A A A A A

Wuok 7:1-25
1. Eka Jehova Nyasaye nowacho ne Musa niya, “Ne, aseketi kaka Nyasaye ni Farao, kendo Harun owadu biro bedoni janabi.
2. Nyaka iwach gik moko duto ma achiki, kendo Harun owadu nonyis Farao mondo owe jo-Israel owuog e pinye.
3. Abiro keto chuny Farao bedo matek, ma kata obedo ni abiro nwoyo honni kod ranyisi e piny Misri,
4. to Farao ok nowinju. Omiyo anasand jo-Misri gi masiche madongo kakumogi malich mi anagol joga ma jo-Israel e piny Misri.
5. Kendo jo-Misri nongʼe ni an Jehova Nyasaye e kinde ma anakumgi ka agolo jo-Israel kuomgi.”
6. Musa kod Harun notimo mana kaka Jehova Nyasaye nochikogi.
7. E kinde mane giwuoyo gi Farao, Musa ne ja-higni piero aboro to Harun to ne ja-higni piero aboro gadek.
8. Jehova Nyasaye nowacho ne Musa kod Harun niya,
9. “Ka Farao onyisou ni mondo utim hono moro, to in Musa nyis Harun ni, ‘Kaw ludhi kendo dire piny e nyim Farao,’ kendo obiro lokore thuol.”
10. Kuom mano, Musa kod Harun ne odhi ir Farao mi gitimo mana kaka Jehova Nyasaye nochikogi. Harun nodiro ludhe piny e nyim Farao kod jodonge mi nolokore thuol.
11. Farao noluongo jorieko kod ajuoke mag Misri mine gitimo gik machal gi mane Harun otimo ka gitiyo gi teko mag yedhegi mopondo.
12. Ngʼato ka ngʼato kuomgi nodiro ludhe piny kendo nolokore thuol. To ludh Harun nomwonyo ludhegigo.
13. To kata kamano, chuny Farao ne odoko matek kendo ne ok onyal winjogi mana kaka Jehova Nyasaye ne osewacho.
14. Eka Jehova Nyasaye nowacho ne Musa niya, “Chuny Farao pod tek, odagi weyo joga mondo odhi.
15. Dhi ir Farao gokinyi ka odhi e aora. Rite e bath aora Nael mondo irom kode, bende kaw luth mane olokore thuol cha e lweti.
16. Eka inyise ni, ‘Jehova Nyasaye, ma Nyasach jo-Hibrania, oseora mondo anyisi niya: We joga odhi, mondo gilama e thim. To nyaka chop koroni pok iwinjo.
17. Ma e gima Jehova Nyasaye wacho: Ranyisini biro miyo ingʼe ni an Jehova Nyasaye: Abiro chwado pi aora Nael gi luth mantie e lwetani kendo pigno biro lokore remo.
18. Rech manie aora Nael biro tho, kendo aora biro dungʼ, jo-Misri ok nomodh pigno.’ ”
19. Jehova Nyasaye nowacho ne Musa niya, “Nyis Harun ni, ‘Kaw ludhi mondo irie badi ewi pige mag Misri, ma gin aore matindo kod madongo, yewni kod kuonde duto mag kano pi, kendo gibiro lokore remo.’ Remo biro bedo kamoro amora e piny Misri nyaka ei agulni molos gi kite.”
20. Musa kod Harun notimo mana kaka Jehova Nyasaye nochikogi. Notingʼo ludhe e nyim Farao kod jodonge duto mi ochwado aora Nael kendo pige duto nolokore remo.
21. Rech manie aora Nael notho, kendo aora nodungʼ marach ma jo-Misri ne ok nyal modho pige. Remo ne nitie kamoro amora e piny Misri.
22. To ajuoke mag Misri notimo mana gik machal kamano gi tijegi mag ajuoke mi chuny Farao nomedo doko matek; ne ok onyal winjo wach Musa kod Harun mana kaka Jehova Nyasaye nosewacho.
23. To kata kamano nodok e kare mar dak, kendo ne ok odewo wechegi.
24. Jo-Misri duto nokunyo bath aora Nael mondo giyud pi modho, nikech ne ok ginyal modho pi aorano.
25. Ndalo abiriyo norumo bangʼ ka Jehova Nyasaye nosechwado aora Nael.

Wuok 8:1-32
1. Eka Jehova Nyasaye nowacho ne Musa mondo odhi ir Farao kendo onyise niya, Ma e gima Jehova Nyasaye wacho: “We joga odhi mondo gilama.
