A A A A A

2 Weche mag Ndalo 1:1-17
1. Solomon wuod Daudi nogurore motegno e pinye nikech Jehova Nyasaye Nyasache ne ni kode kendo ne okete obedo ngʼama duongʼ miwuoro.
2. Eka Solomon nowuoyo gi jo-Israel duto, magin jotend migepe mag jolweny alufu achiel kod jotend jolweny mag mia achiel, gi jongʼad bura, to gi jotelo duto man Israel, kaka jotend dhoudi.
3. Kendo Solomon gi chokruok duto nodhi kar lemo motingʼore malo e Gibeon nikech Hemb Romo mar Nyasaye mane Musa jatich Jehova Nyasaye noloso e thim ne ni kanyo.
4. Noyudo ka Daudi nosekelo Sandug Nyasaye koa Kiriath Jearim nyaka kama noselosone, nikech nosegurone hema Jerusalem.
5. To kendo mar misango mar mula mane Bezalel wuod Uri ma wuod Hur noloso ne ni Gibeon e nyim hekalu mar Jehova Nyasaye, omiyo Solomon kod oganda duto nolamo Nyasaye kanyo.
6. Solomon noidho malo kar kendo mar misango mar mula e nyim Jehova Nyasaye ei Hemb Romo, mochiwo misengini miwangʼo pep alufu achiel.
7. Gotieno nogo Nyasaye nofwenyore ne Solomon mowachone niya, “Kwa gimoro amora midwaro mondo amiyi.”
8. Solomon nodwoko Nyasaye niya, “isenyiso ngʼwono maduongʼ ni Daudi wuora kendo iketa abedo ruoth kare.
9. Koro, Jehova Nyasaye, mad imi singruok mane imiyo wuora Daudi ochopi, nikech iseketa ruoth kuom oganda mangʼeny ka buru manie piny.
10. Miya rieko kod ngʼeyo mondo atel ne ogandani nimar en ngʼa manyalo telo ni oganda maduongʼ machalo kama?”
11. Nyasaye nodwoko Solomon niya, “Nikech ma e gima chunyi dwaro kendo ne ok ikwaya mwandu kata duongʼ kata pak, kata tho mar wasiki, kata kwayo mondo idag amingʼa, to isekwayo rieko kod ngʼeyo kaka dirit ogandana ma aseketi ibedo e ruoth,
12. omiyo anamiyi rieko kod ngʼeyo. Kendo abiro miyi mwandu kod duongʼ kod pak maonge ruoth kata achiel kuom mago moteloni kata mabiro bangʼi nobedgo.”
13. Bangʼe Solomon nodok Jerusalem koa kamotingʼore gi malo man Gibeon, e nyim Hemb Romo. Kendo notiyo tich ruoth Israel.
14. Solomon nongʼiewo geche mag lweny kod farese; ne en gi geche lweny alufu achiel mia angʼwen kod farese alufu apar gariyo mane oketo e mier madongo mag geche lweny to moko bende noketo Jerusalem kama nodake.
15. Ruoth nomiyo fedha gi dhahabu obedo manwangʼo yot ka kidi akida Jerusalem kendo yiend sida ne ngʼeny mana ka yiend ngʼowu ma otwi e got.
16. Solomon nokelo farese koa Misri kod e piny miluongo ni Kue, johala mag ruoth nongʼiewogi e piny Kue.
17. Negingʼiewo gach lweny koa Misri e nengo mar kilo abiriyo mar fedha kendo faras achiel e nengo maromo kilo ariyo. Bende ne giusogi ni ruodhi duto mag jo-Hiti gi jo-Aram.

