A A A A A

1 Weche mag Ndalo 17:1-27
1. Bangʼ ka Daudi nosedonjo e ode mar ruoth, nowacho ni Nathan janabi niya, “Koro anto adak e od ruoth moger gi yiend sida, to Sandug Muma mar singruok mar Jehova Nyasaye to osiko e bwo hema.”
2. Nathan nodwoko Daudi niya, “gimoro amora manie chunyi to dhi nyime mondo itim nikech Nyasaye ni kodi.”
3. Otienono wach mar Nyasaye nobiro ni Nathan kawacho niya,
4. “Dhiyo mondo inyis jatichna Daudi niya, ‘Ma e gima Jehova Nyasaye wacho: In ok nigerna ot mondo adagie.
5. Pok adak e ot chakre ndalo mane agolo jo-Israel e piny Misri nyaka kawuono. Asebedo kawuotho e kuonde mogurie hema ka adar e kuonde dak mopogore.
6. Kuonde duto masewuothoe gi jo-Israel duto, bende asewachoe ni jotendgi mane aketo jokwadh joga niya, “Angʼo momiyo pok ugerona ot mar yiend sida?” ’
7. “Omiyo koro wach ni jatichna Daudi niya, ‘Ma e gima Jehova Nyasaye Maratego wacho kama: Ne agoli e lek kuma ne ikwayoe rombe mondo ibed jatend joga Israel.
8. Asebedo kodi kuonde duto misedhiye, kendo asetieko wasiki duto e nyimi. Koro abiro miyo nyingi bed kaka humb jomadongo manie piny.
9. Kendo abiro chiwo piny ni joga Israel kendo abiro gurogi mondo gibed gi pinygi giwegi mondo kik chandgi kendo. Jomahundu ok nochak osandgi kendo kaka negitimonegi mokwongo,
10. kendo kaka gisetimo nyaka chakre ne ayier jotelo marito joga Israel. Bende abiro loyo wasiki duto. “ ‘Awachoni ni Jehova Nyasaye biro geroni ot:
11. Ka ndaloni orumo mitho kendo iluwo kwereni, to abiro keto kothi moro mondo okaw kari, achiel kuom yawuoti minywolo kendo anagur pinyruodhe.
12. En ema noger ot ni nyinga kendo anagur lochne osik nyaka chiengʼ.
13. Anabed wuon-gi, to enobed wuoda. Ok nagol herana kuome kaka ne agolo herana kuom ruoth mane ikawo loch kuome.
14. Anakete motegno e oda kendo kuom pinyruodhe nyaka chiengʼ, lochne nogur motegno manyaka chiengʼ.’ ”
15. Nathan nonyiso Daudi weche duto mane ofwenyne.
16. Eka Ruoth Daudi nodonjo e hema mobet piny e nyim Jehova Nyasaye mowacho niya, “An to an ngʼa, yaye Jehova Nyasaye, to jooda to gin ngʼa gini momiyo isetimona gigi duto?
17. To ka gima kamano ok oromo e nyim wangʼi, yaye Jehova Nyasaye, to isewuoyo kuom gima biro timore e od jatichni. Isengʼiya mana ka gima an ngʼat motingʼ malo moloyo ji duto, yaye Jehova Nyasaye.
18. “En angʼo ma Daudi dimed wachoni kuom duongʼ ma isemiyo jatichni? Nikech ingʼeyo jatichni,
19. yaye Jehova Nyasaye. Nikech wach misewacho kendo koluwore gi dwaroni, isetimo tim maduongʼni bende isemiyo singruok madongogi ongʼere.
20. “Yaye Jehova Nyasaye, onge ngʼama chalo kodi kendo onge Nyasaye moro makmana in, mana kaka wasewinjo gi itwa wawegi.
21. Ere oganda machal gi jogi Israel? Bende nitiere oganda moro mane Nyasache osedhi moreso ka gin wasumbini milokogi jogi? Donge isemiyo nyingi duongʼ kuom timbe madongo kendo malich, nimar iseriembo ogendini mamoko e nyim jogi mane ireso kigolo Misri?
22. Ne imiyo jogi ma jo-Israel obedo jogi iwuon nyaka chiengʼ to bende in Jehova Nyasaye isebedo Nyasachgi.
23. “To koro Jehova Nyasaye, mi singruok misetimo kuom jatichni kod ode mondo ogurre nyaka chiengʼ. Tim mana kaka ne isingori,
24. mondo mi ogurre kendo nyingi obed maduongʼ nyaka chiengʼ. Eka ji biro wacho ni, ‘Jehova Nyasaye Maratego, en Nyasach jo-Israel!’ Kendo dhood jatichni Daudi nogurre e nyimi.
25. “In, Nyasacha isefwenyo ni jatichni ni ibiro gerona ot omiyo jatichni osebet gi chir mondo olami.
26. Yaye Jehova Nyasaye, in e Nyasaye! Kendo isesingo gik mabeyogi ni jatichni.
27. Emomiyo iseyie mondo igwedh od jatichni mondo osik e nyimi nyaka chiengʼ nikech isegwedhe kendo inigwedhe nyaka chiengʼ, yaye Jehova Nyasaye.”

