A A A A A

Chakruok 37:1-36
1. Jakobo nodak e piny Kanaan, kuma ne wuon-gi odakie.
2. Ma e nonro mar joka Jakobo. Kane Josef ja-higni apar gabiriyo, nohero kwayo jamb wuon-gi ka en kaachiel gi owetene ma yawuot Bilha kod yawuot Zilpa ma magi gin monde wuon-gi. To Josef nonyiso wuon-gi timbe moko maricho ma owetene ne timo.
3. Koro Israel nohero Josef moloyo yawuote mamoko, nikech en nyathi mane onywolne ka oseti, kendo nolosone law mar kandho maber.
4. Kane owetene oneno ni wuon-gi ohero Josef moloyogi, negidoko mamon kode kendo ne ok ginyal wuoyo kode maber.
5. Chiengʼ moro Josef noleko, kendo kane onyiso owetene lekno, to owetene nomedo bedo mamon kode.
6. Nowachonegi niya, “Winjeuru kaka nende aleko:
7. Ne watweyo cham manie puodho eka apoya nono wi cham mane asetweyo nochungʼ tir, ka wiye chambu olworo wi chamba kendo okulorene.”
8. Owetene nowachone niya, “Iparo ni inyalo telonwa? Bende inyalo telonwa adier?” Kendo negimedo bedo mamon kode nikech lekneno kod gimane owachonegi.
9. Eka Josef nochako oleko lek machielo, kendo nowacho ne owetene lekno. Nowachonegi niya, “Winjuru lek machielo manyoro aleko ni wangʼ chiengʼ gi dwe kod sulwe apar gachiel kulorena.”
10. Kane onyiso wuon-gi kaachiel gi owetene, wuon-gi nokwede kendo owachone niya, “Ma en lek manade manyoro ilekoni? Iparo ni minu kod an kod oweteni nyalo biro kuloreni mondo omiyi duongʼ?”
11. Owetene ne nyiego omako kode, to wuon-gi to ne okano wechego e chunye.
12. Koro noyudo owete Josef kwayo jamb wuon-gi machiegni gi Shekem,
13. eka Israel nowacho ne Josef niya, “Kaka ingʼeyo ni oweteni kwayo jamni machiegni gi Shekem; koro bi mondo aori irgi.” Josef nodwoke niya, “Mano ber.”
14. Kuom mano nowachone niya, “Dhiyo kendo ineane ka oweteni dhi maber kod jamni, kendo iduogna wach.” Kamano nooro Josef koa e Holo mar Hebron. Kane Josef otundo Shekem,
15. ngʼat moro noromo kode ka owuotho awuotha e thim mi openje niya, “Imanyo angʼo?”
16. Nodwoke niya, “Adwaro owetena. Kinyisa kuma gikwayoe jambgi?”
17. Ngʼatno nodwoke niya, “Gisewuok ka. Ne awinjo kagiwacho ni gidhi Dothan.” Kuom mano Josef noluwo bangʼ owetene kendo noyudogi machiegni gi Dothan.
18. To ne ginene kapod en mabor, kendo kane pok ochopo irgi, negichano mondo ginege.
19. Negiwacho e kindgi giwegi niya, “Neuru jalek lek cha biro!
20. Biuru mondo wanege kendo wawite e bungu moro achiel kendo wawach ni le moro mager nyonege. Eka mondo wane gima lekne biro timone.”
21. Kane Reuben owinjo ma notemo mondo ores Josef e lwet owetene. Nowachonegi niya, “Kik wanege.
22. Kik uchwer remo moro amora, witeuru e bugo manie thim kaeni, to kik uket lwetu kuome.” Reuben nowacho mondo ores Josef kendo odwoke ir wuon-gi.
23. Kuom mano kane Josef ochopo ir owetene ne gilonyo kandhone mane olos gi law maber kendo ma nengone tek,
24. kendo ne gikawe mi giwite e bugo. Bugono ne ninono kendo pi ne onge e iye.
25. Kane gibet gichiemo negineno oganda mar jo-Ishmael koa Gilead. Ngamia notingʼo gik mangʼwe ngʼar, gi mane-mane kod yiende moko, kendo negiterogi Misri.
26. Juda nowacho ne owetene niya, “Ere ohala ma wabiro yudo ka wanego owadwa kendo wapando rembe?
27. Biuru mondo wause ne jo-Ishmael kendo kik waket lwetwa kuome; nikech en owadwa, ringrewa kendo rembwa.” Owetege noyie giwachno.
