English
A A A A A

2 Korintho 8:8-24
8. Ok aketnu chik, to anyisou mana hera ma jomoko nono nigo, mondo ane ane ka herau en hera maradier.
9. Ung’eyo ng’wono mar Ruodhwa Yesu Kristo, ni kata ne en gi mwandu mogundho kamano, to nodoko jachan nikech un, mondo un ubed jomwandu kuom chan mare.
10. Kuom mano, parona kuom wachno chal kama: koro ber mondo utiek tich mane uchako higa cha. Un e joma nokwongo ni jomoko e tijni. Ok nukwongonigi keto chunyu kuom time kende, to ne ukwongonigi keto chunyu kuom time bende.
11. Emomiyo koro tiekuru tijno. Keturu chunyu kuom tieke kaka unyalo, mana kaka ne uketo chunyu kuchako.
12. Ka uketo chunyu kuom chiwo, to Nyasaye biro yie mana gi gima uchiwo, to ok odwar mondo uchiw gima uongego.
13. Ok adwar mondo ukony jomoko, to un udong’ gi ting’ mapek, to ber mondo gik moko obed maromre.
14. Kaka un gi gik mathoth e kindeni, ber mondo ukony jogo mochando. Bang’e chieng’ moro gin bende ginikonyu ka gin-go mathoth, to un uchando. Kamano mondo gik moko obed maromre,
15. mana kaka Muma wacho ni, “Ng’at mane ochoko mang’eny ne ok nigi mathoth mohinge, kendo ng’at mane ochoko matin, ne ok nigi manok moreme.”
16. Wagoyo ni Nyasaye erokamano kuom miyo chuny Tito kinda mar konyou kaka wan!
17. Ne wakwaye mondo obi iru, mi oyie, to bende en owuon ne oikore gi chunye duto mondo obi iru.
18. Ero waore gi owadwa moro ma kanyakla duto mag jo-Kristo pako kuom tichne mar lando Injili.
19. Ok mano kende, to kanyakla mag jo-Kristo oseyiere bende mondo owuoth kodwa e tich ng’wono ma watiyo mondo Nyasaye oyud duong’, kendo mondo onyisu ni waketo chunywa e tijni.
20. Watemo ritore mondo ng’ato kik bed gi ng’ur kuom tichwa maduong’ mar chiwoni,
21. nikech wadwaro timo mana gima long’o, ok e nyim Ruoth kende, to e nyim ji bende.
22. Kuom mano, waorogi kod owadwa moro ma pile waseneno ka oketo chunye kuom gimoro amora motimo, to koro oketo chunye e tijni moloyo, nikech ogenou ahinya.
23. Tito to en jawuodha, kendo jatich wadwa e tich mwatiyonu. To owete mamoko ariyogo to gin joote mag kanyakla mag jo-Kristo, kendo gin joma kelo ni Kristo duong’.
24. Omiyo nyisgiuru herau, kendo nyisgiuru gima omiyo wapakounigi, mondo kanyakla duto mag jo-Kristo ong’e.