A A A A A

Ezekiel 47:1-23
1. Ngʼatno nochako oduoga e rangach midonjogo e hekalu, kendo naneno pi kamol e bwo kama idonjogo ei hekalu kochomo yo wuok chiengʼ (nikech hekalu noger kochomo yo wuok chiengʼ). Pigno ne mol koridore mwalo kokadho yo milambo mar hekalu, ma bende ni yo milambo mar kendo mar misango.
2. Eka nogola oko kawuok gie rangach man yo nyandwat kendo notelona kawuok oko nyaka rangach ma oko mochomo yo wuok chiengʼ, kendo pi ne mol kawuok yo milambo.
3. To ngʼatno nowuotho kochomo yo wuok chiengʼ kotingʼo gir pimo e lwete noketo kido mopimo kama borne oromo fut alufu achiel gi mia abich, bangʼe to notelona ka ayoro pi kama tutne ne chopo e ofunj tielo.
4. Nochako oketo kido machielo, mopimo kama borne oromo fut alufu achiel gi mia abich, kendo notelona ka ayoro pi kama tutne ne chopo ewi chonga. Nochako opimo kama machielo, ma borne romo fut alufu achiel gi mia abich kendo notelona ka ayoro pi kama tutne ne chopo e nungona.
5. Nochako oketo kido machielo mopimo kama borne oromo fut alufu achiel gi mia abich, to koro pigno nolokore aora mane ok anyal kadho nikech pigno nopongʼ kendo notut makoro ne anyalo mana goe abal. Koro en aora mane onge ngʼama nyalo kalo.
6. Nopenja niya, “Wuod dhano, bende ineno gini?” Eka notelona modwoka nyaka e bath aora.
7. Kane achopo kanyo, naneno yiende mathoth mokalo akwana e bath aora koni gi koni.
8. Nowachona niya, “Pigni mol kochomo gwengʼ man yo wuok chiengʼ kendo odhi piny kokadho Araba nyaka e Nam Makwar. Ka oolo pige, to pi man kanyo thiwore doko maliw.
9. Kamoro amora ma aorano molie to kit gik mangima duto biro dakie. Rech biro bedo mangʼeny nikech pigni mol kanyo kendo miyo pi motimo chumbi bedo maliw, omiyo kamoro amora ma aorano okale, gimoro amora biro dakie.
10. Joywa rech biro riedo e dho aora; chakre En Gedi nyaka En Eglaim, kuonde miyare gogo noyudre. Rech noyudre kanyo mopogore opogore, mana kaka rech mayudore e Nam Mediterania.
11. To kuonde motimo thidhna gi otodo, to ok nolokre mi dok maliw. Ginibed kuonde ma ji yude bala kod chumbi.
12. Kit yiende mayoreyore manyago olembe nodongi e bath aorano koni gi koni. Itgi ok noner, kendo olembgi ok norem mak oyudore. Gininyag olemo dwe ka dwe, nikech pi mawuok e kama ler mar lemo mol nyaka irgi. Olembegi nokonyruokgo kaka chiemo, to obokegi notigo kuom thieth.”
13. Ma e gima Jehova Nyasaye Manyalo Gik Moko Duto wacho: “Ma e kaka onego pogi pinyni kaka girkeni ni ogendini apar gariyo mag Israel, ka joka Josef to yudo nyadiriyo.
14. Nyaka ipoge maromre moro ka moro kuomgi. Nikech ne asingora ka akwongʼora ni anachiwe ni kwereu, kendo pinyni nobed girkeni maru.
15. “Kama e kaka pinyno nopogi: “Bathe mochomo yo nyandwat nokaw kochakore Nam maduongʼ mar Mediterania koluwo bath yo mar Hethlon kendo kokalo Lebo Hamath nyaka Zedad,
16. Berotha kod Sibraim (manie tongʼ mar Damaski kod Hamath), nyaka ochopi Hazer Hatikon, manie tongʼ mar Hauran.
17. Tongʼno noyarre kochakore e nam nyaka Hazar Enan, kogoyo tongʼ gi Damaski kod Hamath man yo nyandwat. Ma ema nobed tongʼ man yo nyandwat.
18. Tongʼ mar pinyno gi yo wuok chiengʼ noring e kind Hauran gi Damaski, koluwo ariwa mar Jordan, e kind Gilead gi piny Israel, nyaka nam man yo wuok chiengʼ, kendo nochopi nyaka Tamar. Ma ema nobed tongʼ man yo wuok chiengʼ.