2. Ka idagi weyo joga mondo odhi, to abiro kelo masira mar ogwende e pinyni duto.
3. Ogwende nopongʼ aora Nael kendo giniwuogi ka gidhi e odi nyaka kor nindo. Bende ginipongʼ nyaka kitandani, ute jodongi kod mag jogi, kaachiel gi kuonde tedo gi dwalo makati.
4. Ogwendego nochikre kuomi, kuom jogi kendo kuom jodongi duto.”
5. Eka Jehova Nyasaye nowacho ne Musa niya; “Nyis Harun kama: ‘Rie ludhi ewi aore, sokni kod yewni, kendo ogwende nowuog maim piny Misri duto.’ ”
6. Omiyo Harun norieyo lwete ewi pige mag Misri, kendo ogwende nowuok mopongʼo pinyno.
7. To ajuoke bende notimo mana kamano gi tijegi mochido kendo negimiyo ogwende owuok e piny Misri.
8. Farao noluongo Musa kod Harun mi owachonegi niya, “Kwauru Jehova Nyasaye mondo ogol ogwendegi kuoma kod joga, eka anawe jogi mondo odhi otim misengini ni Jehova Nyasaye.”
9. Musa nodwoko Farao niya, “Aweyoni mondo iket kinde mowinjore alemnie kod jodongi gi jogi mondo in kod joodi ogol ogwende kuomu, to mago manie aora Nael to nodongʼ.”
10. Farao nodwoke niya, “Obed kiny.” Musa nodwoke niya, “We obed mana kaka isewachono mondo ingʼe ni onge ngʼat machal kod Jehova Nyasaye ma Nyasachwa.
11. Ogwende nodar kawuok e uteni, e ute jodongi kod ute mag jogi; to e aora Nael ok giniwuogie.”
12. Bangʼ ka Musa kod Harun noseweyo Farao, Musa noywak ni Jehova Nyasaye nikech ogwende mane osekelo kuom Farao.
13. Kendo Jehova Nyasaye notimo mana kaka Musa nokwaye. Ogwende notho ei udi kod laru gi pewe.
14. Negichokore pidhe pidhe kendo negipongʼo piny.
15. Kane Farao oneno ni oseyudo thuolo, noketo chunye matek mine ok onyal winjo Musa kod Harun, mana kaka Jehova Nyasaye nowacho.
16. Eka Jehova Nyasaye nowacho ne Musa niya, “Nyis Harun kama: ‘Rie ludhi mondo ichwadgo buru ma e lowo,’ kendo buru ma e lowo mar piny Misri duto biro lokore kikun.”
17. Negitimo mano kendo ka Harun norieyo bade mane otingʼogo luth mi ochwado buru ma e lowo, kikun nopor kuom ji kod jamni. Buru ma e piny Misri duto nolokore kikun.
18. To ka ajuoke notemo mondo gin bende gihon kikun kuom tichgi mochido, to ne ok ginyal, kendo kikun nopor kuom ji gi jamni.
19. Ajuoke nowacho ne Farao niya, “Ma en lwet Nyasaye!” To kata kamano chuny Farao ne tek kendo ne ok onyal winjo wach Musa gi Harun mana kaka Jehova Nyasaye nowacho.
20. Eka Jehova Nyasaye nowacho ne Musa niya, “Chiew gokinyi ahinya mondo irom gi Farao ka odhi e aora Nael mondo inyise kama: Ma e gima Jehova Nyasaye wacho: We joga odhi mondo gilama.
21. To ka ok iweyo joga mondo odhi, to abiro kelo lwangʼni kuomi, kuom jodongi, kuom jogi kod ei uteu duto. Ute jo-Misri biro pongʼ gi lwangʼni kata mana e lowo kama gintie bende biro pongʼ.
22. “ ‘To chiengʼno ok anahon lwangʼni e piny Goshen kama joga odakie, mi iningʼe ni an Jehova Nyasaye kare anie pinyni.
