A A A A A

Rumi 9:1-15
1. Kaka an ja-Kristo, gima koro adwaro wacho en adier chutho. Ang’eyo e chunya ni ok ariambi,
2. kendo Roho Maler bende nyisa ni awacho adier. An gi kuyo maduong’, kendo chunya lit pile nikech wach jowetena ma jo-Israel, ma gin joogandana kuom anywola.
3. Dayie mondo an awuon Nyasaye okweda, mi gola kuom Kristo, kapo ni mano dikonygi.
4. Jo-Israel gin joma Nyasaye oseyiero mondo obed nyithinde. Ne onyisogi duong’ne maler, kendo ne otimo kodgi singruok madongo. Nomiyogi Chik Musa kendo nonyisogi kaka onego gilame e Hekalu. Bende nosingorenigi ni obiro guedhogi.
5. Gin e nyikwa kwerewa madongo machon, kendo korka anywola, to Mesia ne oa e ogandagi. Opak Nyasaye Moloyo Gik Moko Duto nyaka chieng’! Amin.
6. To kik ugal ni gima Nyasaye nosingore ok osechopo, nikech jo-Israel duto ok gin joma Nyasaye oseyiero.
7. To bende nyikwa Ibrahim duto ok gin nyithind Nyasaye, nimar Nyasaye nowacho ni Ibrahim niya, “Joka Isaka kende ema noluong ni nyikwai.”
8. Mano nyiso ni nyithindo duto mane Ibrahim onywolo ok gin nyithind Nyasaye, to mana mago monywol kaluwore gi singruok mar Nyasaye ema ikwano ka nyithind Nyasaye adier,
9. nikech mano e gima Nyasaye nosingore niya, “Ka kinde ochopo kare, to anaduogi, kendo nanwang’ ka Sara osenywolo nyathi mawuowi.”
10. To ok mano kende. Kwarwa Isaka nonywolo nyithindo ariyo gi Rebeka chiege.
11. To kane pok onywolgi, tiende ni kane pok gitimo gimoro maber kata marach,
12. to Nyasaye nowacho ni Rebeka ni, “Nyathini maduong’ noti ni nyathini matin.” Mano nobet kamano mondo yo ma Nyasaye oyierogo ji ogurre, nikech en ema oluongo ng’ato kaka dwarone obet, to ok nikech timbe ma ng’ato otimo.
13. Mano bende e kaka Muma wacho ni, “Ne ahero Jakobo, Esau to ne asin-go.”
14. To koro dwawach ang’o? Dwawach ni Nyasaye ok ni kare koso? Ooyo! Ok nyal bet kamano,
15. nikech Nyasaye nowacho ni Musa niya, “Anakech jogo ma adwaro kecho, kendo anabed mang’won ni joma adwaro bedonigi mang’won.”