19. Tongʼ mar pinyno gi yo milambo nochakre koa Tamar michopi nyaka pige mag Meriba Kadesh, kendo nolandre koa kanyo nyaka Wadi mar Piny Misri nyaka ochopi Nam maduongʼ mar Mediterania. Ma ema nobed tongʼ man yo milambo.
20. Kiep piny gi yo podho chiengʼ nogiki e Nam Mediterania nyaka kama ngʼiyore gi Lebo Hamath. Ma ema nobed tongʼ man yo podho chiengʼ.
21. “Inipog pinyni ni ngʼato ka ngʼata kuomu kaluwore gi oganda ka oganda mar Israel.
22. Onego ichiwe kaka girkeni maru kendo ni jodak modak e dieru man-gi nyithindo. Nyaka ikawgi gin bende kaka nyithind Israel mahie. Gin bende nyaka chiwnegi girkeni kaachiel kodu kaka imiyo oganda jo-Israel mamoko.
23. Kamoro amora ma jadak moro odakie e dier oganda jo-Israel moro amora ema inipogne girkeni mare,” Jehova Nyasaye Manyalo Gik Moko Duto osewacho.

Ezekiel 48:1-35
1. “Magi e ogandago, ka ochan moro ka moro gi nyinge: “E tongʼ pinyno ma yo nyandwat, Dan noyud lowo kochakore e yo moa Hethlon nyaka Lebo Hamath; nyaka dala mar Hazar Enan motundo nyaka e piny manie kind Damaski kod Hamath. Lopgino nochakre yo wuok chiengʼ nyaka yo podho chiengʼ.
2. Lop dhood Asher ema nogo tongʼ gi lop Dan kochakore yo wuok chiengʼ nyaka yo podho chiengʼ.
3. Lop dhood Naftali ema nogo tongʼ gi lop Asher, kochakore yo wuok chiengʼ nyaka yo podho chiengʼ.
4. Lop Manase ema nogo tongʼ gi lop Naftali, kochakore yo wuok chiengʼ nyaka yo podho chiengʼ.
5. Lop Efraim ema nogo tongʼ gi lop Manase, kochakore yo wuok chiengʼ nyaka yo podho chiengʼ.
6. Lop Reuben ema nogo tongʼ gi lop Efraim, kochakore yo wuok chiengʼ nyaka yo podho chiengʼ.
7. Lop Juda ema nogo tongʼ gi lop Reuben, kochakore yo wuok chiengʼ nyaka yo podho chiengʼ.
8. “Lowo mogoyo tongʼ gi Juda chakre wuok chiengʼ nyaka podho chiengʼ ema nobed migawo mowinjore ichiw kaka mich makende. Lachne nobed kilomita apar gariyo gi nus, to borne koa yo wuok chiengʼ nyaka yo podho chiengʼ, nobed maromre gi mano mipogone dhoot ka dhoot. E dier lowono tir e kama nogerie kama ler mar lemo.
9. “Pok makende mowinjore ichiw ni Jehova Nyasaye nobed kilomita apar gariyo gi nus kuom borne kendo nobed kilomita abich kuom lachne.
10. Ma ema nobed hekalu mopwodhi ni jodolo. Enobed kilomita apar gariyo gi nus kuom borne man yo nyandwat, lachne kilomita abich yo podho chiengʼ kendo lachne ma yo podho chiengʼ bende kilomita abich, bangʼe borne mochomo yo milambo nobed kilomita apar gariyo gi nus. E dier lowono tir e kama nogerie kama ler mar lemo mar Jehova Nyasaye.
11. Ma ema nobed lop jo-Zadok, ma gin jodolo maler mopwodhi, mane otiyona gadiera, kendo mane ok obaro oweyo yo kaka jo-Lawi mamoko notimo, kane jo-Israel obaro oweyo yo.
12. Enobed mich makende mimiyogi, kogol kuom bath lowo maler mopwodhi, ma en kama ler moloyo momigi, mokiewo gi lop jo-Lawi.
13. “Bath lop jodologo ema nongʼadne jo-Lawi kaka pok margi; ma borne norom kilomita apar gariyo, to lachne nobed kilomita abich; lopno borne duto nobed kilomita apar gariyo gi nus, to lachne nobed kilomita abich.
14. Ok oyienigi kawo chudo moro kata wilo bath lopno kata matin. En e lowo maber mogik kendo ok nyal chiwe e lwedo mamoko, nikech oler kendo owale ni Jehova Nyasaye.