28. Kuom mano kane jo-ohala ma jo-Midian ochopo machiegni, owete Josef noywaye oko e bugo kendo nouse kuom shekel piero ariyo mar fedha ne jo-Ishmaelgo, mane otere Misri.
29. Kane Reuben odok e bugo mane owit e Josef kendo oyudo ni Josef onge kanyo, noyiecho lepe.
30. Nodok ir owetene mowachonegi niya, “Rawera cha onge kacha! Koro anyalo timo angʼo?”
31. Eka negikawo kandho Josef, mi giyangʼo diel kendo ginyumo kandho Josef e remb diel.
32. Ne gitero ne wuon-gi kandho Josef mane olos maber kendo ma nengone tek kagiwacho niya, “Ne wayudo kandhoni. Range ane maber ka en mar wuodi.”
33. Israel nofwenyo kendo owacho niya, “Ma en kandho wuoda! Le moro mager nonege. En adier ni le mager onego Josef mokidhe matindo tindo.”
34. Eka Jakobo noyiecho lepe, morwako pien gugru kendo noywago Josef wuode kuom ndalo mangʼeny.
35. Yawuote kod nyige duto nobiro mondo ohoye, to notamore ahoya. Nowacho niya, “Ooyo, abiro ywago wuoda nyaka atho aluw bangʼe.” Kuom mano wuon-gi noywage.
36. To jo-Midian nouso Josef e piny Misri ne Potifa, achiel kuom jotich mag Farao, jaduongʼ jorit od ruoth.

Chakruok 38:1-30
1. E kindeno, Juda noweyo owetene kendo nodhi odak gi ja-Adulam ma nyinge Hira.
2. Kuno Juda noromo gi nyar Shua ja-Kanaan mokendo kendo oriwore kode.
3. Nomako ich kendo onywolo wuowi manochaki ni Er.
4. Nochako omako ich kendo onywolo wuowi kendo nochake ni Onan.
5. Nochako onywolo wuowi machielo kendo nochake ni Shela. Wuowini nonywolo ka en Kezib.
6. Juda nokendone Er, wuode maduongʼ dhako kendo niluonge ni Tamar.
7. To kata kamano, Er wuod Juda maduongʼ ne ngʼama timbene richo ahinya e nyim Jehova Nyasaye; kuom mano Jehova Nyasaye nonege.
8. Eka Juda nowacho ne Onan wuode niya, “Kaw chi owadu kendo ibed kode kaka yuori mondo inywol kode nyithindo ichung godo wi owadu.”
9. To Onan nongʼeyo ni nyithindogo ok bi bedo mage, kuom mano e sa asaya mane oriwore kod chi owadgino; ne oolo kothe oko e lowo mondo ne mi kik onywol nyathi ne owadgi.
10. Gimane otimono ne gima kwero e nyim Jehova Nyasaye; kuom mano en bende Jehova Nyasaye nonege.
11. Eka Juda nowacho ne Tamar chi wuode niya, “Dhi dag e od wuonu kaka dhako ma chwore otho nyaka chop Shela wuoda bed maduongʼ.” Nikech noparo niya, “En bende onyalo tho mana kaka owetene.” Kuom mano Tamar nodhi odak gi wuon mare.
12. Bangʼ kinde moko, nyar Shua ma chi Juda notho. Kane Juda osetieko weche mag liel, nodhi nyaka Timna ir joma ne lielo yie rombege kendo nodhi gi Hira ja-Adulam ma osiepne.
13. Kane owach ne Tamar ni kwar mare owuok dhi Timna ngʼado yie rombe,
14. nolonyo lawe mar chola oko, moumore gi suka mondo olok kite eka ne odhi mobet e dhorangach madonjo Enaim, mantie e yo madhi Timna. Nikech noneno ni kata obedo ni Shela koro osebedo ngʼama duongʼ, to ne ok omiyego mondo obed chwore.
15. Kane Juda onene, noparo ni en ochot nikech noumo wangʼe.
16. Ka ok ongʼeyo ni mano chi wuode Juda nodhi ire kamane obetie bath yo kendo owachone niya, “Koro bi mondo wabed kodi e achiel.” To Tamar nopenje niya, “Ibiro miya angʼo ka wabedo kodi e achiel?”
17. To Juda nodwoke niya, “Abiro oroni nyadiel magolo e kwethna.” To Tamar nomedo penje niya, “Ibiro singona angʼo kapok ioro nyadiendno?”
18. To Juda nodwoke niya, “Singo mar angʼo ma idwaro?” To Tamar nodwoke niya, “Miya banglinino gi tonde kod luth manie lwetino.” Kuom mano Juda nomiyo Tamar chi wuode gigo kendo noriwore kode mi Tamar nomako ich kod Juda kwar mare.
