A A A A A

1 Korintho 14:1-20
1. Hera ema nyaka ubediego moloyo gik moko duto, to mich mag Roho bende nyaka udwar, to moloyo dwaruru mich mar hulo wach moa kuom Nyasaye.
2. Ng’at madhum gi dhok mayoreyore ok wuo gi ji, to owuoyo mana gi Nyasaye, nikech onge ng’ama winjo weche mowacho. Owacho weche mopondo, kuom teko mar Roho.
3. To ng’ama hulo wach moa kuom Nyasaye wuoyo gi ji, kokonyogi kendo ojiwogi kendo odwogo chunygi.
4. Ng’at madhum gi dhok mayoreyore to konyo mana en owuon, to ng’ama hulo wach moa kuom Nyasaye to tego kanyakla mar jo-Kristo.
5. Daher mondo un duto udhum gi dhok mayoreyore, to moloyo adwaro mondo uhul wach moa kuom Nyasaye, nikech ng’ama hulo wach moa kuom Nyasaye nigi tich maduong’ moloyo ng’ama dhum gi dhok mayoreyore, mak mana ka nitie jalok wach manyalo hulo tiend gima ng’at madhumo owacho, mondo jo-Kristo duto oyud konyruok.
6. Emomiyo owetene, ka abiro iru, mi adhum gi dhok mayoreyore, to ere kaka dakonyu, ka ok anyisou wach moro ma Nyasaye oelona e fweny, kata ka ok akelonu weche mag rieko, kata ahulonu weche mag puonj?
7. To kata mana gik maonge gi ngima kaka asili kod thum bende puonjowa ni mano en adier, nikech ere kaka ng’ato ding’e puch migoyo, ka puye duto ogo mana rat?
8. Kata kapo ni tung’ mar lweny ok oywak maliw, to ere ng’ama diikre ni lweny?
9. Kamano bende, ka wach midhumo gi dhok mayoreyore ok winjre malong’o, to ere kaka ng’ato diwinj gima iwacho? Wecheni dilal mana e kor yamo!
10. Nitie dhok matrhoth mopogore opogore e piny, to aparo ka onge moro ma ok winjre.
11. Omiyo ka ng’ato wacho dhok ma ok awinji, to ng’at ma wacho dhokno chalna jamwa, kendo an bende achalone jamwa.
12. Kamano un bende, kaka ugombo ahinya nwang’o mich mag Roho, dwaruru matek mondo uti gi mich manyalo tego jo-Kristo.
13. Emomiyo ng’at madhum gi dhok mayoreyore mondo olem, oyud teko mar loko weche modhumo,
14. nimar ka alemo ka adhum, to chunya kende ema lemo, to parona ok tim gimoro.
15. Koro ere gima onego atim? Abiro lemo gi chunya, to kendo abiro lemo gi parona bende. Abiro wero wende pak gi chunya, to bende abiro werogi gi parona bende.
16. Ka igoyo ni Nyasaye erokamano mana gi chunyi, ka idhum gi Roho, to ere kaka ng’ato ang’ata mobet e chokruokno diwach ni, ‘Amin’, bang’ erokamano migoyono, ka ok ong’eyo tiend gima iwacho?
17. Kata dabed ni igoyo ni Nyasaye erokamano maber manadi, to mano ok kony ng’at machielono.
18. Agoyo ni Nyasaye erokamano nikech adhum gi dhok mayoreyore moloyou uduto,
19. to ka an e chokruok mar jo-Kristo, to ahero wacho weche abich gi parona awuon mondo apuonjgo jomoko bende, moloyo dhumo weche gana gi gana gi dhok mayoreyore.
20. Owetena, kik ubed gi paro machalo paro nyithindo. Beduru ka nyithindo e weche mag richo, to nyaka ubed joma dongo gi parou.