A A A A A

2 Korintho 11:1-15
1. Yieuru uhore mos, nikech adwaro bedo mofuo matin! To ang’eyo ni useyie koda.
2. An gi nyiego kuomu, to en mana nyiek Nyasaye. Ne amiyo umako osiep gi Kristo, kendo ne adwaro terou ire kaka ng’ato tero nyako ngili ir chwore.
3. To aluor ni kaka thuol nowuondo Hawa gi riekone parou bende kamoro inyalo wuondo mi uwe hero Kristo kende gi chunyu duto.
4. Awacho kamano nikech ka ng’ato obiro ma lando wach Nyasaye machielo, ma ok Yesu mane walando wachne, kata ka oyudo roho machielo mopogore gi Roho mane uyudo, kata Wach Maber machielo gi mano mane uyudo, to mano kaka uyiego mana mapiyopiyo!
5. To ok apar ni an chien kata matin kuom joote muparo ni dongogo!
6. Nyalo bet ni ok alony kuom wuoyo, to rieko to an-go! Mano e gima wasenyisou kinde duto e nyim ji duto.
7. Kane alandonu Wach Maber mar Nyasaye, ne ok akwayo chudo moro, to adok piny mondo ating’u malo. Koro kane atimo kamano to ne atimonu marach koso?
8. Ooyo, kane an kodu katiyonu ne akwayo chudo kuom kanyakla mamoko mag jo-Kristo mana ka gima amayogi!
9. Bende kane achando gimoro ka an kodu, to ne ok akwayo ng’ato kuomu mondo okonya, to owete mane oa Makedonia nokelona gik moko duto mane achando. Ne aritora mondo kik achandu, kendo pod abiro ritora mana kamano.
10. Kaka an gi adiera mar Kristo, onge gima dimona pakora kuom wachni e piny Akaya duto.
11. Koso uparo ni ka awuoyo kamano, to mano nyiso ni ok aherou? Ngang’! Nyasaye ong’eyo ni aherou.
12. To abiro dhi nyime ka atimo mana gima atimo sani, mondo kik awe thuolo ni joma dwaro pakore ni gin bende gin joote kaka wan.
13. Joma kamago gin joote mag miriambo, kendo jotich mawuondo ji kariasore ni gin joote mag Kristo.
14. To mano ok en gima bwogo ng’ato, nikech kata mana Satan bende riasore ni en malaika mar ler.
15. Omiyo ok en wach mabwogo ji ka jotichne bende oriasore ni jotich tim makare. To e giko giniyud gima owinjore gi timgi!