A A A A A

2 Weche mag Ndalo 7:1-22
1. Kane Solomon otieko lemo, mach nolwar koa e polo mowangʼo misango miwangʼo pep kod misengini mamoko kendo duongʼ mar Jehova Nyasaye nopongʼo hekalu.
2. Jodolo ne ok nyal donjo e hekalu mar Jehova Nyasaye nikech duongʼ mar Jehova Nyasaye nopongʼe.
3. Kane jo-Israel duto noneno mach koa e polo kabiro piny kod duongʼ mar Jehova Nyasaye kani ewi hekalu negigoyo chongegi e ndiri ka gikulore auma. Negilamo kendo goyone Jehova Nyasaye erokamano, kagiwacho niya, “Jehova Nyasaye ber kendo herane osiko manyaka chiengʼ.”
4. Eka ruoth kod ji duto nochiwo misengini e nyim Jehova Nyasaye.
5. Ruoth Solomon nochiwo misango gi dhok alufu piero ariyo gi ariyo kod rombe gi diek maromo alufu mia achiel gi piero ariyo. Kamano ruoth kod ji duto nowalo hekalu mar Nyasaye.
6. Jodolo nokawo keregi kaachiel gi jo-Lawi ka goyo thumbe mag Jehova Nyasaye mane ruoth Daudi nolosone pako Jehova Nyasaye kendo mane itiyogo kane odwoko erokamano kowacho niya, “Herane osiko manyaka chiengʼ.” Jodolo mane ochungʼ momanyore gi jo-Lawi ne goyo turumbete ka jo-Israel duto nochungʼ.
7. Solomon nopwodho dier laru mane nitie e nyim hekalu mar Jehova Nyasaye kendo kanyo nochiwoe misengini miwangʼo pep kod boche miwangʼo mag misango mar lalruok nikech kendo mar misango mar mula manoloso ne ok nyal tingʼo misengini miwangʼo, gi chiwo mag cham kod boche.
8. E ndalogo Solomon kod jo-Israel duto notimo sawo kuom ndalo abiriyo. Ne en chokruok maduongʼ mochakore Lebo Hamath nyaka Wadi man Misri.
9. Chiengʼ mar aboro negichokore nikech negisepwodho kendo mar misango kuom ndalo abiriyo kendo sawo bende kuom ndalo abiriyo.
10. To odiechiengʼ mar piero ariyo gadek mar dwe mar abiriyo nomiyo ji thuolo mondo odog e miechgi ka gimor gi ilo e chunygi nikech gik mabeyo mane Jehova Nyasaye osetimo ni Daudi gi Solomon kendo ni joge Israel.
11. Kane Solomon osetieko gero hekalu mar Jehova Nyasaye kod od ruoth mar dak kendo nosetieko timo gik moko duto manochano mondo otim e hekalu mar Jehova Nyasaye kod ode owuon;
12. Jehova Nyasaye nofwenyorene gotieno mowacho niya, “Asewinjo lemoni kendo aseyiero hekalu ka kaka kara mitimoe misengini.
13. “Ka aloro polo ni koth kik chuwe kata ka keto bonyo mondo ocham piny kata aoro dera marach mar tho ne joga,
14. to ka joga miluongo gi nyinga obolore ka lemo kendo manyo wangʼa, ka giweyo yoregi maricho, eka nawinj gie polo, mi nawenegi richogi kendo nares pinygi.
15. Eka nangʼigi kendo nachik ita ni lemo molam ka.
16. Aseyiero kendo pwodho hekaluni mondo nyinga obedie nyaka chiengʼ, wengena kod chunya nobed kanyo kinde duto.
17. “To in kiwuotho e nyima kaka Daudi wuonu notimo kendo itimo duto ma achiko kendo rito chikena gi buchena,
18. eka anagur lochni mar ruoth kaka ne asingorane Daudi wuonu, kane awachone ni, ‘Ok inibed maonge ngʼato marito jo-Israel kaka ruoth.’
19. “To kulokoru mi ok umako wechena kod chikena ma asemiyou kendo udhi mondo uti ne nyiseche mamoko kendo lamogi,
20. napudh jo-Israel oko ma agolgi e pinya mane amiyogi kendo anakwed hekaluni ma asepwodho nikech Nyinga. Enobed ka ngero kendo gima ji duto jaro.
21. Kata obedo ni hekaluni koro nigi duongʼ, ji duto mabiro kadho bute nowuor kendo nohum ka gipenjo ni, ‘Angʼo momiyo Jehova Nyasaye osetimo gima chalo kama ni pinyni kod hekaluni?’
22. Ji nodwokgi ni, ‘Nikech negiweyo Jehova Nyasaye ma Nyasach kweregi manogologi e piny Misri mine gikawo nyiseche mamoko ka gilamogi kendo tiyonegi ma emomiyo osekelo masichegi duto kuomgi.’ ”

