English
A A A A A

2 Korintho 7:1-16
1. Osiepewa, mago e singruok ma osemiwa. Kuom mano, nyaka wapuodhre kuom gik moko duto mamiyo ringruok kod chuny doko mochido, mondo wadok joma ler chuth, kwabedo joma oluoro Nyasaye.
2. Yawnwauru chunyu. Onge ng’ama wasetimone marach, bende onge ng’ama wasemiyo olal, kata onge ng’ama wasemayo e yor wuond.
3. Ok awach kamano mondo ang’adnugo bura, nikech asewacho ni waketou e chunywa maiye, kendo wariwore kodu kaachiel pile, bed ni wangima kata watho.
4. Chunya ni thuolo ka aloso kodu kendo an gi mor maduong’ nikech un! Kata obedo ni chandruokwa ng’eny kamano, to achung’ motegno, kendo amor mokadho!
5. En adier ni kata ka ne wachopo Makedonia to ne ok wayudo yueyo. Ne wayudo mana chandruok kuonde duto: dhaw ne oluorowa oko, kendo chunywa ne opong’ gi luoro.
6. To Nyasaye majiwo joma okuyo, nojiwowa kuom biro mar Tito.
7. Ok birone kende ema nojiwowa, to jip mane oyudo kuomu, bende nojiwowa. Ne onyisowa kaka un gi siso ahinya mar nena, kendo kaka uywak, kendo kaka usiro wechena. Mano nomiyo amedo doko mamor moloyo.
8. Kata obedo ni barua mane andikonu nomiyou kuyo, to ok ayuag ang’e ni ne andike. Adier, ne aywago ang’e, to koro aneno ni baruano nomiyou kuyo mana kuom kinde manok kende,
9. To koro amor, to ok nikech ne amiyou kuyo, to mana nikech kuyono nomiyo uloko chunyu. Ne ubedo mokuyo e yo ma Nyasaye dwaro, omiyo onge yo moro mane wahinyougo kata matin.
10. Kuyo ma ng’ato bedogo e yo ma Nyasaye dwaro, miyo olokore, kendo kelone warruok maonge ywago ang’e. Kuyo mar piny to kelo tho.
11. Neyeuru gik ma kuyo e yo ma Nyasaye dwaro osetimonu. Mano kaka osemiyo ubedo joma paro matut, kuketo chunyu kuom nyiso ni ne ok uketho, bende osemiyo ubedo gi mirima kod luor, kendo ugombo nena. Unyiso ni utimo kinda, kendo udwaro ng’ado bura kare. Adier, usenyiso e yore duto ni uonge gi ketho e wachno.
12. Omiyo kata obedo ni ne andikonu kamano, to ne ok andiko nikech ng’at mane otimo marach, kata nikech ng’at mane otimne marach, to nandiko mana ni mondo un uwegi une kinda mutimo nikech wan, kendo mondo kindano onenre e nyim Nyasaye bende.
13. Mano ema omiyo waseyudo jip.
14. To komedore gi jip mane wan wawegi wayudo, ne wadoko mamor moloyo nikech mor mane Tito oduogogo. Ne uduogo chunye un uduto.
15. Kapo ni ne apakoune, to ok usemiyo wiya okuot. Pile kaka wasebedo mana ka wawachonu adiera kende, kamano bende e kaka pak mane wapakougo medore ameda, koparo kaka uduto ne umako wach, kendo kaka ne urwake gi luoro kod kibaji.
16. Mano kaka amor, nikech koro anyalo geno kuomu e weche duto!