English
A A A A A

1 Korintho 11:17-34
17. Kapod apuonjou wach lemo kama, to an gi wach moro monego akweru: Ka uchokoru to chokruoku ok kel ber, to kelo mana rach.
18. Mokuongo, awinjo ni kuchokoru e lemo to pogruok nie kindu, kendo aparo ni wachno en adier,
19. nikech pogruok nyaka bed e kindu, mondo joma ogen ong’ere ratiro!
20. Ka uchokoru kaachiel, to gima uchamo ok en Sap Ruoth,
21. nikech ng’ato ka ng’ato rikni mondo ocham chiembe owuon, omiyo jomoko denyo, ka jomoko to mer!
22. Donge un gi mier munyalo chiemoe? Koso uchayo jo-Nyasaye, momiyo ukuodo wi joma odhier? Uparo ni dawach ang’o kuom wachni? Uparo ni dapaku? Ooyo, ok dapaku!
23. Puonj mane ayudo kuom Ruoth, mi amiyou chal kama: Ruoth Yesu nokawo makati e otieno nogo mane ondhogee,
24. mogoyo ni Nyasaye erokamano, eka ong’ingo makatino, kowacho niya, “Ma e ringra, mochiw nikech un. Timuru kamano mondo uparago.”
25. Kamano bende, bang’ chiemo, nokawo kikombe kowacho niya, “Kikombeni e remba, motimgo Winjruok Manyien gi Nyasaye. E kinde ka kinde mumadhee, to timuru kamano mondo uparago.”
26. Kamano e kinde ka kinde ma uchamoe makatino, kendo umetho e kikombeno, to tho Ruoth ema uhulo nyaka chop obi.
27. Emomiyo ka ng’ato chamo makati mar Ruoth, kata ometho e kikombene e yo ma ok owinjore, to en gi bura kuom ringre Ruoth kod remb Ruoth.
28. Kuom mano ng’ato nyaka nonre mondi, eka ocham makatino kendo omethi e kikombeno,
29. nikech ng’at mochamo makatino kendo ometho e kikombeno ka ok odewo ni gin ringre Ruoth, to okelo bura kuome owuon, kuom chiemo kendo metho kamano.
30. Mano emomiyo joma ng’eny kuomu tuo kendo nigi midekre, kendo moko osetho.
31. Ka da wanonre wawegi mokwongo, to ok dwayud bura.
32. To ka Ruoth kumowa kamano, opuonjowa mondo kik wayud bura kaachiel gi jopinyni.
33. Emomiyo owetena, kuchokoru kaachiel mondo uchiem, to rituru joweteu.
34. To ka ng’ato odenyo, to ber mondo ochiem e dala, mondo chokruok kik kelnu bura. Weche modong’ to nanyisu ka abiro.