1 Weche mag Ndalo 18:1-17
1. E kinde moko, Daudi noloyo jo-Filistia ma gibedo e bwo lochne kendo nokawo Gath to gi mier matindo molwore koa kuom jo-Filistia.
2. Daudi noloyo jo-Moab bende kendo negibedo e bwo lochne kendo negigolone osuru.
3. Bende Daudi nokedo gi Hadadezer ma ruodh Zoba nyaka ochopo Hamath kane odhi mondo ogur lochne e dho Aora Yufrate.
4. Daudi nomako geche lweny alufu achiel gi joidh farese alufu abiriyo, to gi jolweny mawuotho gi tiendgi alufu piero ariyo. Nongʼado odond farese duto makmana farese mia achiel kuomgi ema noweyo.
5. Kane jo-Aram moa Damaski obiro konyo Hadadezer ruodh Zoba, Daudi nonego ji alufu piero ariyo gariyo kuomgi.
6. Noketo kambi mag jolwenje e dala maduongʼ mar Damaski e piny jo-Aram kendo jo-Aram nobedo e bwo lochne kendo negikelone osuru. Jehova Nyasaye nomiyo Daudi olocho kamoro amora mane odhiye.
7. Daudi nokawo kuodi molos gi dhahabu mane otingʼ gi jotend lweny mag Hadadezer mi okelogi Jerusalem.
8. Chakre Teba kod Kun, mane gin miech Hadadezer, Daudi nokawo mula mangʼeny, mane Solomon olosogo gima iluongo ni Nam mar mula gi sirni, to gi gik mopogore opogore molos gi mula.
9. Kane Tou ruodh Hamath nowinjo ni Daudi noloyo jolweny duto mag Hadadezer ruodh Zoba,
10. nooro wuode Hadoram ir Ruoth Daudi mondo oterne omose kendo opake kuom locho e kedo kod Hadadezer mane osebedo kakedo gi Tou. Hadoram nokelo gik mopogore opogore ma olos gi dhahabu gi fedha kod mula.
11. Ruoth Daudi nochiwo gigi ne Jehova Nyasaye, mana kaka ne osetimo gi fedha kod dhahabu manokawo kuom ogendini duto: jo-Edom kod jo-Moab, jo-Amon kod jo-Filistia to gi jo-Amalek.
12. Abishai wuod Zeruya nonego jo-Edom alufu apar gaboro e Holo mar Chumbi.
13. Nogero kar kambi jolweny ei Edom kendo jo-Edom nobedo e bwo loch Daudi. Jehova Nyasaye nomiyo Daudi olocho kamoro amora mane odhiye.
14. Daudi nobedo ruodh jo-Israel duto kotimo maber kendo makare ni joge duto.
15. Joab ma wuod Zeruya ne jatend jolweny, to Jehoshafat wuod Ahilud ne jachan weche,
16. Zadok wuod Ahitub kod Abimelek wuod Abiathar to ne jodolo, Shavsha ne jagoro;
17. Benaya wuod Jehoyada to ne jatend joka Kereth kod joka Peleth, to yawuot Daudi to ne gin jotelo madongo makonyo ruoth.

Zaburi 78:17-25
17. To eka pod negidhi mana nyime ka gitimo richo e nyime ka gingʼanyo e thim ne Nyasaye Man Malo Moloyo.
18. Ne gitemo Nyasaye ka gingʼeyo, kuom kete mondo omigi chiemo mane gigombo.
19. Ne giwuoyo marach kuom Nyasaye kagiwacho ni, “Nyasaye bende nyalo chano mesa e nyimwa e thim ka?
20. Kane ogoyo lwanda to pi nothinyore oko kendo aore nochako mol mogundho. To chiemo bende domiwa adier? Ringʼo bende onyalo kelo mi opog ne joge adier?”
21. Kane Jehova Nyasaye owinjo gi ite, iye nowangʼ ahinya, mi mach mare notuk kuom joka Jakobo, kendo mirimbe mager nobiro kuom jo-Israel,
22. nimar ne ok giyie kuom Nyasaye kata geno kuom resruok mare.
23. To eka pod nogolo chik ne kor polo malo kendo noyawo dhoudi mag polo;
24. ne oolo mana piny ka koth mondo ji ocham, adier, nomiyogi chiemb polo.
25. Ji nochamo makati mar malaike, kendo nooronegi kit chiemo duto mane ginyalo chamo.

