A A A A A

Wuok 5:1-23
1. Bangʼe Musa gi Harun nodhi ir Farao mi giwachone niya, “Jehova Nyasaye, ma Nyasach jo-Israel wacho kama: ‘We joga odhi, mondo gilosna sawo e thim.’ ”
2. To Farao nodwokogi niya, “Jehova Nyasaye to en ngʼa, ma dimi awinj dwonde mi awe jo-Israel dhi? Ok angʼeyo Jehova Nyasaye kendo ok anawe jo-Israel dhi.”
3. Negiwachone niya, “Nyasach jo-Hibrania oseromo kodwa. Omiyo koro yie iwe wadhi e thim kama kawo e wuodh ndalo adek mondo wachiw misengini ne Jehova Nyasaye ma Nyasachwa, nono to dipo ka okelonwa masiche kata tho.”
4. To ruodh Misri nowachonegi niya, “Musa gi Harun, en angʼo momiyo ugolo ji kuom tijegi ma gitimo? Doguru e tiju!”
5. Eka Farao nomedo wacho niya, “Neuru, ogandani koro osenyaa momedore to pod udwaro chungogi e tich.”
6. Chiengʼ onogo Farao nogolo chik ni jorit wasumbini kod nyipeche kowachonegi niya,
7. “Kik uchak umi jo-Israel lum magilosogo matafare; to nyaka une ni giomo lum kendgi giwegi.
8. To nyaka une ni giloso matafare ma kwan-gi romre gi mano ma gisebedo ka giloso, kik uwe kwan-go dog chien. Gin jonyawo, emomiyo gigoyo koko ni, ‘Yie iwewa wadhi kendo wachiw misango ni Nyasachwa.’
9. Keturu tich obed matekie moloyo ni jogi mondo gisiki ka gitiyo kendo kik uchik itu ne miriambogi.”
10. Eka jorit wasumbini kod nyipeche ne odhi mowachone jo-Israel niya, “Ma e gima Farao wacho, ‘Ok abi miyou lum kendo.
11. Dhiuru mondo udwar lumbu kamoro amora ma unyalo yude, to ngʼeuru ni tiju to ok nodwok chien kata matin.’ ”
12. Omiyo jo-Israel nokee e piny Misri duto ka gichoko lum.
13. Jorit wasumbini ne kasogi kawachonegi niya, “Tiekuru tich momiu odiechiengʼ ka odiechiengʼ, mana machal kaka ne utimo kane un gi lum.”
14. Nyipeche ma jo-Israel mane jotich Farao oyiero nigoyo kipenjogi niya, “En angʼo mosemonou loso matafare ndalo ariyogi kaka uloso pile?”
15. Eka nyipeche ma jo-Israel nodhi modonjo ir Farao kagiwacho niya, “Ere gima omiyo isetimone jotichni kama?
16. Jotichni ok mi kata mana lum, to eka pod inyisowa kama: ‘Losuru matafare!’ Jotichni igoyo, to jogi ema nigi ketho.”
17. Eka Farao nowacho niya, “Jonyawogi un mana jonyawo! Mano e gima omiyo usiko kuwacho ni, ‘Yie wadhi mondo wachiw misango ni Jehova Nyasaye.’
18. Koro doguru e tich, ok nomiu lum moro amora, to nyaka ulos matafare ma kar kwan-gi rom gi ma usebedo kuloso pile.”
19. Eka nyipeche ma jo-Israel nofwenyo ni gin e chandruok ka nonyisogi niya, “Ok unyal dwoko kar kwan matafare musebedo kuloso pile.”
20. Bangʼ kane gisea ir Farao, negiyudo Musa gi Harun karitogi mondo orom kodgi,
21. kendo negiwachonegi niya, “Mad Jehova Nyasaye neu mi ngʼadnu bura! Usemiyo wadoko gima dungʼ mangʼwe ni Farao kod jodonge kendo useketo ligangla e lwetgi mondo ginegwago.”
22. Eka Musa nodok ir Jehova Nyasaye mowachone niya, “Yaye Ruoth Nyasaye, en angʼo momiyo isekelo chandruok ni ogandani? Koso ma emomiyo ni ora?
23. Nyaka nachak dhi ir Farao mondo awuo e nyingi, osekelo chandruok ni ogandani bende ok isereso ogandani ngangʼ.”

