A A A A A

Chakruok 47:1-31
1. Josef nodhi monyiso Farao niya, “Wuora kod owetene osebiro koa e piny Kanaan kod kwethgi kod dhogi kod gik moko duto ma gin-go kendo koro gidak e piny Goshen.”
2. Josef nokawo owetene abich kendo okelo e nyim Farao.
3. Farao nopenjo owete Josef-go niya, “Utiyo angʼo?” Negidwoko Farao niya, “Jotichgi gin jokwath.”
4. Negimedo wachone niya, “Wasebiro mondo wadag e pinyni matin, nikech kech ger e piny Kanaan maonge kata mana lum ma jamb jotichni dikwae. Kuom mano, koro yie jotichgi odag e gwengʼ Goshen.”
5. Farao nowacho ne Josef niya, “Wuonu kod oweteni osebiro iri,
6. kendo piny Misri ni e lweti, ket wuonu kod oweteni odag kama berie moloyo. We gidag Goshen kendo ka ingʼeyo moko kuomgi man kod mich mar kwath ketgi mondo gibed jorit jamba.”
7. Eka Josef nokelo Jakobo wuon mare kendo okete e nyim Farao. Ka Jakobo nosegwedho Farao,
8. Farao nopenje niya, “In ja-higni adi?”
9. Kendo Jakobo nodwoko Farao niya, “Higni ma asewuothogo e piny gin higni mia achiel kod piero adek. Gisebedo manok kendo matek kendo ok ginyal romo gi higni mane wuora odak godo e piny.”
10. Eka Jakobo nogwedho Farao kendo owuok modhi.
11. Kuom mano Josef nomiyo wuon-gi kod owetene kuonde mabeyo e piny Misri e gwengʼ mar Rameses mana kaka Farao nochike.
12. Bende Josef nomiyo wuon-gi kod owetene kod jood wuon-gi duto gi chiemo kaluwore gi kar romb nyithindgi.
13. Kata kamano, ne onge chiemo e piny duto nikech kech ne ger; piny Misri kaachiel gi piny Kanaan nobedo gi dhier malich.
14. Josef nochoko pesa duto mane yudore e piny Misri kod piny Kanaan kuom cham mane gingʼiewo kuome kendo noterogi e od keno mar Farao.
15. Kane pesa jo-Misri kod jo-Kanaan orumo, jo-Misri duto nobiro ir Josef kendo owachone niya, “Miwa chiemo, dangʼ watho e nyimi nangʼo to pesawa orumo?”
16. Eka Josef nowachonegi niya, “Nikech pesau oserumo, keluru jambu mondo uwilgo cham mabiro miyou.”
17. Kuom mano negikelo jambgi ne Josef kendo nomiyogi chiemo kar farese, gi rombe gi diek gi dhok kod punde. Kendo e higano, nopidhogi gi chiemo kar jambgi duto.
18. Kane higano orumo, negidok ire e higa moluwo mano mi giwachone niya, “Ruoth ok wanyal wuondoreni nikech pesawa oserumo kendo jambwa bende osedoko magi, koro onge gima wanyalo miyi makmana ringrewa kod lopewa.
19. Angʼo momiyo diwatho kendo lopewa bende kethore to ineno? Ngʼiewa-wa wabed wasumbinini kaachiel gi puothewa kuom chiemo mondo mi wan kaachiel gi puothewa wabed mag Farao. Miwa kodhi mipidho mondo kik watho kendo puothewa kik kethre.”
20. Kuom mano Josef nongʼiewo lope duto mag Misri ne Farao. Jo-Misri noloko puothegi duto pesa nikech kech ne duongʼ ahinya. Piny Misri duto nobedo mar Farao,
21. kendo Josef nodaro jo-Misri e miechgi koa koni nyaka komachielo.
22. To kata kamano ne ok ongʼiewo puothe jodolo nikech negiyudo pokgi mapile pile koa kuom Farao kendo ne gin gi chiemo moromogi kuom pok mane Farao miyogi. Mano ema omiyo jodolo ne ok ouso puothegi.
23. Josef nowacho ne jo-Misri-go niya, “Koro kaka asengʼiewou kawuononi ne Farao kaachiel gi puotheu, kodhi eri dhi ukom.
24. To e ndalo mag keyo, nyaka umi Farao achiel kuom abich. To angʼwen ewi abich modongʼ unyalo kano kaka kodhi kendo kaka chiembu gi nyithindu kod joodu duto.”
25. Negiwachone Josef niya, “Ruoth isekonyo ngimawa, omiyo ka ineno ni mano ber to wabiro bedo wasumb Farao.”
26. Kuom mano Josef nokete kaka chik e piny Misri nyaka chil kawuono, ni achiel kuom abich mar cham nyaka bed mar Farao. Puothe jodolo kende ema ne ok Farao okawo.
27. Jo-Israel nodak Misri e gwengʼ Goshen. Negiyudo mwandu mangʼeny kuno kendo ne ginyaa mi kwan-gi omedore ahinya.
28. Jakobo nodak Misri kuom higni apar gabiriyo kendo ndalo hike duto noromo higni mia achiel gi piero angʼwen gabiriyo.
29. Kane kinde mar tho Israel ochopo machiegni, noluongo Josef wuode kendo owachone niya, “Ka itimona ngʼwono, to yie iket lweti e kind ema kendo ikwongʼrina ni nikecha kendo ibedna ja-adiera. Kik iika e piny Misri
30. to ka anindo maluwo kwerena, to gola Misri kendo idhi iyika kuma oikie kwerena.” Josef nodwoke ni, “Abiro timo kaka iwacho.”
31. Nowacho ne Josef niya, “Kwongʼrina.” Eka Josef nokwongʼorene, kendo Israel nolemo koyiengore e ludhe mar wuoth.

