English
A A A A A

Isaya 65:1-25
1. “Ne afwenyora ne joma ne ok openja, bende ne oyuda gi joma ne ok omanya. To ne oganda mane ok luong nyinga, ne awachonegi ni, ‘Eri an, eri an.’
2. Odiechiengʼ duto aserieyo bada ne oganda ma wigi tek, jogo mawuotho e yore ma ok beyo, ka gitimo dwarogi giwegi,
3. ma gin joma osiko mana ka miya mirima e wangʼa awuon, ka gitimo misengini e puothe, kendo giwangʼo ubani e kendo molos gi matafare;
4. gibet e dier liete joma otho otieno duto ka, gipondo kuonde mobuto, gichamo ring anguro, kendo agulnigi otingʼo chiemo moko makwero;
5. giwacho ni ji mamoko niya, ‘Bed mabor koda; kik isud buta, nimar aler moloyi!’ Joma kamago gin mana iro mawuok e uma kendo ka mach maliel ma ok tho odiechiengʼ duto.
6. “To ne, wachno osiko kondiki e nyima ni: Ok analingʼ to abiro chulo kuor adimba; abiro chulo kuor kuneno,
7. ma en richo magu kaachiel gi richo mag kwereu,” Jehova Nyasaye owacho. Nikech negitimo misengini e gode mine gidwanyo nyinga e gode matindo, omiyo abiro kumogi chuth ka gineno kuom timbegi mosekadho.
8. Ma e gima Jehova Nyasaye wacho: “Mana kaka olemo maber inyalo yudi e saga marach, ma ji wach ni, ‘Kik wite, nimar pod nitie gima ber kuome, e kaka anatim e lo jotichna kendo ok anatiekgi duto.’
9. Abiro kelo nyikwa joka Jakobo kendo joka Juda, jogo manokaw godena; ee joga mogen ma jotichna nokaw pinyno mi gidagie.
10. Joga mosebedo ka manya nokwa jambgi Sharon kendo Holo mar Akor nobed lek mar dhog-gi.
11. “To un musejwangʼo Jehova Nyasaye kendo wiu osewil kod goda maler, un mupedho mesa mar misengini, kendo uloso sewni ne nyiseche manono.
12. Aseketou e dho ligangla, kendo un duto unugo chongu kar nek; nimar ne aluongou, to onge ngʼama ne odwoko, ne awuoyo kodu to onge ngʼama nowinjo. Ne utimo timbe mamono e nyima, kendo uyiero mana gik mamorou.”
13. Kuom mano ma e gima Jehova Nyasaye Manyalo Gik Moko Duto wacho: “Jotichna nochiem, to unudeny; jotichna nomethi, to unuwinj riyo; jotichna nobed gimor, to unune wichkuot.
14. Jotichna nower, kamor opongʼo chunygi, to unuywagi ka lit opongʼo chunyu, kendo unudengi ka chunyu otur.
15. Nyingu nobed gir kwongʼ e dier joga mayiero, nimar Jehova Nyasaye Manyalo Gik Moko Duto notieku chuth, kendo nomi jotichne madiera nying machielo.
16. Ngʼato angʼata mano dwar gweth e piny nyaka luong mana nying Nyasaye madiera; kendo ngʼato angʼata ma nokwongʼre e piny, nokwongʼre mana gi nying Nyasaye madiera. Nimar chandruok machon wich nowilgo, kendo ginilal e wangʼa.”
17. “Winjuru, abiro chweyo polo manyien kod piny manyien. Gik mosekadho ok nochak opar bende ok ginibi kata e paro.
18. To bed mamor kendo gi ilo manyaka chiengʼ, gi gik ma abiro chweyo, nimar abiro chweyo Jerusalem obed dala makelo mor, kendo joma odakie obed gi ilo.
19. Abiro bedo gi mor gi Jerusalem kendo bedo gi ilo nikech joga; ywak kod koko mar nduru ok nochak owinji kuome kendo.
20. “E polo manyien-no kod piny manyien-no ok nochak oyudie nyathi minywolo bangʼe dak mana kuom ndalo manok; kata ngʼat maduongʼ ma ok nodag matiek hike duto, ngʼat manotho ka hike mia achiel, nokwan mana ni otho ka pod en rawera; kendo ngʼat manotho ka hike pok ochopo higa mia achiel, nokwan mana ka ngʼama okwongʼ.