Wuok 6:1-30
1. Eka Jehova Nyasaye nowacho ne Musa niya, “Koro ibiro neno gino ma abiro timo ne Farao: Nikech bada man-gi teko, obiro weyogi mondo gidhi; kendo nikech tekona maduongʼ obiro riembogi mi gia e pinye.”
2. Nyasaye bende nonyiso Musa kama, “An e Jehova Nyasaye.
3. Ne afwenyora ne Ibrahim gi Isaka kod Jakobo kaka Nyasaye Maratego, to ne ok afwenyoranegi gi nyinga ma ungʼeyago ma en Jehova Nyasaye.
4. Bende ne aguro singruokna kodgi ni anamigi piny Kanaan, kama negidakie kaka jodak.
5. To bende asewinjo ngʼur, mar jo-Israel ma jo-Misri oseloko wasumbinigi mi aparo singruokna.
6. “Emomiyo nyis jo-Israel kama: ‘An e Jehova Nyasaye kendo abiro golou e tije mapek ma jo-Misri oketo kuomu. Abiro miyo ubed thuolo e tij bedo wasumbini mag-gi kendo abiro resou kakumogi malit mondo awaru.
7. Abiro kawou kaka joga awuon, bende abiro bedo Nyasachu eka ubiro ngʼeyo ni An e Jehova Nyasaye ma Nyasachu, manogolou ka uwuok e bwo tich matek mar jo-Misri.
8. Kendo abiro kelou e piny mane akwongʼora ka atingʼo bada malo ni anami Ibrahim, Isaka kod Jakobo. Abiro miyougo kaka girkeni. An e Jehova Nyasaye.’ ”
9. Musa nodwoko ni jo-Israel wechegi, to kata kamano ne ok giwinje nimar chunygi nonyosore nikech tich mapek mar bedo wasumbini.
10. Eka Jehova Nyasaye nonyiso Musa niya,
11. “Dhiyo, inyis Farao ruodh jo-Misri mondo owe jo-Israel owuogi e pinye.”
12. To Musa nodwoko Jehova Nyasaye niya, “Ka jo-Israel ema ok nyal winja, en angʼo manyalo miyo Farao winja mi dewa nimar an radwal?”
13. Jehova Nyasaye nowuoyo gi Musa kod Harun kochikogi mondo gidhi ir Farao ruodh Misri, mondo gigol jo-Israel e piny Misri.
14. Magi e jotelo mag anywolagi: Yawuot Reuben ma kach Israel ne gin: Hanok, Palu, Hezron kod Karmi. Mago e jo-Reuben.
15. Yawuot Simeon ne gin: Jemuel, Jamin, Ohad, Jakin, Zohar kod Shaul mane en wuod nyar ja-Kanaan. Mago e joka Simeon.
16. Magi e nying joka Lawi kaluwore gi anywolagi: Gershon, Kohath gi Merari. (Lawi nodak kuom higni mia achiel gi piero adek gabiriyo.)
17. Yawuot Gershon kaluwore gi dhoodgi ne gin: Libni kod Shimei.
18. Yawuot Kohath ne gin: Amram, Izhar, Hebron kod Uziel. (Kohath nodak kuom higni mia achiel gi piero adek gadek.)
19. Yawuot Merari ne gin: Mali kod Mushi. Magi ema ne dhout jo-Lawi kaluwore gi anywolagi.
20. Amram wuod Kohath nokendo nyamin wuon-gi ma nyinge Jokebed, mane onywolone Harun kod Musa. (Amram nodak kuom higni mia achiel gi piero adek gabiriyo.)
21. Yawuot Izhar ne gin: Kora, Nefeg kod Zikri.
22. Yawuot Uziel ne gin: Mishael, Elzafan kod Sithri.
23. Harun nokendo Elisheba nyar Aminadab ma bende nyamin Nashon, kendo nonywolone Nadab, Abihu, Eliazar kod Ithamar.
24. Yawuot Kora ne gin: Asir, Elkana kod Abiasaf. Magi ema ne dhout joka Kora.
25. Eliazar wuod Harun nokendo achiel kuom nyi Putiel, kendo nonywolone Finehas. Magi ema ne jotend dhout joka Lawi.
26. Ma e Harun nogo kod Musa mane Jehova Nyasaye owachonegi niya, “Gol jo-Israel oa e piny Misri kaluwore gi dhoutgi”
27. Gin giwegi ema ne giwuoyo gi Farao ruodh jo-Misri mondo ogol jo-Israel e piny Misri. Ne en mana Musa kod Harun.
28. Kane Jehova Nyasaye owuoyo gi Musa e piny Misri,
29. nowachone niya, “An Jehova Nyasaye. Nyis Farao ruodh jo-Misri gik moko duto manyisi.”
30. To Musa nodwoko Jehova Nyasaye niya, “Nikech an radwal, en angʼo manyalo miyo Farao winja?”

