A A A A A

2 Korintho 10:1-18
1. An Paulo koro akwayou kuom muolo kod ng’wono mar Kristo mondo uwinja. An ma uwacho ni amuol ka an kodu, to ager ka an mabor kodu,
2. akwayou ni kik umi abed mager kodu, ka abiro, nikech an gi adiera ni anyalo bedo mager ni joma paro ni watimo mana gik moko mag piny!
3. Adier wadak e pinyni, to lweny mwakedo ok en mar piny.
4. Bende gilweny ma wakedogo ok gin mag piny, to gin gilweny motegno mag Nyasaye, ma wamukogo kuonde mochiel motegno. Tiende ni, waketho mbaka manono,
5. kod sunga mamon gi rieko mar Nyasaye. Waketo paro duto mag dhano e tuech mondo owinj Kristo.
6. Bende ka uselokoru chuth, to waikore kumo ji duto ma osetamore winjo wach.
7. Paruru ane gik ma osetimore. Ka ng’ato paro ni en ng’at Kristo, to mano ber, to kata kamano nyaka ong’e ni wan bende wan jo-Kristo mana kaka en.
8. Nyalo bet ni apakora moloyo kaka owinjore, kuom teko mane Ruoth omiyowa. To Ruoth nomiyowa tekono mondo wagerugo, to ok ni mondo wakethugo, omiyo ok ane wichkuot kuom timo kamano.
9. Kik upar ni atemo mana buogou gi barupena.
10. Ng’ato nyalo wacho niya, “Paulo ndiko barupe mager, kendo ma oting’o weche mapek, to en owuon ka en kodwa to oyomyom, kendo ok ong’eyo wuoyo.”
11. To joma wacho kamano nyaka par ni, kaka awacho e barupena ka aonge kodu, e kaka anatim ka an kodu!
12. Ok dwahedhre pimore gi joma ting’ore malo, kata wacho ni wachopo e rang’iny ma gintie. Joma pakore kendgi, kendo nyisore kendgi, gin joma onge gi rieko.
13. To wan ok wanyal pakore mokadho tong’wa. En tong’ mane Nyasaye owuon ema oketonwa, kendo un bende un ei tong’no,
14. omiyo kwabiro iru Korintho, to ok wakadho tong’, nikech wan ema ne wakwongo biro iru kwakelo Wach Maber man kuom Kristo.
15. Ok onego wapakre kuom tich ma jomoko osetiyo kuonde mokadho tong’wa, to wageno ni kaka yie maru medo bedo motegno, duong’ mwayudo e kindu bende biro medore ahinya, mak wakadho tong’wa.
16. Kamano wanyalo lando Wach Maber e pinje maboyo moyombo thuru, ka ok wapakore kuom gima osetim ei tong’ mar ng’at machielo.
17. Muma wacho niya, “Ng’at madwaro sungore, to mondo osungre, mana nikech gik ma Ruoth osetimo.”
18. Ng’at ma Ruoth pako ema iyiego. Ng’at ma pakore kende to onge tich.