2 Weche mag Ndalo 8:1-18
1. E giko higni piero ariyo mane Solomon ogerogo hekalu mar Jehova Nyasaye kod kare owuon mar dak,
2. Solomon noloso mier matindo mane Hiram omiye kendo noketoe jo-Israel mondo odagie.
3. Bangʼe Solomon nodhi Hamath Zoba mokawe.
4. Bende nogero Tadmor mane nitie e thim kaachiel gi mier madongo mag keno manogero Hamath.
5. Noloso Beth Horon Mamalo kod Beth Horon Mamwalo kaka mier madongo mochiel gohinga motegno kendo oketnegi rangeye miloro gi lodi.
6. Bende nogero Baalath kaachiel gi mier duto madongo mag keno kod mier duto madongo mag geche lweny to gi faresegi, Solomon nogero gimoro amora mane odwaro gero Jerusalem gi Lebanon kod gwenge duto mane nitie e bwo lochne.
7. Ji duto mane odongʼ e pinyno koa kuom jo-Hiti, gi jo-Amor kod jo-Perizi, gi jo-Hivi kod jo-Jebus (ogendinigi ne ok jo-Israel),
8. tiende ni, nyikwagi mane odongʼ e piny ma jo-Israel ne ok otieko, Solomon nolokogi wasumbini michuno mondo oti githuon, kaka obet nyaka chil kawuono,
9. To Solomon ne ok oloko jo-Israel wasumbini kuom tije, to noketogi kaka jolwenje, jotelo mag jotend lweny kod jotelo mag geche lweny kod joriemb gechene.
10. Bende ne gin jodong Ruoth Solomon madongo ma kar rombgi ne jotelo mia ariyo gi piero abich mane orito ji.
11. Solomon nogolo nyar Farao e Dala Maduongʼ mar Daudi mokelo e od ruoth manogerone kowacho niya, “Chiega ok nyal dak e od ruoth Daudi ma ruodh jo-Israel nikech kuonde ma Sandug Muma mar Jehova Nyasaye mar singruok osedonje gin kuonde maler.”
12. Solomon nochiwo ne Jehova Nyasaye misengini miwangʼo pep e kendo mar misango mar Jehova Nyasaye mane ogero e nyim agola,
13. kaluwore gi chik mane Musa ogolo kuom chiwo migolo pile ka pile mag odiechienge Sabato, Wuok Dwe, kaachiel gi sewni moyier adek mag higa ka higa ma gin Sawo mar makati ma ok oketie thowi, gi Sawo mar Jumbe kod Sawo mar Kiche.
14. Kaluwore gi chike Daudi wuon mare, Solomon nochano migepe mag jodolo kuom tijegi kendo jo-Lawi notelo ni tich wer kod konyo jodolo kaluwore gi tije mopogore opogore mapile ka pile. Kendo nopogo jorit rangeye gi migepegi kuom rangeye mopogore opogore nikech ma e chik ma Daudi ngʼat Nyasaye nochiko.
15. Kuom weche duto mane ruoth ochiko jodolo kod jo-Lawi ne onge moro amora mane giweyo kata mana weche mag keno.
16. Tije Solomon duto notim kochakore chiengʼ manochakoe gero hekalu mar Jehova Nyasaye nyaka tiekne. Omiyo hekalu mar Jehova Nyasaye notiek gero.
17. Bangʼe Solomon nodhi Ezion Geber kod Elath manie dho nam e piny Edom.
18. Omiyo Hiram nooro yiedhi kikwangʼogi kod jotende owuon, jogo molony kuom tich nam. Jogi kaachiel gi joge Solomon nokwangʼ nyaka Ofir ma gikelo dhahabu ma pekne romo kilo alufu apar gabiriyo kendo negikele ne Ruoth Solomon.

Zaburi 80:1-6
1. Kuom jatend wer. E dwol mar “Ondanyo mar Singruok.” Mar Asaf. Zaburi. Chiknwa iti, yaye Jakwadh jo-Israel, in mitelo ne Josef ka kweth mar dhok. In mibet e kom loch e kind kerubi, koro rieny ane
2. e nyim Efraim, gi Benjamin gi Manase. Nyis tekri, kendo bi mondo ireswa.
3. Dwogwa iri, yaye Nyasaye; mi wangʼi orienynwa, eka mondo wayud warruok.
4. Yaye Jehova Nyasaye, ma Nyasaye Maratego, mirimbi biro siko koyienyo, gi lamo mar jogi nyaka karangʼo?
5. Isemiyo gichamo pi wangʼ ka kuon kendo isemiyo gimodho pi wangʼ agwetni modhuro.
6. Isemiyo wadoko rachwany ne jobutwa, kendo wasikwa jarowa.

