A A A A A

Hosea 3:1-5
1. Jehova Nyasaye nowachona niya, “Dhiyo, inyis herani ni chiegi kendo, kata obedo ni ohere gi ngʼama chielo, kendo en jachode. Here kaka Nyasaye ohero jo-Israel, kata obedo ni gisebaro ka gihero nyiseche moko kendo gihero chiwonigi misengini mag mzabibu motwo.”
2. Omiyo ne angʼiewe kuom shekel apar gabich mag fedha gi gunde ariyo mag shairi.
3. Eka ne awachone niya, “Nyaka idag koda kuom ndalo mathoth; nyaka iwe timbegi mag chode kata riwori gi ngʼato, to abiro dak kodi.”
4. Nimar jo-Israel biro dak ndalo mangʼeny ka gionge gi ruoth kata jotelo, ka ok gitim misango maonge kido moro milamo, kata law akor mar dolo miluongo ni efod kata nyiseche manono.
5. To bangʼe jo-Israel biro duogo ka gidwaro Jehova Nyasaye ma Nyasachgi gi Daudi ruodhgi. Ginibi ka gitetni e nyim Jehova Nyasaye kendo e gwethne e ndalo mogik.

Hosea 4:1-19
1. Winjuru wach Jehova Nyasaye, un jo-Israel, nikech Jehova Nyasaye nigi wach modonjonugo, un ji modak e piny: “Onge adiera, onge hera, bende udagi yie ni Nyasaye nitie e piny.
2. Nitie mana kwongʼ, miriambo kod nek, kuo gi chode; kendo giketho singruok duto, kendo chwero remo timore monwore.
3. Nikech ma, piny opongʼ gi kuyo kendo ji modak e iye dhero kendo tho; ondiegi manie thim gi winy mafuyo e kor polo gi rech manie nembe tho.
4. “Kik ngʼato kel wach mar donjo, kik ngʼato donjne wadgi, nimar jou chalo mana ka joma donjo ni jadolo.
5. Uchwanyoru odiechiengʼ gotieno to jonabi bende chwanyore mana kaka un. Omiyo abiro tieko minu.
6. Joga itieko nikech chando ngʼeyo. “Nikech utamoru dwaro ngʼeyo, an bende adagiu kaka jodolona; nikech usejwangʼo chike mag Nyasachu, an bende anajwangʼ nyithindu.
7. Kaka jodolo medore, e kaka gimedo timo richo e nyima; gisewilo duongʼ margi gi gima kelo wichkuot.
8. Giyiengʼ gi richo mag joga, bende gimor gi timbegi maricho.
9. Kendo obiro bet ni: Kaka ji chalo e kaka jodolo bende chalo. To abiro kumogi kuom yoregigo, kendo anachulgi machal gi timbegi.
10. “Gibiro chiemo to ok giniyiengʼ; gibiro chodo to ok gini nywolre, nikech giseweyo Jehova Nyasaye, mondo gichiwre
11. ne chode, ne kongʼo machon kod kongʼo manyien, magolo winjo mar joga.
12. Gipenjo wach kuom nyasaye molos gi bao kendo idwokogi gi yien mopa. Chuny mar chode terogi mabor; ok gin jo-adier ne Nyasachgi.
13. Gitimo misango ewi gode maboyo kendo gitimo Sewni kuonde motingʼore gi malo, e tiend yiend ober, gi omburi kod yiende mamoko madongo dongo kendo boyo, kama otimo tipo maber. Emomiyo nyiu lokore ochode to mond yawuotu to donjo e chode.
14. “Ok anakum nyiu ka gibedo ochode, kata mond yawuotu ka terore, nikech chwo giwegi ema dhi ir mon ma jochode, gi mon manie hekalu mar Baal. Joma onge ngʼeyo biro yudo chandruok!
15. “Yaye Israel, kata obedo ni utimo anjawo mar chode, kik umi Juda donj e timbego. “Kik udhi Gilgal; kik udhi Beth Aven. Kendo kik ukwongʼru kuwacho niya, ‘Akwongʼora gi nying Jehova Nyasaye mangima!’
16. Jo-Israel wigi tek mana ka roya bwongʼ ma wiye tek. Ere kaka Jehova Nyasaye nyalo kwayogi e lek kaka ikwayo rombe e lek man-gi lum?
17. Jo-Efraim oriwore gi nyiseche manono; weyeuru kamano!
18. Kata ka kong-gi orumo, to gidhi nyime gi timbegi mag chode; jotendgi ohero timbe makelo wichkuot.
19. Kalausi biro tingʼogi matergi mabor, kendo misenginigi nokelnegi wichkuot.”