Chakruok 48:1-22
1. Bangʼ kinde moko Josef nowinjo wach ni wuon mare tuo, kuom mano nokawo yawuote ariyo Manase kod Efraim mondo odhi onene.
2. Kane Jakobo owinjo wach ni Josef wuode obiro nene, nochukore mobet e kitandane.
3. Jakobo nowacho ne Josef, “Nyasaye Maratego nofwenyorena Luz e piny Kanaan, kendo kanyo ema nogwedha.
4. Kendo nowachona niya, ‘Abiro miyo inyaa kendo ibed gi nyithindo mangʼeny. Abiro timi oganda mar ji, kendo abiro miyo nyikwayi pinyni mondo obed girkeni manyaka chiengʼ.’
5. “Eka yawuoti ariyo mane inywolo e piny Misri kane pok abiro iri ka ibiro kwan kaka nyithinda; Efraim kod Manase biro bedo nyithinda mana kaka Reuben kod Simeon.
6. Nyithindo ma ibiro nywolo bangʼ-gi ema nobed magi; to kar chamo girkeni, nokwan-gi mana kaka joka Efraim kod Manase.
7. Kane aduogo aa Padan, nabuok malich ka Rael minu otho e piny Kanaan kane pok wachopo Efrath. Kuom mano ne aike e bath yo madhi Efrath” (ma tiende ni Bethlehem).
8. Kane Israel oneno yawuot Josef nopenjo niya, “Magi ngʼa gini?”
9. Josef nowacho ne wuon mare niya, “Gin yawuowi ma Nyasaye osemiya ka.” Eka Israel nowacho niya, “Kelgi ira ka mondo agwedhgi.”
10. Koro wenge Israel ne ok nyal neno maber nikech hike noniangʼ. Kuom mano Josef nosudo nyithindo machiegni kendo Israel nokwakogi monyodhogi.
11. Israel mowachone Josef niya, “Ne ok apar mar neno wangʼi kendo to koro Nyasaye oseyiena maneno nyaka nyithindi bende.”
12. Eka Josef nogolo nyithindogo e chong Israel kendo nokulore nyaka e lowo.
13. Kendo Josef nomako lwet nyithindo ariyogo, Efraim e bade korachwich kochomo bad Israel koracham, kendo Manase koracham kochomo bad Israel korachwich kendo nokelogi machiegni gi Israel.
14. To Israel norieyo bade ma korachwich moketo ewi Efraim wuowi ma chogo, kendo bade ma koracham ewi Manase kata obedo ni en ema ne en wuowi maduongʼ.
15. Eka nogwedho Josef mowachone niya, “Mad Nyasaye ma wuonena Ibrahim kod Isaka nowuothogo, Nyasaye ma osebedo jakwadh ngimana nyaka ndaloni,
16. Malaika ma oseresa e chandruok duto mad gwedh raweregi. Mad nyinga kod nying Ibrahim kwara kod Isaka wuora sik kuomgi, kendo gimedre gibed oganda maduongʼ e piny.”
17. Kane Josef oneno ka wuon mare keto lwete ma korachwich ewi Efraim ne ok obedo mamor; kuom mano, nogolo lwet wuon-gi ewi Efraim moketo ewi Manase.
18. Josef nowachone niya, “Ooyo, wuora ma e wuowi ma kayo: ket lweti ma korachwich e wiye.”
19. To wuon-gi nodagi mowachone niya, “Angʼeyo mano nyathina. Manase bende biro bedo oganda maduongʼ. To kata kamano owadgi matin nobed giduongʼ moloye kendo nyikwaye nobed ogendini mangʼeny.”
20. Nogwedhogi chiengʼno, kendo owachonegi niya, “Ka Israel dwaro gwedho ngʼato to nokonyre gi nyingu kowacho kama, ‘Mad Nyasaye gwedhi kaka osegwedho Efraim kod Manase.’ ” Kuom mano noketo Efraim obedo maduongʼ ne Manase.
21. Eka Israel nowacho ne Josef niya, “Koro achiegni tho, to Nyasaye biro bedo kodu kendo nodwoku e piny kwereu.
22. To in, kendo kaka ngʼama duongʼne owetene, amiyi lowo mane akawo kuom jo-Amor gi ligangla kod atungʼ.”

