A A A A A

Galatia 2:1-21
1. Bang’ higni apar gang’wen, ne achako adok Jerusalem, ka wan gi Barnaba, kendo Tito bende ne wadhigo.
2. Ne adhi nikech Nyasaye nonyisa ni mondo adhi, mi achokora gi jodong kanyakla mar jo-Kristo kar kendgi, kendo nanyisogi Wach Maber ma alando ni joma ok jo-Yahudi, nimar ne ok adwar ni mondo tich mane asebedo ka atiyo, kata mapod atiyo, obed kayiem nono.
3. To kata mana Tito mane jawuodha ne ok ochun mondo oter nyangu, kata obedo ni ne ok en ja-Yahudi kamano.
4. To mak mana jomoko mane obiro kanyo kawuondore ni gin owete, ema ne dwaro ni mondo otere nyangu. Jogo ne obiro ling’ling’ mondo ocher ane ni thuolo manade ma wan-go kuom bedo jo-Kristo, nikech ne gidwaro lokowa wasumbni.
5. To ne ok wayie winjo wachgi kata matin, mondo adiera mar Injili kik lalnu.
6. To jogo mane onenore ka jotelo ne ok omiya wach moro manyien. (Awacho ni ne ginenore ka jotelo, nikech ok adewo gima gin, nimar Nyasaye ok odewo nenruok maoko mar dhano.)
7. Kar kelo wach moro manyien, to ne gineno ni Nyasaye osemiya tich lando Injili ni joma ok jo-Yahudi, mana kaka nomiyo Petro tich lando Injili ni jo-Yahudi.
8. Ne giyie ni Nyasaye mane omiyo Petro teko mar bedo jaote ni jo-Yahudi, ema bende ne omiya teko mar bedo jaote ni joma ok jo-Yahudi.
9. Kuom mano, Jakobo gi Petro kod Johana, ma ji oyiego ni jotelo mag kanyakla mar jo-Kristo, nong’eyo mich mane Nyasaye osemiya kuom ng’wonone, mi gimako lwet Barnaba kod lweta kaka ranyisi ni wariwore kodgi e tich. Ne wawinjore waduto ni wan wadhi ir joma ok jo-Yahudi to gin gidhi ir jo-Yahudi.
10. To ne gidwaro mana ni mondo wapar jochan, ma en gima an bende ne aseketo chunya ahinya mondo atim.
11. To kane Petro obiro Antiokia, ne akwere mana e wang’e, nikech kethone ne nenore ratiro.
12. Ne othoro chiemo gi owete ma ok jo-Yahudi, kane pok jomoko moa kuom Jakobo obiro, to kane jogo obiro, to nong’wony moweyogi, nikech noluoro joma ne dwaro mondo oter joma ok jo-Yahudi nyangu.
13. Jo-Yahudi moko mane ni kuno bende noriwore kode e ndhogruok ma kamano, mi kata mana Barnaba bende ne ndhogruokgino oywayo!
14. To kane aneno ni timgino ok oluwore gi adiera mar Injili, ne awacho ni Petro e nyimgi duto niya, “In, in ja-Yahudi, to iluwo tim joma ok jo-Yahudi, koro marang’o ichuno joma ok jo-Yahudi mondo olu tim jo-Yahudi?”
15. Chutho, wan wawegi nonywolwa jo-Yahudi, kendo ok wan joogendini mamoko ma joricho.
16. To kata kamano, wang’eyo ni mako Chik Musa ok nyal miyo ng’ato bed e winjruok gi Nyasaye, to mana yie kuom Yesu Kristo ema miyo ng’ato bedo e winjruok gi Nyasaye. Wan bende waseyie kuom Kristo Yesu, mondo wabed e winjruok gi Nyasaye kuom yie, to ok kuom mako Chik, nimar Muma wacho ni, “Onge ng’ama nyalo bet e winjruok gi Nyasaye kuom mako Chik.”
17. To ka wadwaro ni mondo wabed e winjruok gi Nyasaye kuom Kristo, to eka pod iyudo ni wan joricho mana kaka joma ok jo-Yahudi, koro uparo ni mano nyiso Kristo konyo tich richo koso?
18. Ng’ang’! Ka achako luwo yor Chik ma en yo ma aseweyo chuth ni onge gi tich, to mano nyiso ni an jaketh Chik!
19. Korka Chik to an ng’ama otho, ma Chik owuon ema onego, mondo obed mangima ni Nyasaye. Ne ogura gi Kristo e msalape,
20. mi koro ok an ema angima, to Kristo ema ngima e iya, kendo ngima ma koro an-goni, an-go mana nikech yie ma ayiego kuom Wuod Nyasaye, mane ohera, mi ochiwo ngimane nikech an.
21. Ok adwar miyo mich ma Nyasaye ochiwo kuom ng’wonone obed kayiem nono. To ka en adier ni mako Chik ema miyo ng’ato bedo e winjruok gi Nyasaye, to kara Kristo notho kayiem nono!