Zaburi 138:7-8
7. Kata obedo ni awuotho e dier chandruok, to irito ngimana; irieyo lweti kuom mirimb joma kedo koda, kendo iresa gi lweti ma korachwich.
8. Jehova Nyasaye biro chopona chenroge; yaye Jehova Nyasaye, herani osiko nyaka chiengʼ: kik ijwangʼ tije ma iloso gi lweti.

Ngeche 29:18-18
18. Kama onge lek, to ji chunygi aa to ngʼama orito chik en ngʼat mogwedhi.

1 Johana 4:1-21
1. Osiepena mageno kik uyie roho duto, to temgiuru mondo ufwenygi ka bende gia kuom Nyasaye nikech jonabi mag miriambo mathoth osebiro e piny koni gi koni.
2. Ma e kaka unyalo ngʼeyo Roho mar Nyasaye: Roho ma hulo ni Yesu Kristo nobiro e ringruok en Roho moa kuom Nyasaye,
3. to roho moro amora makwedo Yesu ok en Roho mar Nyasaye. Chuny ma kamano en mar Jasik Kristo ma usewinjo ni onego bi kendo makoro ni e piny kata sani.
4. Nyithinda mageno, un to un nyithind Nyasaye kendo useloyo jonabi mag miriambogo, nikech Jal manie iu duongʼ moloyo Jal manie piny.
5. Gin jopiny, omiyo giwuoyo kuom pinyni kendo piny winjogi.
6. Wan to wan jo-Nyasaye omiyo joma ongʼeyo Nyasaye winjowa, to ngʼat ma ok ngʼat Nyasaye ok winjwa. Ma e yo mwangʼeyogo Roho mar adier gi Roho mar miriambo.
7. Osiepena mageno waherreuru ngʼato gi ngʼato nikech hera aa kuom Nyasaye. Ngʼat man gihera en nyathi Nyasaye kendo ongʼeyo Nyasaye.
8. Ngʼat maonge hera kia Nyasaye, nikech Nyasaye en hera.
9. Nyasaye nonyiso hera moherowago kama: Ne ooro Wuode ma miderma e piny mondo wabed mangima kuome.
10. Ma e gima hera en: ok ni wan ema ne wahero Nyasaye, to Nyasaye ema noherowa mokwongo mi nooro Wuode kaka misango mar richowa.
11. Osiepena mageno, ka Nyasaye noherowa kamano, to wan bende waherre ngʼato gi ngʼato.
12. Onge ngʼama oseneno Nyasaye, to ka waherore ngʼato gi ngʼato to Nyasaye odak eiwa, kendo herane chopo kare eiwa.
13. Wangʼeyo ni wadak ei Nyasaye kendo en bende en eiwa, nikech osemiyowa Rohone.
14. Waseneno kendo wanyiso ji ni Wuoro oseoro Wuode mondo obed Jawar mar piny.
15. Ka ngʼato ohulo ni Yesu en wuod Nyasaye, to Nyasaye odak e iye kendo en bende odak ei Nyasaye.
16. Omiyo koro wangʼeyo kendo wageno kuom hera ma Nyasaye oherowago. Nyasaye en hera. Ngʼato mosiko e hera osiko kuom Nyasaye, kendo Nyasaye bende odak kuome.
17. Ma e kaka herawa nyaka nyisre chuth mondo chiengʼ ngʼado bura wabed gi chir nikech e ngima mar pinyni wachal kode.
18. Luoro onge e hera; hera mar adier riembo luoro oko nikech luoro ema kelo kum. Ngʼat man-gi luoro pok ochopo e hera mar adier.
19. Wan gihera nikech Nyasaye noherowa mokwongo.
20. Ka ngʼato wacho ni ohero Nyasaye to omon gi wadgi to en ja-miriambo; nikech ngʼama ok ohero wadgi, moseneno gi wangʼe, ok nyal hero Nyasaye mapok oneno.
21. Chik ma osemiyowa en ma: Ngʼat mohero Nyasaye nyaka her wadgi bende.