15. “Kama odongʼ, ma lachne romo kilomita ariyo gi nus, to borne romo kilomita apar gariyo gi nus notigo tije mapile mag dala maduongʼ, kuom gero udi kendo kaka lek mar jamni. Dala maduongʼ nobed e diere tir,
16. kendo pim mare nochal kama: Bathe mochomo nyandwat, kilomita ariyo, bathe mochomo milambo, kilomita ariyo, bathe mochomo wuok chiengʼ, kilomita ariyo, kendo bathe mochomo podho chiengʼ, kilomita ariyo.
17. Kuonde mowe kaka lek mikwaye mag dala maduongʼ nobed fut mia angʼwen gi apar, bathe mochomo yo nyandwat, fut mia angʼwen gi apar, yo milambo, fut mia angʼwen gi apar, yo wuok chiengʼ kod fut mia angʼwen gi apar yo podho chiengʼ.
18. Gima odongʼ kuom lopno; motongʼ gi lowo maler mopwodhi, momakore kode nobed kilomita abich, bathe mochomo wuok chiengʼ kod kilomita abich, bathe mochomo yo podho chiengʼ. Gimoro amora machiek e dala maduongʼno ema nobed chiemb joma tiyo kanyo.
19. Jotich moa e dala maduongʼ ma pure noa e oganda mar Israel.
20. Bethe lopni nobed maromre, kilomita apar gariyo gi nus koni gi koni. Iniket tenge bathe koma ler mopwodhi kaka mich makende, kaachiel gi lowo mogerie dala maduongʼ.
21. “Lowo modongʼ kolworo bath lowo maler mopwodhi koni gi koni kaachiel gi lowo mowe ni dala maduongʼ nobed mar ruoth. Lowo maler mopwodhi koa yo wuok chiengʼ nyaka podho chiengʼ nobedi kilomita apar gariyo gi nus maromre koni gi koni. Lope ariyogi duto borgi nobed maromre gi lope mopogne dhoot ka dhoot kendo ginibed mag ruoth. Lowo maler mopwodhi kaachiel gi kama ler mar lemo mar hekalu nobed e diergi tir.
22. Omiyo lop jo-Lawi gi lowo mogerie dala maduongʼ nobedie dier lowo mar ruoth. To lop ruoth nobed e kind tongʼ mar Juda kod kiep Benjamin.
23. “To pok mar dhoudi mamoko duto modongʼ nochal kama: “Benjamin noyud lowo kochakore yo podho chiengʼ nyaka yo wuok chiengʼ.
24. Lop dhood Simeon ema nogo tongʼ gi lop Benjamin kochakore yo wuok chiengʼ nyaka yo podho chiengʼ.
25. Lop dhood Isakar ema nogo tongʼ gi lop Simeon kochakore yo wuok chiengʼ nyaka yo podho chiengʼ.
26. Lop dhood Zebulun ema nogo tongʼ gi lop Isakar kochakore yo wuok chiengʼ nyaka yo podho chiengʼ.
27. Lop dhood Gad ema nogo tongʼ gi Zebulun kochakore wuok chiengʼ nyaka podho chiengʼ.
28. Yo milambo mar lowo mopogne Gad nochakore Tamar nyaka e sokni mag Meriba Kadesh, eka bangʼe nochom Wadi manie piny Misri nyaka e Nam maduongʼ mar Mediterania.
29. “Ma e lowo monego ipogi ni dhout Israel kaka girkeni margi, kendo lowo mopogne dhoot ka dhoot ema nobed margi.” Jehova Nyasaye Manyalo Gik Moko Duto osewacho.
30. “Kuonde tony mag wuokie dala maduongʼ e magi: “Kochakore yo nyandwat, ma borne romo kilomita ariyo,
31. dhorangeye mag dala maduongʼ nochak nying moluwore gi nying dhout Israel. Dhorangeye adek man yo nyandwat noluong ni rangaj Reuben, rangaj Juda kod rangaj Lawi.
32. Yo wuok chiengʼ, ma en kilomita ariyo, rangeye adek nobedie, ma gin: rangaj Josef, rangaj Benjamin gi rangaj Dan.
33. Yo milambo, ma pimne romo kilomita ariyo, rangeye adek nobedie, ma gin: rangaj Simeon, rangaj Isakar gi rangaj Zebulun.
34. Yo podho chiengʼ ma en kilomita ariyo, rangeye adek nobedie, ma gin: rangaj Gad, rangaj Asher, gi rangaj Naftali.
35. “Bor mar dala maduongʼno duto nobed kilomita ochiko. “Kendo chakre ndalono nying dala maduongʼno noluong ni: Jehova Nyasaye nika.”