19. Bangʼ ka Tamar nosedhi, nogolo law mane oumore godo kendo ochako orwako lawe mar chola.
20. Eka bangʼe Juda nooro osiepne ma ja-Adulam gi nyadiel mondo mi oduogne gige mane Tamar odhigodo, to osiepne ne ok oyudo Tamar.
21. Nopenjo ji mane odak kanyo niya, “Ere ochot madhako mane obet e akek yo madhi Enaim cha?” To negidwoke niya, “Onge ochot ma dhako ka.”
22. Eka nodok ir Juda kendo owachone niya, “Ok ayude. To ji modak kanyo ne owachona ni, ‘Onge ochot madhako ka.’ ”
23. Eka Juda nowacho niya, “We obed gi gik mane asingonego, nono to ji biro nyierowa. To bende aseorone nyadiendno, to ok inyal yude.”
24. Bangʼ dweche adek Juda noyudo wach niya, “Tamar chi wuode tim chode osemiyo wichkuot kendo kuom mano koro en gi ich.” Juda nowacho niya, “Goleuru oko kendo uwangʼe nyaka otho!”
25. E kinde mane igolo Tamar oko, noorone kwar mare wach niya, “Wuon banglini gi tonde kod ludhni ema nomiya ich rang ane ka inyalo yudo wuon-gi.”
26. Juda nofwenyo gigo, kendo owacho niya, “Dhakoni ja-adiera maloya, nikech ne ok amiye Shela wuoda mondo okende.” Kendo Juda ne ok ochako oriwore kode.
27. Kane sa ochopo mondo onywolie, nofwenyo ni en kod rude ma yawuowi e iye.
28. Kane oyudo onywol, lwet nyathi achiel nowuok oko; kuom mano jacholo nokawo usi makwar kendo otweyo e ngʼut lwedono ka owacho niya, “Ma ema ne okwongo owuok.”
29. To kane nyathino odwoko lwete iye, owadgi machielo nowuok mi owacho niya, “Kama e kaka ithinyori oko!” Omiyo nochake ni Perez.
30. Eka owadgi mane otwe usi e ngʼut lwete nowuok mi nochake nying ni Zera.

Zaburi 9:11-20
11. Wer wende pak ne Jehova Nyasaye, mobet e kom lochne e Sayun; hul ni ogendini gik mosetimo.
12. Nikech ngʼat machulo kuor kuom remo mochwer siko kaparo; ok owe mak odewo ywak joma hinyore.
13. Neye kaka wasika sanda, yaye Jehova Nyasaye! Kecha kendo tingʼa igola e dhorangeye mag tho,
14. mondo anyis pakni e dhorangeye mag Nyi Sayun, kendo abed mamor kuno nikech warruokni.
15. Ogendini oselutore e buche ma gikunyo; tiendegi ogajore e tondegi ma gichokogo ji.
16. Jehova Nyasaye ongʼere nikech adier mare; joma timbegi richo omoko e gik ma giloso gi lwetgi giwegi. Higaion. Sela
17. Joma timbegi richo dok e bur matut, nyaka ogendini duto ma wigi wil gi Nyasaye.
18. To jochan wiyi ok nowilgo ngangʼ kendo geno mar joma hinyore ok rum.
19. Aa malo, yaye Jehova Nyasaye, kik iyie mondo dhano olochi; ne ni ogendini ongʼadnegi bura e nyimi.
20. Gogi gi luoro, yaye Jehova Nyasaye; mi ogendini ongʼe ni gin mana dhano. Sela

Ngeche 3:31-35
31. Kik nyiego maki gi ja-mahundu, kata wuotho e yore moro amora.
32. Nimar Jehova Nyasaye ger gi jaricho to ogeno joma kare.
33. Kwongʼ mar Jehova Nyasaye ni e od jaricho, to ogwedho dala ngʼat makare.
34. Ojaro jojaro masungore to ochiwo ngʼwono ni joma obolore.
35. Joma riek yudo luor kaka girkeni to joma ofuwo enonyis wichkuotgi ayanga.