Zaburi 13:1-6
1. Kuom jatend wer. Zaburi mar Daudi. Nyaka karangʼo, yaye Jehova Nyasaye? Wiyi biro wil koda nyaka chiengʼ koso? Ibiro pandona wangʼi nyaka karangʼo?
2. Abiro dhi nyime ka an gi pek manie pacha kod kuyo manie chunya odiechiengʼ kodiechiengʼ nyaka karangʼo? Wasika biro locho kuoma nyaka karangʼo?
3. Para kendo idwoka, yaye Jehova Nyasaye Nyasacha. Chiw ler ne wengena, nono to dipo ka nindo otera mi atho;
4. nikech mano nyalo miyo jasika wach niya, “Aseloye,” kendo wasika biro bedo mamor ka apodho.
5. Anto ageno kuom herani mosiko; chunya oil kuom warruok mari.
6. Abiro wer ne Jehova Nyasaye, nikech osebedo ka otimona maber.

Ngeche 4:18-19
18. Yor joma kare chalo ka ugwe mar kogwen, omedo rieny maler nyaka chiengʼ wuogi.
19. To yor joricho chalo gi mudho mandiwa; ok gingʼeyo gima miyo gichwanyore.

Mathayo 15:21-39
21. Ka noa kanyo, Yesu nodhi nyaka e gwengʼ mar Turo gi Sidon.
22. Chi Kanaan moro mane odak machiegni gi kanyo nobiro ire kaywagore niya, “Ruoth, Wuod Daudi, kecha! Nyara nigi jachien marach kendo osandore malit.”
23. To Yesu ne ok odwoke kata wach achiel. Omiyo jopuonjre nobiro ire mojiwe niya, “Riembe odhi, nikech osiko kogoyo koko bangʼwa.”
24. Nodwoko niya, “Ne oora mana ne rombe molal mag Israel kende.”
25. To dhakono nobiro mogoyo chonge piny e nyime, kawacho niya, “Ruoth, yie ikonya.”
26. To nodwoko niya, “Ok en gima kare kawo chiemb nyithindo mondo idir ne guogi.”
27. Dhakono nodwoke niya, “Mano en adier Ruoth, to kata guogi bende chamo ngʼinjo molwar piny koa e mesa mar ruodhgi.”
28. Eka Yesu nodwoko niya, “Dhako, in gi yie maduongʼ ndi! Kwayoni osechopi.” Kendo nyare nochango kochakore sano.
29. Yesu noa kanyo koluwo tie Nam Galili. Eka noidho malo mobet piny e bath got.
30. Oganda maduongʼ nobiro ire, kendo negikelone rongʼonde, muofni, pudhe, momni gi ji matuo mamoko mangʼeny, mine giketogi e tiende kendo nochangogi.
31. Ji nohum kane gineno ka momni wuoyo, pudhe ngima, rongʼonde wuotho, kendo muofni neno, kendo negipako Nyasach Israel.
32. Yesu noluongo jopuonjrene ire mowachonegi niya, “Akecho jogi nikech koro gisebedo koda kae kuom ndalo adek to gionge gi gima digicham. Ok adwar mondo gidhi ka gidenyo, nono to kech nyalo goyogi piny e yo.”
33. Jopuonjrene nodwoke niya, “Ere kuma dwayudie makati e dier thim manyalo pidho oganda maduongʼ machal kama?”
34. Yesu nopenjogi niya, “Un gi makati adi?” Negidwoke niya, “Abiriyo kende gi rech matindo manok.”
35. Nowachone ogandago mondo obed piny e lum.
36. Bangʼ mano nokawo makati abiriyogo gi rechgo, kendo kane osegoyo erokamano, nongʼingogi bangʼe omiyogi jopuonjrene, mondo opog ji.
37. Negichiemo giduto mi giyiengʼ. Bangʼ chiemo jopuonjre nochoko ngʼinjo mag chiemo mane ji ochamo oweyo moromo okepe abiriyo.
38. Kar romb joma nochiemo duto ne gin alufu angʼwen, ka ok okwan mon gi nyithindo.
39. Bangʼ ka Yesu nosegonyo oganda odhi, nodonjo e yie mi odhi e gwengʼ mar Magadan.