Zaburi 16:7-11
7. Abiro pako Jehova Nyasaye mangʼadona rieko; kata gotieno chunya puonja.
8. Asiko aketo Jehova Nyasaye e nyima ndalo duto. Nikech ka entie e lweta korachwich, to onge gima nyalo yienga.
9. Emomiyo chunya mor kendo lewa yot; ringra bende biro yweyo gi kwe,
10. nikech ok inijwangʼa ei liel, to bende ok niyie Ngʼati Maler tow.
11. Isenyisa yor ngima; inipongʼa gi mor mogundho ka an e nyimi, kendo gi mor mosiko e badi korachwich.

Ngeche 5:7-14
7. Omiyo koro un yawuota, winjauru, kik uwe gima awachonu.
8. Bed mabor gi dhako ma kamano, kendo kik idhi machiegni gi dhoode,
9. nono to jomoko nono ema inimi tekreni maber moloyo kendo higni magi norum e lwet joma ger,
10. nono to jomoko nono, ema nocham mwanduni kendo tichni matek nokony od ngʼat moro nono.
11. To e giko mar ngimani inichur achura, ka ringri gi dendi chamore rumo.
12. To iniwachi niya, “Mano kaka nasin gi puonj mar rieko! Mano kaka chunya nokwedo siem mane omiya kuom gik mane atimo ma ok nikare!
13. Ne ok anyal winjo kendo timo weche jopuonjna, kata chiko ita ni jopuonjna.
14. Asechopo e giko mar kethruok marach e dier chokruok mangima.”

Mathayo 18:21-35
21. Eka Petro nobiro ir Yesu mopenje niya, “Ruoth, owinjore awe ne owadwa ndalo adi kokethona? Nyaka ndalo abiriyo koso?”
22. Yesu nodwoke niya, “Awachoni ni ok nyadibiriyo to nyadi piero abiriyo nyadibiriyo.
23. “Mano emomiyo pinyruodh polo chal gi ruoth mane dwaro nono kaka jotichne osetiyo gi pesane.
24. Kane ochako timo nonrono, ngʼat moro mane nigi gope moromo silingʼ tara gi tara ne okel e nyime.
25. To kaka ne ok onyal chulo gopeno, ruodhe nogolo chik mondo en kaachiel gi chiege gi nyithinde, kod gik moko duto mane en-go ousi mondo ochul gowino.
26. “To jatijno nogoyo chonge piny e nyime, moywagorene ni, ‘Yie ihorina mos, abiro chuli gopino duto.’
27. Ruodh jatijno nokeche mi owene gopeno kendo ogonye odhi.
28. “To bangʼ ka jatijno nosedhi, noyudo achiel kuom jotich wetene mane nigi gope moromo dinari mia achiel. Nomake matek mochako deye, kowachone ni, ‘Chula gopa ma in-go sani!’
29. “Jatich wadgino nogoyo chonge piny e nyime moywagorene ni, ‘Yie itimna ngʼwono, abiro chuli gopi.’
30. “To nodagi. Kar timo kamano to noa kanyo mi oloso wach mondo orwak ngʼatno e od twech nyaka chop ochul gowino.
31. Kane jotich mamoko oneno gima notimoreno, chunygi nodoko malit ahinya kendo negidhi mi ginyiso ruodhgi gik moko duto mane osetimore.
32. “Eka ruodhno noluongo jatichneno ire, mowachone ni, ‘An ne aweni gopa mane in-go duto nikech ne iywagorina mondo atim kamano.
33. Angʼo momiyo in to ne itamori kecho jatich wadu kaka an bende ne akonyi?’
34. Ruodhe ne mirima omako kode mi nochiwe e lwet jo-jela mondo orodhe maonge kech, nyaka chop ochul gowi duto mane en-go.
35. “Kamano e kaka Wuora manie polo biro timo ne ngʼato ka ngʼato ka ok oweyo ne nyawadgi gie chunye.”