2 Weche mag Ndalo 2:1-18
1. Solomon nochiwo chik mondo ger hekalu ni Nying Jehova Nyasaye kod ode mar ruoth.
2. Nondiko jotingʼ gik moko ji alufu piero abiriyo (70,000) gi jopa kite e got ji alufu piero aboro (80,000) kod nyipeche alufu adek gi mia auchiel (3,600).
3. Solomon noorone Hiram ruodh Turo wach niya, “Orna yiend sida kaka ne iorone wuora Daudi sida mane ogerogo ode mar dak.
4. Sani achiegni gero hekalu ni Nying Jehova Nyasaye Nyasacha mondo achiwne kaka kar wangʼo ubani mangʼwe ngʼar e nyime. Hekaluni nobed kama iketoe makati mowal e nyime pile, kendo kama ichiwoe misengini miwangʼo pep mapile pile okinyi godhiambo. Misenginigi bende notim kinde Sabato kod ndalo ma dwe opor, kaachiel gi sewni moyier mag Jehova Nyasaye ma Nyasachwa. Ma en chik mochwere ni jo-Israel.
5. “Hekalu ma anager nobed maduongʼ nikech Nyasachwa duongʼ moloyo nyiseche mamoko duto.
6. To en ngʼa manyalo gerone hekalu, ka kata polo malo kata polo mabor moloyo ok nyal romi? An to an ngʼa mondo agerne hekalu makmana gero kama iwangʼoe misengini e nyime?
7. “Yie iorna ngʼama olony e tij dhahabu kod fedha, kod mula kod nyinyo kendo mongʼeyo loso law maralik gi makwar kod marambulu kendo man-gi ngʼeyo kuom goro gik mamoko mondo oti gi jotichna molony man Juda gi Jerusalem mane Daudi wuora oketo.
8. “Kowna bende yiend sida gi saipras gi algumo mag Lebanon nimar angʼeyo ni jotiji olony e ngʼado yiende kanyo. Jotijena biro tiyo kanyakla kod jotijegi
9. mondo giikna yiende mangʼeny nikech hekalu magero nyaka bed maduongʼ kendo miwuoro.
10. Anami jotichni ma jongʼad yien gunde alufu piero angʼwen (40,000) mag ngano moregi, gi gunde alufu piero ariyo gariyo (20,000) mag shairi gi degi alufu angʼwen (4,000) mag divai kod depe alufu angʼwen (4,000) mag mo.”
11. Hiram ruodh Turo nodwoko Solomon gi baruwa kowacho: “Nikech Jehova Nyasaye ohero joge oseketi idoko ruodhgi.”
12. Kendo Hiram nomedo wacho niya, “Pak odogne Jehova Nyasaye ma Nyasach jo-Israel mane ochweyo polo gi piny! Osemiyo Ruoth Daudi wuowi mariek, mongʼeyo fwono tiend weche kendo fwenyo gik moko, en ema noger hekalu ne Jehova Nyasaye to gi od ruoth modakie owuon.
13. “Aoroni Huram-Abi ngʼat man-gi lony maduongʼ
14. ma min-gi ne nyar Dan to wuon-gi ne ja-Turo. Ne otiegore e tije dhahabu, kod fedha, mula kod nyinyo, kidi kod yien, kendo kuom loso lewni maralik gi marambulu gi marakwaro to gi law katana maber. En kod lony mangʼeny kuom kit goro duto kendo loso kido moro amora momiye. Enoti gi jotijegi molony kaachiel gi mag ruodha Daudi wuonu.
15. “Emomiyo ruodha yie iorna ngano gi shairi kod mo zeituni kod divai mane isingo.
16. Wanatongʼ yiend Lebanon moromo kaka idwaro kendo nwatwegi kanyakla ma wakwangʼ-gi e nam nyaka Jopa, eka iniomgi mitergi Jerusalem.”
17. Solomon nokwano jodak duto man Israel bangʼ kwan mane wuon mare Daudi nosekwano kendo noyudo ni gin ji alufu mia achiel gi piero abich gadek gi mia auchiel (153,600).
18. Ne oketo ji alufu piero abiriyo (70,000) kuomgi mondo obed jotingʼo to ji alufu piero aboro (80,000) opa kite e gode kaachiel gi ji alufu adek gi mia auchiel (3,600) ma nyipechegi mondo omi ji oti.

Zaburi 79:1-4
1. Zaburi mar Asaf. Yaye Nyasaye, ogendini osemonjo girkeni mari; gisedwanyo hekalu mari maler, kendo giseketho Jerusalem modongʼ pidhe pidhe.
2. Gisechiwo ringre jogi motho mondo obed chiemb winy manie kor polo, ring jogi maler gisechiwo ne ondiegi mag piny.
3. Giseolo remo e alwora mar Jerusalem ka pi, kendo koro onge ngʼama nyalo yiko joma otho.
4. Waselokore gima kuodo wich ne jobutwa, joma ijaro kendo inyiero gi joma olworowa.

Ngeche 20:8-9
8. Ka ruoth obedo e kome mondo ongʼad bura; opiedho weche maricho duto gi wangʼe.
9. En ngʼa manyalo wacho niya, “Aserito chunya maler; aler kendo aonge richo?”

