A A A A A

2 Korintho 9:9-15
9. mana kaka Muma wacho niya, “Ochiwo gige mabup, kopogo ni jochan. Ng’wonone osiko nyaka chieng’.”
10. Jal mamiyo jachwoyo kodhi, kendo chiwo chiemo michamo, biro miyou kodhi michwoyo, bende nomi gidongi, kendo nomed nyak mar timu mang’won.
11. Enomi udok jomwandu ahinya e gik moko duto, mondo ubed jong’wono ndalo duto, kendo mano nomi ji mang’eny goni Nyasaye erokamano nikech chiwou ma wamiyogi.
12. Tich ma watiyoni ok kel mana gik moko duto ma jo-Nyasaye dwaro kende, to obiro miyo ji medo goyo ni Nyasaye erokamano bende.
13. Chiwouni biro nyiso ni umako chik Nyasaye, kendo ni uhulo Wach Maber man kuom Kristo gi adiera, omiyo gibiro miyo Nyasaye duong’, kendo ginipake nikech ng’wono ma utimonigi, kendo ni ji duto.
14. Kuom mano, gibiro neno kaka Nyasaye osebedonu mang’won ahinya, kendo gibiro lemonu gi hera maduong’.
15. Wago ni Nyasaye erokamano kuom mich mare modhiero ji wacho!