Ngeche 19:25-26
25. Chwad jasunga mondo joma ngʼeyogi tin opuonjre; kwer ngʼat man-gi rieko, to obiro medo fwenyo tiend weche.
26. Ngʼat mamayo wuon mare kendo riembo min mare en wuowi makelo wichkuot kod dwanyruok.

Tich Joote 8:1-25
1. Saulo mane oyudo ni kanyo noyie gi nek mar Stefano. Kochakore chiengʼno kanisa man Jerusalem nochako yudo sand malit kendo giduto negiringo mi gikere e pinje mag Judea gi Samaria, makmana joote kende ema nodongʼ Jerusalem.
2. Joma oluoro Nyasaye noyiko Stefano kendo ne giywage malit.
3. E kindeno Saulo nochako sando kanisa kodonjo e ot ka ot kendo omako chwo gi mon moter e od twech.
4. Joma noke e pinje maokogo noyalo Injili kamoro amora mane gidhiye.
5. Filipo nodhi nyaka e dala mar Samaria mi olando Wach Kristo kuno.
6. Kane oganda owinjo yalo mar Filipo, kendo kane gineno honni mane otimo, negimedo chiko itgi mondo giwinj wechene.
7. Jochiende nowuok kuom ji mangʼeny ka giywak malit, kendo jo-athany kod pudhe nochangi.
8. Omiyo dalano nopongʼ gi mor maduongʼ.
9. Ne nitie ngʼat moro miluongo ni Simon. Ngʼatni nosebedo katimo timbe jwok e dala mar Samaria, kendo timbene nomako dho ji duto. Nosungore ni en ngʼama lich,
10. kendo jo-Samaria duto, jomatindo gi jomadongo, noyie kode. Negiluwo bangʼe ka gikok niya, “Ngʼatni nigi teko Nyasaye miluongo ni Teko Maduongʼ.”
11. Ji ne luwe nikech kinde mathoth nosemako dho ji gi timbene mag jwok.
12. To kane Filipo oyalo ne jogo Injili mar pinyruoth Nyasaye, kod nying Yesu Kristo, ne giyie, mi giyudo batiso giduto, chwo gi mon.
13. Simon owuon bende noyie, bangʼe noyudo batiso, kendo nosiko koluwo bangʼ Filipo kamoro amora mane odhiye, kowuoro ranyisi madongo kod honni ma noneno ka Filipo timo.
14. Kane joote man Jerusalem owinjo ni jo-Samaria noserwako wach Nyasaye, negioro Petro gi Johana irgi.
15. Kane gichopo, ne gilamonegi mondo giyud Roho Maler,
16. nikech Roho Maler ne pok obiro kuom ngʼato angʼata kuomgi, to nosebatisgi mana e nying Ruoth Yesu.
17. Bangʼe Petro gi Johana noyieyo lwetgi kuomgi mi giyudo Roho Maler.
18. Kane Simon oneno ni ji ne yudo Roho Maler ka joote oyieyo lwetgi kuomgi, nomiyogi pesa kowacho niya,
19. “An bende miyaeuru teko ma un-goni mondo ngʼato angʼata ma ayieyo lweta kuome oyud Roho Maler.”
20. To Petro nodwoke niya, “Mad pesagigo lal kodi nono, nikech chunyi wuondi ni inyalo ngʼiewo mich Nyasaye gi pesa!
21. Ionge gi migawo moro amora e tijwani, kendo kwan-ni onge e iye, nikech chunyi ok nikare e nyim Nyasaye.
22. Omiyo lokri iwe timni marachni, kendo ilam Ruoth Nyasaye, dipo ka oweyoni richoni kuom bedo gi paro marachno e chunyi.
23. Nikech aneno ka chunyi opongʼ gi nyiego mangʼeny, kendo richo oloki misumbane chuth.”
24. Eka Simon nodwoko niya, “Lamna Ruoth Nyasaye mondo gima rach misewacho kuomano kik timrena.”
25. Kane gisetimo neno kendo yalo wach Ruoth, Petro gi Johana nodok Jerusalem, ka giyalo Injili e miech Samaria mangʼeny.