A A A A A

1 Korintho 14:21-40
21. Muma wacho e kitap Chik niya, “Ruoth Nyasaye owacho ni, ‘Abiro wuoyo gi ogandani gi dho joma dhumo dhok mayoreyore. Ee, abiro wuoyokodgi gi dho jomoko nono, to kata kamano, ok giniwinja.’ ”
22. Omiyo unyalo neno ni, dhum gi dhok mayoreyore en ranyisi ni joma ok oyie, to ok ni joma oyie. To mich mar hulo wach moa kuom Nyasaye en ranyisi ni joma oyie, to ok ni joma ok oyie.
23. Emomiyo ka jo-Kristo duto ochokore, kendo giduto gidhum gi dhok mayoreyore, mi ji moko makia, kata ma ok oyie, obiro e chokruokuno, donge digiwach ni neko omakou?
24. To ka ji duto hulo wach moa kuom Nyasaye, mi ng’at moro makia, kata ma ok oyie, obiro, to weche duto mowinjo chwowo chunye, kendo miyo bura loye,
25. Eka paro maling’ling’ manie chunye elore e lela, mi opodho piny auma, kolamo Nyasaye kendo ohulo niya, “Adier, Nyasaye ni kodu!”
26. Koro owetena, ere gima ber monego utim? E chokruoku duto, ng’ato ka ng’ato kuomu mondo obed gi wer, kata gi puonj, kata gi fweny, kata gi wach midhumo, kata gi loko wach midhumono; to mago duto onego obed makonyo chokruok.
27. Ka nitie joma nigi mich mar dhum gi dhok mayoreyore, to ji ariyo kata adek kende ema mondo owuo, ka giluwore achiel achiel, kendo jalok wach bende nyaka bedie.
28. To ka jalok wach onge, to ng’ama dwaro dhum gi dhok mayoreyore nyaka ling’ e chokruok, to owuo mana e chunye owuon kende gi Nyasaye.
29. To kuom jogo mahulo wach moa kuom Nyasaye, ji ariyo kata adek ema mondo olosi. Ji mamoko to mondo opim ane wechegigo.
30. To ka wach moro ofwenyore ni ng’ato mobet piny, ka pod ng’at machielo wuoyo, to ng’at moyudo ka wuoyono mondo oling’,
31. nikech uduto unyalo hulo wach Nyasaye kuluworu achiel achiel, mondo ji duto oyud puonj kendo oyud jip.
32. Ng’atno nyalo ling’ kamano, nikech mich mar hulo wach moa kuom Nyasaye nie teko mar jahul wach owuon,
33. nimar Nyasaye ok en Nyasach koko, to en Nyasach kue.
34. Mon to mondo oling’ e chokruok mana kaka obet e chokruok duto mag jo-Kristo. Ok oyienigi wuoyo, mana kaka Chik Musa bende wacho.
35. To ka gidwaro penjo wach moro, to onego gipenj chwogi e mier, nikech en wich kuot ka dhako wuoyo e chokruok!
36. Koso uparo ni wach Nyasaye nochakore kuomu, kendo ni nobiro mana ni un kende? Ooyo, ok kamano!
37. Ka ng’ato paro ni en jahul wach moa kuom Nyasaye, kata ni en gi mich moro mar Roho, to onego ong’e ni gima andikonu en chik moa kuom Ruoth.
38. To ka ok odewo wachni, to en bende kik udewe.
39. Emomiyo owetena, dwaruru matek mondo ubed gi mich mar hulo wach moa kuom Nyasaye, to kik utam ji dhum gi dhok mayoreyore,
40. to weuru gik moko duto otimre maber kendo makare.