23. Abiro keto pogruok e kind joga kod jogi. Hononi kiny notimre kiny.’ ”
24. Kendo Jehova Nyasaye notimo mano. Kweth mag lwangʼni mopoto noolore e od Farao, kendo ei ut jodonge bende piny Misri duto ne lwangʼnigo oketho.
25. Eka Farao noluongo Musa kod Harun mowachonegi niya, “Dhiuru utim misango ni Nyasachu e piny Misri ka.”
26. To Musa nodwoko niya, “Mano ok nyal bedo kare. Misengini ma wachiwo ni Jehova Nyasaye ma Nyasachwa nyalo bedo gima kwero ni jo-Misri. To ka wachiwo misengini makwerogo e wangʼ-gi, donge gibiro goyowa gi kite?
27. Nyaka wakaw wuodh ndalo adek e thim mondo wachiw misengini ni Jehova Nyasaye ma Nyasachwa mana kaka ochikowa.”
28. Farao nodwoko niya, “Abiro yienu mondo udhi uchiw misengini ni Jehova Nyasaye ma Nyasachu e thim to mana ka ok udhi mabor. Omiyo lamnauru.”
29. Musa nodwoko niya, “Bangʼ kinde matin ka asewuok, to abiro lamoni Jehova Nyasaye, kendo kiny lwangʼni nowe Farao, jodonge kod joge. Makmana ni Farao kik chak riambi kotamo jo-Israel dhi timo misengini ni Jehova Nyasaye.”
30. Bangʼe Musa noweyo Farao mi olamo Jehova Nyasaye,
31. kendo Jehova Nyasaye notimo kaka Musa nokwayo: Lwangʼni noweyo Farao kod jodonge kaachiel gi joge: Kata lwangʼni achiel ne ok odongʼ.
32. To kata mana e kindeni Farao nomedo bedo gi tok teko kendo ne ok onyal weyo jo-Israel mondo odhi.

Zaburi 17:1-7
1. Lamo mar Daudi. Yaye Jehova Nyasaye, yie iwinj kwayona makare; chik iti ne ywakna, chik iti ne lemona, lamona ok aa e dhok mawuondo ji.
2. Mad chwak michwakago oa kuomi; mad wengeni nee gima kare.
3. Kata obedo ni inono chunya kendo itema gotieno, kata ka itema to ok ibi yudo gimoro kuoma; asengʼado e chunya ni dhoga ok bi timo richo.
4. To kuom gik ma joma moko timo, kaluwore gi wach mowuok e dhogi, an awuon asepogora gi yore jo-mahundu.
5. Tienda osesiko e yoreni; tiendena pok okier.
6. Aluongi, yaye Nyasaye, nikech ibiro dwoka; chik iti kendo winj lamona.
7. Nyisie teko mar herani maduongʼ, in ma ireso ji gi lweti ma korachwich, joma pondo ne wasikgi kuomi.

Ngeche 5:15-20
15. Modh pi moa e dapigi iwuon, pi mamol moa e sokoni iwuon.
16. Bende ber mondo soknigi omol ka oo oko e yore mag dala, kata aoregi mag pi e kuonde chokruok manie dier dala?
17. Ne ni gibedo magi iwuon kendo kik iriwgi gi joma galagala.
18. Sokoni mondo ogwedhi, kendo ibed mamor gi chiegi mane ikendo ka in wuowi.
19. Ojaber ka mwanda, kendo olongʼo ka nyakech, thundene mad romi kinde duto, mad herane omaki moloyo.
20. Wuoda, ere gima omiyo jachode dikaw paroni? Ere gima omiyo chie ngʼato nono dilombi?

Mathayo 19:1-30
1. Kane Yesu osetieko wacho gigi, noa Galili kendo nodhi nyaka e gwengʼ mar Judea man loka aora Jordan.
2. Oganda maduongʼ noluwe, kendo nochangogi kuno.
3. Jo-Farisai moko nobiro ire mondo oteme. Negipenje niya, “Bende chik oyie mondo ngʼato oketh keny gi chiege nikech wach moro amora?”
4. To nodwokogi niya, “Donge usesomo ni kar chakruok Jachwech ‘nochweyogi dichwo gi dhako,’
5. nomedo wacho ni, ‘Kuom mano, dichwo nowe wuon kod min kendo nopadre gi chiege, mi ji ariyogo nodok ringruok achiel?’
