A A A A A

1 Korintho 15:29-58
29. Koro ka chier onge, to ere ohala ma joma ibatiso nikech joma otho biro yudo? Ere gimomiyo ibatisogi nikech joma otho, ka joma otho ok chier ngang’?
30. Koso wan to ere gima omiyo wayie bedo e masira seche duto?
31. Owetena, awachonu adier nikech mor ma an-go kodu kuom Kristo Yesu Ruodhwa ni, tho ochoma pile.
32. Ka an mana dhano ma ok chier, to ere ber mane ayudo kuom kedo gi ondiegi Efeso? Ka en adier ni joma otho ok chier, to kara wachiemuru, kendo wamethuru, nikech kiny wanatho, mana kaka Muma wacho.
33. Kik wuondu! Osiepe maricho ketho timbe mabeyo.
34. Beduru gi rieko mondo uwe timo richo. Jomoko kuomu kia Nyasaye. Awacho kamano mondo akuodgo wiu!
35. Ng’ato nyalo penjo ni, “Ere kaka ichiero joma otho? Koso ringruok manadi ma ginibedgo?”
36. To mano penjo mofuwo manadi! Donge kodhi ma in iwuon ichwoyo kwongo tho, eka bet mangima?
37. Bende gima ichwoyo ok en cham hie mabiro wuok bang’e, to en mana kodhi kende. Onyalo bedo mar ngano kata mar cham moro amora.
38. To Nyasaye miyogo kido kaka oneno ni long’one. Kamano kodhi ka kodhi nigi kite owuon.
39. To bende ring’o mag gik moko ok en kit ring’o achiel, to nitie ring dhano, gi mar le, gi mar winyo, kod mar rech.
40. Nitie gik polo, kod mag piny. To gik polo nigi duong’ moro, kendo mag piny bende nigi duong’ machielo.
41. Nitie duong’ mar wang’chieng’, kod duong’ mar due, kod duong’ mar sulue. To chutho sulue achiel rieny matek moloyo machielo.
42. Mano e kaka chier mar joma otho bende chalo. Ringruok miyiko e lowo en gima tow, to ichiere ka gima ok tow.
43. Ka oyike, to oonge gi duong’, to ka ochiere to en gi duong’. Iyike ka onyap, to ichiere ka en gi teko.
44. Bende iyike ka en gi ringruok mar pinyni, to ichiere ka en gi ringruok mar polo. Nitie ringruok mar pinyni, to bende nitie ringruok mar polo.
45. Mano emomiyo Muma wacho niya, “Adam, dhano mokwongo, nodoko ng’at man gi ngima, to Adam ma achien nodoko Roho machiwo ngima.”
46. To ringruok mar polo ok ema ne okwongo betie, to ringruok mar piny ema ne okwongo, eka bang’e mano mar polo nobetie.
47. Dhano mokwongo nochue gi lowo mar piny, to dhano mar ariyo noa e polo.
48. Jogo mochue gi lowo chalo gi jal mane ochue gi lowo cha, to jogo mag polo chalo gi Jal mane oa e polo.
49. Kaka wasebedo gi kido mar dhano mar lowo, e kaka wanabed gi kido mar Jal mane oa e polo cha.
50. To owetena, gima awacho e ma: Joma pod nigi ringruok mar pinyni ok nyal yudo gueth mar Loch Nyasaye, bende gima tow ok nyal bedo wuon gik ma ok tow.
51. To winjuru mondo awachnue wach moro mopondo: Ok wanatho waduto, to nolokwa
52. ahucha ka diemo wang’, ka tung’ mogik oywak, nimar ka oywak to joma otho nochier gi ringruok ma ok tow, kendo wan bende nolokwa,
53. nikech ringruok matowni nyaka rwakre gi ringruok ma ok tow. Adier, gima tho nyaka rwakre gi gima ok tho.
54. Kuom mano, ka ringruok matow oserwakore gi ringruok ma ok tow, kendo ka gima tho oserwakore gi gima ok tho, eka weche mondiki e Muma nochop kare niya, “Tho oselo, motiek chuth!
55. In tho, ere lochni? In tho, ere lit mikelo?”
56. Lit mar tho en richo, kendo richo yudo teko kuom Chik.
57. Wagouru erokamano ni Nyasaye, mamiyo walocho kuom Ruodhwa Yesu Kristo.
58. Emomiyo owetena mahero, chung’uru motegno ma ok ung’ingni, kutiyo matek pile e tich Ruoth, kendo kung’eyo ni tich mutiyo kuom Ruoth ok nobed kayiem nono.