21. Gibiro gero udi mi gidagie kendo gibiro pidho mzabibu mi gicham olembgi.
22. Ok ginichak giger udi kae to jomoko nono ema dakie, kata pidho cham to jomoko nono ema biro chamo. Mana kaka yath dak amingʼa, e kaka joga nodagi, joga mayiero none mor kuom gik ma lwetgi oseloso.
23. Ok gini chandre kayiem nono, kata nywolo nyithindo mokwongʼ; nimar ginibedi oganda ma Jehova Nyasaye, ogwedho gin kod nyikwagi.
24. Abiro dwokogi kata kapok giluonga, kendo abiro winjogi kata kapok giwuoyo.
25. Ondiek kod rombo nokwa kaachiel, sibuor nocham lum mana kaka faras, to lowo ema nobed chiemb thuol. Onge gima ginikethi e godega duto maler,” Jehova Nyasaye owacho.

Isaya 66:1-24
1. Ma e gima Jehova Nyasaye wacho: “Polo e koma mar duongʼ, to piny e raten tienda. Koro ere kama dugerna e ot? To kar yweyo mara nobed kanye?
2. Donge lweta ema osechweyo gigi duto momiyo gibedo mangima?” Jehova Nyasaye ema owacho. “Ma e ngʼat ma ayiego ma en ngʼat ma hore kendo man-gi chuny motur, kendo ngʼama oluoro wachna.
3. To ngʼato angʼata moyangʼo rwath katimogo misango chal gi ngʼat monego dhano, kendo ngʼato angʼata motimo misango mar rombo, chal gi ngʼama oturo ngʼut guok, kendo ngʼato angʼata mochiwo misango mar cham chal gi ngʼat mochiwo remb anguro, bende ngʼato angʼata mowangʼo ubani mangʼwe ngʼar mar rapar, chal gi ngʼama lamo nyiseche manono. Giseyiero yoregi giwegi kendo chunygi mor gi timbegi mag rondogo;
4. omiyo an bende abiro yieronegi masiche mondo omakgi kendo abiro kelo kuomgi gik ma giluoro. Nimar kane aluongo, to onge ngʼat mane odwoka, kendo kane awuoyo, to onge ngʼat mane owinjo. Negitimo timbe mamono e nyima, kendo ne giyiero mana gik mamorogi.”
5. Winjuru wach Jehova Nyasaye, un jogo matetni kuwinjo dwonde: “Oweteni mochai kendo ok kwani ka gimoro nikech ihero nyinga osewacho niya, ‘Mad Jehova Nyasaye mi duongʼ, mondo omi wane morni!’ Kata kamano gin giwegi ema ginine wichkuot.
6. Winjuru kaka nduru wuok e dala maduongʼ, kendo winjuru kaka kokono wuok e hekalu! Ma en dwond Jehova Nyasaye kochulogo kuor ne wasike moromo gi timbegi.
7. “Kapok muoch ochako kaye, to osenywolo nyathi; kapok owinjo rem to osenywolo wuowi.
8. En ngʼa mosewinjo wach machal kamano? En ngʼa moseneno gik machalo kamano? Bende piny dichwe godiechiengʼ achiel koso ogendini dichok dichiel? To mana e seche mane muoch ochako kayo Sayun ema nonywoloe nyithinde.
9. Bende dawe sa ma dhako nywolie chopi mak amiye teko mar nywol?” Jehova Nyasaye owacho. “Bende dadin ich kochopo sa mar chiwo nyathi?” Nyasachi owacho.
10. “Moruru gi Jerusalem kendo bed mamor kode, un duto muhere; beduru gi ilo maduongʼ, un duto man-gi kuyo nikech en.
11. Nimar ibiro piru maber kudhodho thunde; kendo unumethi gi ilo mi ubed gi mor mogundho.”
12. Nimar ma e gima Jehova Nyasaye wacho: “Abiro miyo kwe ma en-go mol ka aora kendo mwandu mag pinje namiye mamol ka oula; unubed mamor ka odhodhou kotingʼou e bade kendo kopirou e chonge.