6. Omiyo koro ok gin ji ariyo, to gin ringruok achiel. Kuom mano, gima Nyasaye oseriwo kaachiel kik dhano moro amora pogi.”
7. Negiwachone niya, “Ka en kamano to marangʼo Musa nochiko ni dichwo mondo omi chiege barup weruok mar ketho keny eka oriembe?”
8. Yesu nodwokogi niya, “Musa noyieneu mondo uketh keny gi mondu nikech chunyu matek. To ok ne en kamano nyaka aa chakruok.
9. Anyisou ni dichwo moro amora moketho keny gi chiege, makmana ne wach chode, mi okendo dhako machielo, to otimo richo mar terruok.”
10. Jopuonjre nowachone niya, “Ka kamano e kaka wach chalo e kind dichwo gi dhako to ber moloyo ka ngʼato ok okendo.”
11. To Yesu nowachonegi niya, “Ji duto ok nyal rwako wachno, makmana joma osemi nyalo mar timo kamano.
12. Nimar jomoko gin bwoch nikech ne onywolgi kamano, joma moko ji ema oloko bwoch, to mamoko to oseweyo kend nikech wach pinyruodh polo. Ngʼat mohero rwako wachni to mondo orwake.”
13. Eka ji nokelone Yesu nyithindo matindo, mondo oyie lwete kuomgi, kendo olemnegi. To jopuonjre nokwero joma nokelogigo.
14. To Yesu nowacho niya, “Weuru nyithindo matindo obi ira, kendo kik utamgi, nikech pinyruodh polo en mar ji machal ka magi.”
15. Kane oseketo lwete kuomgi, nomedo dhi nyime koa kanyo.
16. Eka ngʼat moro nobiro ir Yesu mopenje niya, “Japuonj, en angʼo maber monego atim mondo eka ayud ngima mochwere?”
17. To Yesu nowacho niya, “Angʼo momiyo ipenja kuom gima ber? Nitie mana Ngʼat achiel kende maber. Ka idwaro donjo e ngima to rit chike.”
18. Ngʼatno nopenje niya, “Chike mage?” Yesu nodwoko ni, “ ‘Kik ineki, kik iterri, kik ikwal, kik ihang wach,
19. luor wuonu gi minu, kendo her wadu kaka iherori iwuon.’ ”
20. Wuowi matin-no nowachone niya, “Mago duto aserito. En angʼo machielo ma pod aremo?”
21. Yesu nodwoke niya, “Kidwaro doko malongʼo chuth to dhiyo ius gigi duto mondo imi joma odhier eka inibed gi mwandu e polo. Bangʼ timo kamano to bi mondo iluwa.”
22. Ka wuowi matin-no nowinjo mano, noa ka chunye lit, nikech ne en-gi mwandu mathoth ahinya.
23. Eka Yesu nowachone jopuonjrene niya, “Awachonu adier ni en gima tek mondo jamoko odonji e pinyruodh polo.
24. Bende anyisou ni yot mondo ngamia okadhi e wangʼ sandan moloyo jamoko donjo e pinyruodh Nyasaye.”
25. Kane jopuonjre owinjo wachni, ne gidhier nono kendo negipenjore niya, “Kare en ngʼa manyalo kwo?”
26. To Yesu nongʼiyogi tir mi owachonegi niya, “Mano en gima ok nyalre kuom dhano, to kuom Nyasaye to gik moko duto nyalore.”
27. Petro nodwoke niya, “Wan waseweyo gik moko duto mondo waluwi! Kara en angʼo mwabiro yudo?”
28. Yesu nowachonegi niya, “Awachonu adier ni chiengʼ ma nolokie gik moko duto manyien, ka Wuod Dhano nobed e kom lochne man-gi duongʼ, un musebedo ka uluwa bende unubed e kombe mag loch apar gariyo, kungʼado bura ne ogendini apar gariyo mag Israel.
29. Kendo ngʼato ka ngʼato moseweyo ode, kata owetene kata nyiminene, kata wuoro kata min, kata nyithindo, kata puothe nikech an, noyud gigo nyadi mia, kendo nocham ngima mochwere.
30. To ji mangʼeny masani okwongo nobed chien mogik, kendo joma sani ni chien mogik, nobed mokwongo.