Tich Joote 11:1-30
1. Joote kod owete modak Judea duto nowinjo ni joma ok jo-Yahudi bende noserwako Wach Nyasaye.
2. Omiyo kane Petro odhi Jerusalem, to joma oyie kuom Kristo ma jo-Yahudi nokwere
3. kawacho niya, “Donge ne idhi e od joma ok jo-Yahudi mi ichiemo kodgi.”
4. To Petro nochako leronegi tiend gik moko duto mane osetimore, e yo mawinjore maler, kowacho niya,
5. “Ne antiere e dala mar Jopa ka alemo, to ka ayula wangʼ notera, ne aneno fweny. Ne aneno gima chalo suka malach kiloro piny koa e polo, komak kondene angʼwen. Nolor sukano nyaka kama ne antie.
6. Ne angʼiyo iye mi aneno kit le mopidhi man-gi tiende angʼwen manie piny, gi le mager mag bungu, kod le mamol, gi winy mafuyo e kor polo.
7. Bangʼe nawinjo dwol moro kawachona ni, ‘Petro, aa malo, mondo ineg gimoro kuom gigo icham.’
8. “An to ne adwoko ni, ‘Ooyo Ruoth! Onge gima kwero kata mochido mosedonjo e dhogani nyaka nene.’
9. “Dwolno moa e polo nowuoyo koda kendo nyadiriyo kawachona ni, ‘Kik iluong gimoro amora ma Nyasaye osepwodho ni ok ler.’
10. Gima kamano notimore nyadidek, eka sukano nokaw modwoki e polo kendo.
11. “E sa nogo ji adek mane oor ira koa Kaisaria nobiro mochopo e ot mane antie.
12. Roho Maler nonyisa ni kik adeki ma ok adhi kodgi. Jowete auchielgi bende nodhi koda, mine wadonjo e od Kornelio.
13. Nonyisowa kaka ne oseneno malaika kofwenyore e ode mowachone ni, ‘Or jomoko Jopa mondo oluongni Simon miluongo ni Petro.
14. Obiro keloni wach mabiro miyo iyud warruok, in kaachiel gi joodi duto.’
15. “To e sa ma ne achako wuoyo, ema Roho Maler nolor kuomgi, mana kaka wan bende noselor kuomwa mokwongo.
16. Eka naparo kaka Ruoth nosewacho motelo ni, ‘Johana nobatiso ji gi pi, to un ibiro batisou gi Roho Maler.’
17. Emomiyo ka Nyasaye nomiyogi mana mich achielno ma wan bende nomiyowa kane wayie kuom Ruoth Yesu Kristo, koro an to an ngʼa ma dine agengʼ tich Nyasaye!”
18. Kane giwinjo wachno, ne giweyo Petro mos mi gipako Nyasaye, kagiwacho niya, “Kara en adier ni Nyasaye osemiyo joma ok jo-Yahudi thuolo mondo gin bende gilokre giyud ngima.”
19. Joma sand nokeyo nikech wach nek Stefano nodhi Foinike, Saipras nyaka Antiokia, ka gilando Injili ne jo-Yahudi kende.
20. To jomoko kuomgi mane oa Saipras kod Kurene, nodhi Antiokia ma gichako wuoyo gi jo-Yunani bende, ka ginyisogi Injili ma wuoyo kuom Ruoth Yesu.
21. Teko Nyasaye ne ni kodgi, omiyo ji mathoth noyie kendo olokore kuom Ruoth.
22. Wachni nolandore mochopo e it kanisa mane ni Jerusalem, omiyo negioro Barnaba e dala Antiokia.
23. Kane ochopo mi oneno kaka ngʼwono Nyasaye ne tiyo kuom jogo, nomor ahinya, kendo nojiwogi duto mondo gisiki kuom Ruoth gadiera kendo gi chunygi duto.
24. Barnaba ne en ngʼat maber, mopongʼ gi Roho Maler kod yie kendo ji ma kwan-gi thoth ahinya nolokore obiro ir Ruoth.
25. Bangʼe Barnaba nodhi Tarso mondo omany Saulo,
26. to kane oyude, nodok kode Antiokia. Kuom higa achiel mangima, Barnaba gi Saulo ne chokore gi kanisa ka gipuonjo ji ma kwan-gi ngʼeny ahinya. Antiokia kuno ema ne okuong luongoe jopuonjre ni jo-Kristo.
27. E kindeno, jonabi moko nobiro Antiokia ka gia Jerusalem.
28. Achiel kuomgi, mane iluongo ni Agaba nochungʼ mokoro wach kuom Roho, ni kech marach ne biro landore mi kwak piny Rumi duto. Kejni nobet e kinde loch Klaudio.
29. Kuom mano, jopuonjre nowinjore mar oro kony kaluwore gi nyalo margi, ni jowete mane odak Judea.
30. Negitimo mano mi gioro Barnaba gi Saulo jotero konygigo ne jodong kanisa.