Zaburi 135:8-14
8. Ne ogoyo nyithindo makayo mag Misri, nyithindo makayo mag dhano kod le.
9. Ne ooro ranyisi gi honni mage e dieru, yaye Misri, noorogi kuom Farao kaachiel gi jotichne duto.
10. Ne ogoyo pinje mangʼeny piny, kendo ne onego ruodhi maroteke,
11. kaka Sihon ruodh jo-Amor, gi Og ruodh Bashan, kod ruodhi duto mag Kanaan,
12. kendo nomiyogi piny jogo kaka girkeni, kaka girkeni ne joge ma gin jo-Israel.
13. Yaye Jehova Nyasaye, nyingi osiko nyaka chiengʼ, yaye Jehova Nyasaye, humbi ochwere e tienge duto.
14. Nimar Jehova Nyasaye biro chwako joge, kendo obiro kecho jotichne.

Ngeche 29:9-9
9. Ka ngʼat mariek odhiyo gi ngʼat mofuwo e od bura, to ngʼat mofuwo goyo koko kendo jero, kendo kwe bedo maonge.

1 Petro 4:1-19
1. Emomiyo kaka Kristo noneno sand e ringruok, un bende nyaka umanru gi paro machal gi mare, nikech ngʼat maneno sand e ringre koro oseloyo richo.
2. Kuom mano, un koro ok udak e ngima maru mar pinyni mondo uchop gombo maricho mag dhano, to udak mar timo dwaro Nyasaye.
3. Nikech ne un gi kinde malach mokadho, nutimo gik ma jopiny ohero timo kaka: dwanyruok, gombo, mer, tugo e thum, math mar anjawo kod lamo nyiseche manono.
4. To tinde ka ok uriwru gi joma kamago e oowruok mar ngima monjawni, to giwuoro kendo giyanyou.
5. Giko to nyaka ni ginihul wach man kuomgi giwegi ni Jal moikore mar ngʼado bura ni joma ngima gi joma otho.
6. Mano emomiyo ne oyal Injili nyaka ni joma koro osetho, mondo eka obi ongʼadnegi bura, kaka nongʼad ni ji duto manie ringruok, to chunygi mondo obed mangima kaluwore gi dwaro Nyasaye.
7. Giko gik moko duto chiegni. Emomiyo beduru gi paro maler kendo ritreuru mondo ulam.
8. To moloyo mago duto, herreuru gihera matut ngʼato gi ngʼato, nikech hera umo richo mangʼeny.
9. Rwakuru joweteu ma ok ungʼur.
10. Ngʼato ka ngʼato mondo oti kod mich moro amora mosemiye mondo okonygo jomoko. Ka utiyo gi kinda kaka jorit mag ngʼwono mopogore opogore ma Nyasaye omiyo kuom konyo ji.
11. Ka ngʼato en jaland wach, to wach molando Obed mana mar Nyasaye kende. Ka ngʼato tiyo ni ji, to onego otim kamano gi teko ma Nyasaye chiwo, mondo kuom gik moko duto ji opak Nyasaye kuom Yesu Kristo. Duongʼ gi teko mondo obed mare mochwere manyaka chiengʼ. Amin.
12. Osiepena mahero, kik uluor ka uyudo sand mawangʼou ka mach kuparo ni gimoro magalagala ema timorenu.
13. To beduru mamor nikech uriworu kod Kristo e sandne, mondo unudok moil chuth chiengʼ ma duongʼne nofwenyre.
14. Ka iyanyou nikech nying Kristo to kwanreuru kaka joma ogwedhi, nikech Roho mar duongʼ kendo mar Nyasaye ni kuomu.
15. Ka ngʼato kuomu neno sand to kik bed nikech ojanek kata ojakuo, kata en ja-mahundu, kata ojaketre e weche ji.
16. To ka uyudo sand nikech un jo-Kristo to kik wiyi kuodi, to gone Nyasaye erokamano nikech iluongou gi nyingno.
17. Nikech ndalo koro osechopo mingʼadoe bura ni jood Nyasaye. To ka wan ema ochakore kodwa kamano to uparo ni joma ok luw Injili mar Nyasaye to biro neno malit machal nadi?
18. Nikech Muma wacho niya, “Ka en gima tek mondo owar joma timbegi beyo, koro joma kia Nyasaye gi joricho to nobed machalo nadi?”
19. Kuom mano joma neno sand kaluwore gi dwaro mar Nyasaye onego ochiw chunygi e lwet Jachwech ma ja-adiera kendo onego gidhi nyime gi timo timbe mabeyo.