wadhi e nyim Nyasaye ni ka wakwaye gimoro mowinjore gi dwache to owinjowa.
15. To ka wangʼeyo ni owinjowa kwakwaye gimoro, to wangʼeyo ni waseyudo gima wakwayono.
16. Ka ngʼato oneno wadgi katimo richo ma ok tere e tho, to owinjore olamne mondo Nyasaye omi ngʼatno ngima. Awuoyo kuom joma richogi ok tergi e tho. To nitie richo matero ji e tho; ma ok awach ni olamie Nyasaye.
17. Ketho duto gin richo, to nitie richo ma ok ter ji e tho.
18. Wangʼeyo ni ngʼama Nyasaye onywolo ok sik katimo richo, nikech Wuod Nyasaye orite kendo ngʼama rach ok nyal mule.
19. Wangʼeyo ni wan nyithind Nyasaye, kendo piny duto ni e bwo loch mar ngʼama rach.
20. Wangʼeyo bende ni Wuod Nyasaye osebiro kendo osemiyowa rieko mar winjo tiend wach, mondo wangʼe ngʼat ma ja-adiera, ngʼat makoro wanie iye, en wuode Yesu Kristo. En e Nyasaye madier kendo en e ngima mochwere.
21. Nyithinda mageno, tangʼuru ni nyiseche manono ma dhano oloso.