Mathayo 13:1-30
1. Odiechiengʼno Yesu nowuok e ot mi nobet e dho nam.
2. Nikech oganda maduongʼ nochokore molwore, nodonjo ei yie mi obetie, ka ji duto to ochungʼ oko e dho nam.
3. Eka nonyisogi gik mangʼeny e yor ngeche, kowacho niya, “Japur moro nodhi chwoyo kodhi.
4. Kane oyudo ochwoyo kodhi, kodhi moko nolwar e dir yo, kendo winy nobiro mochamogi duto.
5. Kodhi moko nolwar kuonde motimo lwendni, ma lowo operoree, mine gitwi piyo piyo nikech lowo ne thany thany.
6. To ka chiengʼ nowuok, chamgo nowangʼ kendo nikech ne gionge tiendegi, ne gitwo.
7. Kodhi moko nolwar e kind kudho, to kudhogo nodongo, mine githungʼo chamgo.
8. To kodhi moko to nolwar e lowo maber, mine gitwi kendo gichiego cham; moloyo kaka nochwoyo, moko nyadi mia, moko nyadi piero auchiel kata nyadi piero adek.
9. Ngʼat man-gi ite mar winjo wach mondo owinji.”
10. Jopuonjrene nobiro ire mopenje niya, “Angʼo momiyo iwuoyo gi ji gi ngeche?”
11. Nodwokogi niya, “Un osemiu rieko mar ngʼeyo tiend gik mopondo mag pinyruodh polo, to gin ok osemigi.
12. Ngʼat man-go nomedne mi nobed gi gik mogundho; to ngʼat ma ongego kata mano ma en-go nomaye.
13. Gimomiyo awuoyo kamano kodgi gi ngeche en ni mondo: “Kik ginee kata obedo ni gineno; kik gingʼe tiend wach kata obedo ni giwinjo.
14. Kuomgi ema wach mokor mar Isaya chopo kare kowacho niya, “ ‘Ubiro siko kuwinjo weche miwacho to wach ok nodonjnu ngangʼ; Ubiro siko kungʼicho to ok unune gimoro.
15. Nikech chuny jogi osedinore; gisedino itgi, kendo gisemiyo wengegi. Nono to dipo ka wengegi oneno, kendo itgi owinjo wach; mi chunygi ofwenyo tiend weche, kendo gidwog ira mi achang-gi.’
16. Un to ogwedh wengeu nikech gineno, itu bende nikech giwinjo wach.
17. Nimar awachonu adier ni jonabi gi joma kare mangʼeny nogombo neno gik muneno, to ne ok ginene, kendo winjo gik muwinjogi, to ne ok giwinjo.
18. “Koro winjuru tiend ngero mar jakomo,
19. Ka ngʼato owinjo wach mar pinyruoth to ok owinjo tiende, ngʼat marach biro kendo yudho gima okom e chunye mi dhigo. Mano e kodhi mane ochwoyo e dir yo.
20. To kodhi mane ochwo kuonde motimo lwanda ochungʼ kar ngʼama winjo wach kendo rwake sano gi mor.
21. To nikech oonge gi tiendene, obet kuom kinde machwok kende. Ka chandruok gi sand obiro nikech Wach Nyasaye, to opodho piyo piyo nono.
22. Kodhi mane olwar e kind kudho to ochungʼ kar ngʼat mawinjo wach, to parruok kuom ngima mar pinyni gi wuond ma mwandu kelo thungʼo wachno kendo mone nyak.
23. To kodhi mane olwar e lowo maber ochungʼ kar ngʼat mawinjo wach kendo make, mi ochieg cham mangʼeny mohingo kodhi mane okomgo nyadi mia, nyadi piero auchiel kata nyadi piero adek.”
24. Yesu nogoyonegi ngero machielo kama: “Pinyruodh polo chalo gi ngʼat mane okomo kodhi maber e puothe.
25. To kane oyudo ji duto nindo, jasike nobiro mopidho buya e dier ngano, bangʼe to odhi.
26. Ka ngano nodongo moiko wiyegi to buya bende nochako limbo.
27. “Jotij wuon puodho nobiro ire mowachone ni, ‘Jaduongʼ, donge ne ikomo kodhi mabeyo lilo e puothi? Ka kamano to buya to oa kure?’
28. “Nodwoko ni, ‘Jasigu ema notimo ma.’ “Jotich nopenje ni, ‘Diher mondo wadhi wapudhgi oko?’
29. “To nodwoko ni, ‘Ooyo, kik utim kamano nikech seche ma upudho buyago unyalo pudho ngano bende kaachiel kodgi.
30. Wegiuru gitwi kaachiel giduto nyaka chiengʼ keyo. Ka kindeno ochopo to ananyis jokeyo mondo okuong ochok buya kendo otwegi pidhe pidhe mondo owangʼ-gi; eka bangʼe gichok ngano kendo gikel gikan e decha.’ ”