13. Mana kaka miyo hoyo nyathine, e kaka abiro hoyou; kendo noho chunyu e Jerusalem.”
14. Ka uneno ma, to chunyu nobed gi mor, kendo dendu nobed maber mana ka lum matwi ndalo chwiri; lwet Jehova Nyasaye nofwenyre ne jotichne, to mirimbe to none kuom wasike.
15. To nee, Jehova Nyasaye biro gi mach, kendo gechene mag lweny chalo ka kalausi; obiro kelo mirimbe makakni, kendo chwat mare nopilre ka mach.
16. Nimar mach kod ligangla ema Jehova Nyasaye noyalgo ji duto, kendo joma Jehova Nyasaye nonegi nobed mangʼeny.
17. Jehova Nyasaye wacho niya, “Joma pwodhore kendo bedo maler mondo odhiye puothe, kamoro ka moro luwo wadgi kendo chamo ring anguro, oyieyo kod gik moko duto makwero norum duto dichiel.
18. “An Jehova Nyasaye angʼeyo timbeni gi paroni achiegni biro mondo achok ogendini duto kod dhoudi mawacho dhok mopogore opogore kendo ginibi mi ginine duongʼ mara maler.
19. “Anatim ranyisi e kindgi kendo anaor jomoko manok ma notony mane pok owinjo humba kata mane pok oneno duongʼ mara maler ma gin: Tarshish, Libya, Lud (mongʼere gi nying mar jolweny mongʼeyo kedo gi asere), jo-Tubal kod jo-Yunani kaachiel gi joma odak e dho nembe man kuonde maboyo. Gibiro nyiso duongʼna e kind ogendini.
20. Kendo ginikel oweteni duto koa e ogendini duto, e goda maler ma en Jerusalem kaka gir misango ne Jehova Nyasaye ka moko oidho farese, geche lweny, pundane kod ngamia,” Jehova Nyasaye owacho. “Gibiro kelogi mana kaka jo-Israel kelo misengini e od Jehova Nyasaye, ka gitingʼogi e tewni maler.
21. Kendo moko kuomgi bende nayier mondo obed jodolo kod jo-Lawi,” Jehova Nyasaye owacho.
22. Jehova Nyasaye wacho niya, “Mana kaka polo manyien machweyo gi piny manyien nosiki e nyima, e kaka nyingi kod nying nyikwayi nosiki.
23. Mana kaka dwe por kendo podho kendo machielo por, bende mana kaka chiengʼ Sabato nyaka chiengʼ Sabato machielo e kaka ji duto biro bedo kendo kulore e nyima,” Jehova Nyasaye owacho.
24. “Giniwuogi mi gine ringre joma otho mosepiem koda, kudni machamogi ok notho kata mach mawangʼogi ok notho kendo ginibed gik ma piny ngima ojokgo.”

Zaburi 116:1-4
1. Ahero Jehova Nyasaye nikech nowinjo kwayona; nowinjo ywakna kane adwaro kech.
2. Nikech ne ochikona ite, abiro luonge kinde duto ma angima.
3. Tonde mag tho norida, lit mar liel nochopona, kendo chandruok gi chuny lit noloya.
4. Eka naluongo nying Jehova Nyasaye, ne aywakne niya, “Resa, yaye Jehova Nyasaye!”

Ngeche 26:28-28
28. Lep mariambo mon kod jogo mohinyo, to dhok mawuondo ji kelo kethruok.

Filipi 2:1-30
1. Ka bedowa kuom Kristo nyalo kelonwa hoch, kata hera maduogo chuny, kata lalruok kuom Roho, kata ngʼwono kod miwafu,
2. to kare beduru gi paro achiel, gihera achiel kod chuny achiel mondo umi chunya opongʼ gi mor.
3. Kik utim gimoro amora mondo upiem gi ji kata mondo unyisru ne ji, to beduru joma obolore, ka kinde duto ukwano joma moko kaka joma beyo moloyou.