Ngeche 20:15-15
15. Dhahabu nitie, kendo kite ma nengogi tek bende nitie mogundho, to dhok mawacho weche mag ngʼeyo gin kaka mula mabeyo mayudo tek.

Tich Joote 13:26-52
26. “Owetena, ma nyikwa Ibrahim, kod un joma ok jo-Yahudi moluoro Nyasaye, wan ema oseornwa wach warruokni.
27. Jo-Jerusalem gi jotendgi ne ok ongʼeyo ni Yesu e Jawar, to kata kamano, kane gingʼadone buch tho, to negichopo mana weche jonabi misomo pile chiengʼ Sabato.
28. Kata obedo ni ne ok giyudo ketho moro kuome ma dine mi nege, ne gikwayo Pilato mondo ochiwe mondo onege.
29. Kane gisechopo weche duto mondiki kuome, ne gigole ewi yath mi gikete e liel.
30. To Nyasaye nochiere oa kuom joma otho,
31. kendo kuom ndalo mangʼeny, joma ne wuotho kode koa Galili nyaka Jerusalem nonene. Jogo ema koro odoko joneno mag wechegi ni jowa.
32. “Injili ma wanyisou ema: Gima Nyasaye nosingo ne kwerewa
33. osechoponwa, wan nyithindgi, kuom chiero Yesu. Mana kaka ondiki e Zaburi mar ariyo niya, “ ‘In Wuoda; kawuono asedoko Wuonu.’
34. To kuom chier mane Nyasaye ochierego oa kuom joma otho, mondo kik otow, to ondikie kama: “ ‘Anamiu gweth maler kendo madier, mane asingone Daudi.’
35. Kamoro machielo bende ondikie kama: “ ‘Ok niyie Ngʼati Maler tow.’
36. “Nimar kane Daudi osetimo dwaro Nyasaye e ndalone, to notho moike kama noyike kwerene, mi ringre notowo,
37. to Jal ma Nyasaye nochiero oa kuom joma otho to ringre ne ok otowo.
38. “Emomiyo, adwaro mondo ungʼe malongʼo, owetena, ni kuom Yesu ema iyalonue yor weyo richo.
39. Kuome ema ngʼato angʼata moyie iketo kare mi gony kuom gimoro amora ma Chik Musa ne ok nyal gonyoe ngʼato.
40. Omiyo tangʼuru, mondo gik mane jonabi okoro kik timrenu. Ne gikoro niya:
41. “ ‘Neuru, un joma obwono ji-gi, beduru morwenyo nyaka thou, nimar abiro timo gimoro e ndalou ma ok ubi yiego, kata ka ngʼato oleronu tiende.’ ”
42. Kane oyudo Paulo gi Barnaba wuok e sinagogi, ji nokwayogi mondo gimed loso kuom wechegi chiengʼ Sabato moluwo mano.
43. To ka nosegony chokruok mondo odhiyo, jo-Yahudi mangʼeny gi ji ma nolokore oluwo din jo-Yahudi noluwo Paulo gi Barnaba, kendo negimedo wuoyo kodgi ka gijiwogi mondo gimed dhi nyime e ngʼwono mar Nyasaye.
44. Chiengʼ Sabato moluwo mano, chiegni ji duto modak Antiokia nochokore mondo owinj wach Ruoth.
45. To ka jo-Yahudi noneno ogandano, nyiego nomakogi mi gichako wuoyo marach kuom gik mane Paulo wacho.
46. Eka Paulo gi Barnaba nomedo wuoyo gi chir kagiwacho niya, “Ne bernwa mondo un ema wayalnu Wach Nyasaye mokwongo. To nikech udage kendo nikech ok ukwanoru ka joma owinjore yudo ngima mochwere, koro waweyou mondo wayal wachni ni joma ok jo-Yahudi.
47. Ruoth Nyasaye osemiyowa chik niya, “ ‘Asemiyo udoko ler ne Ogendini, mondo uland warruok e tunge piny duto.’ ”
48. Kane joma ok jo-Yahudi owinjo wachno, negimor kendo negirwako wach Ruoth Nyasaye, kendo joma nochan-negi yudo ngima mochwere noyie kuom Yesu.
49. Wach Ruoth Nyasaye nolandore e gwengʼno duto.
50. To jo-Yahudi nokelo mirima e chuny mon moluoro Nyasaye man-gi nying kod joma chwo midewo mane odak e dalano. Jogi nothuwo ji mondo osand Paulo gi Barnaba, kendo negiriembogi e gwengʼno.
51. Kuom mano ne gitengʼo buch tiendgi ka gikwedo timgi eka negidhi Ikonio.
52. Jopuonjre mane ni Antiokia nodongʼ kopongʼ gi mor kod Roho Maler.