A A A A A

1 Korintho 15:1-28
1. To koro owetena, adwaro paronu Wach Maber mane apuonjou, mondo anyisu tiende. Ne urwake, kendo yie maru ochung’ kuome motegno,
2. bende en ema uyudo resruok kuome, to mana ka usiko uyie gi gima ne apuonjou, kapo ni ok uyie kayiem nono.
3. Wach maduong’ie moloyo akelonu, kendo ma an bende nokelna, en ni: Kristo notho nikech richowa, kaka Muma wacho.
4. Noyike, kendo nochier oa kuom joma otho chieng’ mar adek, bende kaka Muma wacho.
5. Nofwenyore ni Petro, kendo ni joote apar gariyo.
6. Bang’ mano nofwenyore kaachiel ni jopuonjre ma kwan-gi oloyo mia abich, ma ng’enygi pod nitie nyaka chil kawuono, to moko osetho.
7. Bende nofwenyore ni Jakobo, eka kendo ofwenyore ni joote duto.
8. Bang’e mogik, an bende nofwenyorena apoya, mana ka nyathi monywol apoya.
9. An ema atinie moloyo kuom joote duto. Ok owinjore luonga ni jaote, nikech nasando kanyakla mar joma oyie kuom Nyasaye.
10. To ng’wono mar Nyasaye ema osemiyo abedo kaka achaloni, kendo ng’wono mane omiya ok osebet kayiem nono. Chutho asetiyo matek moloyo joote mamoko duto, to ok gi tekra awuon, to ng’wono mar Nyasaye ema notiyo kuoma.
11. Emomiyo kata bed ni wach noa kuoma kata kuomgi, to mano e gima waduto wapuonjo, kendo ema ne uyie.
12. Koro kaka wapuonjo ni Kristo osechier oa kuom joma otho, ere kaka jomoko kuomu wacho ni joma otho ok nochier?
13. To ka chier onge, to kara kata mana Kristo bende ne ok ochier.
14. To ka Kristo ne ok ochier, to kara wach mwalando onge tiende, kendo un bende gima uyie onge tiende.
15. To bende wanenore ka joma riambo kuom Nyasaye, nikech wasebedo kwawacho ni ne ochiero Yesu oa kuom joma otho. To kara ne ok ochiere ka en adier ni joma otho ok chier,
16. nimar ka joma otho ok chier, to kara kata mana Kristo bende ne ok ochier.
17. To ka Kristo ne ok ochier adier, to kara yie maru en kayiem nono, kendo pod un mana e richou.
18. Bende mano dinyis ni joma osetho ma oyie kuom Kristo, kara olal!
19. Ka wageno kuom Kristo mana e ngimani kende, to kara wan e joma odhierie moloyo ji duto e piny!
20. To en adier ni Kristo ne ochier oa kuom joma otho! En ema nokwongo chier mana ka gir singo ni joma otho biro chier.
21. Tiende ni, kaka dhano nokelo tho e piny, e kaka dhano bende nokelo chier kuom tho.
22. Kaka ji duto tho kuom Adam, e kaka ji duto nodok mangima kuom Kristo,
23. to ginibi ka ng’ato ka ng’ato ni kare owuon. Tiende ni Kristo ema nokwongo chier kaka gir singo, eka chieng’ ma Kristo oduogo, to joge nochier.
24. Bang’ mano chieng’ giko nochopi, ma Kristo nochiwie loch ni Nyasaye Wuoro, kosetieko loch duto, gi teko duto kod nyalo duto,
25. nimar Kristo nyaka bed gi loch nyaka chop Nyasaye ket wasike duto e bwo tiende.
26. To jasigu ma notiek mogik en tho,
27. nimar Muma wacho niya, “Nyasaye noketo gik moko duto e bwo tiende.” To ka Muma wacho ni, “gik moko duto”, to nyaka ung’e ni mano ok oting’o koda Nyasaye, nikech Nyasaye ema noketo gik moko duto e bwo Kristo.
28. To ka gik moko duto oseketi e bwo loch Wuowi, bang’e en bende enobed e bwo loch Nyasaye mane oketo gik moko duto e bwoye, mondo Nyasaye obed gi loch kuom gik moko duto.