4. Ngʼato ka ngʼato kuomu kik par mana kuom gik makonye en owuon, to nyaka upar bende kuom gik makonyo jomoko bende.
5. Paro manie chunyu nyaka bed machal gi paro mane Kristo Yesu nigo.
6. Yesu ne kit Nyasaye nyaka aa chakruok, to ne ok okwano bedo marom gi Nyasaye ka gima nyaka lar,
7. to notimore ka gima nono kodoko misumba, mi nokawo kido machal gi mar dhano.
8. Kendo kane en gi kit dhano kamano, to nobolore, ka owinjo Nyasaye nyaka kar tho, kata mana tho mar msalaba!
9. Emomiyo Nyasaye bende notingʼe malo moloyo, kendo nomiye nying moloyo nyinge duto,
10. mondo koluong nying Yesu to ji duto nogo chong-gi piny, e polo kendo e piny, kendo e bwo piny,
11. kendo ji duto nohul ni Yesu Kristo en Ruoth, mondo Nyasaye Wuoro oyud duongʼ.
12. Kuom mano, osiepena mageno, mana kaka usebedo kuwinjo wachna kinde duto, ok mana ka antie kodu, to koro moloyo ka aonge, dhiuru nyime ka urito warruoku mondo ochop kare, kupongʼ gi luoro kod bolruok,
13. nikech Nyasaye owuon ema tiyo e chunyu mondo omi umanye kendo utim dwarone maber.
14. Gimoro amora mutimo, to timuru ma ok ungʼur kata mino wach,
15. eka ubed jomaler kendo maonge wach gi ngʼato. Mano nomi ubed nyithind Nyasaye ma wach moro amora marach ok ogajo kudak e kind tiengʼ mobamni kendo matimo richo. Ler maru nyaka rieny ka sulwe manie kor polo e kind tiengʼni,
16. kuwachonegi wach Ngima, mondo ka chiengʼ ma Kristo obiroe, to abed mamor ni kara ne ok aringo kata tiyo matek e dieru kayiem nono.
17. Kata obedo ni remba iolo oko kaka remb chiayo mitimogo misango kuom chiwruok kod tich maru kuom yie, to pod amor amora kendo ail kaachiel kodu.
18. Omiyo un bende beduru abeda mamor mana kaka an bende amor.
19. An gi geno kuom Ruoth Yesu mar oro Timotheo iru machiegni, mondo omi chunya oduogi ka ayudo wach moa kuomu.
20. Aonge gi ngʼato machielo machal kode, ma oikore konyou gi chunye duto e chandruok moro amora ma un-go.
21. Nikech ji duto dwaro mana gik makonyogi giwegi, to ok mag Yesu Kristo.
22. Un uwegi to ungʼeyo kaka Timotheo osenyiso ber mare malongʼo, nikech wasetiyo kode kaachiel mana kaka wuowi gi wuon mare, ka wachiwore ne tich mar Injili.
23. Kuom mano ageno mar ore iru mapiyo bangʼ kasengʼeyo gima biro timorena ka.
24. Kata mana an awuon an-gi adiera kuom Ruoth ni abiro biro iru machiegni.
25. To aneno ni owinjore mondo akwong aor owadwa Epafrodito mondo oduog oneu. En jatich Kristo wadwa ma wakedogo lweny mar Injili, kendo en jaoteu mane uoro mondo okonya e rem mane an-go.
26. Osegombo mondo oneu ahinya, kendo chunye chandore nikech nuwinjo ni notuo ahinya.
27. Chutho notuo marach, mi odwa otho. To Nyasaye nokeche, kendo kuom kech mane okechego, an bende nokecha, mondo kik abed gi kuyo manyadiriyo.
28. Kuom mano, chunya medo jiwa mondo aore, mondo ka unene kendo kongima, to ubed mamor, mondo an bende parruok ma an-go odog chien.
29. Kobiro, to rwakeuru gi mor maduongʼ kaka owadu kuom Ruoth, kendo neuru ni umiyo joma chalo kode kamano duongʼ,
30. nikech nochiwo ngimane mi poth otho nikech tich Kristo, koketo ngimane e chandruok mondo okonya gi kony ma un uwegi ne ok unyal konyago.